Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣΑ. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
15 Ιουλίου 2021
ΑΤΙΚΗ Καλοκαιρία και βόρειοι άνεμοι. Θερμοκρασία έως 39 .
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία και μεταβλητοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 37β.
Αριθμ. φύλ . 42008
Ετος 145ον
Τιμή 1,5εί
Κηρύκου μάρτ. και Ίουλίτης της μητρός αύτου
Σελήνη 5 ήμερν ! Ανατολή ήλίου 6.15 '- Δύσις ήλίου 8.47
ΠΡΟΣΤΡΙΜΕΡΗ ΟΡIΟΘΕΤΗΣΗ ΑΘΗΝΑΣ-ΑΙΚΥΡΑΣ-ΚΑΪΡΟΥΗΜΕΣ ΟΓΕΙΟΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ!
Ορέγονται τό Καστελλόριζο
μέσω προσφυγής στήν Χάγη!
Ή Τουρκία έπικαλείται τίς έλληνικές θέσεις γιά μειωμένες έπήρειες, εύθυδικία καί άλιευτικές
ζνες όπως άποτυπνονται στίς συμφωνίες,
μας για AΟΖ μέ Αίγυπτο καί Ίταλία
ΌΤουρκος πρεσβευτής κύριος Οζου - έπιφυλάσσουν στά έλληνικά νησιά στό
γκέργκιν , ό όποιος είναι μετά βεβαιότητος δ είσηγητής αύτής τής στρατηγικής
τά είχε πεί όσο πιό ξεκάθαρα μπορούσε σέ
συνέντευξη πού έδωσε σέ άνύποπτο χρόνο φέρεται στήν κάμψη της άρχής τής με
στήν Καθημερινήν μετά την ύπογραφή σης άπόστασης και στήν μερική υίοθέτητν έλληνικν συμφωνιν μέ τήν Αίγο
πτο και την Ίταλία, κΠεριέχουν καλές ίδέεςΤήν άποψή του υίοθέτησε δημοσίως
μάλιστα καί δ Πρόεδρος 'Ερντογάν . Ποιές είναι αύτές οί ακαλές ίδέεςν πού περιέ χουν οί συμφωνίες Ελλάδος-Ιταλίας και
Ελλάδος-Αίγύπτου , Η Τουρκία άναφέρεται στό μειωμένο ποσοστό έπήρειας πού
του Μανλη Κοττάκη
ας νά διαπνέεται άπό την ίδια φιλοσοφία
πού διαπνέονταν οι συμφωνίες ΕλλάδοςΊταλίας καί Έλλάδος-Αίγύπτουν Οί πολΊόνιο και στό Αίγαίο . Στίς Στροφάδες , τό
Καστελλόριζο, την Κάσο, την Ρόδο, την
Κάρπαθο καί την Κρήτη. Η Τουρκία άναΤΩΡΑ άρχίζουν τά δύσκολα , τρα πού
έδαφος χάνουμε, τρα .ν λέει ένα άνάλαφροθερινό τραγουδάκι διάσημου" Ελληνα λοί δέν κατανοούν είς τί συνίσταται ή ίδια
πόπ στάρ . Δέν ξέρουμε γιατί τό θυμηθήκα- φιλοσοφία, όσοι όμως παρακολουθούμε
με και άρχίσαμε νά το έπαναλαμβάνουμε συστηματικς τίς θέσεις πού διατυπνει
νευρικς μόλις πληροφορηθήκαμε τίς δι - ήτουρκική πρεσβεία τν Αθηνν είδικς
αρροές κάπό τουρκικές τηγές δτι ή γεί - αύτές μετά την ύπογραφή τν έλληνικν
των συζητά τό ένδεχόμενο νά δδηγηθούμε συμφωνιν, τίς άπόψεις πού διατύπωσε μοένπιον διεθνούς δικαστηρίου για τήν έπί λυση της διένεξης τής ΑΟΖ μεταξύ ή μν Νϊκος Κοτζιάς για τίς έπήρειες άλλά και
και όμν . Η φράση πού μας προκάλεσε τίς γενικότερες έξελίξεις στόν χρο τού
συναγερμό ήταν ή έξής: Αρκεί ή συμφω Διεθνούς Δικαίου, θεωρ ότι γνωρίζουμε
νία όριοθέτησης ΑΟΖΕλλάδος-Τουρκί - άριστα .
ση τής άρχής της εύθυδικίας στήν όριοθέ
τηση της ΑΟΖ μας μέ την Αίγυπτο . (Εγι
νε 60%-40%) Η Τουρκία άναφέρεται στό
ότι ήΕλλάς άναγνρισε άλευτικές ζνες
στην Ιταλία στήν ΑΟΖ της στά Δωδεκάνησσα και ζητα νά άναγνωριστούν άλιευτικές ζνες στήν ίδια στό Ιόνιο και στό
ναχικός δ πρην Ύπουργός Έξωτερικν
Συνέχεια στήν σελ.3
του Κστα Κόλμερ
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Σήμα κινδύνου άπό
Ecofin γιά Έλλάδα,
Κύπρο καί Ίταλία
"Ενα ήσυχο καλοκαίρυν
Συμμορίες άνηλίκων
μεταναστν μαχαιρνουν
μαθητές σέ Κηφισιά-Άλιμο
ΥΨΗΛΟ δημόσιο χρέος , μεγάλο ποσο στό ακόκκινωνν δανείων , έλλειμματι
κό έξωτερικό ίσοζύγιο και ύψηλή άνεργία άποτελούν τά μεγάλα προβλήματα
τής έλληνικής οίκονομίας ίκανά να όδη.
γήσουν σέ έναν νέο κύκλο σφικτής δημοσιονομικής προσαρμογής τό έπόμε .
νο διάστημα, μετά την ύγειονομική κρί
ση. Το συμπέρασμα για την Ελλάδα κα ταγράφεται στό πόρισμα της Επιτροπής

πού υίοθετήθηκε στό Εcofin. Ετσι οί έπόμενοι μήνες για τήν έλληνική οίκονομία
προδιαγράφονται έξαιρετικά δύσκολοι
ΑΦΟΥ όχαλίφης τής Αγκύρας έξασφάλισε τήν ήσυχία λαυχίας , πού δέν κατάλαβε άκόμη ποίος διέλυσε την
του έφέτος άπό την γκρίνια της Εύρωπαϊκής Ενω- Οθωμανική αυτοκρατορία : ή Έλλάς τό 1918!
σης ( καττερη του τίτλου της) άποδύεται τρα στήν
έφαρμογή της έπεκτατικής του πολιτικής εις βαρος τής χρας μας εύρίσκεται έν πλήρει δράσει. Καθημετης χρας μας (υποτίθεται κράτους-μέλους της Ε
"Ev) . Στέλνει τούς Τούρκους ψαράδες μέχρις κυθή - ρινως εκσπουν 50-60 πυρκαϊές καθ' άπασαν τήν έπι ρων πού ύπεραλιεύουν μέσα στά Ελληνικα χωρικα βαίνειω ένωόκ. Χαρβαλιάς άπλς ασβύνειν όταν έχει
ύδατα, προαναγγέλλει γεωτρήσεις μέσα στήν Κυπρι ακή ΑΟΖ (περιοχή Σελευκείας Ίσαυρίας) και έτομά- καεί πλήρως τό πρην δάσος. Ασφαλς ή ΕΥΠ θά άναζει ένα τζιτικο ραβαίσιν μεθ όλης της κουστωοιας χοδιαβόλων που διαβιουν έν Έλλάδι άδεία 450 ΜΟ ,
του , στά Κυπριακά κατεχόμενα έδάφη καί στήν Αμμόχωστο, μέ τίς εύλογίες του ΓΓ του ΟΗΕ Γκουτέρρες.
Έν τω μεταξύ , ή πέμτη φάλαγξ στό έσωτερικό
κράτεια καίό κ. Χρυσοχοϊδης "τρέχει άλλά δέν προλαζητεϊ πράκτορες-έμπρηστές μεταξύ των 500.000 πτω άλλά το έργο της φαίνεται ταντάλειον όταν προστε
θούν και οί έγχριοι Ηρόστρατοι
( σελ. 3)
Στήν γειτονική Βουλγαρία ό Μπόικο Μπορίσωφ
έχασε τίς έκλογές διότι είχε άντιρρήσεις διά τήν ένταξη τν Σκοπίων στή Ε κεν , μέ - Μακεδονικη Υλωσσα Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και ο κ . Εμφιετζοκαι κουλτούραν ( που όμως άποδέχεται ή Ελληνικη νλου έν συνεχεία ότι ό γνωστός .Τσομλέκης άποδει κυβέρνηση, μέ το αυτοκτονικό θερη μα Pacta sunt . . .
conventa () και τίς έκέρδισε ό Στανιεσλάβ Τριφνωφ,
μία τηλεοπτική περσόναν.) Τελευταία έλπίς διά την
άποτροπτή της κατάπτυστης συμφωνίας των Πρεσπων, στό Παρίσι διέκοψε τήν παραγραφή τής λατινικής παόπατριωτισμός των Ελλήνων βουλευτν κατά ακρο - ροιμίας έν Έλλάδι, ότι ή σύζυγος του Καίσαρος δέν
τελεύτιον άρθρο του συντάγματος.
ΉΕστίαν άπεκάλυψε τό περασμένο Σάββατο ότι
τό άνθελληνικό ΕΛΙΑΜΕΠ εύρίσκεται στό τιμόνι του
κνύεται. τουρκότερος των Τούρκων στίς παραχωρήσεις τής Ελληνικής έδαφικής και θαλασσίας κυριαρχί
ας στούς άγάδες. Συμπτωματικς, τέλος, ένα άκίνητο
τν μαζν
Συνέχεια στήν σελ. 2
του Α. ΠΔημόπουλου *
ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ άποτέλεσμα τό
γνωρίζουν όλοι . Τήν προηγούμενη Κυριακή , στό ίστορικό στάδιο του
Wembley στό Λονδίνο, ή έθνική όμάδα της Αγλίας ήτήθηκε άπό αυτήν
της Ίταλίας στόν τελικό του Εύρωπαικου Πρωταθλήματος ποδοσφαίρου,
ήττα, ή όποία κρίθηκε , τελικά , στήν
έγγενς άμφίρροπη διαδικασία των
πέναλτι . Μεγάλη άπογοήτευση, σίγουρα, για τους Άγγλους , νά χάνουν
στήν έδρα τους , πόσο μάλλον, που
όλα έδειχναν , ότι το εύρωπαϊκό τρό
παιο θά πήγαινε για πρτη φορά στήν
χρα , άπό την όποία ξεκίνησε τό ποδόσφαιρο καί μάλιστα στό ίδιο στάδιο
στό όποιοή έθνική όμάδα είχε κερδίσει τό παγκόσμιο κύπελο του 1966την μόνη πρωτιά της στίς διεθνείς δι
οργανσεις . Όμως έκτός άπό άθλητικό ύπήρχε έν προκειμένω και πολιτικό άποτέλεσμα. Βλέπετε , οί Αγγλοι
έχασαν γιατί στήν διαδικασία τν πέναλτιτρείς παϊκτες τους άπέτυχαν νά
στείλουν την μπάλα στά άντίπαλα δί χτυα , όλοι δέ μέ άπτερη καταγωγή
έκτός Άγλίας , ό Saka (άπό τή Νιγηρία ) , ο Sancho (άπό τό Τρινιντάντ ) και
δ Rashford (άπό τόνΑγιο Χριστόφορο) .
Σέ 36 άτοχες καί 72 έντοκες
δόσεις ή ρύθμισις
τν χρεν τής πανδημίας
Λεπτομέρειες στήν σελ.2
άρκεϊ νά είναι τιμία άλλά καί νά φαίνεται ς τοιαύτην.
ΌΤουρκος ΥΠΕΘΑ Χολή-σι Άκάρ συμβουλεύει τόν
φίλον του κ . Νίκο Παναγιωτόπουλο νά έγκαταλειψει άποφεύγομε πρός ρας νέον έγκλωβισμό της οίκονοτόν έπανεξοπλισμό των Ελληνικν ένόπλων δυνάμεων, συγχρόνως όμως μέ τήν άποστρατικοποίηση 27 μίας, τηλελληνιστί κλκ ντάουν..
Έλληνικν νήσων του Αίγαίου και δέν άντιλαμβάνεται τήν άντίφαση της έκπαραδόσεως Τουρκικής μεγα- καθ άς συνεφωνήθησαν.!. .
Κατά τ' άλλα διάγομεν ένα ήσυχο καλοκαίριν και
() - Αί συμφωνίαι ούχί σεβασταί άλλ αί συνθήκαι
ΠΕΝΝΙΕΣ
Παραπομπή Παππά
στό Είδικό Δικαστήριο
για παράβαση καθήκοντος
Συγκεντρωσεις χιλιαδων
άντιεμβολιαστων σε 10 πόλεις
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Γιά τό διαζύγιό Του μίλησε τήν περασμένη έβδομάδα ό Μπίλλ Γκαίητς στό ccamp τν δισεκατομμυριούχωνν , άναλαμβάνοντας μάλιστα τήν εύθύνη.
<Παρεδέχθη ότι τά έκανε θάλασσαν είπε ένας άπό
τους παρευρισκομένους στήν έφημερίδα Βασικά
άνεφέρθη στό γεγονός πς Τό διαζύγιο ήταν δικό
του λάθο άνέφερε πηγή στήν New York Post ,
Πάντως, δέν φαίνεται νά έντυπωσιάστηκαν όλοι μέ
τήν συνολική στάση του Μπλλ Γκαίητς, μέ έναν
έπισκέτη νά λέει ότι ό θρυλικός μεγιστάν Τής T
χνολογίας Εδειχνε ανευρικόν καθ' όλη ή διάρκεια
τής παραμονής του καί άπέφυγε άλλους παρευρισκομένους που προσπάθησαν νά τού μιλήσουν
ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ του πρην ύπουργού τού ΣΥΡΙ
ΖAΝίκου Παππά στό Είδικό Δικαστήριο για τό άδίκημα της παραβάσεως καθήκοντος μέ άφορμή τούς χειρ
σμούς του στήν ύπόθεση του διαγωνισμού τν τηλεοπτικν άδειν, άπεφάσισε χθές ή Βουλή. Μέ δύο διαρροές οί βουλευτές της ΝΔ και του KΙΝΑΛ ψήφισαν ύπέρ
τής παραπομπής, οί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατεψήφισαν
Συνέχεια στήν σελ. 3
Παρά θν άλός
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ. 3
Θάλαττα-Θάλαττα, τής θάλασσας κομμάτια..
.Η ύποψήφια για Όσκαρ Άμερικανίς σκηνοθέ
της Γκρέτα Γκέργουικ θά σκηνοθετήσει τήν ταινία
ζωντανής δράσεως Barbie μέ πρωταγωνίστρια
τήν Μάργκο Ρόμπι. Η Γκέργουκ Βά συγγράε τό
σενάριο μέ τόν συνεργάτη της, σεναριογράφο καί
σκηνοθέτη Νόα Μπάουμπαχ καί ή Ρόμπι θά φορ σει τά μικροσκοπικά πλαστικά παπούτσια τής θρυλικής κούκλας τής Mattel O άνθρωποι άκουνε γe
νικά "Barbie" και σκέφτοντα: "Ξρω πς πρόκει
ται νά είνα αύτή ή ταινία" καί μετά άκουνε ότι ή
Γρέτα Γκέργουκ θά γράψει τό σενάριο και θά σκηνοθετήσει καί λένε: D , καλά , ίσως δέν ξέρω ", Τόνσε ή ήθοποιός Ήπαραγωγή πρόκειται νά εκινήσει
στό Λονδίνο στις άρχές του 2022 μέ προγραμμαισμένη κυκλοφορία στούς κινηματογράφους τό 2023
σεις άναπνοής , πού είχα
άκούσει.
άκουσα στό φορητό ήλεκτρόφωνο Teppaz του δελ
τρου όπου όργάνωνε τά πε
κολλημένος μέ τόν Διονύ- ρίφημα Μουσικά πρωνά, δ
Niκos Μαστοράκης , νά παί
όπως τό λέει ή διαφήμιση . ζε άπνευστί τους μάγους καί
τήν Ζωζ καί νά φεύγει τροχάδην , είπα Εδ κάτι γί Από τήν πρτη στιγμή , νεταί "Ήμουν μόλις δεκαπέντε έτν! Κι έπιασα τήν κιΠολλοί μού λένε ότι έίμαι
Κι άργότερα, πήγαινα φού μου!Έκτοτε, δέν έχασα
μέ τά πόδια στό σχολείο,
φυλάγοντας τς 2,40 δρα%
μές τν είσιτηρίων του λεωφορείου , μέχρι νά άγοράσω τό Φορτηγόν και
τό Beatles for saley, τά
πρτα μου άλμπουμ, που
ούτε ένα άλμπουμ, ούτε σα
ρανταπεντάρι ούτε έμφάν ση του Διονύση . Στήν κολυμβήθρα του βάφτισα καί
τόν γυό μου (ζητωκραύγα
ζε στό CΟλυμπιακό Στάδιο
E, είμαι Σοββοπουλικός. Τ
νά κάνουμε .
έχουμε φωνή!
Ανονε Μn ομη nte δυ νατή!
τό 1965, πού είδα έναν πε
ρίπου τρομαγμένο Τύπο νά θάρα και προσπαθούσα νά
μιμηθ τά τραγούδια-άσκή
βγαίνει στή σκηνή του θεάΣυνέχεια στήν σελ . 4
15-7-2021