Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Προς ολιστική ψηφιοποίηση
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
771234
567126
Τρίτη 6 Ιουλίου 2021 / τιμή: 1,30 ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑl ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 970 . Αριθμός φύλλου: 27.559
Προς ολιστική ψηφιοποίηση
Νσχγια (my Autov, AuditCarm, myPhoto, Hλεκτρονικό Φάκελο Ακινήτου -Αλλαγές και στο Kηματολόγιο
Το διπλό κστοίχημαν
για τον κρόκο Κοζάνης
Ένα ακόμα βήμα Προς την Πλήρη ψηφιοποίηση
της καθημερινότητας του Δημοσίου, του Πολίτη
και της αοράς με την καθιέρωση νέων βάσεων
δεδομένων υπό την ονομασία myAuto, Audit
Car, (myPhotoo και Hλεκτρονικός Φάκελος Aκινήτου) κάνει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρ
νησης με νομοσχέδιο Που ετέθη σε δημόσια δια
βούλευση έως τις 17 Ιουλίου. Στο ίδιο vομοσχέδιο
Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις με στόχο την επιτά
χυνση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας κτη
ματογράφησης ακινήτων , διατάξεις για την επί
σπευση των διαδικασιν αδειοδότησης των κεραιν 5G, όΠως και για την έγκριση επενδυτικν
σχεδίων από το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικν
Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ ) . Οι νέες βάσεις
δεδομένων για τα αυτοκίνητα αφορούν το μεγαλύτερο τμήμα των Πολιτν Που θα αποκτήσουν
Η αύξηση των πωλήσεων συσκευασμένου
Προϊόντος και το άνοιγμα νέων αγορν στο
εξωτερικό είναι οι βασικές προτεραιότητες των
Παραγωγν του κρόκου Κοζάνης, οι οΠοίοι τα
τελευταία χρόνια αντιμετπισαν δυσκολίες
τόσο λόγω του κλίματος ανομβρίας όσο και
εξαιτίας της Πανδημίας . σελ. 12
Πληροφορίες όσον αφορά τα οχήματα, όΠως στα
βασικά στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας, στην
εξόφληση των τελν κυκλοφορίας, στον τεχνικό
έλεγχο και στην ασφάλιση του οχήματος. Με την
υΠηρεσία myPhotoo προβλέπεται η μεταφόρ
τωση, διαχείριση και αποθήκευση ψηφιακν
φωτογραφιν ή η οπτική απεικόνιση των ιδιοχειρων υπογραφν κάθε φυσικού Προσπου
στο κυβερνητικό νέφος Δημοσίου Τομέα (G-Coud )
στε να χρησιμοποιηθούν σε ηλεκτρονικές εφαρ
μογές και υπηρεσίες που Παρέχονπαι από φορείς
του Δημοσίου. σελ. 5
θα διευκολύνουν το έργο ( ελεγκτικό κ.λΠ.) των
αρμόδιων δημόσιων φορέων (ΚTEO, εφορία, αστυνομία) και τις ασφαλιστικές εταιρείες . Οι νέες
ηλεκτρονικές υπρεσίες myAutoo και Audit
Cary Που θα ενσωματωθούν στο gov.gr θα Παρέ
χουν σε Πραγματικό χρόνο Πρόσβαση σε βασικές
Κανονισμός
Ποιες ενεργειακές υποδομές
χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε.
Αλλάζει Πολιτική τιμν
ηΔΕΗ για τm βιομηχανία
Πληθωρισμός
Την αναθερηση του κανονισμού για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Ενέργειας (ΔΕΔ-Ε) , με την
οποία επικαιροποιούνται οι κατηγορίες υποδομν ενέργειας που είναι επιλέξιμες για
κοινοτική στήριξη, στε να προσαρμοστούν
στον στόχο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, προβλέπει η κοινή θέση του Συμβουλίου
Υπουργν της Ε.Ε. σελ. 7
Νέα εμπλοκή
στον ΟΠΕΚ+,
νέα φωτιά
στις τιμές
Αυξήσεις μέσω Προϊόντων συμβιβασμού
θα καλύπτεται το συνολικό κόστος
Αλλάζει σταδιακά ο χάρτης της
Προμήθειας ενέργειας για μεγά- κι έτσι δεν θα υπάρχουν Πωλήσεις
λους κι ενεργοβόρους πελάτες , ρεύματος κάτω του κόστους. Πα
καθς Πλέονη ΔΕΗ εγκαταλείπει ράλληλα και η βιομηχανία θα μποτην Πολιτική Που για χρόνια ακ ρεί να αντέξει αυτές τις αναπρολουθούσε έχοντας Πολύ ανταγο - σαρμογές, καθς όπως τονίζεται
νιστικά τιμολόγια , Που συχνά ήταν
σε τιμές κάτω του κόστους. Έτσι, τα δεδομένα της συγκυρίας ύψος
όπως αναφέρεται σχετικά, για ένα
μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, μέχρι μένεται η ΔΕΗ με βάση Πληρο
το 2023 , αναμένεται να διαμορ- φορίες, να Προχωρήσει σε πλήρη
φωθούν μεταξύ της ΔΕΗ και με αναθερηση της Πολιτικής της
γάλων Πελατν συμβάσεις με ση- και θα προχωρεί σε Προμήθεια
μαντικές μεν αυξήσεις, αλλά Που ρεύματος σε μεγάλους πελάτες
θα αποτελούν Προϊόν συμβιβα- αποκλειστικά με όρους αγοράς ,
σμού μετηναγορά Με βάση αυτές εν βέβαια αναμένεται να δσει
τις συμβάσεις, μάλιστα, όΠως το
νίζεται από mν Πλευρά της ΔΕΗ, συμβολαίων (PPAS). σελ. 10
Στην NN MetLife
Ελλάδας και Πολωνίας
Σε συμφωνία για την απόκτηση των επιχειρηματικν δραστηριοτήτων της MetLife στην
Πολωνία και στην Ελλάδα, έναντι τιμήματος
584 εκατομμυρίων ευρ, προχρησε
το NN Group. σελ. 13
θα είναι σε ένα λελογισμένο για
Στη συνέχεια, μετά το 2023, ανα Ever Given
Συμφωνία απελευθέρωσης
Την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση του πλοίου μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων Ever Given, Που κρατείται αφότου είχε αποκλείσει τον περασμένο
Μάρτιο τη Διρυγα του Σουέζ, νευραλγική
δίοδο του διεθνούς εμπορίου, ανακοίνωσε η
Αρχή της Διρυγας του Σουέζ σελ .9
έμφαση σην αγορά των διμερν
σελ. 14
Ανεβαίνει οΠήχης
των Προσδοκιν
για το β τρίμηνο
Κυριάκος Μητσοτάκης
Με ρεκόρ
Covid-19
ΠΟΙΟΙ ΧΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Συναγερμός
λόγω ανάσχεσης
της επιχείρησης
"Ελευθερίσ
20ετίας
οι εισροές
αμοιβαίων
AVIRUS
ΣΤΑ 551 ΕΚΑΤ. ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ
Ενδείξεις για ισχυρότερn ανάπτυξη
Α εξάμηνο-1,289 δισ.
Επιτροπή Ανταγωνισμού
ΥΠΟ ΑΠΕΙΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
H COCACO LA 3E
Παραμένει
ανοδική η Πορεία
των κρουσμάτων
Πληθαίνουν οι ενδείξεις για ισχυρή ανάκαμψη κατά
τη διάρκεια του β' τριμήνου. Τα στοιχεία Που έχουν
συλλέξει στο οικονομικό επιτελείο αποτυπνουν κατακόρυφη αύξηση των λεκτρονικν συναλλαγν σε
σχέση με το 2020 -πλέον διαμορφνονται σε υψηλότερα
επίπεδα και συγκριτικά με το 2019, αλλά και ένα Πολύ
Πιο ισχυρό τουριστικό ρεύμαν κατά τον φετινό Ιούνιο
σε σχέση με τον αντίστοιχο Περσινό. Την ίδια στιγμή,
όμως, τα μηνύματα από το μέτωΠο ης Πανδημίας δεν
είναι αισιόδοξα. σελ. 2
Ρεκόρ της τελευταίας 20ετίας
σημείωσαν οι εισροές κεφαλαί
ων στην εγχρια αγορά των
αμοιβαίων κεφαλαίων το Πρτο
εξάμηνο του 2021, καθς το
Ποθετήθηκαν κεφάλαια ύψους
1,289 δισ. ευρ, με ταυτόχρονη
αύξηση μεριδίων 17,58% σε
σύγκριση με το αντίστοιχο εξά μηνο του 2020. σελ. 21
Η χρα δεν
θα ξανακλείσει
για την πρ0στασία
λίγων
ανεμβολίάστων3
ΟΝΑL CERTIFICA
OF VACCINATION
CERTIFICATS INΤERNATISΝΑ
ΜΕΙΩΣΗ ΜΚ ΤΗΣ VIVARTIA
ΚΑΤΑ 194 ,7 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
DE VACCiNATON
UBER Ρ EΗ
-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 99 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
ΕΚΔΙΔΕΙ Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ >13
σελ. 3, 16
Γ ΧΑ 907,76 (-023%)
DOW JONES 3443384 (0,69%) A
HSE 100 7.13607 (037%) Δ
DAX 30 1560797 (008%)
CAC 40 662287 -0139)
ΧΡΥΣΟΣ 1791,63Δ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 773 V
ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 1,1867 Δ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα