Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5008 - ÅÔÏÓ 18ï

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Πλατφόρμα «myPhoto»
• Τέλος στις εκτυπώσεις
φωτογραφιών και τις υπογραφές για τις συναλλαγές με το
Δημόσιο
• Μεταξύ άλλων δικαιολογητικών που πρέπει να προσκομίζουν οι πολίτες, για σειρά
συναλλαγών, σε υπηρεσίες
του Δημοσίου είναι και οι φωτογραφίες.

Κοινωνία

Περιφέρεια
Το δρόμο Μουριά –
Λυγαριά βελτιώνει
η Περιφέρεια
Θεσσαλίας

s

Παράταση για όλους
τους δανειολήπτες που
έχασαν τις προθεσμίες
του Ν. Κατσέλη

Óåë. 11

Ενεργειακή Αναβάθμιση
•Αυτοματοποίησης του Συστήματος
Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων,
με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο
Καρδίτσας

s

Óåë. 3

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr

s

Óåë. 9

s

Óåë. 12