Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918) n
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
9 Τουλίου 2021
Παγκρατίου ίερομ έπισκ. Ταυρομενίας
Σελήνη 29ήμερων Ι Άνατολή ήλίου 6.11'- Δύσις ήλίου 8.50
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία και βορειοανατολικοί άνεμοι. Θερμοκρασία εως 368.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία και μεταβλητοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 35β.
Άριθμ. φύλ. 42003
"Έτος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΤΙΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΟΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣΤΑΣΟΥΛΑΣ
ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
Σκέψεις
φέρνει τό πάγωμα του άσφαλιστικού
γιά πρόωρες έκλογές
Στις καλένδες ή έχχρησις τν είσφορν σέ ίδιωτικές έταιρείες
Δεύτερη άναβολή νομοθετικής πρωτοβουλίας
μετά τό πάγωμα τν μνημονίων τν Πρεσπν
ΗΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΙΣ του άσφαλιστικού
συστήματος και ή ψήφισίς του έντός του
θέρους ήταν μία έμβληματική νομοθετική
πρωτοβουλία την όποία ή Κυβέρνησις δι αφήμισε άρκούντως. Συνεκλήθη έκτάκτως ρίς μας είχε έπισημάνει τότε τόν προβλημα
πρός τουτο τό 'Υπουργικό Συμβούλιο κατά την διάρκεια του όποίου δάναπληρωτής λές της οίκονομικής άναπτύξεως της χρας σχεδίου στίς άρχές Αύγούστου άναβάλλεΥπουργός κύριος Τσακλόγλου παρουσίασε σέ διαφάνειες στούς συναδέλφους του
όλη την μεταρρύθμιση. Μέ άριθμούς καί
δεδομένα . Ό Πρωθυπουργός Κυριάκος Μη- ήτρύπα του προϋπολογισμού αύξάνει κατά κυβερνητικν στελεχν, ή άναβολή όφεί - έκπληξη ό ίσχυρισμός πς δπλέον συνερ
τσοτάκης έπήνεσε τό μέλος τής Κυβερνή- 5778 δισ . εύρ. Άλλά και πάλι ή Κυβέρνη- λεται σέ άντιρρήσεις τν θεσμν πού ύπο - γάσιμος μέ τούς κθεσμούς κύριος Τσασεως και Υπουργό του γιά την άρτια προπαρασκευή του και δήλωσε στήν είσήγησή εδρος του Κοινοβουλίου Κστας Τασούτου ότι ή 'Ελλάς άντιγράφει τό κεφαλαιο- λας και όχι ή Κυβέρνησις-καί είδικτερα ρατηρητές έπισημαίνουν ότι είναι ή δεύτε
ποιητικό σύστημα τής Σουηδίας . Η έφημε - δκύριος Τσακλόγλου ς φειλε, άνεκοίσις έπέμεινε Χθές όμως, αίφνιδίως, ό Πρό-στηρίζουν ότι ούδέποτε ένημερθηκαν. κλόγλου άφησε άνενημέρωτη την τρόικα
Έρωτάται λοιπόν Η άναβολή όφείλεται
πράγματι στούς θεσμούς ή στήν άλλαγή
ρότας και στήν έπαναθέρμανση του έκλογικού σχεδιασμού του κυρίου Μητσοτάκη;
όποίου ή ψήφισις συνεπάγεται πολιτικό κό - Όπως πληροφορείται ή Εστίω , κλιμά
κια στελεχν της ΝΔ περιοδεύουν άθορύβως έσχάτως σέ κρίσιμες άκριτικές περιο ας θά προκαλούσε μείζονα έκλογική διαρ - χές όπως ή Χίος γιά παράδειγμα . Ο κομμα
τικός μηχανισμός εύρίσκεται σέ έγρήγορ
ση. Ο' Υπουργοί συναντνται τακτικς μέ
Άλλοι όμως πιό καχύποπτοι πολιτικοί πα ρη φορά σέ μικρό χρονικό διάστημα πού ή
νωσε κατά την συνεδρίαση της διασκέψε - Κυβέρνησις παγνει ένα νομοθέτημα του
τικό τρόπο μέ τόν όποίο γίνονται οί προβο - ως τν προέδρων ότι ή ψήφισις του νομο στος. Η τρτη ήταν όταν πάγωσε τήν Συμταικαί μετατίθεται διά τό άόριστο μέλλον . φωνία τν Πρεσπν, ή ψήφισις της όποί
μας είς τό μέλλον καθς και άλλα θέματα
έν μελέτη τής άναλογιστικής άρχής ύπεστήριξε ότι άν ψηφισθεί αύτό τό σύστημα Εστίας πού προέρχονται άπό διαρροές ροή στά δεξιά της. Πλέον τούτων προκαλεί
Συμφνως πρός πληροφορίες της
Συνέχεια στήν σελ. 2
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Κεκλεισμένων
τν θυρν
οί Όλυμπιακοί
Άγνες!
Άπό τόν Βόρειο Πόλο στόν Σκαραμαγκά
Τό ήμερολόγιο
καταστρματος <Εβγήκαμεν
είς τά πανίαν του Υδραίου
πλοιάρχου Σαχίνη σελη
ΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Σκαραμαγκά
ίδρύθηκαν τό 1958, στήν πρ τη χρυσή όκταετία του Κωνσταντίνου Καραμανλή . Τότε
που ό Εθνάρχης κινητοποί ησε όλο τό έλληνικό έπιχει ρείν και ίδιαίτερα τούς δυναμικς άνερχομένους έφοπλιστές μας, Νιάρχο, Ώνάση,
Λίβανο στήν έφαρμογή του
σχεδίου άνάπτυξης της έλληνικής οίκονομίας. Ο αταμερισμός ήταν στοχευμένος: ό Νιάρχος και ό Λίβανος μείζον έγκλημα-κρατικοποιήθηκαν έπειδή θεωστά ναυπηγεία, ο Ωνάσης στήν Ολυμπιακή Αερο - ρήθηκαν άπό τό ΠΑΣΟΚ στρατηγικής σημασίας.
πορία κ.ο.κ. Κάπως έτσι ή Ελλάς νίκησε τήν μοϊρα γιά τήν έθνική οίκονομία , πήραν τήν κάτω βόλτα. Ό
της δέκα σχεδόν χρόνια μετά τήν λήξη του αίματη- κρατικοδίαιτος συνδικαλισμός πήρε το πάνω χέρι
ρου έμφυλίου πολέμου. Κάπως έτσι άνοιξαν χιλιά- και παρέα μέ τους κατά τεκμήριο άνίκανους μανδαδες θέσεις έργασίας . Κάπως έτσι οίκοδομήθηκε το ρίνους που τά διηύθυναν , τέκνα της μετριο κρατίας
θαύμα της χρυσης όκταετίας . Ο νέος ήγέτης τής της έποχής , τούς έδωσε τήν χαριστική βολή. Σοσι
ΕΡΕ έχρισε τότε έθνικούς πρωταθλητές τους έφο-αλιστές και κομμουνιστές έκαναν (όχι άπαραιτήτως
πλιστές μαζί μέ άλλες δυνάμεις της έποχής , όπως σέ συντονισμό ) ό,τι περνούσε άπό τό χέρι τους για
ό Μποδοσάκης και ό Ανδρεάδης, χωρίς όμως να νάχάσουν τά Ναυτηγεία την σημασία πού είχαν για
τους έπιτρέψει νά άνακατεύονται στά πόδια του στό τήν παγκόσμια ναυλαγορά . Λόγω τν ίδεοληψιν
έσωτερικό πολιτικό παιχνίδι . Μιά ματιά στίς μελέ- τους.Εχω άκούσει άπειρες φορές σέ παρέες έξορτες που έκπόνησε προσφάτως ή Τράπεζα τής Ελλά- γισμένους άνθρπους της ναυτιλίας νά διηγουνται
δος για τό οίκονομικό θαύμα αυτης της περιόδου , τόν καημό τους: Τήν έξθησή τους στό να φύπείθουν γιά τήν όρθότητα των έπιλογν έκείνων . γουν άπό τήν Ελλάδα καί να έπιλέγουν κορεάτικα
Τά Ναυπηγεία Σκαραμαγκά που ίδρύθηκαν άπό τον
ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ χωρίς θεατές θά πραγματοποιηθούν οί Όλυμπιακοί Άγνες του
Τόκυο, συμφνως πρός τήν χθεσινή άνακοίνωση τν όργανωτν λόγω τής ραΥδαίας έξαπλσεως της μεταλλάξεως
Δέλτα. Η άπόφασις έρχεται είς τόν άπόηχο τής κηρύξεως καταστάσεως έκτά
κτου άνάγκης άπό τήν ίαπωνική κυβέρνηση για την πρωτεύουσα, ή όποία θά
διαρκέσει μέχρι τις 22 Αύγούστου και ,
κατά συνέπεια, θά ίσχύει καθ όλη τήν δι άρκεια της διεξαγωγήής τν Άγνων, άπό
τις 23Ιουλίου μέχρι τις 8 Αύγούστου Η
συγκεκριμένη κίνησις ήταν άπαραίτητη
στε νά έμποδιστεί ή διασπορά τής με
τάλλαξης Δέλτα άπό τό Τόκυο καί να μή
Σταυρο Νιάρχο ήταν καί παραμένουν τάμεγαλύτερα σε χω
ρητικότητα της Ανατολικής
Μεσογείου . Τά οίκονομικά
τους άποτελέσματα ήταν άπό
την άρχή έντυπωσιακά . Πλοτα
άπό όλο τόν κόσμο δεξαμενίζονταν καί έπισκευάζονταν σέ
αυτά. Άκόμη και σουπερ τάνκερ. Ο σοσιαλισμός όμως είχε
άλλη γνμη . Από τό 1985 καί
έπειτα, πού τά ΝαυπηγείαΟΛΟΙ
ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ
ΣΤΟΡΙΑ
"Όιργος Προκοπίου
Υπάρχει λίγος
χρος γιά τό
Εθνος χράτος
( καί για μας),
Συνέχεια στήν σελ . 5
Απεβίωσε δ έφοπλιστής
Γιργιος Δαλακούρας
Γράφει ό Βύρων Ε Πολύδωρας
Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ , ό άπαράμιλλος σύγχρονος πολιτικός φι
λόσοφος και καλός μου φίλος καί
συμπατριτης μου , άπό την Αρχαία
Όλυμπία , ό όποιος δυστυχς πέθανε νέος (1998 ) , γράφει δηκτικά στό
α Πλανητική πολιτική μετά τόν ψυχρό πόλεμον:
Λεπτομέρειες στήν σελ.
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
Ταξίδι μυστήριο
του Ζόραν Ζάεφ
στήν Αθήνα
Χάος μέ τά
πιστοποιητικά έμβολιασμού
στήν Γερμανία
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Συμβαίνει στήν Γαλλία Εύκολα θάμπορούσε νά
έχει συμβεί καί στήν Ελλάδα Μιά 59χρονη παραμέ
νει παγιδευμένη στά γρανάζια μιάς γραφειοκρατίας
που τήν θεωρεί νεχρή! Όλα άρχισαν τό 2016, όταν
τής άρνήθηκαν άρχικά οί άρμόδιες Αρχές νά άνανε
σουν τό διαβατήριό της. Λίγs έβδομάδες άργόΤερα ή Ζάν Πουσέν και ό γιατρός της έμειναν άναυ
δοι όταν τό σύστημα έμφάνισε ς άκυρη τήν κάφτα
που της παρείχε πρόσβαση στό Εθνικό Σύστημα
Ύγείαs Λίγους μήνε άργότερα, δύο δικαστικοί έπιμελητές έπέδωσαν στόν σύζυγό της μία έπιστολή
που τόν ένημέρωνε για τόν θάνατό της Εξηγντας
Τό πρόβλημα στήν άρμόδια κρατική ύπηρεσία τής
είπαν ότι ούδείς μπορεϊνά κηριχθεί νεκρός χωρίς
νά είναι καί ότι Τό θέμα ήταν πέρα άπό τήν άρμοδιότητα τού γραφείου. Oι πίδες Τής Ζάν Πουσέν
για τό τέλος του έφιάλτου της έναπόκεινται πλέον στήν άκρόαση που θάγίνει στις 31 Αύγούστου.
"Οσον καιρό κι άν μηρυκάζει άκόμη ο καθένας τόν δικό του έθνικό
πολιτισμό , ς άποκλειστικά έθνικός
πολιτισμός αυτός δέν θά είναι παρά
couleur locale , "ένδιαφέρουσα" ίδιαιτερότητα ή άξιοθέατο μέσα στό παρ δαλό πάνθεο ή πανδαιμόνιο της μαζι κοδημοκρατικής παγκόσμιας κοινωνίας . Και συμπεραίνει: Η Χρα βυθίζεται στόν κοινωνικό λήθαργο καί στή
συλλογική άπραξία. Η κοινωνική πρά
ξη έχει ύποκατασταθεί άπό άντανακλαστικές κινήσεις . Τό νευρόσπαστο
κινείται κι αυτό . Όμως δέν πράττει.
Αύτές είναι οι έκφάνσεις που συνιστουν τή σημερινή ψυχοπνευματική
ΠΛΗΘΑIΝΟΥΝ οί έπισκέψεις του Σκοπιανού Πρω θυπουργού στήν Αθήνα , δ όποίος βρίσκει διάφορες
άφορμές προκειμένου νάθαυμάσεν τόν άττικό ούρα νό και όχι μόνο. Σήμερα ύπογράφεται μία συμφωνία
κατασκευής διασυνδετηρίου άγωγου φυσικού άερί
ου μεταξύ Ελλάδος καιί Σκοπίων . Τήν συμφωνία θά
Συνέχεια στήν σελ.3
ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΑ κενά άσφαλείας στό ψηφιακό πι
στοποιητικό έμβολιασμου στήν Γερμανία έντοπίζουν
είδικοί Πληροφορικής, προειδοποιντας για πιθα νές πλαστογραφήσεις. Είναι δέ χαρακτηριστικό ότι
στό πλαίσιο δοκιμν κάποιοι κατάφεραν να έξαπατήσουν τό σύστημα λαμβάνοντας έπιβεβαίωση άπό τ
Συνέχεια στήν σελ.5
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου |
Συνέχεια στήν σελ 5
Όονid -19 καίδ covid umleaded μάς άπειλούν
.Ο Πρόεδρος τν ΗΠΑ Τζό Μπντεν και ή σύζυγός του Τζλ άπεκάλυψαν ότι ό γάμος τους έχι
γίνει κπιό δύσκολον άπό τότε πού μετακόμισαν
στόν Λευκό Οίκο. Ή νέα τους ζωή τούς έμποδί
ζειν νά άπολαύσουν τόν αύθορμητισμό Τής σχέσες τους Οι ύψηλοί ρόλοι πού έχουν άναλάβει, τους άναγκάζουν νά παραμελήσουw όρισμένες
ππιχς της προσωπικής τους ζωής cΗ άγάπη τής
ζωής μου καί ή ζωή Τής άγάπης μουν έγραψε στό
Twitter ό 76χρονος Αμερικανός Πρόεδρος
Βρξ, πς τάκαταφέρνου- τήν ρα πού τά είσοδήμα- τιμή τής βενζίνης άπαντά:
με μές of Ελληνες καί έχουμε τά μας δδεύουν όλοταχς Εγ ένα πενηντάρικο έβαπρός τό ναδίρ; Εσχάτως ζα, ένα πενηντάρικο βάζω
και τρα . Ερωτήθη γιά
τό θέμα ή πρόεδρος Βενζινοφως και ότι έπαψε νά γελά πωλν Αττικής Μαρία Ζά
γκα και άπήντησε ς άκολούθως : Τά καύσιμα έχουν
πάρει άνοδική πορεία διο
Τι άνεβαίνει ή τιμή τους δι εθνς . Χθές ή τιμή brent
έκλεισε στά 77, 11 δολλάρια τό βαρέλι, έν πρίν άπό
έναν χρόνο ήταν 48 δολλάρια τό βαρέλι . Πολύ καλά
Άλλά γιατί όταν ή τιμή είχε
πέσει άπό τά 77.11 δολλάΕξελιχθεί σέ μαίτρο τν άνατιμήσεων καί τής άρπαγής άνακαλύπτουμε ότι τά καυ
σιμα αυξήθηκαν κατακορύτου πορτοφολιού τν πο λιτν , Πς τά καταφέρνουμε, σέ έποχές ύφέσεως , δοκιμασιν , μνημονίων άλλά
έχουμε φωνή!
δ κόσμος μέ τό ποντιακόν
άνέκδοτο, κατά τό όποίον ό
καί πανδημίας και oί τιμές Πόντιος όταν έρωτάται άν
τν άγαθν έτοξεύονται παρατήρησε αύξηση στήν
Ανανεωμένη και gκόμη πιο δυνατη!
ρια στά 48 δολλάρια τό βαρέλι, έμες θέλαμε ένα βρέλ
Ppontos
Συνέχεια στήν σελ. 4
9-7-2021 .