Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5020 - ÅÔÏÓ 18ï

ΠΕΜΠΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Χωρίς μισθό και ασφάλεια
• Κατατέθηκε στη
Βουλή η τροπολογία για υποχρεωτικό εμβολιασμό
όλων των εργαζομένων που με τον
έναν ή τον άλλο
τρόπο εργάζονται
σε υπηρεσίας
υγείας.

Πολιτική

Κοινωνία
«Θα συνεχιστεί ως έχει
το δρομολόγιο Αθήνα –
Καλαμπάκα» Δεκτή η
Παρέμβαση του κ.
Γιώργου Κωτσού

s

Óåë. 9

Τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την
επιτάχυνση εκδίκασης χιλιάδων συνταξιοδοτικών
υποθέσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Ο Καρδιτσιώτης Μάξιμος Παφίλης
• Βοηθός
Επίσκοπος
στην Αρχιεπισκοπή
Θυατείρων
και Μεγάλης Βρετανίας…

s

s

Óåë. 3

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr

s

Óåë. 3

Óåë. 5