Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 ) Η.s
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ οί
( 1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
21 Τουλίου 2021
ΑΓΙΚΗ Γενικά αlθριος καιρός μέ μετρίους άνέμους. Θερμοκρασία δως 35β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αίθpιος καιρός και ίσχυροί άνεμοι. Θερμοκρασία Βως 33β
Αριθμ. φύλ. 42013
Έτος 145ον
Τιμή 1,5ε
Ίωάννου όσίου καί Συμεν του διάΧριστόν σαλου
Σελήνη 11 ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 6.19-Δύσις ήλίου 8.43
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΠΟΥΣΥΝΕΤΑΞΕ Η ΕΠΠΤΡΟΠΗFORESIGHT ΙΑΤΟΜΑΞΙΜΟΥ
Πρός συρρίκνωση ή Ελλάς:
4η παγκοσμίως σέ μείωση πληθυσμου τό 2040
Ερημοποίησις περιφέρειας δημογραφικό,
άναδυόμενες οίκονομίες,
μείωσις ύδάτινων πόρων,
οίμεγάλες 80νικές προκλήσεις
ΤΩΝ ΦΡΟΝIΜΩΝ τά παιδιά πρίν δραματικά μέ τεράστιες συνέπειες.
πεινάσουν μαγειρεύουν . Αύτό θά
μπορούσε νά είναι τό σύνθημα τής δτι έως τό 2040 ή χρα θά είναι
Επιτροπής Foresight, τής συμβου - στήν τέταρτη θέση μεταξύ τν
λευτικής όμάδος στό Μέγαρο Μα
ξίμου πού κάνει μακροπρόθεσμους
σχεδιασμούς και έρευνες για τό
μέλλον. Σέμία έξ αυτων , γιά τό πς μεγαλύτερη μείωση του συνολικού
θά είναι ή Ελάς τό 2040, ύπάρχουν δείκτου παραγωγικότητος στήν
οί δυσάρεστες και οί άναμενόμενες ΕΕ , λόγω τν έπιπτσεων άπό την
προβλέψεις. Αύτό πού δλοι είτε μέ γήρανση του πληθυσμού της και
τόν έναν τρόπο είτε μέ τόν άλλον
έπισημαίνουν , είναι πς δ πληθυ- ων. Αύτό σημαίνει ότι θά ύπάρξουν
σμός τής Ελλάδος θά συρρικνωθεί έπιπτσεις στήν άπασχόληση καί
θάλασσα πού θά δοκιμασθεί έντονα άπό τά άκραία καιρικά φαινόμενα τίς έπόμενες δεκαετίες, Είδικς
ή Ελλάς θά έπηρεασθεί άπό τήν
άνοδο τής στάθμης τής θαλάσσης,
ή όποία ύπολογίζεται σέ 3-4 χιλιοστάκάθε χρόνο. Οί πανέμορφες πότήν οίκονομική άνάπτυξη, την β ωσιμότητα τν δημοσίων οίκονομικν και τν συστημάτων 'Υγεί
ας και Συνταξιοδοτήσεως .
Τά μέλη της ΕΤιτροπής έκτιμουν
χωρν μέ την μεγαλύτερη συρρίκνωση πληθυσμού στήν παραγωγική ήλικία . Επίσης θά ύποστεί την
Η καταγραφή τν τάσεων και
τν στόχων πού άφοροϋν στήν
Ελλάδα άπό την έπιτροπή δέν πε
ριορίζεται μόνο σέ κοινωνικά ή εις μας πού είναι δίπλα στό κυμα
οίκονομικά θέματα . Η κλιματική πρέπει άπό τρα νά άρχίσουν νά
άλλαγή για παράδειγμα άναμένε - σχεδιάζουν πς θά άντιμετωπίσουν
ταινάδιαδραματίσει σημαντικό ρό - τήν άνοδο τής στάθμης. Άναπόφευ
λοσέ όλους τούς τομείς της δημοσίας ζωής . Η Μεσόγειος είναι μα
τούς χαμηλούς ρυθμούς γεννήσεκτα και πολλές δραστηριότητες σέ
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Αίχμές Σαμαρά
για έφησυχασμό
στά έλληνοτουρκικά
Τό νέο <Εμείς ή Αύτοίν
Ο Ερντογάν άνοίγει
τήν Αμμόχωστο,
ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ πρόκληση γιά τόν πο λιτισμένο κόσμον χαρακτήρισε ό πρην
Πρωθυπουργός Αντνης Σαμαράς τά δσα
είπε ό Ερντογάν χθές στήν Άμμόχωστο
έν έστειλε τό μήνυμα ότι κό Άττίλας
είναι ξανά έδν! Τόνισε δέ μέ έμφαση ότι
δέν πρέπει νά ύπάρξει δπαραμικρός έφησυχασμός περί δηθεν ένός ήσυχου καλοκαιριούν καθς δ Τούρκος Πρόεδρος ,
άπτόητος, συνεχίζει νά έπιχειρεί τήν έπι
βολή κυριαρχίας και δέν κάνει πίσωστόν
άναθεωρητισμό του Εψεξε δέ δρισμένες
μικρές όμάδες πιέσεως στήν 'Ελλάδα
λέγοντας: Η Κύπρος και ή Ελλάς δέν
μπορούν όμως νά είναι ούτε κι " αίχμά
λωτες" μικρν όμάδων πιέσεως πού προωθούν συστηματικς τήν πολιτική της
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΟΤΑΝ οί κοινωνίες κουκουλνουν τά προβλήματά νάντησης των Ελλήνων. Από έκει που οί "Ελληνες
τους και άρνουνται νά τά έπιλύσουν , έρχεται μια κοιτουσαν ψηλά στήν όθόνη τν τηλεοράσεων τίς
μέρα που τά προβλήματα έπανεμφανίζονται. Και είδήσεις καί ύβριζαν ή έπαινουσαν κυβερνήσεις,
μάλιστα δριμύτερα. Η περίπτωσή μας είναι χαρα - πρωθυπουργούς ή υπουργούς, μέ τό δημοψήφισμα
κτηριστική: ή κοινωνία μας ζει μέσα σέ ύπόρρη- τό κεφάλι χαμήλωσε . Από τήν όθόνη στό τραπέζι
το βαθύ διχασμό άπό τό 2015 καί μετά . Προσοχή : Από τότε κοιτάμε ό ένας στό πρόσωπο τόν άλλον.
Δέν γεννήθηκε τό πρόβλημα τό 2015. Τότε έκδη- Αύτός θεωρούμε ότι είναι ό άντίπαλός μας, ή έξουλθηκε . Στά μνημόνια κυοφορήθηκε . Γιά λόγους σία δευτερευόντως . Τά βλέμματα του ένός για τον
που άφορουν τούς κοινωνιολόγους και όλιγτερο άλλο πετούσαν φωτιές όταν συναντηθήκαμε θυμω
έμας , τους δημοσιογράφους, οί μισοί "Ελληνες δέν μένοι στά σουπερ μάρκετ άμέσως μετά την έπιβοάντέχουν τούς άλλους μισούς . Ούτε γιά νά πιουν λή των capital controls . Πετούσαν σπίθες όταν τηγαί
ένα ποτήρι κρασί μαζί οί μισοί "Ελληνες έχουν άξι- ναμε στίς συγκεντρσεις του "ναίν καί του κόχιν μέ
ακούς κδικες διαφορετικούς άπό τούς άλλους μι
σούς. Οί μισοί" Ελληνες θεωρούν πς οί άλλοι μισοί
ζουν παρασιτικά είς βάρος τους μέ μοναδική πη- άπειλή για τήν ζωή του άλλου . Το ναίν έρμηνευγή είσοδήματος τό κράτος καί τά έπιδόματά του . Οι όταν άπό τό κόχιν ς διαινιση της κρατούσας τά άλλοι μισοί" Ελληνες θεωρουν ότιγιά τήν ύστέρηση ξης πραγμάτων που άποκλείει τους μή προνομιούτους φταίνε οι έλίτ πού μοιράζονται τόν πλούτο και χους άπό τήν διανομή του πλούτου. Το όχι έρμηάρνουνται νά τους βάλλουν στό παιχνίδι.
(σελ. 3)
τό ϊδιο μετρό.
Αίσθανόμασταν ότι ή έπιλογή του ένός είναι
θά έμφανιστούν
τά Σκόπια στούς
Όλυμπιακούς ;
νευόταν άπό τό κναίν ς άνεύθυνη στάση έπικίνδυνου ρίσκου πού διακύβευε όλα τά βασικά κεκτημένα
"Όσο οι άποφάσεις έλαμβάνοντο άπό τίς κο|ρυφές ή κοινωνία έβραζε , φναζε, διεμαρτύρε- dγαθά της μεταπολίτευσης μέ πρτο τήν συμμετοτο , άλλά ποτέ ή άντιπαράθεση αύτή δέν έλαβε χα - χή τής Ελλάδος στήν Εύρωπαϊκή "Ενωση. Η έκρηρακτήρα έσωτερικού έμφυλίου πολέμου . Οταν ξη και ό διχασμός άναβλήθηκε όχι γιατί μόνον οί
όμως τά δύο μπλόκ άπέκτησαν ίσχύ νά συναποφα - Εύρωπαΐοι μάς έκαναν γιά καλή μας τύχη τήν χά σίζουν μέ τήν Πολιτεία γιά θέματα όπως τό νόμισμα ρη νά έρμηνεύσουν όπως τους συνέφερε τό 62%
τό 2015 ή ή δημόσια ύγεία σήμερα, ή ένταση κα τέβηκε στό καφενείο. Τόν παραδοσιακό τόπο συ Ό Sing έπιστρέφει
στό Ηρδειο
του Ανδρέα Σταλίδη*
ΣΤΙΣ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ ξεκινουν οι Όλυμπιακοί Αγνες στήν Ίαπωνία . Δυστυχς
ή έλληνική κυβέρνηση δέν φαίνεται
νάπήρε τό μάθημά της άπό τό παγκό
σμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου τόν
περασμένο μήνα .
Τά τελευταϊα 2.5 χρόνια, άν έμα θαν κάτι καινούργιο όσοι ύποστήριξαν τή Συμφωνία των Πρεσπν, ήταν
ότι οί Σκοπιανοί δέν έχουν καμμία διάθεση να έναρμονιστουν μέ τή Συμ
φωνία.
Λεπτομέρειες στήν σελ. 7
του κόχι, άλλά γιατί κατ' ούσίαν ό διχασμός αύτός
Συνέχεια στήν σελ . 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Oί δροι δομή σεως για τίς
έχτός σχεδίου περιοχές
ΔΙΣ: Σύμφωνα μέ τήν
Αγία Γραφή τό έμβόλιο
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Τήν έρευρετικότητά του έξήντλησε ένας άστυνομικός στήν Νέα Ύόρκη, γιά νά σσει τό θύμα
ένός μαχαιρματος στήν περιοχή τού Χάρλεμ.
Μέ τήν χρήση μιας άδειας σακκούλας άπό πατατάκια καί μιά ταινία , κατάφερε νά έπιβραδύνει
τήν αίμορραγία . Τό βίντεο άπό τήν κάμερα που
είχε έπάνω του δ άστυνομικός Ρόναλντ Κέννεντυ
τόν δείχνει νά τοποθετεί μέ μαεστρία τήν άδεια
συσκευασία πάνω στήν πληγή του άνδρα . Παράλληλα , λέει σέ δύο περαστικούς να τόν βοηθήσουν νά ξαπλσουν τό θυμα σωστά στό όδοστρωμα, έν όταν ή ταινία φτάνει στά χέρια του,
στερενει τήν σακκούλα στο στήθος του ραυματισμένου άνδρα .
ΑΛΛΑΓΕΣ στήν έκδοση οίκοδομικν άδειν γιά
οίκόπεδα έκτός σχεδίου φέρνει τροπολογία πού κατε τέθη άπό τό 'Υπουργείο Περιβάλλοντος και 'Ενέργειας, Σέοίκόπεδα μικρότερα τν 4 στρεμμάτων καθορίζεται πλέον μέμαθηματικό τύπο ή άντατη έπιτρεπομένη
δόμησις άπό 86 έως 186 τετραγωνικά και έπανακαθορί
ζεται τό τέλος έκτός σχεδίου δομήσεως, πού θά έπιβα ρύνει τίις οίκοδομικές άδειες άπό 250 έως 5.000 εύρ.,
ΝΑ ΑΚΟΥΟΥΝ μόνο τήν φωνή τής έπιστήμης και
τν είδικν καλεί τούς πιστούς ή Διαρκής Ιερά Σύνοδος. Μέ έγκύκλιο πού θά διαβασθεί τήν προσεχή Κυ
ριακή σέ όλες τίς έκκλησίες , ή ΔΙΣ ξεκαθαρίζει ότι
τό έμβόλιο κατά του κορωνοϊού δέν έρχεται σέ άντί θεση μέ την Άγιογραφική, Κανονική και Πατερική
Διδασκαλία της Εκκλησίας . Τονίζεται μάλιστα ότι ή
Έκκλησία έμπιστεύεται τήν κοινότητα τν ίατρν , ή
Συνέχεια στήν σελ 4
Για μας βέβαια, που ή Συμφωνία
αυτή άκρωτηριάζει τήν έθνική μας
ταυτότητα παραδίδοντας το όνομα
Μακεδονία και προσδίδοντας στόν
όρο Μακεδόνα έθνικά χαρακτηριστικά , για πρτη φορά άπό την έποχή του "Ηροδότου μέχρι σήμερα, αύτό
ούτε άναπάντεχο είναι, άλλά και ούτε
ίδιαίτερα χρήσιμο . Δέν είναι χρήσιμο
διότι δέν έχουμε καμμία διάθεση νά
τήν ύπερασπιστούμε προσπαθντας
νά πείσουμε τόν κόσμο ότι κδέν είναι
Συνέχεια στήν σελ. 3
Λεπτομέρειες στήν σελ. 2
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Κύπρος Ορατότης, άλλά καί σοβαρότης, μηδέν .
. Τά κύματα θερμότητος δέν είναι καθόλου άστείο
πράγμα . Όπως όμως τονίζουν οί είδικοί, τό κλειδίγιά τήν άποφυγή Της άφυδατσεως-μιας έπικίνδυνης άπλειας σωματικν ύγρν που προκαλεται συχνά άπό Τήν έκθεση σέ θερμότητα- είναι
νά άναπληρνουμε τά νγρά μας συχνά, κάθε ρα
περίπου . Τό καλύπερο είναι ένα ποτό που νά περιέχει όλους τους καλούς ήλεκτρολύτες όπως τό να
τριο πού χάνουμε μέσω του ίδρτα μας Μερικές
φορέ, στόσο, είναι πολύ ζεστό Τό περιβάλλον
στε νά μπορεί τό σμα μας νά διατηρείται δροσερό και νά παραμένει έννδατωμένο . Έτσι, σέ περ οχές που άντιμετωπίζουν ύπερβολική ζέστη, καλό
είναι νά παραμείνουμε σί ένα δροσερό μέρος και νά
άποφεύγουμε τήν ζέστη όσο μπορούμε
που άρπαξαν οί Σελτζούκοι
μέ τά δπλα- και οί Κύπριοι
νά σκοτνοντα μεταξύ τους
ση περιουσιν, γράφοντας λούν νά κάψουν τό Προεδρι
στά παλαιότερα τν γεμε
νιν του τίς άνακοινσεις
και τά ψηφίσματα του (μή
Για φανταστίτε Νά έχει
κατέβει δ Ερντογάν μέ τό
άσκέρι τν κοιλαράδων τής
κάρχουσας τάξηρ Τής Τουρ- γιά τά . μβόλια!
κίας καί μέ τους δρκισμένους
στόν κκατακτητή Ταγίπο
ύπουργούς-άνδρείκελα , νά
γίνοντα παράτες και γιορ
Τές στά Κατεχόμενα-ένα
άκόμη μέρος εύpωπακής γής παγίδες γιά δήθεν κάπόδοκό Μέγαρο!
Γιατί δέν μά λένε καθαρά
ο άδελφοί Κύπριοι ότι γου Τρα
, έχουμε φωνή!
Νά σκάμε έμείς , έδ , γελάτε) OΗΕ και τίς φοβ
στήν Αθήνα , που τό βέβηλο πόδι τού ντεμέκ σουλτάρεs (μήν ξεκαρδίζεστε) της στάρφουν πλούσια κι έλεύ6ε
Εύρωπαϊκής Ένσεως καί οί
νου πατεί στήν Αμμόχω - Κύπριοι κάντιεμβολιαστές
στο και έξαγγέλλει μέτρα- νά κανε μέ μολότωφ τηλεοπΤικό σταθμό και νά άπει ρη ζωή μέ τους Τούρκους
νά κάνουν κουμάντο στήν
κάπό 'κεί πλευρόν
Ppontos
Συνέχεια στήν σελ . 4
21-7-2021