Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 17-Κυριακή 13
Τουλίου 2021
Μαρίνης μεγαλομάρτυρος
Σελήνης Πρ. Τέταρτο 1 Ανατολή ήλίου 6.16- Δύος ήλίου 8.46
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία καί μεταβλητοί άνεμοι , Θερμοκρασία έως 37β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία καί μεταβλητοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 35β.
Αριθμ. φύλ . 42010
"Έτος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΟΣΝΟΜΠΣΜΟΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΚΗΣ ΜΑΣΤΑΞΕΩΣ ΠΑΡΩΞΥΝΕΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥΑΝΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
<Ελέγχεις τίς έπικοινωνίες μου,
τίς άγορές μου,
θά έλέγξεις καί τό σμα μου
τις άναρτήσεις μου,
Πς τό άρχικό 15% τουκινήματος τν άνεμβολίαστων ηύξήθη στό 40%
Μέμαστίγιο άπειλεί τούς πολίτες ό κ. Σνέρτσος
του Μανλη Κοττάκη
νειδ έλληνικός λαός , πολλές φορές χανόμαστε στήν μετάφραση. Η άπλεια τής θεμελιδους έννοιας τής έμπιστοσύνης πού
έχει δηλητηριάσει άνεπανόρθωτα τίς σχέσεις μεταξύ τολιτικν και πολιτν έπιδρα
καταστροφικά σέ στιγμές πού οί άπαντήσεις θά έπρεπε νά είναι αύτονόητες Όπως
άρχηγν ύπέρ του έμβολιασμού . Η Ελλάς στήν περίπτωση του έμβολιασμού πού κανονικά θά έπρεπε νά είναι αύτονόητος . Καί
λευταία δωδεκαετία.Άλλα θέλει νά έκπέμ - δμως! Στήν έλληνική περίπτωση ή έπιφύΨειτόπολιτικό σύστημα, άλλα καταλαβαί - λαξη χιλιάδων πολιτν σέ σημείο κατηγορηματικής άρνησης νά έμβολιαστούν όφεί οίδημοσκοπήσεις Μόνο πού οί δημοσκολεται σέ δύο αίτίες. Σέμία έλληνική καί σέ πήσεις έβλεπαν τόν κακό τους τόν καιρό
μία παγκόσμια. Στά καθ ήμας ή Κυβέρνηση διέγραψε άπό τις πρτες δράσεις της
πανδημίας την σκέψη , ότι δύναται νά άνα συσταθεί τό ρεύμα του άνορθολογισμού.
Ο ίδιος δ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε μετ έπάρσεως τόν πε
ρασμένο Ιανουάριο σέ τηλεοπτικό σταθ
μό ότι στήν Έλλάδα δέν ύπάρχει κίνημα
άρνητν καί άνεμβολίαστων , τό λένε και
ΤΟΝ ΑΙΩΝΑ δέν τόν κερδίζεις ποτέ στό
ένενηκοστό λεπτό . Τόν κερδίζεις άπό τό
πρτο λεπτό. Τούτου δοθέντος δέν γνωρίζουμε τί άποτέλεσμα θά έχει ή κοινή πρωτοβουλία τον κομμάτων καί τν πολιτικν
τίποτε δέν έβλεπαν. Ετσι χάθηκε χρόνος.
Καί πάνω στόν χρόνο πού χάθηκε, χάθηκε
και έμπιστοσύνη "Όταν δ πολίτης πληρο φορείται ότι ό 'Ύπουργός, όλοιμωξιολό
γος , ο καθηγητής, τό μέλος της έπιτροπής
πού άποφασίζει για τά έμβόλια προστατεύ
ονται άπό τυχόν ποινικές εύθύνες μέ τήν
άποτελεί μία τεράστια παρεξήγηση τήν τεΣυνέχεια στήν σελ . 4
τής Μύρνας Νικολαίδου
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
<Λυπηρήν κατά
τήν Κομμισσιόν
ή έπίθεσις στό
κυπριακό σκάφος!
Ήστροφή πρός τό κέντρο βλάπτεν
σοβαρά την (πολιτική ) ύγεία
AΝ ΚΑΙ διανύουμε τό μέσον του
θέρους, οί πολιτικές ζυμσεις καί
άνακατατάξεις στά κράτη μέλη δέν
έχουν σταματήσει. Στήν Γαλλία οί
ήττες Μακρόν και Λέ Πέν στίς περ φερειακές έκλογές όπως είναι λο γικό προβλημάτισαν τά δύο στρατόπεδα έν όψει καί τν προεδρικν
έκλογων της έρχόμενης άνοίξεως.
Και ένω στήν περίπτωση του Μακρόν οι άπλειες σχετίζονται μέ
τίς έπιλογές του , εύρισκόμενος
στήν έξουσία, για τήν Λέ Πέν ή όδυνηρή όσο και
άναπάντεχη αύτή ήττα όδήγησε στήν πρτη κα - ρική του καίνά συμμετάσχει στόν μεγάλο συνασπιθαρή άμφισβήτηση τής ήγεσίας της. Οι έπικριτές σμό υπό τόν Μάριο Ντράγκι Αυτό άκριβς έσπευσε
της τήν καταγγέλλουν γιά στροφή του Εθνικου Συ- να έκμεταλλευθεϊή ήγέτις της άκροδεξιάς Frattellia"
ναγερμού πρός τό κέντρο , άμβλύνοντας τίς άλλο-talia, Τζόρτζια Μελόνι . Τόν περασμένο Φεβρουάριο
τε σκληρές θέσεις του κόμματος τόσο για το με ταναστευτικό όσο καί γιά το εύρ . Θεωρούν μάλι - είχε άρνηθεί νά μετάσχει στήν εύρετα κυβερνητική
στα ότι τό κόμμα πρέπει νά έπιστρέψει στίς ρίζες συμμαχία καί τό μοναδικό που έπέλεξε τήν άντιποτου άν θέλει νά έχει κάποια έλπίδα στίς έρχόμε- λίτευση . Τρα προσβλέπει νά ήγηθεϊ τής έπόμενης
νες έκλογές . Το έπί μακρόν στέλεχος του κόμμα - κυβέρνησης της χρας , που θά προκύψει μετά τίς
τος Μπρούνο Γκολνίς μίλησε γιά μιάδιάβρωση προγραμματισμένες για τό 2023 έκλογές. Κάτι πού
άξιν πού άπομακρύνει πολλούς όπαδούς , ένω ό
εύρωβουλευτής Ζίλμπέρ Κολάρ χαρακτήρισε πα
γίδαν τήν άπόπειρα κάποδαιμονοποιήσεως" . Μέχρι και ό πατέρας της Ζάν Μαρί Λέ
Πέν συνετάχθη μέ τό στρατόπεδο τν έπικριτν της . Σύμφωνα μέ
τόν ίδιο, ή κόρη του θά έχει εύκαιρίες νά πετύχει μόνον άν προσφέ ρει μιά έναλλακτική στό σύστημαν.
ΕΝΑ καλοκαίρι χωρίς προκλήσεις καί
θερμά έπεισόδια πού ύπεσχέθη ό Ερντογάν άποδεικνύεται ότι δέν άφορά τήν Κύπρο. Μετά άρκετούς μήνες και έν όψει
τής έπισκέψεως 'Ερντογάν στά Κατεχόμενα, τουρκική άκταιωρός άνοιξε πυρ
για να άναγκάσει μικρό σκάφος τής λι
μενικής καί ναυτικής άστυνομίας νά άποσυρθεί άπό περιοχή στήν όποία περιπολούσε για τήν παράνομη μετανάστευση.
Τόπεριστατικό συνέβη στόν Κάτω Πύρ
γο Τηλλυρίας. Αίσθηση προκαλεί πά ντως ή χλιαρή άντίδρασις της Κομμισσιόν, χαρακτηρίζοντας κάθε βίαιη ένέργεια στήν Μεσόγειο λυπηρήμ!
συμμαχία του
μέτον Θεόδωρ
Κολοκοτρνη.
Άλλά και ή ίταλική πολιτική δέν
ύπολείπεται άνατροπν και έκπλήξεων. Το άλλοτε φαβορί για την
πρωθυπουργία Ματτέο Σαλβίνι χάνει συνεχς έδαφος λόγω της έπιλογής του να μετριάσει τήν ρητοτου Ελευθερίου
ΓΣκιαδα (σελ. 9
Ήέρωτική θυσία
μιάς Έλληνογαλλίδας
πριγκήπισσας γιά
την Έλλάδα του 21
Συνέχεια στήν σελ.4
οί Αδελφοί της Ίταλίας ήταν τό μόνο κόμμα πού
150 αίτήσεις πτωχεύσεως
ύπέβαλαν φυσικά
και νομικά πρόσωπα
του Τίτου Ίο. Αθανασιάδη
δέν είναι τόσο μακρινό όνειρο , άφου τό κόμμα της
- άπότοκο του Ίταλικού Σοσιαλιστικού Κινήματος
Συνέχεια στήν σελ. 6
Η ΔΟΥΚΙΣΣΑ της Γαλλίας Λάουρα ντ '
Αβραντές , μέ έλληνο-ποντιακό αίμα
στίς φλέβες της , άπό τίς βυζαντινές
οίκογένειες της μητέρας της (Στεφανοπούλου-Κομνηνο0-Ύψηλάντη)
ύπήρξε έρωμένη του δαιμόνιου καί
άνθέλληνα Αύστριακου καγκελλάρι
ου Μέττερνιχ.
Λεπτομέρειες στήν σελ.2
ΠΕΝΝΙΕΣ
Αύξησις κατά 82%
τν καταγγελιν άπό παιδιά
πού έχουν κακοποιηθεί
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΕΡΙΕΡΓΑ
Κατά τόν "Ελληνα ίστορικό , συνεργάτη του Βενιζέλου και ύπουργό
του Σοφούλη, Θ. Βελλιανίτη, ή Λάου ρασυνήψε κατάδηλες έρωτικές σχέ
σεις μέ τόν Μέττερνιχ γιά νά έκδικηθείτόν Ναπολέοντα , ό όποτος , τό 1813
είχε όδηγήσει στήν αύτοκτονία τόν
σύζυγό της, στρατηγό Άντός Ζυνό,
μέ το να τόν θεωρήσει έμμέσως έν
έκτων ύπευθύνων της άποτυχίας της
έκστρατείας στή Ρωσσία και νά τον
άπομακρύνει άπό τό έπιτελείο του,
άναθέτοντάς του διπλωματικές άποστολές . Παρόμοια άποψη έχουν καί
άλλοι ίστορικοί Η άποψη , ότι ή Λάου
ρα συνήψε έρωτικές σχέσεις μέ τόν διάσημο Αύστριακό πολιτικό γιά νά έκδι
τού Ναπολέοντος 200χρόνια
άπο τον θάνατο του
.Ό πρίγκηψ
Χάρρυ καί ή ΜΕ
γκαν Μάρκλ
είναι έπισήμως
ύποψήφιοι γιά
βραβείο Emmy
τό 2021. H aίτία
είναι ή συνέντευξίς τους στήν
Όπρα Γουίφρεύ, ή όποία εία υποψήφια γιά Emm
στήν κατηγορία Καλύτερης Ενημερωτικής Σεράς ή
Είδικού Προγράμματος Ο Χάρρυ και ή Μέγκανέχουν
άντίπαλους Τις έκπομπές του Νταίηβιντ Λέτερμαν
MyNext Guest Needs No Introducion,