Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣΑ. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
ΕΣΤΙΑ
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
23 Ιουλίου 2021
Φωκά ίερομάρτυρος . Ιεζεκιήλ του προφήτου . Πελαγίας όσίας
Σελήνη 13 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 6.21- Δύσις ηλίου 8.42
ΑΤΚΗ Πρόσκαιρες νεφσεις μέ βορείους άνέμους Θερμοκρασία ως 33β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πιθανότητα τοπικν βροχν .Θερμοκρασία έως 32β.
Αριθμ. φύλ . 42015
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΜΕ ΕΚΕΝΤΡΟΤΙΣΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ
ΠΑΤΗΝΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Διέγραψαν τό Βυζάντιο άπό τά βιβλία
καί τό<ύπερασπίζονταν στό μετρό Θεσσαλονίκης!
Ό άμετανόητος ΣΥΡΙΖΑ, ή όμάς Μπουτάρη καί οίλοιποί συνοδοπόρου
ΠΑ ΧΡΟΝΙΑ τολλά ή ίστορία του τά σχολικά βιβλία της ίστορίας. Επί
Βυζαντίου έθεωρείτο terra incognita ΣΥΡΙΖΑ. Επί της ύπουργίας τού κυγια την Άριστερά . Τά έξαιρετικά βι - ρίου Γαβρόγλου στό Υπουργείο Παι
βλία της άκαδημαϊκού Ελένης Γλύ - δείας . Όλοι έπίσης ένθυμούμεθα δτι
κατζη Αρβελέργι' αύτή την παρεξηγημένη περίοδο της ίστορίας μας , κατά τήν διάρκεια της δποίας τόΕθνος
έμεγαλούργησε, δέν ήταν κάν στό
όπτικό πεδίο της . Απαξιούσε . Κα
δταν της έδόθη ή εύκαιρία ς κυβέρνησις φρόντισε νά στείλει στήν
έξορία αύτό τό κεφάλαιο της ίστορί - άπεκλήθησαν είρωνικς άπό τόν ΣΥ
ας μας.Όλοι ένθυμούμεθα πότε έγι - PIΖΑ σάν κκυνήγι του Ιντιάνα Τζονε ή διαγραφή τής διδασκαλίας τν
κεφαλαίων πού άφορούσαν τόν Ιου στινιανό καί τούς Κδικές του άπό
ένα φύλλο συκής για νά έξισορροπή - δμάδα Μπουτάρη ή όποία διαχροσει τήν άπαράδεκτη άναγνριση τής
μακεδονικής γλσσης και έθνότητος
μέτην ύπογραφή της Συμφωνίας τν
Πρεσπν .
νικς άντετάχθη σέ κάθε άναπτυξιακό έργο τής πόλεως και έπεχείρησε νά τό έμποδίσει άλλοτε έπιτυχς
( όποθαλάσσια άρτηρία) άλλοτε άνετιτυχς (νέα παραλία καί δημαρχείο
και ή ίστορία της Άρχαίας Μακεδονίας και τού Μεγάλου Αλεξάνδρου
δ όποιος στά μάτια της έθεωρείτο
κίμπεριαλιστής δέν ήταν στό όπτι κόπεδίο τής Αριστεράς
Σήμερα ς φαίνεται είσερχόμε- έπί Παπαγεωργόπουλου), ή Αριστε
θα σε έναν κύκλο άλλόκοτων ίστο-ρά άμφισβητεί τήν άπόφαση τού Συμρικν έκπλήξεων . Η άριστερά άπε
φάσισε νά ύπερασπισθεί δ,τι μισούσε σπάσεως τν άρχαιοτήτων προκειμέστό παρελθόν. Τό Βυζάντιο! Τό Βυζαντινό παρελθόν της Θεσσαλονίκης . Τίς άρχαιότητες πού άνεκαλύ-.
φθησαν στόν ύπό κατασκευήν σταθ- ΗΑριστερά όλοφύρεται γιά τά
μό Βενιζέλου , του μετρό της Θεσσα
λονίκης Συνεπικουρούμενη άπό την
βουλίου Επικρατείας ύπέρ τής άποοι άνακαλύψεις στήν Άμφίπολη
νου νά διευκολυνθεί ή όλοκλήρωσις
του έργου .
ουνg. Η Αρχαία Μακεδονία και δ.
Άλέξανδρος έτυχαν ύπερασπίσεως
μόνον όταν δ ΣΥΡΙΖΑ έχρειάζετο
βυζαντινά εύρήματα μεταξύ άλλων
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Έκτοξεύθηκε
τό χρέος
Μιά γυναίκα μπορεί
Δεξίωσις γιά την Δημοκρατία
υπό την σκιά άντιεμβολιαστν
καί ΛΟΑΤΚΙ
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ του 2014 , κέντρο διασκεδάσεως Βaraonda,
πίσω άπό τό γήπεδο του Παναθηναϊκού . Στήν Λεωφόρο Άλεξάνδρας . Κάθομαι στά πρτα
τραπέζια. Στήν πίστα, ο Τόλης
Βοσκόπουλος. Ντυμένος άψε γάδιαστα μέ μαυρο κοστούμι ,
γραβάτα μονόχρωμη μπορντ,
μαντιλάκι στό πέτο και σκαρπίνι καλογυαλισμένο καί άστραφτερό, άλωνίζει την στενόμακρη πίστα σχήματος πίν ς .
πρίγκηπας . Αίφνης προσγει
νονται στό τραπέζι μου λουλούδια . Από τόν κύριο Τόλη!ν
μου ψιθυρίζει ο ύπεύθυνος έπί
των δημοσίων σχέσεων του κέντρου . Ενας άσπρο- ζα (Διόπτρα) : Είχε μιά άνεπιτήδευτη μεγαλοπρέμάλλης βγαλμένος κατ' εύθείαν άπό έλληνική ται(Τήν ίδια συνήθεια νά στέλνει λουλούδια σέ τραφεϊ άπό γονείς μεγάλης άρχοντικής οίκογένειφίλους του έχει σήμερα στό Περιβόλιν ό άγαπτη- ας παρότι ο πατέρας του άσχολεϊτο μέχονδρεμπόμένος μου Χρήστος Νικολόπουλος.)
γράμματος, ό συμπαθέστατος
κύριος μέ όδήγησε σέ ένα στενότατο διάδρομο όπου περίμεναν κούράν οί θαυμάστριες και
μέ κέμπασεν στό καμαρίνι . Μόλις μέ είδε χαμογέλασε οίκεία:
Τό κατάλαβες ότι κούτσαινα έλαφρς ρτησε μέ σαρδόνιο χαμόγελο . Εμείς έδω
ήρθαμε νά σας άκούσουμε κύριε Βοσκόπουλε, όχι νά δουμε
πς περπατα τε! άπάντησα
έκπληκτος άπό τήνάποκάλυΨη . Άλλά έκεινος έδειχνε νά
έχει κέφια. Ήταν όπως τόν περιγράφει ό Μάκης Μάτσας στό
βιβλίο του Πίσω άπό τήν μαρκίσέ έτησία βάση λόγω
τον μέτρων στηρίξεως
ΒΑΡΥ άποτύπωμα άφήνει ή πανδημία
στό δημόσιο χρέος της χρας , άφού σέ
φθάνοντας τό πρτο τρίμηνο του 2021
στά 344,1 δισ. εύρ , άπό 329,6 δισ. την
άντίστοιχη περίοδο τού 2020, δταν ή καταιγίς της πανδημίας ένέσκη πτε στήν
χρα , Βασική αίτία είναι οί ηυξημένες
δαπάνες τού έλληνικού Δημοσίου προ
κειμένου νά χρηματοδοτηθούν τά μέτρα ένισχύσεως πρός έπιχειρήσεις και
Συνέχεια στήν σελ. 2
( σελ. 4)
Έλευθερία
ή άσυδοσία;
πεια και άέρα σχεδόν πριγκιπικό , σά νά είχε άναΓράφει ό Βύρων Ε Πολύδωρας
Φρεγάτες : Λίγο πρίν
άπό την κρίσιμη άπόφαση
ριο φρούτων . .
ΜΕΡΟΣΑ
Το ήθικόν σύνορον της
Έλευθερίας είναι τουτο τό ρητόν:
Μή κάμης είς τόν άλλον έκεινο όπου
δέν θέλεις να σε κάμουν.".
Είμαι χειμερινός κολυμβητής, άγαπητέ μου
Εύχαριστ τόν κύριο Βοσκόπουλο, άλλά δέν
έχει τύχει νά γνωριστουμε, μήπως πρόκειται για αλλά σήμερα πάτησα κατά λάθος έναν άχινό
λάθος; ρωτ μέ συστολή . "Σας ξέρει έκείνος , άν στήν Βουλιαγμένη γι ' αύτό κούτσαινα!" συνέ θέλετε μετά θά πάμε μαζί στό καμαρίνι νά γνωρι - χισε σκασμένος στά γέλια. Παρατήρησα τότε κάτι:
στείτεν ή άπάντηση . Πράγματι , στό τέλος του προΤου δρος Προδρόμου Σ Εμφιετζύγλου
Λεπτομέρειες στήν σελ . 3
Άρθρον 6. Από το Σύνταγμα
του Ρήγα (του Φιλοπάτριδος).
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΜΕ ΚΑΤΑΓΟΗΤΕΥΟΥΝ, όμολογω , τά
προεπαναστατικά κείμενα, αύτά που
δρίζουν τίς διαστάσεις και τά πρόσωπα του καλούμενου νέου Ελληνικου
διαφωτισμού, όπως Ρήγας , Κοραής,
Αννυμος Ελλην , Άνθιμος Γάζης ,
Νεόφυτος Δούκας, Θεόφιλος Καϊρης ,
. οίκονόμος ό έξ Οίκονόμων. Όπως
καί τά έπαναστατικά Συντάγματα,
τά ίδρυτικά pacta-σύμφωνα του νέου Ελληνικού Κράτους (Επιδαύρου .
Αστρους, Τροιζήνος ) , τά Συνταγματι
κάθεμέλια, όπως τά άποκαλεί ό Προκόπης Παυλόπουλος στό τελευταίο
του βιβλίο. Μου άρέσουν αύτά τά
κείμενα γιά τήν παρρησία τους , την
έκλεκτικότητά τους καί τήν αύθεντι κότητά τους , μ' έναν λόγο.
ΠΕΝΝΙΕΣ
Πολλά τά έτη του
<Σουλτάνου. λέγει ή Μέρχελ
Γερμανικές ένστάσεις
για τά χαμηλά έπιτόκια
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΙΚΑΙ ΕΑΝή ΕΕ και οί HΠΑ κατεδίκασαν μέ αύστηρότόνο τήν άπόφαση του Ερντογάν νά είσβάλει στήν
Αμμόχωστο, άγνοντας δλες τίς διεθνείς συμβάσεις !!
Η Καγκελλάριος τής Γερμανίας δέν προτίθεται να
έκδσει έστω μία άνακοίνωση τού να έπικρίνει τήν
έπεκτατική πολιτική τού φίλου της Σουλτάνου. Και
όχι μόνο ατό άλλά τόν συγχαίρει πού φροντίζει μέ
τόσο θαλπωρή τούς μετανάστες άπό την Συρία, στήν
ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ κεντρικν τραπεζιτν μέ έπί
κεφαλής τόν Γερμανό Γένς Βάιντμαν , ό ότοιος διαφωνεί μέ την παράταση τν χαμηλν έπιτοκίων γιά
μεγάλη περίοδο, προεκάλεσε ή άπόφασις τής Εύρω
παϊκής Κεντρικής Τραπέζης νά διατηρήσει άμετάβλητα τά έπιτόκια . Συμφνως πρός την Κριστίν Λα γκάρντ, τό δίλημμα είναι πς θά κρατήσουμε την
οίκονομία ζωντανή.
. Ο έπιτελικός διευθυντής του Πανεπιστημίου
Harvard, Giang Nguyen, άνεκοίνωσε πρόσφατα
σειρά μέτρων γιά την όμαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου τήν έποχή Τής πανδημίας COVID19.
Τό πρτο σημείο άφορά πήν δήλωση τν έμβολιασμένων, Γιά αύτόν τόν λόγο ό Nguyen παροτρύνα όλα τά μέλη Της Πανεπιστημιακής Κοινότητος
νά δηλσουν τά στοιχεία έμβολιασμού τους, στε
νά είναι καταγεγραμμένα στήν κεντρική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου. Βεβαίω, δσοι δέν έχουν
έμβολιασθείθά πρέπει νά τηρούν άποστάσεις όπως
ίσχύει έως τρα Επί πλέον, οί έμβολιασμένοι θά
έχουν λιγτερους περιορισμούς όταν έπιστρέφουν
στήν Πανεπτιστημιούπολη καί θά ύποβάλλονται λ γτερο συχνά σέ έλέγχους γιά τόν SARS-COV2
σέ σχέση μέτους άνεμβολίαστους.
Συνέχεια στήν σελ. 4
Λεπτομέρειες στήν σελ 2
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Το 1981 είχα γράψει ένα κέπαναστατικό φυλλάδιο ύπό τόν τίτλο "Περί
Συνέχεια στήν σελ. 5
Περί έξετάσεων, άποτιχιν καί λοιπν παρατόνων
. Απίστευτα όμοιάζουw τά άποτελέσματα έρεύνης
στις ΗΠΑ σύμφωνα μέ τήν όποία ένας στους πένε
Αμερικανούς πιστεύει ότ τά έμβόλια κατά του κορωνοίού έμφυτεύουν στόν έμβολιασμένο μικροτσίπ.
Ήέpευνα πού διενήργησε τό YouGoν γιά λογαρια
σμό του Εconomist, διεπίστωσε ότπι οί 3044 έτν
είναι πολύ πιθανό νά πιστεύουν σέ αυτήν τήν συνω μοσία , μέ τό 7% Τν άτόμων αύτής Της ήλικιακής
όμάδας νά λέει ότι είναι ασίγουρα άλήθειαν καί τό
20% ότι είναι απιθανς άλήθεια . Λιγττεροι άπό
τους μισούς έρωτηθέντες (46%) δήλωσαν ότι αύτό
είναι ένα κσίγουρα Ψευδέρ άφήγημα .
Τήν κυρία Κεραμέως δέν
τήν γνωρίζω καλά . Την
Εκτιμ, όμως και έχω λόγο
είδικό . Κάποια στιγμή , στις νωνήσει μαζί μου ή ποιά
πρτες ήμέρες τής κυβερ- είναι ή κατάλληλη ρα γιά βρ χρόνο . Εέρετε, είσηγή, Έκπαιδεύσεως . Καί , &ς μού
νήσεως τού Κυριάκον Μητσοτάκη , χρειάστηκα δι
ευκρινίσεις προκειμένου νά
άσχοληθ μέ κάποιο θέμα,
που είχε σχέση μέ τά του
Μου τηλεφνησε πεύπουργείου Παιδείας . Της
έστειλα ένα μήνυμα έρωτ - ρασμένα μεσάνυχτα! Συγ- Εκτοτε, παρακολουθ (λά
ντας κάν μπορεί νά έπικοιτίμησα και δέν τό ξεχν.
γω καί παρελθούσης προγνμη , άλλά μόλις πρό πέ
ντε λεπτν κατόρθωσα νά υπηρεσίας ) τόν χρο της
εχουμε Φωνή!
νά τής τηλεφωνήσων . Μού
άπάντησε γράφοντας κείμα
στήν Κύπρο , σέ συνέδριο.
Θά σας τηλεφωνήσω μόλις ευκρίνιση ζήτησα, λές και
τελεισων .
σεις , συζήτηση και τελικς έπιτραπεί, άπορ μέ την
σφοδρότατη έπίθεση που
δέχεται άπό τήν προβληματική άντιπολίτευση, ή δποία
τό γνωστό τραπέζι .
Μού παρέσχε όποια διDpontos
ήταν μέρα μεσημέρι! Τό έξε
Συνέχεια στήν σελ. 4
23-7-2021 .