Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
22 Τουλίου 2021
Μαρίας της Μαγδαληνής. Μαρκέλλης παρθενομάρτυρος
Σελήνη 12ήμερν ! Ανατολή ήλίου 6.20-Δύσις ήλίου 8.43
ΑΤΙΚΗ Αθριος καιρός μέ βορείους άνέμους , Θερμοκρασία εως 33β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πρόσκαιρες νεφσεις και βόρειοι άνεμοι Θερμοκρασία έως 33β
Αριθμ . φύλ. 42014
"Έτος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΠΑΤΙ ΕΚΑΝΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΚΑΜΠΟΥΛ ΚΑΤΑΤΗΝ ΕΠΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ
Αναλαμβάνω χωροφύλαξ του Αφγανιστάν
έάν μέ στηρίξετε σέ Αίγαΐο καί Κύπρον
οί τρείς δροι πού θέτει στίς Ήνωμένες Πολιτείες ό Ταγίπ Ερντογάν γιά την άνίερη συμφωνία
ΠΟΤΕ οί Τουρκοι δέν πήγαν βεβαίως είχε την σκοπιμότηστό Άφγανιστάν νά ύποστηρί
ξουν τούς σκληροτραχήλους κα- λειδ Τούρκος Πρό εδρος νά άνα
τοίκους του, όταν πολεμούσαν
είσβολείς , δταν άντιμετπι- λός του . Εμφανίζεται πρόθυμος
ζαν άποικιοκράτες , ούτε άκόμη
όταν ταπείνωναν τούς σοβιετι - ή άποχρησις τν Αμερικανν
κούς . Ο Ταγίπ 'Ερντογάν όμως άπό την χρα και έτσι νά καταέχει τήν δική του άνάγνωση της φέρει νά άρθούν οι είς βάρος του
ίστορίας καί ύποστηρίζει ότι : κυρσεις , άκόμη και νά άποδε
Κι έμείς πήραμε θέση ένάντια σμευθούν τά μαχητικά F-35 για
σέ αύτές τις ίμπεριαλιστικές δυνάμες , δίπλα στά άδέρφια μας άλλως τε είχε ή Τουρκία ένδοι τούς Άφγανούςν . Αύτά τούλά - ασμούς νά στείλει τόν Στρατό
χιστον ύπεστήριξε όμιλν στήν της στό στόμα του λύκουν και
κατεχομένη Άμμόχωστο και
ντας τόν έαυτό της ς άφοσιω - όποίους ό Ερντογάν λέγει ότι θά
μένο σύμμαχον πρόθυμο νά κάνει
την βρμικη δουλειν .
τά του . Διά του Αφγανιστάν θέD Τό άεροδρόμιο τής Καμπούλ
κσυνομιλήσεω
Πέρα δμως άπό αυτά τά ύποθε
τικά δ Τουρκος Πρόεδρος Εθεσε
τούς δρους του . Ξέρει πς ύπάρ τρέψει την κατάσταση πρός όφεΤρα , άπό την μία θέλει νά
προβάλλει αυτήν την είκόνα του
( καλού συμμάχουν και άπό την χουν στήν Ούάσιγκτων και στίς
άλλη όμιλεί για τίς κίμπεριαλι-Βρυξέλλες εύήκοα τα για τήν
στικές δυνάμειο πού δημιουρ- πρότασή του νά άναλάβει ή χρα
γούν προβλή ματα στό Αφγανιστάν καί πού ήττήθησαν άπό
τήν άντίσταση του λαού τής χρας . Περιλαμβάνει άραγε και
τούς Άμερικανούς σέ αύτούς
τούς αίμπεριαλιστέφ,"Η μήπως ροδρόμιο της Καμπούλ καίβλέαυτές είναι φράσεις προσεγγίσε
ως πρός τούς Ταλιμπάν , μέ τους
ΚΑBUL ΤERNATIONAL AIRS0
νά καλύψει τό κενό πού άφήνει
του τόν έλεγχο του άεροδρομίου της Καμπούλ, δπότε και ζητεί
άνταλλάγματα: Εδ καί 20 χρόνα, ή Τουρκία λειτουργεΐ τό άετήν Αεροπορία του . Ούδέποτε
πει θετικά τό να συνεχίσει νά τό
νά ύποστεί άπλειες προβάλλοΣυνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Μέτρια
ή άνεξαρτησία
της έλληνικής
Δικαιοσύνης.
Ή Κομμισσιόν έπικρίνει
τήν καθυστέρηση
στήν άπονομή της
Ή ύποχρη ση τής Άμερικής
τΟ 2013 κυκλοφόρησε στά έλληνικά άπό τίς έκδό- δέν άσχολεϊται γιά νά σχεδιάσει τό μέλλον. Του σεις Μίνωας του φίλου Γιάννη Κωνστανταρόπου- των δοθέντων, έχει ίδιαιτέρα άξία ή συγκυρία κατά
λου ή έξαιρετική έκδοση του Εconomist Ό κόσμος τήν όποία βλέπει τό φς της δημοσιότητος τό πόρι τό 2050. Μεγάλες άλλαγές, μεγάλες προκλήσεις σμα της όμάδος Μαξίμου Foresight-θά μπορούσε νά
σέ έπιμέλεια του άρχισυντακτν του έγκριτου έπιλεγεϊ και κάτι έλληνικό-για τίς δέκα μεγαλύτεπεριοδικου Ντάνιελ Φράνκλιν και Τζόν Άντριους . ρες προκλήσεις που θά κληθεϊ νά άντιμετωπίσει ό
Στήν κατάσταση χρεοκοπίας πού βρισκόταν τότε Έλληνισμός τό 2040. Η όμάδα συνεδρίασε έν είδει
ή Ελλάς δέν είχε βεβαίως μυαλό νά σκεφτεϊ τίς brainstoming στήν οίκία τού Γενικού Γραμματέα τής
προκλήσεις του μέλλοντος, πόσο μάλλον διάθεση Κυβέρνησης Γρηγόρη Δημητριάδη ό όποιος συνέγια νά συζητήσει θεματικές όπως Νιστε τήν ζέ- λαβε τήν ίδέα της συγκρότησής της-γιά πολλά έπιστην , <τό Μέλλον τον Πολέμων , οί άδύνατοι έσο- κρίνεται δικαίως ό άνιψιός του κυρίου Μητσοτάκη
νται ίσχυροίν , ή άσθμαίνουσα πορεία της έλευθε- άλλά έδω άξίζει μία καλή κουβέντα- έν τόν συντορίας", οί πολιτιστικές έπαναστάσεις", ή πορεία νισμό άνέλαβε ό Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας
των Εθνν, ο κόσμος τν γυναικν", ή έπο- Γιάννης Μαστρογεωργίου μαζί μέ καθηγητές.
χή των άναδυόμενων άγορν , ή άπόσταση πέθανε, ζήτω ή τοποθεσίαν κ.λπ. Ωστοσο, θεωρουσα Τύπο τό εύρημα της όμάδος για τήν ραγδαία συρρί άπό τότε μείζονα προτεραιότητα για τίς κυβερνήσεις τήν άπόπειρα ένόρασης του μέλλοντος . Τήν κνωση του ελληνικού πληθυσμού τό 2040-τέταρτοι
διαρκή έγρήγορση. Τήν άκατάπαυστη σκέψη. Σπόρ σε ποσοστό μεισεως παγκοσμίως, ή έρημοποίηστό όποιο διακρίνονται διαχρονικς οί Βρεταννοί σηκαι βεβαίως ή κλιματική άλλαγή. Σήμερα θά άναάν κρίνω όχι μόνο άπό τό περιεχόμενο της έκδοσης δείξουμε άπό αύτήν έδω τήν θέση τό έβδομο συάλλά και άπό τά όσα γράφει στήν αύτοβιογραφία μπέρασμα της όμάδος που έπικεντρνεται στίς ρα του ό πρην Πρωθυπουργός τους Τόνυ Μπλαίρ. Υδαίες γεωπολιτικές μεταβολές και στήν μεταβολή
Ό όποτος είχε συστήσει μια όμάδα μέλλοντος για
νά ίχνηλατεί έγκαίρως τίς προκλήσεις και νά θέ - για νά τό συνδέδουμε μέ τήν τρέχουσα είδησεογρατει σέ λειτουργία νωρίς τους συναγερμούς . Άκόμη φια και την διαφαινόμενη ύποχρηση της Αμερικής
καί άν άποτύχει κάποιος στίς προβλέψεις του, σί γουρα θά τά καταφέρει καλύτερα άπό κάποιον πού
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ πού έπικρατεί στην
έλληνική Δικαιοσύνη τά τελευταία χρό νια είναι ζοφερή, συμφνως πρός τήν
έκθεση τής Κομμισσιόν για τό Κράτος Δικαίου στήν χρα μας κατά τό πε ρασμένο έτος . Περιγράφει μέ μελανα σημεία τόν τρόπο έπιλογής τν
ήγεσιν τν δικαστηρίων, χαρακτηρίζει αμέτριαν τήν άνεξαρτησία της
Στήν Τζένη Μαστοράκη
τό Μεγάλο Βραβείο
Γραμμάτων 2020
(σελ. 7)
Τις προηγούμενες ήμέρες άναδείχθηκε άπό τον
Χάρτες Σεβίλλης
Συνέχεια στήν σελ . 3
του Κστα Κόλμερ
ΩΣ ΑΠΕΚΑΛΥΨΕ ή Εστίαν () ή κυβέρνηση Κυρ. Μητσοτάκη άπέρριψε
τό άπό 27 Ίουνίου 2021 αίτημα του
Ταγήπ Έρντογάν ν' άποκηρύξει τον
Εύρωπαϊκό χάρτη της Σεβίλλης πού
άναγνωρίζει τό δικαίωμα στήν Ελλάδα καί Κύπρο νά έχουν κοινή ΑΟΖ έπί
τη βάσει του διεθνους δικαίου της
θαλάσσης.
ΠΕΝΝΙΕΣ
των ίσορροπιν του νέου κόσμου . Θά τό πράξουμε
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
στά θέματα των ρωσσικν άγωγν , στό μέτωπο του
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Τό πρωτάθλημα στό
NBA μέ τούς Μιλγουόκι
Μπάκς κατπέκτησε ό Γιάννης Αντετοκούνμπο , μετάμία καθηλωτική έμφάνιση άπέναντι στού Φο νικ Σάν ΌΈλλην καλα-:
θοσφαιριστής πέπιχε 50
πόντους , γεγονός που
τόν άνέδειξε ς Τόν καλύτερο παίκτη τν τελικν
Η όμάς τού Μιλγουόκι άνέβηκε στήν κορυφή του
καλύτερου πρωταθλήματος του κόσμου μετά μισό αίνα. Χιλιάδες όπαδοί στις έξέδρες άλλά καί
στόν είδικό χρο που είχε στηθεί έξω άπό τό γήπε
δο φναζαν ρυθμικά τό όνομά του .Σγχαρητήρια
έστειλαν ό Πρωθυπουργό , κορυφαίοι άθλητές άπό
τήν Ελλάδα καί το έξωτερικό και πολλοί άλλοι. Ό
αΓιάννης θά λθει τό Σάpβατο στήν Άθήνα και ήδη
οί φίλοι του του έτοιμάζουν θερμή ύποδοχή!
Κατόπιν αύτου άναμένονται έξελίξεις πού δρομολογουνται άπό τό
2020, όπότε και έγνσθησαν οι έπίμαχοι χάρτες της Σεβίλλης , τούς όποί
ους έξεπόνησε το όμνυμον πανεπι
στήμιο της Ίσπανίας κατά παραγγελία της Εύρωπαϊκής Επιτροπής , προκειμένου αύτή νά άποκτήσει γνσιν
τν ίσχυουσν, κατά τό διεθνές δί
καιο τν οίκονομικν ζωνν (χωρικά
ύδατα , ύφαλοκρηπίδα και Αποκλειστική Οίκονομική Ζνη, ΑΟΖ) στήν Ανατολική Μεσόγειο θάλασσα.
Έλλειμμα 1,4 δισ.
στό ίσοζύγιο τρεχουσν
συναλλαγν τόν Μάο
Συμβασιούχοι τοιμήνου
οί άναπληρωτές
τν άνεμβολίαστων
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ αύξηση συγκριτικς πρός τήν άντίστοιχη περυσινή περίοδο κατέγραψε τό έλλειμμα στό
ίσοζύγιο τρεχουσν συναλλαγν τόν περασμένο Μά.
1ο και διεμορφθη στό 14 δισ. εύρ . Ή αυξησις τού
έλλείμματος του ίσοζυγίου άγαθν όφείλεται στή μεγαλύτερη αυξηση τν είσαγωγν, σέ άπολυτο μέγεθος
ΜΕ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ συμβασιούχων θά άντιμετωπίσει ή Κυβέρνη σις τούς άνεμβολίαστους, τν όποίων θά
άνασταλεί ή έργασία τους, διότι παρά τόν ύποχρεωτικό
χαρακτήρα πού έχει δ έμβολιασμός, έκετνοι άρνουνται
νά τόν κάνουν . Πρόκειται για τρίμηνες συμβάσεις ίδιωτικού δικαίου όρισμένου χρόνου καί άφορουν στούς
Τόπανεπιστήμιο της Σεβίλλης έξε
τέλεσε τήν έντολή μέ βάση τήν διεθνή σύμβαση UNCLOS I , κατά την
όποία όλα τά νησιά διαθέτουν ύφα.
λοκρηπίδα και ΑΟΖ. Στόν οίκετο χάρτη άπεικονίζεται καί τό νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης (Καστελλόριζο) του όποίου ή ΑΟΖ συνορεύει
Συνέχεια στήν σελ. 2
Συνέχεια στήν σελ.4
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
. Ενας ποδοσφαιριστής στήν Γκάνα που ήγανά.
κτησε μέ τούς συμπαϊκτες του που φέρονται νά ήθ
λαν νά στήσουν ένα παιγνίδι, άπεφάσισε να τούς
τήν χαλάσει μέ έναν εύκολο γιά έκείνον τρόπο: να
στείλει τήν μπάλλα στά δίκτυα τής όμάδας του
καί μάλιστα δύο φορέ , Το άπίστευτο σκηνικό έγινε στόν άγνα Τής Ασάντι Γκόλντ έναντίον της
ήδη ύποβιβασμένηςντερ Άλάιζ γιά τήν τελευταία
άγωνιστική του πρωταθλήματος στήν Γκάνα. Πρωταγωνιστής ήταν ό Χασμίν Μούσα, ό παίκτης τν
φιλοξενούμενων πού όταν μπήκε στό μάτ, άπεφάσισε νά κάνει τά δικά του, καθς δέν του άρεσε τό
σκηνικό πού είχε διαμορφωθεί Σύμφωνα μέ όσα είπε
μετά τό Τέλος του μάτ στόν ραδιοφωνικό σταθμό
Kumasi FΜάπεφάσισε να προχωρήσει σέ αύτήν
τήν κίνηση για νά μήν βγεί τό στοίχημα που είχαν
παίξει και οί δύο όμάδες .
Συνέχεια στήν σελ. 3
Γιάννης, Θανάσης, Κστας, Αλέξης, δικά μας παιδιά
Έβαλα τό ρολόι νά χτυ
πήσει τήν ρα που έπρε
πε. Είχα έτοιμάσει άπό βρα- κόσμο, τό ΝΒ!
δίς ένα πουρο (καπνίζω μόνο σέ έκτακτες περιστάσεις ) κέρδιζε ή όμάδα του και ότι
και μία καλή ποσότητα πακαι δημοφιλέστερη διοργάνωση καλαθόσφαιρας στόν
νους πού τό έχουν . Από
τότε πού πουλούσε λαντας νά άποφύγει τά μπλόκα τν άστυνομικν, έδειξε
τίς προθέσεις του!
θραία κσί-ντίν και γυαλιά ήλίου τής κακιάς ρας ,
που άκόμη διοχετεύουν
δ ίδιος θά ήταν ό ήγέτης! στήν άγορά (γεμάτα λαθραία φθάνουν κάποια κοΆκουμπούσε τό δισάκ μέ
τό κέμπόρευμα στόν πάγκο
και άρχιζε τήν προπόνηση
έκeί , στά Σεπόλια, τήν περιοντέινερ , χωρίς έλεγχο, στόν χή ού πλέον άναβαθμίζετα
σέ διεθνές σημείο άναφορά!
Ημουν βέβαιος δτι θά
έχουμέφωνή!
Ο Γιάννης Άντετοκούνμπο,
γεννημένοςς στήν Ελλάδα
Ανανεωμενη κ,κομη n0 δυνατή!
σέ άπ' εύθείας σύνδεση τόν
Γιάννη νά κερδίζει τό πρωτάθλημα στήν μεγαλύτερη
άπό Νιγηριανούς μετανά- Πειραιά ) τά κκυκλματαν
τν έπιτηδείων, προσέχοP Pontosnevs
στες γονείς, είναι άπό έκείΣυνέχεια στήν σελ.4
22-7-2021 .