Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Πώς θα επιδοτηθούν οι πάγιες δαπάνες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ μo
91 771234
567133
Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 / τιμή: 1,30 Ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ ΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 970 . Αριθμός φύλλου: 27.572
0 ΟΠΕΚ+ αλλάζει
ρότα στα δεξαμενόπλοια
Σε αντίθεση με τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκβωτίων και χύδην ξηρού φορτίου , οι πλοιοκτήτες
των οnοίων καταγράφουν σημαντικά κέρδη Παρά
την ύπαρξη της Πανδημίας και τις επιπτσεις nou
αυτή έχει στην οικονομία, ο κλάδος των δεξαμενόπλοιων συνεχίει να -υποφέρε, ωστόσοη
πρόσφατη απόφαση του ΟΠΕΚ+ Περί αύξησης της
Παραγωγής πετρελαίου δημιουργεί κλίμα αισιοδοξας στους πλοιοκτήτες σελ . 11
Πς θα επιδοτηθούν
οι Πάγιες δαπάνες
Ανοίγει η πλατφόρμα υποβολής νέας οριστικής δήλωσης από δικαιούχυς ατουπονιν
Μετέωρα βήματα
από το Χρηματιστήριο
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τηv Παροχή των
ειδικν κουΠονιν για την εξόφληση φόρων και
ασφαλιστικν εισφορν σε όσες επιχειρήσεις και
επαγγελματίες έχουν Πληγεί από την Πανδημία. Η
ενλόγω επιδότηση μΠορεί να φτάσει στο 70% ή και
στο 80% των Παγίων δαπανν Που κατέβαλαν οι
Πληττόμενες απικειρήσεις ο 2020 και αφορά δαπάνες επακριβς τα κριτήρια επλεξιμόuη τας για τη χο
όΠως παροχές σε εργαζόμενους , ασφαλιστικές ε σφορές, ενέργεια, ύδρευon, τλεπικοινωνίες, ενοίκια .
λοιπά λειτουργικά έξοδα, χρεωστικούς τόκους και επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις Που θα δικαιούνται
συναφή έξοδα. Εντός της εβδομάδας αναμένεται τηνενίσχυση θα Πρέπει να Παρουσιάζουν κατά την
επιλέξιμη περίοδο μείωση του κύκλου εργασιν
τους κατά τουλάχιστον 30% σε σύγκριση με την
χθες και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικν ίδια Περίοδο του 2019. Ήδη Πάντως Περισσότερες
από 30.000 επιχειρήσεις, σε σύνολο 74.000 Που
έκδοση της υπουργικής απόφασης Που θα καθορίζει υπέβαλαν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επιδότησης Παγίων
Δαπανν , αναμένεται να λάβουν το Πιστωικό για
την Πληρωμή των φετινν φορολογικν και ασφα
να ανοίξειη πλατφόρμα για την υποβολή νέας ορt
στικής δήλωσης από τους δικαιούχους, όΠως δήλωσε
Μετά το sell off της Δευτέρας το ΧΑ επανήλθε σε
ανοδική τροχιά χθες, ακολουθντας τη διεθνή
τάση, αλλά χωρίς να πείθει ότι έχει ξεφύγει από την
επιθετικότητα των Πωλητν , οι οΠοίoι είναι έτοιμο
Θεόδωρος Σκυλακάκης , ενό θα έχει προηγηθεί η
να Πυροδοτίσουν νέο κύμα ρευστοΠοήσεων εάν
χειροτερέψουν τα στοιχεία της μετάλλαξης Δν. Η
κεφαλαιοποίηση ανήλθε στα 60,303 δισ. σελ. 17
ρήγηση της κρατικής ενίσχυoης με m μορφή της
επιδότησης Παγίων δαπανν . Σε κάθε Περίπτωση
λιστικν τους υποχρεσεων , σελ .5
Επενδύσεις 30 εκατ. δολ.
στην τριετία από τη ΣΕΚΑΠ
Τι αλλάζει στην εκτός
σχεδίου δόμηση
Επταπλάσια σε σύγκριση με το 2018 είναι πλέον
σήμερα η Παραγωγική δυνατότητα της ΣΕΚΑΠ
στην Ξάνθη, χάρη στις επενδύσεις ύψους 30
εκατ. δολαρίων Που υλοποίησε την τελευταία
τριετία η JTΙ, η οnοίa με αφορμή τη συμπλήρωση
40 ετν επενδυτικής Παρουσίας της στην
Ελλάδα εγκαινίασε μία νέα γραμμή Παραγωγής ,
Παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης σελ . 12
Τροπολογίες-Ποιες περιοχές αφορούν
ΑΠοσαφηνίσεις για τη δόμηση κλάδων, Κυθήρων- Αντικυθήρων
στις εκτός σχεδίου Περιοχές και
ρυθμίσεις για ιδιοκτησιακά ζητήματα μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτν
σε δασικές εκτάσεις περιλαμβά
νουν τροΠολογίες Που κατέθεσε
το υΠ. Περιβάλλοντος στη Βουλή
στο v/σx για τη διαχείριση των
αποβλήτων Ειδικότερα , ορίζεται ισχυρισμν του στα δικαστήρια
η διαδικασία για τη διοικητική
αναγνριση ης κυριότητας σε
δάση, δασικές εκτάσεις , χορτολβαδικές και βραχδεις εκτάσεις
στις Περιφέρειες των Πρωτοδι κείων Ιονίων Νήσων , Κρήτης, νο
μν Λέσβου, Σάμου, Χίου και Κυ
και της Μάνης. ΟΠως επισημαί
νεται, το Δημόσιο Προβάλλει δι
καιματα κυριότητας σε όλα τα
δάση, τις δασικές αλλά και τις χορ
τολιβαδικές εκτάσεις. Στις Περιοχές
όμως Που δεν υπάρχει το τεκμήρο
της κυριότητας , η aπόδειξη των
Ψαλιδίζεται ο αριθμός
των εγγεγραμμένων ανέργων
Nasdag
Μεωμένοι σε σχέση με Πέρσι, αλλά αυξημένοι σε
σχέση με το 2019 είναι α εγγεγραμμένοι άνεργοι
στον ΟΑΕΔ Τον Ιούνιο έφτασαν τους 948.722,
αριθμός Που είναι μικρότερος κατά 64.441 άτομα
6,36%) αν η σύγκριση γίνει με τον Μάιο της
ίδιας χρονιάς, σελ .4
ΕΠιταχυντής
ΙΡΟγια startups
είναι αδύναμη, με απoτέλεσμα
τις υποθέσεις να κερδίζουν κατά
κανόνα οιιδιτες, έπειτα από επ
Πονη και χρονοβόρα διαδικασία
Που έχει ως συνέπεια τη συμφο
ρηση τωνδικαστηρίων και των
υπηρεσιντου Δημοσίου . σελ 6
Συμμαχία με τράπεζες
σελ. 14
ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΑ ΑΝΑΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΡΜΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Με αργό
ρυθμό
ηυποβολή
δηλσεων
Covid-19
Πιο κοντά
ΛίγοΠριν από
το κόκκινο
16 Περιοχές
της χρας
ΠΩΣ ΑΝΑΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ
ΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΠ
στις μεταρρυθμίσεις
έρχεταν το ΔΝΤ
Γιργος Δαλιάνης
Πρόεδρος και διευθύνων
συμβουλος της Artion A.Ε.
Φορολογούμενοι
ΥΠό εξέταση τα μέτρα διάσωσης
Παραγραφή
φορολογικν
ελέγκων και
ο ρόλος του ΣΔΟΕ>10
σελ. 13
Με ημερήσιο ρυθμό σχεδόν
διπλάσιο από αυτόν με τον
οΠΟίο υποβάλλονται σήμερα
στο ΤΑXISNET θα χρειαστεί να
αποστέλλονται Πλέον οι φορο
δηλσεις του φορολογικού
έτους 2020 στε να καταστεί
εφικτή η εμπρόθεσμη υποβολή
όλων μέχρι τις 27 Αυγούστου
2021. σελ . 3
Εντείνονται οι φωνές στους κόλΠους του ΔΝΤπου ζη
τούν απ' όλες τις οικονομίες του Πλανήτη να Προετοιμάσουν τη μετάβαση από τα μέτρα διάσωσης έναντι
του Covid σε μεταρρυθμίσεις που θα διασφαλίσουν Οι επενδυτικές
τις Προοπικές ανάκαμψης. Το ΔΝΤ εκτιμά όι οι με
ταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, στον τομέα χρη
ματοοκονομικν υηρεσιν και σε επίτεδο Παραγογής
θα συμβάλουν στην τόνωση του ετήσιου κατά κεφαλή της Maina
ΑΕΠ κατά 1% στις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες
οικονομίες την επόμενη δεκαετία. σελ 2
Μίw lockdown
Lamda Development
Κύπρος-Ελλάδα-Ε.Ε.-ΗΠΑ
ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΜΕΤΩΠΟ ΚΑΤΑ
ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΡΩΣΙΩΝ
Παραμένουν
ταμέτρα
Περιορισμού
στη Μύκονο
υπεραξίες
Galleia
σελ. 7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • LIVE: To Ισραήλ έτοιμο για την απάντηση στο Ιράν
  Σε «επώδυνη» απάντηση κατά του Ιράν που όμως δεν θα προκαλέσει περιφερειακό πόλεμο, κατέληξε το Ισραηλινό συμβούλιο πολέμου. Ένα από τα σενάρια που έρχεται δυναμικά στο προσκήνιο και προκαλεί ανησυχία…LIVE: To Ισραήλ έτοιμο για την απάντηση στο Ιράν - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Σαμίρ Σαράν-Πρόεδρος του κορυφαίου think tank της Ινδίας, στην «Ν»: Η Ελλάδα μέρος του διαδρόμου IMEC μεταξύ Ινδίας και ΕΕ
  «Η Ελλάδα πρέπει να γίνει μέρος του διαδρόμου IMEC μεταξύ Ινδίας και Ευρώπης», υπογραμμίζει στη Ναυτεμπορική, ο Σαμίρ Σαράν, Πρόεδρος του Observer Research Foundation (ORF), κορυφαίας δεξαμενής σκέψης της Ινδίας,…Σαμίρ Σαράν-Πρόεδρος του κορυφαίου think tank της Ινδίας, στην «Ν»: Η Ελλάδα μέρος του διαδρόμου IMEC μεταξύ Ινδίας και ΕΕ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • H ώρα της ετυμηγορίας για τις περικοπές συντάξεων
  Την οριστική τύχη των περικοπών σε δώρα κύριων και επικουρικών, αλλά και στις ίδιες τις επικουρικές συντάξεις, μαζί με τα όποια αναδρομικά μπορεί να προκύψουν, καλείται να αποφασίσει με ειδική…H ώρα της ετυμηγορίας για τις περικοπές συντάξεων - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Premia: Κλειδί για τα έσοδα οι νέες αναπτύξεις
  Στην έγκαιρη εκτέλεση του επενδυτικού της σχεδίου συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ, έως τις αρχές του 2025, εστιάζει η Premia ΑΕΕΑΠ, παράλληλα με την αναζήτηση κατάλληλων ευκαιριών στις κατηγορίες ακινήτων…Premia: Κλειδί για τα έσοδα οι νέες αναπτύξεις - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Γιατί το πετρέλαιο δεν «φοβάται» και τόσο τη σύγκρουση Ιράν-Ισραήλ
  Το Ιράν πάντα τρόμαζε τις αγορές πετρελαίου. Ουδείς μπορεί να ξεχάσει άλλωστε  το δεύτερο πετρελαϊκό σοκ που προκλήθηκε από την Ισλαμική επανάσταση του Χομεϊνί, το 1979. Ουδείς μπορεί να λησμονήσει…Γιατί το πετρέλαιο δεν «φοβάται» και τόσο τη σύγκρουση Ιράν-Ισραήλ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ