Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
<Καμπάνες 6122.000 σε e-shops για προϊόντα μαϊμούδες>
>>> ΤΕΛ.
0ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ .
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 6011 Τετάρτη 07.07.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :2103304605
Καταβλήθηκαν
στην Acgean τα
Ε120 εκατ. της
Με απόδοση 58,16%
Αμετάβλητο στο 0,06%
>>> ελ.
>>> ελ
Ατόδοση 58,1% για το
Αlpha Trust Hellenic Εquity Fund
ΤΤΕ: Αυξημένα τα επιτόκια στα
νέα δάνεια
ενίσχυσης του
Δημοσίου
Η Ageanν ανακοιννει ότι ,
σε συνέχεια της ολοκλήρωσης
της αύξησης του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας
μέσω της οποίας αντλήθηκαν
συνολικά κεφάλαια ποσού 60
εκ . ευρ και η οποία πιστοΚηματολόγο:
Αλάζουν όλο
ποιήθηκε
14/6/2021 απόφαση
Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας , καταβλήθηκε την
2/7/2021 από το Ελληνικό
Δημόσιο στην Εταιρεία η
οικονομική ενίσχυση ποσού
120 εκ. ευρ για την αποκG
τάσταση της άμεσα συναρτμενης με την πανδημία
του κορωνοϊού COVID-19
ζημίας που υπέστη η Εταιρ
εία, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 30
4772/2021 και της υπ αριθμ .
3126/18.05.202 1 Κοινής Υπουργικής Ατόφασης των Υπουργν Οικονομικν , Υποδομν και Μεταφορν (ΦΕΚ
Β 23128.05. 202 1 ).
<ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ>
του Ν.
Διοικητικές αλλαγές στη
Μύλοι Κεπένου
Δεδομένης της καταβολής της
οικονομικής ενίσχυσης ατό
το Ελληνικό Δημόσιο στην
Εταιρεία , θα υπογραφεί η
σύμβαση των Τίτλων Κτήσης κατείχε τη θέση του ΔιεΜετοχν με την Ελληνική
Δημοκρατία καθς και θα
εκδοθούν και παραδοθούν τσόγλου , που κατείχε τη
άνευ αντελλάγματος στην
Ελληνική Δημοκρατία οι
Ττλοι Κτήσης Μετοχν που
προβλέπονται στο άρθρο 30
του Ν . 4772/2021 και στο
άρθρο 56 του Ν. 4543/2018.
Η <ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ>
ανακοίνωσε ότι ο κ. Χρή- Μετόχων , αποχρησαν
Τμήματος Εξυπηρέτησης
Ριζόπουλος ,
για προσωπικούς λόγους
από την Εταιρεία.
υθυντή Λογιστηρίου και ο
κ. Χαράλαμπος ΠαπουΣημαντικές αλαγές στις αγοραπωλησίες και τις μεταβιβάσεις ακνήτων
θα φέρει το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διαυβέρνησης για το
Κτηματολόγιο, το οποίο αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 17
Ιουλίου.
Η Εταιρεία όρισε υπεύθυτου
Τμήματος
θέση του Διευθυντή Οικονομικν και Διοικητικν
Υπηρεσιν, καθς και του
Εξυπηρέτη σης Μετόχων
την κα. Πνευματικού δη
Χουσάνθη.
Το νομοσχέδιο:
Επιτρέπει τι αγοραπωλησίες ακινήτων , τα οποία έχουν ιδιοκτησιακές
εκκρεμότητες. θα κηρύσσεται ουσιαστικά περαιωμένη η τηματογράφηση
μιας περιοχής καθς τα ακίνητα θα καταχωρούνται
μετά την ανάρτη ση ανεξαρτή-συγκ εκριμένης περιοχήςΕπιπτως εάν έχει εκδικαστεί το
σύνολο των αιτήσεων και των
αντίθετων απόψεων που αφορ ούν τα δηλωθέντα ακίνητα της
Ειδικότερα πρόκειται για
10.369.217 τίτλους παραστατικν δικαιωμάτων κτήσης
κοινν μετοχν της Εταιρ
είας , καθένας εκ των οποίων
παρέχει το δικαίωμα απόκ
τησης μίας (1 ) νέας κοινής
ονομαστικής μετοχής ( ονομαστικής αξίας 00,65
λέον εισάγεται ο θεσμός του
Ηλεκτρονικού
Μεταβίβασης Ακινήτου, στε
η διαδικασία να προχωρεί
Φακέλου
ΜΥΛΟΙΚΕΠΕΝ
Created by Universal Document Converter