Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Πέμπτη 22.07.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε-Ετος: 29ο-Αρ Φύλλου: 7652
29 χρόνια
ΟΑΕΔ: Μειθηκαν
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Ιούνιο
Τι πσό δικαιούνται Πότε αρχίζει η υποβολή αι τήσεων
Μπόνους από 500 έω
για επιχειρήσεις της Δ. Ελλάδας
Έναν νέο κύκλο χρηματοδότησης τον επιειρήσεων Που έχουν πληγεί από την Πανδημία
κανοίγειν η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας , διαθέτοντας συνολικά το Ποσό των 20 εχατ.
ευρά , Το οποίο θα χορηγηθεί με τη μορφή μη επιστρεπτέου κεφαλαίου κίνησης. Υπειeυμζουμε οΤ η δια περιφέραα χορήτησε στο Ελος του 2020 άλλα 30 εκατ . ευρ για Τον
ίδιο λόγο , Η υποβολή των αιτήσεων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρστικόν
Eνισχύσεων (ΠΣΚΕ)αρχζει στις 9 Αυγούστου και οίοκληρνεται στις 25 Σεπτεμβρίου 2021
νέο πρόγραμμα
είσυσης τον Πολύ μκρν
και μικρν επιχερήσεων Που
δραστηριοποιούντα επός της
Περιφέρειας θα δοθούν ως
είσυση Ποσά από 500 έως
5.000 ευρ. Το Ποσό ανά
επιχείρηση καθορίζεται με
βάση το ύψς των εξόδων Της
Του 2019 ,
Με Το
Πληραμές 27 και 29 buλoυ για Δημόσιη, δωτικό τομέα
ΣΥΝΒΟΥΛΙΟ
Αντίστροφη μέτρηση για τα αναδρομικά στους
συνταξιούχους με περισσότερα από 30 χρόνια
ασφάλισης. Περίπου 60. 000 συνταξιούχοι του
ιδιωτικού τομέα Που έχουν συνταξιοδοτηθεί έχουν ήδη λάβει. Την ίδια ρα , Πληροφορίες
μετά τον Μάιο του 2016 θα λάβουν στις 27
Ιουλίου, με τις συντάξεις Αυγούστου, τις αυξή
σεις και τα αναδρομικά του νέου ασφαλιστικού
νόμου . Παράλληλα, στς 29 Ιουλίου, με την
καταβολή των συντάξε ων του Αυγούστου, και
οι συνταξιούχοι του ημοσίου θα Πάρουν τα
αναδρομικά Που Τους οφείλονται αφού Τις
αυξήσεις από τα νέα ποσοστά αναπλή ρωσης τς
αναφέρουν ότι εντός των ημερν πρόκειται να
εκδοθεί η κρίσιμη αnόφαση του Συμβουλίου
της Επικρατείας για τα κομμένα δρα και τις
επικουρικές.
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε
στοιχεία, έχει ως
εξής:
παρουσίασε 2021, σε σύγκρι-αντίστοιχο δείκτη
δωδεκαμήνου Ιουνίου 2019
Μαΐου 2020,
αύξηση
37,0%
έναντι μείωσης αντίστοιχο δείκτη
Ο Γενικός Δείκτης
Κύκλου Εργασιν 30,6%
στη Βιομηχανία σημ ειθηκε κατά
( σύνολο εγχρΚύκλου
Απριλίου
2021 , Παρουσίασε μείωση 1,9%
Δείκτη
Εργασιν
Βιομηχανία,
2015-100,0 και
μήνα αναφοράς μηνός
Τον Μάιο 2021, η
εξέλιξη
οποίου σύμφωνα αντίστοιχο δείκτη
προσωρινά
Παρουσίασε
αύξηση 0,1%,
έναντι μείωσης
αντίστοιχη
Αύξηση εξαγωγν 21%
ιας και εξωτερι- σύγκριση
κής αγοράς) Του
βάσης
Ο μέσος Γενικός 8,0%
Δείκτης
έτους 2020 με το
σημειθηκε κατά
τη σύγκριση των
αντίστοιχων
προηγούμενων
δωδεκαμήνων.
Μαΐου
2019.
2021, σε σύγκρι-Ο ενικός Δείκτης δωδεκαμήνου
Κύκλου Εργασιν
στη Βιομηχανία
του μηνός Μαΐου
Ιουνίου 2020
Μαΐου 2021, σε
σύγκριση με τον
Του Μαΐου 2020,
Created by Universal Document Converter