Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 08.07 .2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Όμονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6822
Συνεργασία Κεντρικής Αρχής Αγορν
με ΑΕΙ για <πράσινες δημόσιες συμβάσεις
Μεγάλη άνοδος των φορολογικν βαρν από το 199
Αποκαλυπτικά στοιχεία για τη <φορολογική σκλαβιά των Ελλή
νων και το βαρύ φορτίο των φόρων που καλούνται να σηκσουν
καταγράφει έρευνα του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετν <Μάρκος Δραγού μης ( ΚΕΦΙΜ) σύμφωνα με την οποία σχεδόν τις
μισές ημέρες του χρόνου εργαζόμαστε για να πληρσουμε την
εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία και τα ποσά που καταβάλλουμε στο κράτος
Συνεργασία
Κεντρικής Αρχής Αγορν με ΑΕΙ για πράσι
νες δημόσιες συμβάσεις
Με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση των
Πανεπιστημίων στη διενέρ
γεια δημοσίων συμβάσεων
με μειωμένες περιβαλλοντι
κές επιπτσεις κατά τη
διάρκεια του κύκλου ζωής
τους καθς και τη σύναψη
Συμβάσεων Καινοτο μίας
για την προθηση καινοτόμων λύσεων και την υποστήριξη της έρευνας και της
καινοτομίας,
Διεύθυνση
Συμβάσεων ( ΓΑΑΣ) της
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Κατα ναλωτή του Υπουργείου
Ανάπτυξης & Επενδύσεων
ως Βθνική Κεντρική Αρχή
Αγορν (ΕΚΑΑ) διοργάνωσε ενημερωτικές διαδικ
τυακές εκδηλσεις για τις
Πράσινες Δημόσιες Συμβάείναι διπλάσια από τις δαπάνες για την κάλυψη των
βασικν μας αναγκν.
Την ίδια ρα η Ελλάδα βρίσκεται στις πρτες θέσεις
ανάμεσα στις 26 Ευρωπαϊκές χρες με τις υψηλότερες
επιβαρύνσεις από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές
καθς ο ετή σιος χρόνος εργασίας για την αποπληρω
μή φόρων και εισφορν είναι 14 ημέρες πάνω από τον
μέσο όρο.
Αναλυτικότερα από την έρευνα του ( ΚΕΦΙΜ)
προκύπτουν τα εξής:
Η Ελλάδα είναι ο πιο δημοφιλής
προορσμός στις Αυστριακές Αερογραμμές
Γενική
Δημοσίων
θετικά πρόσημα στα
Σε θετικό έδαφος οι ευρ
ωπαϊκές μετοχές την
Τετάρτη, καθς
επίκεντρο των επενδυτν
Στη διάρκεια των καλοκαιρινν διακοπνη Ελλά
δα είναι στις Αυστριακές Αερογραμμές ( Austrian
Airlines-AUA) από τους πλέον δημοφιλείς προορισμούς και για εφέτος εκείνος με τη μεγαλύτερη
ζήτηση, ακολουθούμενη από την Ισπανία και την
Ιταλία. Μέχρι σήμερα , οι Αυστριακές Αερογραμ
μές έχουν καταγράψει συνολικά 96.000 επιβάτες
σε πτήσεις προς την Ελλάδα για τους μήνες Ιούλιο
και Αύγου στο , με τους πρτους ελληνικούς προορισμούς να είναι η Κοήτη, η Ρόδος και η Κως, και το
ποσοστό πληρότητας των πτήσεων να ανέρχεται
σήμερα περίπου στο 80%
υποχρησε η γερμανική
βιο μηχανική παραγωγή
τον Μάιο σε σύγκριση με
τον Απρίλιο, με το αποτέ παραμένει η πανδημία λεσμα να είναι χαμηλότε
ρα από τις προσδοκίες
των αναλυτν , σύμφωνα
με την Ομοσπονδιακή
διαφοροποι- Στατιστική Υπηρεσία.
τις Δημόσιες
Συμβάσεις Καινοτομίας,
συνεχίζοντας τη
γασία της με τη Σύνοδο των
Αντιτρυτάνεων
μικν Θεμάτων.
συνερ
κορωνοϊού.
ΟικονοΤα ευρωπαϊκά χρη ματιστήρια
ούνται από τον πιο προΤις παρακολούθησαν 80
στελέχη των Οικονομικν
Υπηρεσιν και των ΕΛΚΕ
από 19 Πανεπιστήμια, τα
οποία θα αποτελέσουν τα
σεκτικό και αβέβαιο τόνο
των υπόλοιπων διεθνν
Σε σύγκριση με τον Μάιο
του 2020 , η βιομηχανική
παραγωγή της μεγαλύτεοικονομίας
αγορν.
σημεία επαφής μεταξύ των
Α.Ε.Ι. και της ΕΚΑΑ.
Στο μέτωπο των δεδο μέ-Ευρπης
ενισχύθηκε
κατά 17,3%.
Created by Universal Document Converter