Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-197 )
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη
20 Τουλίου 2021
ΑΤΙΚΗ Πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων. Θερμοκρασία έως 34β
ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ Τοπικές βροχές Άνεμοι μέτριοι. Θερμοκρασία έως 32β.
Αριθμ φύλ. 42012
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
Ηλιού προφήτου του Θεσβίτου
Σελήνη 10 ήμερν 1 Ανατολή ήλίου 6.18 -Δύσις ήλίου 8.44
ΑΝΕΙΧΑΤΕΨΗΦΙΣΕΙ ΤΟΣΧΕΔΙΟ ΑΝΝΑΝ ΔΕΝΘΑ ΧΑΝΑΤΕΤΗΝ ΑΜΟΧΩΣΤΟ
Κουνά τό δάκτυλο στούς Κυπρίους
λέγει: <Καλά νά πάθετε>!
Θύελλα άντιδράσεων στήν όμογένεια για άπαράδεκτη άνάρτηση της Αννας Διαμαντοπούλου
μέλλονν λέγει ή κ . Διαμαντοπούλου . Ποιό
είναι τό μέλλον όμως πού μπορεί νά δια- νάμέτήν Άμερικανοεβραϊκή Επιτροπή και
μορφωθεί πάνω στήν ένδοτικότητα και προωθεί τά κοινά συμφέροντα της συμμαχίτην έφεκτική προσέγγιση πού είχαν οί θ
αστες τού Σχεδίου Αννάν ; Ποιό είναι τό
μέλλον πού έβλεπαν αυτοί πού κατεδίκασαν τήν μισή Κύπρο νά παραμένει ύπό κα τοχήν 47 χρόνια τρα , ένο δολιχοδρομούν υποστήριξή της στό Σχέδιο Άννάν ήταν
σέ άνούσιες διαβουλεύσεις και άτυχήσαντα λανθασμένη τό 2004 , ή έπίμονη έπιμονή
σχέδια του OΗΕ
Εύτυχς πού ή καρδιά της Ελλάδος λει στήν παρούσα συζήτηση γιά την Κυ
κτυπά σέ όλόκληρο τόν κόσμο. Όπου εύρί
σκονται οί άπόδημοι άδελφοί μας οί όποίοι
φέρουν την έλληνική Σημαία μέσα στήν
καρδιά τους. Ένας άπό αυτούς, δ Εντυ Ζεμενίδης του πανίσχυρου έλληνοαμερικανικού λόμπυ HALC, πού συνεργάζεται στε
ΤΗΝ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
κάποιοι την έξετίμησαν για την διέλευσή ότι άν είχαν δεχθεί τό Σχέδιο Άννάν δέν θα
της άπό τό Υπουργείο Παιδείας. Κάποιοι
άλλοι θερησαν ότι θάμπορούσε νά άνα
λάβει καθήκοντα στόν ΟΟΣΑ. Αύτές ήσαν
μάλλον τεχνοκρατικές προσεγγίσεις πού
έχαναν τήν ούσία, Ένας πολιτικός πρέπει
πρτα νά διακατέχεται άπό έθνικό φρό νημα και νά είναι ρεαλιστής. Μέ τήν τε
λευταία άνάρτησή της σχετικά μέ τό Σχέ
διο Άννάν, ή Άννα Διαμαντοπούλου έδειξε πολύ μειωμένη άντίληψη όσον άφορά νος δτι μέ άπόψεις σάν αυτές πού διατυπτόσο τό Κυπριακό πρόβλημα έν γένει όσο
και τήν ρεαλιστική άντιμετπισή του . Εν
δ Ερντογάν κάνει φιέστες στήν Άμμόχωστο , έρχεται νάκουνήσει τό δάκτυλο στούς γιά τό συμφέρον του λαού βλέποντας τό
Κυπρίους άδελφούς μας καί νά ίσχυρισθεϊ
συνέβαιναν αύτά πού δ Τούρκος Πρόεδρος
σήμερα πράττε .
ας της Ανατ. Μεσογείου, έδωσε τήν καλύτερη άπάντηση .
Μά άπλά λόγια έπισημαίνει δτι άν κή
Αφήνουμε κατά μέρος την είκοτολογία του τί μπορεί νά είχαμε χάσει άν είχαμε άποδεχθεί τό σχέδιο Άννάν . Παραβλέ
πουμε τήν δημοκρατική άρχή πού έπιβάλ
λεινά σεβόμεθα τό μεγαλειδες Οχν τού
κυπριακού έλληνισμού . Μένουμε στό γεγοτης ότι είχε δίκιο, είναι διπλάσιο λάθος
σήμερω . Καί συνεχίζει Αντί νά συμβάνει ήκ . Διαμαντοπούλου, ούτε τό Κυπριακό
έπιλύεται ούτε ή 'Ελλάς προοδεύει.
προ , ρίχνει ένα άβάσιμο άντίθετο γεγονός
γιά νά δικαιολογήσει τήν πολιτική της τό
2004 Ντροπή .
κΠατριωτισμός σημαίνει νά πολεμάς
Η Ηκ Αννα Διαμαντοπούλου
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Μικρά άναστή ματα
ό πρίγκηπας
τής πίστας
Δρομολογείται
ή υποψηφιότης του Όλύμπου
για τόν κατάλογο της Unesco
ΕΝΑΣ σπουδαϊος
τραγουδιστής, άπό τίς
σημαντικτερες προσωπικότητες στήν
ίστορία του έλληνι κού τραγουδιού, δ Το
λης Βοσκόπουλος,
άφησε τήν τελευταία .
του πνοή χθές τό πρωί,
σέ ήλικία 81 έτων . Τόν τελευταίο καιρό
ύπέφερε άπό άναπνευστικά προβλήματα
και τήν περασμένη Παρασκευή είσήχθη
στό 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας
Συνέχεια στήν σελ. 7
ΣΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ συνέβη προχθές κάτι φοβερό : τό δάκτυλο στούς Κυπρίους καί να τούς έγκαλεϊ
οι Τουρκοκύπριοι ακατέβασαν> τίς έλληνικές έπι - πς άν είχαν δεχθεί τό άπαράδεκτο οχέδιο Αννάν
γραφές άπό όλα τά δημόσια κτίρια. Τίς έπιγραφές πρίν άπό 17 χρόνια τρα ή Αμμόχωστος θά ήταν διπού μαρτυροϋν τήν μακραίωνη έλληνική παρουσία κή τους. Στήν άμετανόητη Άννα Διαμαντοπούλου
στήν μαρτυρική αύτή πόλη , τό πετράδι του στέμ- άναφέρομαι. Όταν ή πολιτική μας τάξη είναι τόσο
ματος του τουρισμου καί του κοσμοπολιτισμού άναίσθητη λοιπόν καί τοποθετείται στήν συγκυρία,
της μεγαλονήσου έως τό 1974. Τίς έπιγραφές που
άποτελοϋσαν τήν σφραγίδα της έλληνικότητας Δημοκρατίας , είτε μέ όρους διδακτισμού όπως ή
τής πόλης. Θά περίμενε κανείς ότι αυτό τό μονα- κυβερνητική ύποψήφια γιά τόν 0ΟΣΑ κυρία Διαμαδικό και συνταρακτικό γεγονός θά συγκλόνιζε , θά ντοπούλου, είτε διά της άφόρητης σιωπής , άλλοι,
συντάρασσε, θά άναστάτωνε την έλληνική πολιτι - τίνά περιμένουμε άραγε ; Δυστυχς στήν Ελλάκή τάξη . Θά τήν έβγαζε άπό τά ρούχα της . Θά την δαή πολιτική μας τάξη μέ όρους ίστορικού χρόνου
συγκινούσε . Δακρύζει κανείς όταν ό έλληνισμός άναβαθμίζει διαρκς τό άσήμαντον σέ σημαντι υποχωρεί Τι είδαμε άντί αύτου ;
είτε μέ όρους έπικοινωνίας όπως ή Πρόεδρος της
κό . Καί υποβαθμίζει τό σημαντικό σέ άσήμαντο .
Ένα άπαράδεκτο και στυγερό έγκλημα έχει προΗ Κύπρος
είναι μακρι ;
Τήν Πρόεδρο της Δημοκρατίας, άρχηγό του τεραιότητα στήν άτζέντα και γίνεται άντικείμενο
κράτους , νά κάνει τό ιδιο βράδυ έσπευσμένη έκτα- έκτακτου ίντερνετικού διαγγέλματος .
κτη άνάρτηση στό Facebook-μήν χάσει τήν πρω
τιά- για τό έγκλημα τής Φολεγάνδρου προκειμένου νά λανσάρει τόν νέο άπαράδεκτο και ρατσιστικό νομικό όρο "γυναικοκτονίαν. Λές και δέν είναι οτάτων χρόνων περνά μέσα σέ καθεστς γενικής
Πρόεδρος άλλά ύφυπουργός Ισότητος των δύο άδιαφορίας. "Η της διαμαντοπουλικής εύφορίας
φύλων. Τέτοια άγωνία γιά δημοσιότητα . Είδαμε κά - του τύπου <καλά να πάθετε . Μικρά άναστήμαποιους άλλους εύρισκόμενους σέ διακοπές νά σιωπουν αίδημόνως . Αναρτήσεις κάνουν μόνον για στήματα εύκαιρίας . Αναστήματα πού δέν έχουν
τό champion league καί τους ΛΟΑΤΚΙ . Καί βεβαίως αισθηση του ίστορικού χρόνου. Αναστήματα πού
είδαμε μιά κυρία που προτάθηκε άπό τήν πολιτεία άντέδρασαν κατά τόν ίδιο άπαράδεκτο τρόπο όταν
νά έκλεγει Γενική Γραμματέας του 0ΟΣΑ νά κουνά
Η άποκαθήλωση έλληνικν λέξεων άπό έναν
τόπο που ό έλληνισμός έχει παρουσία άπό άρχαι Στήν ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
ή Εγνατία όδός μέ 1,2 δισ .
του θεοφάνη Μαλκίδη*
Η ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΗ ποινήν στόν
Έλληνισμό, ταυτοχρόνως μέ τά μνημόνια καί την κατάλυση της οίκονο μικής κυριαρχίας , είναι ή προτεινόμενη <λύσην στήν Κύπρο, όπου προωθείται ή κατάλυση και της έθνικής
κυριαρχίας. Η λύση Διζωνικής Δικοι νοτικής Ομοσπονδίας που προτάσσε.
ται είναι προϊόν συνεργασίας μεταξύ
της Τουρκίας καί της Βρεταννίας , ήδη
άπό την δεκαετία του 1950. Είναι τό
προϊόν του σχεδίου διαχωρισμού τή
Κύπρου μέ στόχο τήν όλοκληρωτική
κατάκτηση άπό τήν Τουρκία καί τήν
διαφύλαξη των ξένων συμφερόντων,
τά όποια θέλουν τήν Τουρκία σέ ρόλο
Σουλτάνου στήν περιοχή.
Λεπτομέρειες στήν σελ. 2
τα κυριαρχουν δυστυχς στόν δημόσιο βίο . ΑναΠΕΝΝΙΕΣ
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Ό όμογενής Τζρτζ Τσούνης
γιά πρέσβυς τν ΗΠΑ
Άρθρο Παυλόπουλου σέ
κορυφαίο νομικό περιοδικό
. Στόν άπομονωμένο καί έν πολλοίς παράφρονα
κόσμο του Κίμ Γιόνγκ Ούν, οί ξενικές μουσικές , οi
ξνόφερτες τηλεοπτικές σειρές και ή άργκ δέν χωρούν γιά τήν vεολαία της Βόρειας Κορέας . Ο φόβος του Κίμ ιόνγκ Ούνέχει ένα όνομα; Τζανγκμα
ντάνγκ. Αφορά στή νέα γενιά Τής Βόρειας Κορέ
α, που βρίσκει τρόπους νά δεί πίσω άπό τόμελανό παραπέτασμα τουσοσιαλιστικού καθεσττο ,
στήν γειτονική Νότια Κορέα , άλλά καί σέ άλλες
χρες τής Δύσεως Ήλέξς κυριολεκτικά μεταφράζται ς κάγοράν και άπηχεί τή αμαύρη άγοράν που
άναδύθηκε στήν χρα κατά τήν περίοδο τουμεγά
λου λιμού, τή δεκαετία του 90, Μιά περίοδος πού
βρήκε δεκάδες Βορειοκορεάτες νά είσαγάγουν κρυφά
Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ στάσις
του Αμερικανού Προέδρου Τζό
Μπάιντεν πρός τήν Ελλάδα ,
έναντι του προκατόχου του Ντό νανλτ Τράμπ , έχει γίνει άντιλη
πτή άπό την άρχή της προεδρίας του .Ομως ή άποκάλυψις ότι
ό Μπάιντεν έξετάζει σοβαρά
Συνέχεια στήν σελ . 3
ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ γαλλικό νομικό περιοδικό