Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5014 - ÅÔÏÓ 18ï

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

4ο κύμα covid19
• πολιορκεί την Ελλάδα: Πέντε επιστήμονες «βλέπουν»
ραγδαία εξέλιξη
κρουσμάτων
•Μια άκρως κρίσιμη
καμπή, σε ό,τι αφορά
την πανδημία του κορωνοϊού, διάγει η Ελλάδα.

Δήμοι

Δήμοι
Νέα εποχή στις σχέσεις του Δήμου Καρδίτσας με το
Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας

s

Δήμος Μουζακίου:
Συνάντηση Δημάρχου
Μουζακίου με τον
Υπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων

Óåë. 12

Προχωρά η ωρίμανση
• του
διαγωνισμού για
το
φράγμα
Ενιπέα

s

s

Óåë. 14

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr

s

Óåë. 13

Óåë. 5