Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣΑ. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
19 Τουλίου 2021
Μακρίνης όσίας , άδελφής του Μεγάλου Βασλείου
Σελήνη 9 ήμερων ! Άνατολή ήλίου 6.18'-Δύσις ήλίου 8.45
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις καί μεταβλητοί άνεμοι , Θερμοκρασία έως 33β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφόσεις και μεταβλητοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 32β
Αριθμ. φύλ. 42011
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΔΙΚΑΙΩΜΑ H ΑΥΤΟΑΜΥΝA ΟΣΟ ΔΕΝΑΙΡΕΤΑΙ ΤΟ CASUS BELLIKAΙΔΕΝΟΠΙΣΘΟΧΩΡΕΙΗ 4η ΣΤΡΑΤΙΑ
Ή Ελλάς δέν άποκηρύσσει τό σχέδιο
γιά κοινή ΑΟΖ μέ την Κύπρο
Όπως τής άναγνωρίζει όχάρτης τής Σεβλλης-ΉΆθήνα άπορρίπτει τό τουρκικό αίτημα
μέ έγγραφό της στόν ΟΗE- Οίτρεις προύποθέσεις γιά την άποστρατιωτικοποίηση
ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ της προκλητικής έπισκέψεως του Προέδρου
Έρντογάν στήν Άμμόχωστο για νά έορτάσει τήν μαύρη έπέτειο τής
είσβολής τοϋ Αττίλα έπιλέγει δ Υπουργός Εξωτερικν Νίκος Δένδιας
γιά νά άπαντήσει στήν έπιστολή του μονίμου άντιπροσπου της Τουρκίας στόν ΟΗΕ γιά όλα τά έκκρεμη θέματα στίς σχέσεις μεταξύ τν δύο
χωρν . Επιστολή πού έπεδόθη άπό τούς Τούρκους στίς 27Ιουνίου άμέ
σως μετά τήν συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν Στήν άπαντητική έπιστολή τής Αθήνας τις βασικές άρχές τής δποίας έδωσε χθές στήν δημοσιότητα ό έκπρόσωπος τύπου του ΥΠΕΞΆλέξανδρος Παπαίωάννου θά
ξεκαθαρίζονται δύο θέματα .
1.Η Αθήνα άπορρίπτει τό άπό 27-6-2021 τουρκικό αίτημα στόν ΟHΕ
νά άλλάξει τήν νομοθεσία της και να άποκηρύξει τόν εύρωπαϊκό χάρτη
τής Σεβίλλης που δίδει δικαίωμα σέ Ελλάδα και Κύπρο γιά κοινή ΑΟΖ
μέ βάση τό διεθνές δίκαιο. Κάτι πού άπαιτουν οί Τουρκοι γιατί φοβούνται τής Σεβίλλης
δτι μέσω τής κοινής ΑΟΖ Ελλάδος-Κύπρου θά άναβισει τό δόγμα τού
Ένιαίου Άμυντικού Χρου Αθηνν Λευκωσίας . Πρόκειται γιά δικαίω μα intro legem, έν όσα περιέχει τό τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι extra
legemv λένε στήν Εστίων άντερες τηγές του ΥΠΕΞ καί προσθέτουν
Η Σεβίλλη δέν είναι δικό μας κείμενο! Γιατί νά άποκηρύξουμε λοιπόν
κείμενο πού δέν έχουμε γράψει έμείς καίμας άναγνωρίζει δικαίωμα έντός
νόμου, έντός διεθνούς δικαίου. Μέ αυτό τό σκεπτικό ή Άθήνα θά άπορρίψει τό αίτημα γιά άναθερηση τής νομοθεσίας του 1995. Τό όνειρο για
κοινή ΑΟΖ θεωρητικς μένει ζωντανό, δέν ένταφιάζεται !
2.Ή Άθήνα δέν συζητεί ζήτη μα άποστρατιωτικοποιήσεως έλληνικν νήσων όσο α) ή Τουρκία δέν αίρει την άπειλή πολέμου β ) διατηΕ Οίπεριοχές θαλασσίας δικαιοδοσίας όπως όρίζονται άπό τόν χάρτη ρεί τόν άποβατικό στόλο της στά παράλια της Μικράς Άσίας γ ) δέν ύποΣυνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Άγανάκτησις γιά
τό lockdοwn στό
Νησί τν Άνέμων
Τό κράτος τής Μυκόνου
Σύνδρομο Στόιμπερ
κατέλαβε τόν ύποψήφο τν
Χριστιανοδημοκρατν
ΠΡΙΝ ΑΠΟ δύο καλοκαίρια έκλάπη τό πορτοφόλι μερίδων. Βεβαίως, όποιος γνωρίζει τήν άληθινή Μύ γόνου κορυφαίου πολιτικου στήν Μύκονο. Οι συ νεργάτες του γνωρίζοντας άπό πληροφορίες-μι - καμμία σχέση δέν έχουν μέ όλα αύτά. Είναι έξαιρεκρός τόπος ή Ελλάς- τούς άρχηγούς των τριν τικοί άνθρωποι. Άλλά, δυστυχς, έτσι είναι ή έποχή.
αμαφιν" που φέρονταν νά διοικουν τότε τή νύχτα Νά λογίζονται ς Μύκονος, και διάφοροι έξωτιστό νησί, έστειλαν άμέσως τελεσίγραφον μήνυ- κοί, πού κατάφεραν μέ τήν ίσχύ άλλων μέσων νά καμα: Οποιος το έχει κλέψει νά τό παραδσει μέχρι τισχύσουν τον τοπικν δυνάμεων καί νά έλέγξουν
το βράδυ , άλλις . Οί μαφίες αυτές πλέον δέν τήν οίκονομία του νησιού. Μεταξύ αύτων και άλλουπάρχουν. Είς έκ τωνάρχηγων τους δέν ζει Όταν δαποί μετανάστες που μέ τά χρόνια κατάφεραν νά
έμαθα προσφάτως τήν ίστορία άπό έγκυρα χείλη κυριαρχήσουν σέ μέρος της νύχτας .
- τό πορτοφόλι έπεστράφη-δέν μπορω να πω ότι
δέν έντυπωσιάστηκα. Έντυπωσιάστηκα. Είχα άκού- λόγους μας άπασχολούσε τά προηγούμενα χρόσει πράγματα και θαύματα για τόν τρόπο διοικήσε- νια : γιά την έπιλογή της ς τόπου διακοπν διαως της νήσου στίς δύο φορές που τήν έπισκέφθη- σημοτήτων -ό άρχηγός της έθνικής Αγγλίας Μaκαστήν ζωή μου , τό 2007 και τό 2017, άλλά έως έκει γκουάιρ πρωταγωνίστησε πέρυσι σέ έπεισόδιο στά
δέν έφθανα.
κονο καί τούς άληθινούς Μυκονιάτες γνωρίζει πς
ΣΕ σκωτσέζικο ντούς έξελίσσεται ή
σαιζόν για τόν έλληνικό τουρισμό , κα
θς τά καλά νέα πού χαρίζουν πρόσκαι.
ρα χαμόγελα έχουν μικρή διάρκεια . Ή
ραγδαία αύξησις τν κρουσμάτων της με
ταλλάξεως Δέλτα σέ τουριστικούς προορισμούς δδηγεί σέ πορτοκαλί συναγερ
μότηντουριστική βιομηχανία άφου καμ
μία πρόβλεψις για τήν έξέλιξη τής σαιζόν
δέν είναι άσφαλής . Πάντως άγανάκτηση
έχει προκαλέσει ή έπιβολή του lockdown
στήν Μύκονο. Η είδησις πού έκανε τόν
γυρο του κόσμου, θεί τούς τοπικούς φό ρους νά προεξοφλούν πς έρχεται ντό
μινο άκυρσεων σέ μιά στιγμή πού είχε
ξεκινήσει μία μεγάλη ροή τουριστν
Όπως καί νά έχει, πάντως , ή Μύκονος για τρείς
(σελ. 5 )
Χτυπάτε
άδικα τούς
συνταξιούχους
Ματογιάννια . Γιά τήν σχέση της νήσου μέ τόν νόμο. Για τήν άνάδειξή της σέ παγκόσμια έπικράτεια
Γιά χρόνια πολλά το έκπληκτικής αυτής ομορ- τής άπληστίας καί της ύβρεως . Οι έξωτικοί έπιχει φιάς νησί μας που έλκύει διασημότητες άπό ολον ρηματίες και όχι οί κάτοικοί της όργαννουν πακέτόν κόσμο ήταν ταυτισμένο στίς παραστάσεις μας
μέ ένα συγκεκριμένο τρόπο: ς ό τόπος διακοπν ό όποιος δύναται νά περιέχει άναλόγως του βαλατων ίσχυρν του χρήματος άνα τόν πλανήτη. Ως
ό τόπος πού ο έλληνικός νόμος κάμπτεται έναντι άσφαλείας, ξεναγό νυχτερινής ζωής, διοργάνωση
της άκτινοβολίας του διεθνούς χρήματος. Ως ότο - πάρτυ, ούσίες, δροσερές παρουσίες κ.λπ.
πος πού λειτουργούσε άνεξάρτητα άπό τήν έλληνική έπικράτεια και ή φοροδιαφυγή έπίλεκτων μελν
της έπιχειρηματικής οίκογένειας άπασχολούσε τα - άρμοδιότητα των Υπουργν Οίκονομικν και Δη κτικά τά πρωτοσέλιδα των σκανδαλοθηρικν έφηΣυνέχεια στήν σελ.2
τα διακοπν των ίσχυρων μέ πλήρη τιμοκατάλογο
ντίου μεταφορά μέ έλικόπτερο, έξοδα προσωπικής
του Γιργου Κουρή
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ φόρος στά άναδρομικά που πήραν οί συνταξιούχοι γιά
τήν περίοδο 2015-18. Ο φόρος αύτός
μπορεί νά φτάσει καί τό 55% έπί των
όσων όρισμένοι είσέπραξαν πρό και ρου. Υπό το πρισμα πολλν παραγόντων πού έκθέτουμε σέ αύτό τό
άρθρο, ό άναδρομικός φόρος είναι
άδικος. Ή ΑΑΔΕ πού άνακοιννει τ ρα τήν έπιβολή του δέν είχε φροντί σει ς όφειλε όταν μοίραζε τάχρήματα νά είσπράξει έξάρχής τόν φόρο καί
νά μεταβιβάσει στούς συνταξιούχους
τά καθαρά ποσά . Αυτό βέβαια μπορεί
νά καταχωρισθεϊ ς λάθος, ή άνικανότητα της άνεξάρτητης φορολογικής
άρχης. Ή κυβέρνηση όμως πού τοποθετεί τούς έπί κεφαλής καί έπιτηρει τήν ΑΑΔΕ, πρέπει να προστατέψει
τούς συνταξιούχους άπό την ταλαιπω ρία και τά νέα βάρη πού προκύπτουν.
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Η Μύκονος τά προηγούμενα χρόνια άνηκε στήν
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Επειτα άπό 16 χρόνια υνεχους έργασίας στήν
καγκλλαρία ή Άγγελα Μέρκελ έτιθυμείνά κάνει ένα
πραγματικό διάλειμμα καί όπως δηλνει δέν πρό
κεται νά άποδεχεί άμέσως τήν έπόμενη πρόσκληση, άφήνοντας σέ δεύτερη μορα τά δικά της θέλων
και ένδιαφέροντα. Ετοι, όπως ή ίδια-μέ άφοπλιστική είλικρίνεια- παραδέχεται, μετά Τήν όλοκλήρωση
τν καθηκόντων τό μόνο που θά ήθελε είναι νά ..
διαβάσει ή άπλς νά κοιμηθεί Θά ήθελα νά κάνω
ένα κανονικό διάλεμμα καί να στεφτ ίμένδιαφέ
ρει πραγματικά Τά τελευταία 16 χρόνια δέν είχα πολύχρόνο γιά νά σκεφτ κάτι τέτοιο. Καί τότε ίσως
προσπαθήσω νά διαβάσω κάτι, καί δταν κλείνουν τά
μάτια μου, έπειδή κουράστηκα Τότε θά κοιμηθ λ.
γ, καί μετά θά δούμε Πθανόν νά κάνω άπό συνήθεια πολλές σκέψεις, άλλά θά θυμηθ γρήγορα ότπ
κάποιος άλλος άσχολείται μέ αύτό τρα Καί νομί
ζω ότι αύτό θά μού άρέσει πάρα πολύο Αυτά δήλωσε ή Καγελλάριος κατά τήν έπίσκεψή της στήν
οιάσιγκτων όπου άνηγορείθη σέ έπίτιμη διδάκτορα του Πανεπιστημίου Johns Hopkins.
Άρον άρον έμβολιάζονται στά
νησιά μετά τούς περιορισμούς
μπούκοτάρουν τόν Ερντογάν
HΑΠΟΒΑΣΙΣ πού σχεδιάζει δΕρντογάν στήν Κύπρο, έχοντας στό πλευρό του δεκάδες ύπουργούς και
ύψηλόβαθμα στελέχη τού κόμματός του , όχι μόνον
δέν χαροποιεί τούς Τουρκοκυπρίους άλλά τούς θεί
νά συσπειρωθούν γιά νά έκφράσουν τήν διαφωνία τος
στά σχέδια τής Τουρκίας. Μπορεί σέ δλες τίς έκδηλσεις νά ζητωκραυγάζουν κυρίως οί έποικοι, δμως όταν
άνέβει ο Ερντογάν στό βήμα τής τίκ βουλής θά δεϊ
Συνέχεια στήν σελ. 4
MΕΓΑΛΗ άναστάτωσις έπικρατεί στήν ναναρχίδων
του έλληνικού τουρισμού άπό την ξαφνική έπιβολή
Ιockdown , τό όποίο όμως ή Κυβέρνησις τό άποκαλεϊ
κέκτακτα μέτρα περιορισμούν γνωρίζοντας τήν οίκονομική ζημία που προκαλεί ένας τέτοιος χαρακτηρt
σμός. Χιλιάδες έπιχειρηματίες και έργαζόμενοι άναμένεται νά πληγούν άνεπανόρθωτα, ένήδη οί άκυρ σεις κρατήσεων άπό τουρίστες πού άναζητούν άλλους
Συνέχεια στήν σελ. 3
οι φορολογικές άρχές δέν έφαρμόζουν κάτι τό παράνομο ζητντας
νά είσπράξουν φόρο άπό ένα μέρος
της σύνταξης που είχε παρακρατηθεί στό παρελθόν, άλλά κρίθηκε άντ
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
. Ένα έντυπωσιακό βίντεο μέ είκόνες άπό τόν
πλανήτη Δία και τόν δορυφόρο του, τόν παγωμέ
νο Γανυμήδη, έδωσε στήν δημοσιότητα ή NASA.
Στίς 7 Τουνίου, Τό διαστημόπλοιο τής NASA,
Juno, πέταξε πιό κοντάστό παγωμένο φεγγάρι
Του πλανήτου Δία Τόν Γανυμήδη , άπό όποιοδήποτε άλλο διαστημόπλοιο έδ καί περισσότερες
άπό δύο δεκαετίς Λιγτερο άπό μία μέρα μετά
τό Juno έκανε τήν 34η πτήση στόν Δία , κινούμενο
πάνω άπό τήν άτμόσφαιρα του πλανήτου άπό τόν
έναν πόλο στόν άλλον, σέλιγτερο άπό τρείς ρες
Ο1 έπιστήμονες στή ΝASA χρησιμοποίησαν την
κάμερα του άεροσκάφους πρόκειμένου νά δημιουργήσουν έναβίντεο κινουμένων είκόνων, μέ τό όποίο
και άποτυπνουν Τήν κίνηση τού Juno στόν Δία.
Μία αυτοδίδακτη καί στουδαία ίέρεια του Διονύσου
τόπαλαιό λληνικό πανηγύ - σταντίνου, Γιούλα Κοτρ και άκουσα στά πανηγύρια!
Άν έχαμε κάποιον όργανισμό που νά ένδιαφέρεται ρ . Αναφέρομαι στά πανηγύ- τσου, Γιργος Τζαμάρας , Έχω άκούσει άπό ήχογραγιά τήν παράδοση, άν άγαπούσοιμε καί προσίχαμε τήν
παράδοση, ή Φλι Πυργά- Τό έπιμλς, έπιπόνως καί μέ κιάς, Γιάννης Βασλόπουλος,
κη έπρεπε νά έχε δρισθε διά
βίου έπί κεφαλή!
ρια έκείνα , όπου άκουγόταν Άνδρέας Τσαούσης , Κστας φήσεις τους νέους, Γιτα Γρ τό σωστό , τό παραδοσιακό,
Σκαφίδας , Πετρολούκας Χαλ- βα, Γωγ Τσαμπά, Γιργο
Βελλισάρη , μαγεύομαι άπό
τό χρμα του Μάνου Αχα
λινωτόπουλου και άπολαμΤρα
έχουμε φωνή!
θυσίς διασωζόμενο έλληνικό Σοφία Κολλητήρη , Άννα Καδημοτικό) τραγούδι . Φιλι ραμπεσίνη, Άλέκος ΚιτσάΔέν γνωρίζω πόσοι έξ Πυργάκη, Γιργος Παπασιύμν , άγαπητοί , έχετε παρευρεθεί καιί έχετε άπολαύσει
κης, Γιργος Μάγκας , Βασί βάνω τό παίξιμο τού Γιρ
λης Σαλέας , είναι μερικά άπό
γου Πλαστήρα και το θαδέρης, Δημήτρης Ζάχος, Τάκης Καρναβά , Γιάννης Κων- τάκόνόματα πού πρόλαβα
Συνέχεια στήν σελ.4
19-7-2021 .