Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
AΧΙΛΛΕΥΣΑ. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΕΣΓΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 10- Κυριακή 11
Τουλίου 2021
Τον έν Νικοπόλει της Αρμενίας 45 μαρτύρων
Νέα Σελήνη 1Άνατολή ήλίου 6.11-Δύσις ήλίου 8.49
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία καί βόρειοι άνεμοι . Θερμοκρασία έως 35β.
ΘΕΣΑΛΟΝΚΗ Καλοκαιρίακαι μεταβλητοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 34β.
Άριθμ. φύλ. 42004
Έτος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣΟΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΘΕΙΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Έμπορικός πόλεμος HΠΑ - Κίνας
για τόν έλεγχο τν έλληνικν λιμένων
ΗΠΑΈμπόδιο για τό Πεκίνο ή άγορά τν Ναυτηγείων Σκαραμαγκά άπό τόν κ. Προκοπίου
ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΙΣ για <γερά
νεύρα , μέ πρωταγωνιστές τούς ρω, ή άγορά άπό τόν όμιλο του έφο Άμερικανούς και τούς Κινέζους , πλιστού Γιργου Προκοπίου τν ποέξελίσσεται στήν έλληνική έπικράτεια . Αντικείμενο του πόθουν
των δύο ύπερδυνάμεων είναι τά λι μάνια τής Άλεξανδρουπόλεως , της είπεγνστης του χρου άλλά και του
Καβάλας , του Βόλου και ίσως και διαφορετικού αύτού πολέμου πού δι κάποιων περιφερειακν λιμένων , εξάγεται μέ χαμόγελα, σκουρα κοτά όποία μπορούν νά άποτελέσουν
κδορυφόρουςφ, καθς οί Άμερικα- χως άλλο, οί Άμερικανοί δέν μπορουν
νοί, πού είδαν ξαφνικά τούς Κινέ- άκόμη νάχωνέψουν) ότι ή Κίνα τάζους νά διεκδικούν μέ άξισεις έναν
νευραλγικό συμμαχικό χρο τους ,
κινούνται πλέον γρήγορα και άποφασιστικά.
Και σήμερα, ή προοπτική άνα
πτύξεως του λιμένος τής Άλεξανγιά τήν έξάπλωσή του σένευραλγικά
σημεία της Εύρτης Αφού έχουνδπως δλα δείχνουν-έξασφαλίσει τήν δρουπόλεως ( μέ την άπόλυτη στήσυνεργασία μετά την ίδιοκτησία του
λιμένος τής Θεσσαλονίκης, οί Άμε- νής δσο ποτέ άλλοτε , ένω οί έχοντες
ρικανοί έστράφησαν πρός την Άλε- γνση τν πραγμάτων βλέπουν
ξανδρούπολή, ένα λιμάνι πού έχουν σύντομα τήν Άλεξανδρούπολη νά
κτσεκάρεν έδ και πολλά χρόνια . άνταγωνίζεται εύθέως τό λιμάνι της
Πολλές φορές , οί έπισκέψεις των
Αμερικανν πρέσβεων στήν Θράκη
συσχετίζοντο άπό τόν έλληνικό Τύπο
μέ την έκεί μουσουλμανική μειονότητα.Ωστόσο, κέκείνοι πού ήξεραν ,
άνεφέροντο πάντα στήν έπίσκεψη
της έκάστοτε άμερικανικής συντροφιας κστήν Αλεξανδρούπολm!
Τελευταία κίνησις στήν κσκακιέ
ριξη τν Αμερικανν ) είναι έμφαλυπαθν Ελληνικν Ναυπηγείων
στόν Σκαραμαγκά , ακίνηση πού μπορείνά όδηγεί σέρουά μάο, όπως μας
Κωνσταντινουπόλεως , μέ την Καβάλα νά άποτελεί βραχίονα και ένι σχυτικό πυλνα , άλλά και τόν Βόλο
νά έπανέρχεται στήν έπικαιρότητα ,
καθς ή Ανατολική Μεσόγειος είναι
πλέον θέατρο ποικίλων συμφερό ντων , στά όποία οί Αμερικανοί έχουν
στούμια καιλευκά πουκάμισα Τό δι
τησε πόδυ γιά τά καλά στην Μεσόγειο και ότι ό Πειραιεύς έξελίσσε ται πλέον σέ μία άποφασιστικής σημασίας βάση του Κίτρινου Δράκουν ,
Συνέχεια στήν σελ. 4
Τό ΕΛΙΑΜΕΠ
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ό συνταγματικός πατριωτισμός
στό τιμόνι του
Έθνικού Συμβουλίου
-Άσφαλείας
αίθουσα 2.000 έτν
ΣΗΜΕΡΑ θά πάρω τόνάλλο δρόμο. Τόν άνηφορικό , βάση τό δίκαιον της άνάγκης, ότι τά μνημόνια ύπεΑυτόν πού πάει κόντρα στό ρεϋμα ."Εχει καί αύτή ή
διαδρομή τίς χάρες της. Μέ έντυπωσιάζει είλικρινως έλεγε προσφυς κάποιος κδέν υπάρχει συνταγμαήταχύτης μέ την όποία οί' Ελληνες άνακαλύπτουμε τικότης στήν πτχευσην.
σέ συνθήκες κρίσεως πόσω μάλλον έπικαλούμαστε
μέ άσίγαστο πάθος τόν καταστατικό μας χάρτη. Το
Σύνταγμά μας . Κατά βάθος μάλιστα μου άρέσει . Γιατί κάθε φορά που έρχεται μιά κυβέρνηση νά προτεί- νοποιηση κατ άρχάς και τρα άπό όλους όσοι δέν
νει τήν άναθερηση του Συντάγματός μας-τελευ- επιθυμούν νά έμβολιαστούν . Από όλους όσοι άντι ταία φορά τό 2019-ή υζήτηση διεξάγεται συνήθως ορουν στα κυβερνητικά μέτρα περί διαχωρισμν
μέσα σέ συνθήκες γενικής άδιαφορίας. Απαξίωσης. εμβολιασμένων-άνεμβολίαστων στούς άνοικτούς
Απάθειας . Τά Συντάγματα δέν άλλάζουν τίς ζωές χωρους. Η φράση που άκούω πάρα πολύ συχνά άπό
των άνθρπων είναι ή κλασσική έπωδός , τής Αο- συμπολίτες μας είναι ότι καταπατνται τά συνταγστεράς συνήθως . Καί όμως! Τόν καιρό των μνημονί - ματικά μου δικαιματαν . Μέ έμφαση στό μου "Η
ων, όταν καταλάβαμε ότι έπίκεινται άλλαγές που θά πως ο διαχωρισμός άντίκειταιν στά δείνα και τά τάέπηρεάσουν δυσμενς τίς ζωές μας και θά όδηγή- οεαρθρα που αφορούν τόν σεβασμό της προσωσουν τήν Ελλάδα σέ έξάρτηση καί σε έκχρηση κυ - πικότητας του άτόμου καί τήν ίσότητα άπέναντι
ριαρχίας , οί πάντες, δεξιοί, κεντροι, αριστερο με - αίσότητα. Χαίρομαι καί άγγαλλιμαι λοιπόν που οι
ταρρυθμιστές και λαϊκιστές , κυκλοφορουσαν στίς
συνελεύσεις των Αγανακτισμένων μέ τό ξεχασμένο Ελληνες άνοίγουν και πάλι τό Σύνταγμα προκειμέ
βιβλιαράκι στό χέρι και άγόρευαν: Σύμφωνα μέ τό
άρθρο 28 παράγραφος 1. . Σύμφωνα μέ τό άρθρο νως όμως ένοχλούμαι και έκνευρίζομαι Έλαφρς.
5παράγραφος 3 ένδεικτικά τά παραδείγματα. Οί
συντάξεις περικόπτονταν, τά έπιδόματα συρρικν - κιόταν πρόκειται για τίς ύποχρεσεις μας έναντι
νονταν, ή δημόσια περιουσία ύποθηκεύετο , και οί ττής Πολιτείας. Οι όποιες δέν είναι μία και δύο , είναι
Έλληνες είχαμε ς σημαία τό Σύνταγμα ς μέσον πολλές . Καί δέν πρόκειται νά τίς άπαριθμήσω βε άμυνας . Τί πιό ραίο! "Εστω και άν στό τέλος ήρθε βαίως άπό αύτήν έδ τήν θέση . Είναι εύκολο νά τις
τό Συμβούλιο της Επικρατείας νά γνωμοδοτήσει μέ
ριοχύουν του κατασταστικού μας χάρτη διότι όπως
στήν ΙερουσαλήμΗ ΕΚΠΟΝΗΣΙΣ τής Στρατηγικής
Εθνικής Ασφαλείας άνετέθη μετά την
συνεδρίαση του τελευταίου ΚΥΣΕΑ στόν
Θάνο Ντόκο. Πρόκειται για προσωπική
έπιλογή τού Πρωθυπουργού, καθς τά
θέματα έθνικής άσφαλείας και τά πρόσωπαπού έμπλέκονται στήν χάραξή της δέν
θά μπορούσε να μήν είναι άτομα της άπολύτου έμπιστοσύνης του Κυριάκου Μη
τσοτάκη . Προσφάτως τά Wikileaks είχαν
άποκαλύψει ότι όνύν σύμβουλοςΕθνικής
Άσφαλείας , όταν ήταν διευθυντής τού
ΕΛΙΑΜΕΠ, τό 2010, είχε διοχετεύσει
Ο συνταγματικός πατριωτισμός βρέθηκε τότε
στό άπόγειό του . Τήν αυτή τάση παρατηρ μέ ίκαΌ Ύψηλάντης
ό Ναπολέων, ό Μέτερνιχ
καί ή Έλληνογαλλίδα
ποιγκήπισσα
Κομνηνού ντ Αβραντές
Συνέχεια στήν σελ . 4
στόν νόμο. Μέ έμφαση στίς λέξεις "σεβασμός και
Ή φουστανέλλα
όΤαχτικός Στρατός
καί τά <Ρέμπελα Τάγματαν
νου να διαβάσουν τά δικαιματά τους. ΤαυτοχρόΔιότι ποτέ δέν διαβάζουμε αύτό τό ίερό βιβλιαράτου Τίτου Τω. Αθανασιάδη
Του Ελευθερίου ΓΣκιαδα
ΕΝΩΟ Άλέξανδρος Υηλάντης περνουσε τόν Προϋθο και κήρυττε την
Έλληνική Επανάσταση στή Μολδοβλαχία , μιά Παριζιάνα συγγενής του ,
ή δούκισσα Λάουρα ντ ' Άβραντέςπριγκίτισσα Κομνηνού (οί Ύψηλάντες
προέρχονταν άπό τή βυζαντινή αύτοκρατορική οίκογένεια τν Κομνηνν
της Τραπεζούντας ) καθρεπτιζόταν
στό άριστοκρατικό διαμέρισμά της,
στό Λάιμπαχ (σημερινή Λουμπλιάνα) , προετοιμαζομένη για τό ραντεβού της μέ τον ίσχυρότερο άνδρα τής
έποχής , πρίγκιπα Κλέμενς φόν Μέττερνιχ, άρχικαγγελάριο και ύπουργό
Έξωτερικν της Αύστροουγγρικής
μοναρχίας .
Λεπτομέρειες στήν σελ,5
Συνέχεια στήν σελ.4
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Χαραμάδα
αίσιοδοξίας άπό τούς
λοιμωξιολόγους
Λιγτερες άπό τίς μισές
έπιχειρήσεις δικαιούνται
έπιδότηση δαπανν
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Ούπουργός Γωργίας Τηs Ίσπανίας καί ό συνάδελφός του, άρμόδιος
για Υποθέσεις Καταναλωτν, συΥκρούστηκαν δημοσίως άναφορικά
μέτήν έκστρατεία του τελευταίου ύπέρ Τής μεισε
ως Τής καταναλσεως κρέατος σέ μιά χρα φημισμένη γιά τό χοιρομέρι χαμόν, Τό λουκάνικο τσορθο και μία πληθρα άλλων ζωκν προϊόντων ο
ύπουργός Γωργίας Λους Πλάνας, μιλντας στον
ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser radio, έπέπληξε την έκστρατεία μέ τίτλο Λιγτερο κρέας , πε
ρισσότερη ζωή, που ξεκίνησε πρόσφατα άπό τό
Υπουργείο Υποθέσεων Καταναλωτού, Μού φαί
νεται ότι ή έκστρατεία είναι άτυχήν δήλωσε ό Πλά
νας, προσθέτοντας ότι αυτή ύποτιμά τήν δουλειά
τν Ίσπανν άγροτν. Λίγο άργότερα, ο ύπουρ
Υός Υποθέσεων Καταναλωτού , Άλμπέρτο Γκαρθόν, άντεπιτέθηκε, καιί άπαντντας στόν Πλάνας
άνέφερε στό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TVE ότι ή
λιγτερη κατανάλωσις κρέατος είναι μία πρακτική πιό ύγιενή καί καλύτρη για Τό περιβάλλον.
ΤΟ ΤΕΛΟΣ της παρατεταμένης αύτής καταστάσεως
έκτάκτου άνάγκης λόγω της πανδημίας προσδιόρισε
καθηγητής Λοιμοξιολογίας του ΕΚΠΑ καί μέλος τής
Έπιτροπής Εμπειρογνωμόνων Νίκος Σύψας . Πρόκει
ται για του χρόνου τό καλοκαίρι, πού οι περισσότεροι θά έχουν άντισματα , είτε έπειδή θά έχουν κάνει
ΜΟΝΟ 4 στίς 10 έπιχειρήσεις άπό όσες ύπέβαλαν
αίτηση για την έπιδότηση παγίων δαπανν μέ τήν
μορφή πιστωτικού γιά κάλυψη φορολογικν και
άσφαλιστικν είσφορν θά ένταχθούν στό πρόγραμμα , Συμφνως πρός τά στοιχεία του Υπουργεί
ου Οίκονομικν, άπό τίς περίπου 74.000 αίτήσεις πού
Συνέχεια στήν σελ . 2
ΌΕλληνας ίστορικός, δημοσιογράφος καί πολιτικός Θεόδωρος Βελλιανίτης (υπουργός Παιδείας στήν Κυβέρνηση Θεμ Σοφούλη του 1924, άντιπρόεδρος της Ελληνικής Βουλής τό
1897-8 καί έμπιστος του Ελευθ . Βεν ζέλου για έθνικής φύσεως άποστολές ) .
Συνέχεια στήν σελ. 4
Παρά θtν άλός
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ 7
<Μπρά ντέ φέρ Ανατολής - Δύσεως στόν κόλπο της Ελευσίνας . .
ρέας, παλιός φίλος και γνω
δ καλός καί άλησμόνητος τριας τής Βυζαντινής Ίστοσυνάδελφος Ragnar Grant ρίας στό Πανεπιστήμιο Κρήτης, Στέλλας Παπαδάκη .
Έπιτρέψτε μας μία μικρή άναδρομή . Τήν έποχή στός . Είσα γιά φαγητό τό
που πρωθυπουργός ήταν βράδυν στή "Μυρτιά" μέ Stene . Ο Παναγιωταρέας
δ Κωνσταντίνος Μητσοτά- ρτησε έκείνο τό πρωί καί
κnς, ή κάποκρατικοποίη- τό βράδυ μέ ρτησε άν έχα
σην τν Ελληνικν Ναυτηγείωνν ήταν ένα άπό τά γία . Eίχα , πράγματι , άφού μένη, έπικοιννησα μέ τόν
πρτα μελήματα τής κυβερ- έξακολουθούσα νά έργάζο - Νορβηγό φίλο μου Arne
νήσες τυ . Τότε ήταν δι ευθύνων σύμβουλος δ ναύαρχος Πιέρρoς Παναγιωταμού έξέφρασε τήν άγωνία
του γιά τήν τύχη τν Ναυάκόμη σχέσεις μέ την Νορβη- τηγείων , κι έγ , τήν έποΣέ λίγες μέρες και άφού
δ Οkland είχε συζητήσει
μέ τόν παλιό του συνερ γάτη Henning Yarrs , πού
άργότερα έφθασε σέ ύψηλά
άξιματα τν Ναυπηγείων
χουμεφωνή!
μαι ς άνταποκριτής σέ ένα
νορβηγικό Πρακτορείο Είδή- νικό , σύζυγο τής καλής μου
σεων , δπου μέ έχε συστήσει φίλης , &ξέχαστης καθηγήOkland, μηχανολόγο-μηχα
. Χλιάδες άνθρωποι άψηφουν τόΙockdown στό
Μπαγκλαντίς γιά νά δούν τήν Ράνη, μία άγελάδα
Συνέχεια στήν σελ. 7
Συνέχεια στήν σελ. 10
10-07-2021 ο