Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Πρόστιμα αντί "λουκέτων"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Η μμα ο
771234 567140
Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021 | τιμή: 1,30 E
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 970* Αριθμός φύλλου: 27.573
Πρόστιμα αντί κλουκέτων
ΥΠΟΙΚ: Εγκύκλιος για 15 κατηγορίες επιχειρήσεων-επαγγελματιν για τις οποίες δεν προβλέπεται αναστολή λετου ργίας
Το Ταμείο Ανάκαμψης αχτίζειω
νέα θεμέλια στις κατασκευές
ελέγχων . Στην Περίπτωση μάλιστα άσκησης βίας
σε βάρος των ελεγκτικν οργάνων , εκτός από το
κλουκέτο , επιβάλλεται και ειδικό Πρόστιμο Που
κές κατασκηνσεις, δικηγόροι μπορεί υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να
ανέλθει στις 50.000 ευρ, ενη κύρωση της ανα
στολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατά
στασης μπορεί να φθάσει τους 6 μήνες και σε
γικόν Παραβάσεων. Ειδικότερα, στις κατηγορίες Παραβάσεις, όπως η μn έκδοση ή n ανακριβής Περίπτωση υποτροπής τα 3 χρόνια. Τα ανωτέρω
έκδοση Παραστατικν Πλησης , η Παραβίαση καθορίζονται με την υπ' αριθμ. Α.1166/21.7.2021
απόφαση του υφυπουργού Οικονομικν Από
στολου ΒεσυρόΠουλου και του διοικητή της Ανε
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιργου Π ραπευτήρια , οίκοι ευγηρίας , εκ
Παιδευτήρια, φροντιστήρια, ξε
νοδοχεία , οργανωμένες τουριστι
Αυστηρά πρόστιμα θα επιβάλ
λονται στο εξής σε δεκαπέντε κα
τηγορίες εΠιχειρήσεων και επαγ
γελματιν , όΠου λόγω της φύσε
ως των Παρεχόμενων υπηρεσιν
τους δεν μπορεί να επιβληθεί
Ορίζεται ειδική
χρηματική Ποινή μέχρι
Συνεχς μειούμενη είναι η συνολική ακαθάριστη Προστιθέμενη αξία του τομέα των
κατασκευν στην ελληνική οικονομία , με τη
συνεισφορά του από 1 3,02% το 2006 να
έχει μειωθεί στο 4,1% το 2019 . Ωστόσο, η
επικείμενη ενεργοποiηση των Πόρων του
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
θησε τις Προσδοκίες του κλάδου σε θετικό
έδαφος τον Απρίλιο του 2021 για πρη
φορά μετά τα τέλη του 2008 , με τη βιομηχανία υποδομν και κατασκευν να παίζει
Πλέον καταλυτικό ρόλο στην ταχεία
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια. σελ. 6
και εταιρείες δικηγόρων κά. Αξίζει
ωστόσο να σημειωθεί ότι λουκλουκέτο , σε Περίπτωση διαπίστωσης φορολο- κέτον εξακολουθεί να μπαίνει για συγκεκριμένες
των υπόχρεων για τους οΠοίους αντίτης αναστολής
λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης ή Παραποίηση ή επέμβαση κατά οποιονδήποτε
τρόπο στη λειτουργία των φορολογικν ηλεκτρο
5.000 ευρ , μεταξύ άλλων εντάσσονται γιατροί , νικν μηχανισμν , αλλά και η χρήση βίας κατά
των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ κατά τη διενέργεια των
επιβάλλεται ειδική χρηματική Ποινή, μέχρι και
οδοντίατροι, φυσικοθεραπευτές , κλινικές ή θε
τσιλή . σελ .5
Η Κρισταλνα Γκεοργκίεβα
επικεφαλής του ΔΝ
για τον εμβολιασμό
Ελεύθερες .. βαρν
οι δαπάνες τηλεργασίας
Επένδυση 50 εκατ.
Cosco: Ψηλότερα η διακίνηση
με τις 4 νέες γερανογέφυρες
Είναι εκπιπέες, χωρίς φόρους, τέλη, εισφορές
Αυξάνει τη δυναμική της στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Πειραιά η
Cosco, n oποία έφερε χθες τέσσερις νέες γερανογέφυρες , με δυνατότητα να εξυπηρετούν τα
νέα mega containerships, Πoυ μεταφέρουν
20.000 εμπορευματοκιβτια. σελ . 11
Οι δαπάνες στις οΠοίες υποβάλ Εσόδων , στην οΠοία υπογραμ
λεται ο εργοδότης για να καλύψει μίζεται επίσης ότι οι εν λόγω δα
το κόστος Που Προκαλείται σε
εργαζόμενους Που Παρέχουντις για τους εργαζόμενους . Ειδικό
υπηρεσίες τους με τηλεργασία
αποτελούν εκπιπτέες δαπάνες
για την επιχείρηση, δεν υπόκειν
ται σε οποιονδήΠοτε φόρο ή τέ
λος , ούτε οφείλονται επί αυτν
ασφαλιστικές εισφορές εργοδότ
ήεργαζομένου, εν υπολογίζον
ται αναλογικς Προς τη συχνότητα και τn διάρκεια της τηλερ- για τους εΠοχικά εργαζομένους
γασίας , τnν Παροχή ή όχι εξοΠλισμού Αυτό γνωστοπΠοιήθηκε
αρμοδίως με την υπ' αριθμ. σαρμογή των συντελεστν φό
Ε.2149/21.7.2021 εγκύκλιο της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων καmγορίας. σελ 4
Πάνες δεν αποτελούν αποδοχές
τερα, με την εν λόγω εγκύκλιο
κοινοΠοιήθηκαν οι διατάξεις του
V. 4808/2021 και δίνονται διευκρινίσεις για την τηλεργασία,
Lamda Development
Ηπαγκόσμια
οικονομία
έχει ανάγκη
από αντισματα
ΕΛΛΗΝΙΚ0:1 ΔΙΣ. Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ
ματος επαγγελματικν εγκατα
στάσεων και για τον Ιούνιο του
2021, τα μέτρα Που λαμβάνονται
ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 477 ΕΚΑΤ
ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΜΑΪΟΥ
στον τουριστικό και εισιτιστικό
κλάδο, αλλά και για την αναπρο>3
ρου και εισφοράς Πλοίων πρτης
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΕΗΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
σελ.14
Εξορυκτική βιομηχανία
ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΜΙΓΜΑ ΤΩΝ Α' ΥΛΩΝ
ΗΨΗΦΙΑΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ
30.922 επιχειρήσεις
επιδοτούνται
για πάγιες δαπάνες
Πάγωμα
ήμικρή αύξηση
καττατου
μισθού
Επιταχύνεται
ηλετουργία
του Ελληνικού
ΥΠ. Εργασίας
σελ. 2
Ώρα (καττατου μισθούν ανα
μένεταινα σημάνει την ερχόμενη
Δευτέρα, καθς θα κατατεθεί
στο Υπουργικό Συμβούλιο η σχε
τική εισήγηση του Κωστή Χατζηδάκη. Ουπουργός αναμένεται
να κινηθεί ανάμεσα στο Πάγω
μα) και στην Πολύ μικρή αύξηση
για τις καττατες αποδοχές του
ιδιωτικού τομέα . σελ .2
Άμεση έκδοση της απόφασης για επιδότηση των
Παγίων δαπανν και μονιμοποιήσεις μεισεων MyEFKAlive
φόρου από το 2022 Προανήγγειλε ο υπουργός Οι
κονομικν Χρήστος Σταϊκούρας. Όπως ανέφερε ο Παροχή
Είδικά Ψηφιακά Εργα
Σεδύομήνες
σε ηλεκτρονικές υουριός, από το μέτρο της επδότσης τον παγίων
μεταβιβάσεις
δαπανν 30.922 επιχειρήσεις με 235.360 εργαζό- υΠηρεσιων
μενους θα λάβουν μέση ενίσχυση 14.000 ευρ. Η
ενίσχυση θα έχει τη μορφή Πίστωσης για την Πλη ΕΦΚΑ
ρωμή των φετινν φορολογικν και ασφαλιστικν
υποχρεσεων . σελ. 3
Στην κορυφή του ΝΒΑ
ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
ακινήτων
με βιντεοκλήση
σελ. 10

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Στην κορυφή της Ευρώπης οι Νέοι του Ολυμπιακού με θρίαμβο επί της Μίλαν
  Οι Νέοι του Ολυμπιακού ολοκλήρωσαν το ποδοσφαιρικό τους παραμύθι και για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου έφτασαν στην κατάκτηση του Youth League, του Champions League, δηλαδή, των ακαδημιών.…Στην κορυφή της Ευρώπης οι Νέοι του Ολυμπιακού με θρίαμβο επί της Μίλαν - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ε65: Εγκαινιάζεται το τμήμα Λαμία-Καλαμπάκα -Δραστική μείωση του χρόνου προς δημοφιλείς προορισμούς
  Πραγματοποιούνται αύριο τα εγκαίνια του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας – Ε65, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, και παραδίδονται στην κυκλοφορία τα νέα τμήματα Λαμία – Ξυνιάδα (18,5 χλμ) και Τρίκαλα –…Ε65: Εγκαινιάζεται το τμήμα Λαμία-Καλαμπάκα -Δραστική μείωση του χρόνου προς δημοφιλείς προορισμούς - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Πάτρα: Σύλληψη 38χρονου για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση «Σύμπραξης Εκδίκησης»
  Έναν 38χρονο συνέλαβε σήμερα το μεσημέρι στην Πάτρα η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία (Δ.Α.Ε.Ε.Β.), με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα…Πάτρα: Σύλληψη 38χρονου για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση «Σύμπραξης Εκδίκησης» - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Volley League: Πρωταθλητής Ελλάδος ο Ολυμπιακός
  Πρωταθλητής Ελλάδος για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν και συνολικά 32η στην ιστορία του χρίστηκε ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν τον Παναθηναϊκό με 3-2 σετ στο κλειστό του Ρέντη, έκαναν το 3-1…Volley League: Πρωταθλητής Ελλάδος ο Ολυμπιακός - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • ΥΠΕΞ: Ευρωπαϊκή task force για προώθηση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή
  Στον κομβικό ρόλο της ναυτικής αποστολής «ΑΣΠΙΔΕΣ» για την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά την συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της…ΥΠΕΞ: Ευρωπαϊκή task force για προώθηση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ