Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Το σχέδιο για αμιγείς-μικτούς χρους διασκέδασης
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 6015 Τρίτη 13.07.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ - Πλομονοίας (Γλάδστων ος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Πληρωμές 74
εκατ. ευρ σε
δικαιούχους του
ΟΑΕΔ και του
ΕΦΚΑ εντός της
Νότης Σαρδελάς
Τσακλόγλου :
>>> ελ .
>>> ελ
Το suCcess stΟry
του Ηρακλή συνεχίζεται
Ανάγκη επένδυσης
στο ανθρπινο κεφάλαιο
εβδομάδας
Περί τα 74 εκατ. ευρ σε
83.000 περύτου δικαιούχους
θα καταβληθούν από e
ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ την εβδομάδα 12-16 Ιουλίου.
Ειδικότερα :
1.Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν
την περίοδο 12-16 Ιουλίου οι
εξής καταβολές στο πλαίσιο
των τακτικν πληρωμν του:
19,1 εκαπ. ευρ θα καπαβληθούν σε 530 δικαιούχους σε
συνέχεια έκδοσης αποφά
σεων για εφάπαξ
με 85,000 έως 100.000
465.500 ευρ θα καταβληθσύν σε 550 δικαιούχους για
παροχές σε χρήμα ( επιδόματα μητρότητας , κυοφορίας,
ασθενείας,
έξοδα κηδείας)
25.500 ευρ θα καταβληθούν
σε 46 δικαιούχους για κληρο
νομικές παροχές επικουρικής
σύνταξης
Στο πλαίσιο των έκταχτων
απυχήμετος ,
Έλαστρον:
Ατό 2 Ιουλίον ξεκινά
η καταβολή του μρίσματος
STARTUP
πληρωμν του Φορέα, θα
σε 1.833 δικαιούχους για
πληρωμή
συντάξεων του Ν . 4778/21.
2. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν
οι εξής καταβολές:
14 εκατ. ευρ σε 36.000
δικαιούχους για καταβολή
επιδομάτων ανεργίας και
λοιπν επιδομέτων
20 εκατ. ευρ σε 8.000 δικαι ούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων
απασχόλησης
16 εκατ. ευρ για Ποογράμ
ματα Κοινωφελούς Χαρα
τήρα (πληρωμή εισφορν σε
φορείς ) που αφορούν σε
35.000 δικαιούχους
1,5 εκατ. ευρ σε 1.100
μητέρες για επιδοτούμενη
άδεια μητρότητας.
Για το διάστημα 12-16 Ιουλίου δεν υπάρχουν προγραμματισμένες πληρωμές
στού 5% και συν επς το
τελικς καταβαλλόμενο
μερίσματος
( καθαρό ποσό ) θα ανέλθει
0,02565 ευρ ανά
μετοχή . Η μερο μηνία απομερίσματος
( καταβολή ) μερίσματος ορίσθηκε η Παρασκευή,
16 Ιουλίου 2021. ΔιευκοΗ
<ΕΛΑΣΤΡΟΝ.
προκαταβολν
Α.Ε.Β.Ε.> ανακοιννει ότι
με απόφαση της ετήσιας
Τακτικής Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων της
εγκρίθηκε
Δημοσιεύθηκε Απόφαση Ένταξης εξήντα νεοφυν επιχειρήσεων, που
ενισχύονται με τη μορφή μη επιστρεππέ ας προκαταβολής από # 5000100.000, στο πλαίσιο της Δράσης Στήριξη Νεοφυν Επιχειρήσεων Εθνκού Μπρου "Elerate Greece y του Ε.Π. Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότηπα και Καινοτομίαν, για την αντιμετπιση της πανδημίας
Covid-19, στε οι επιχειρήσεις να παραμείνουν βισιμες και να μη χα ούν θέσεις εργασίας .
Ιουνίου
διανομή κοπής
από τα κέρδη της κλειόμενης χοήσεως 2020 και
νίζεται ότι με βάση τον
ειδικότερα αποφασίσθηκε Κανονισμό του Χ.Α. οι
εταιρικές πράξεις διενερ497.092,65 ευρ ( μικτό γούνται σύμφωνα με τον
ποσό ) , ήτοι 0,027 Ευρ κανόνα  και.
συνακόλουθα δικαιούχοι
της εταιρικής πράξης ( εν
αχρατείται βάσει των άρθ - προκειμένω του μερίσμα
τος της χρήσεως 2020)
είναι οι επενδυτές που
είναι εγγεγραμμένοι στα
αρχεία του Σ.Α.. της σχε(record
προγραμμάτων
καταβολή
ποσού
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη αξιολογηθεί οι 169. Εντός του
ανέρχεται σε 4,62 εκατ.
Όπως αναφέρεται σε σχετική Απόφαση Ένταξης 84 ακόμη
ανακοίνωση, εχουν υποβληθεί νεοφυν επιχειρήσεων , συνο έως σήμερα 239 αιτήσεις λυκής Δημόσιας Δαπάνης e 61
χρηματοδότησης και έχουν
ανά μετοχή ( μικτό ποσό).
Από το ως άνω ποσό παρΙουλίου αναμένεται η επόμενη
ρων 40 παρ. 1 και 64 παρ .
1 του ν. 4172/2013 , όπως
υσχύει μετά την τοοποποίηση του
4646/2019, ο αναλογν τικής ημέρας
στο μέρισμα φόρος ποσοεκατ.
από το
date ).
Created by Universal Document Converter