Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
1974-1997).
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
5 Ιουλίου 2021
ΜΑθανασίου του έν Αγίω ΟρειΑθω καί Λαμπαδου όσίων
Σελήνη 25ήμερων ! Άνατολή ήλίου 6.08-Δύσις ήλίου 8.51,
ΑΤΤΙΚΗ Τοπικοί όμβροι τό μεσημέρι και τό άπόγευμα μέ νοτίους άνέμους.
Θερμοκρασία έως 36β. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τοπικοί όμβροι καί μεμονωμένες
καταιγίδες.Άνεμοι άσθενείς Θερμοκρασία έως 34β.
Αριθμ. φύλ 41999
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΑΝΤΙΠΙΝΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ ΣΤΗΝΑΘΗΝΑ ΜΕ ΑΝΟΙΜΑ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ
Ή Ελλάς άναγνωρίζει τό Κόσοβο
ή Σερβία άναγνωρίζει τό ψευδοκράτος
Δένδιας: Άλλο Κύπρος καί άλλο Κόσοβο σύμφωνα
μέ τό Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης καί τά ψηφίσματα του ΟΗΕ
ΚΑΘΩΣ ή Ελλάς μελετά τό ένδεχόμενο
άναγνωρίσεως της άνεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου, λαμβάνοντας ύπ όψιν τίς συνολικές έξελίξεις στά Βαλκάνια, ή Σερβία
έτοιμάζεται για κάντίποινων, δηλαδή γιά
άναγνριση του τουρκοκυπριακού ψευδοκράτους. Αύτή θά είναι μία κίνησις άπελπισίας ή και άδικαιολογήτου όργής, καθς τό
Βελιγράδι έχει δεχθεί τήν συνολική σχεδόν άναγνριση τού Κοσσυφοπεδίου , περιορίζοντας τήν άντίδρασή του σέ κάποιες κρατους. Συνεπς είναι τελείως άτοπη ή
δηλσεις διαμαρτυρίας. Και τουτο άπέναντι σέ χρες γενικς έχθρικές άπέναντί
του, σέ άντίθεση μέ την Ελλάδα , ή ότοία
άπό την άρχή της γιουγκοσλαβικής κρί- όύπουργός 'Εξωτερικν Νίκος Δένδιας, ό
σεως, το 1989 , τηρούσε στάση συμπαθείας πρός τούς Σέρβους έπί τή βάσει κυρίως
του δτι είναι ένας λαός όρθόδοξος και ς
έκ τούτου κόμόδοξος).
Πέρα όμως άπό την όποια συναισθηματική προσέγγιση του ζητήματος, ή άδήριτος πραγματικότης είναι δτι ή περίπτωσις
του Κοσσυφοπεδίου, δέν έχει καμμία σχέση μέ αύτήν του τουρκοκυπριακού ψευδοόποίος έκλήθη νά άπαντήσει στήν έρτη-γία μιας"μαύρης τρύπας" στόν Βορρα μας
ση έάν ή άναβάθμισις του Γραφείου Συμ- Άν και ή θέση μας όσον άφορα τό καθεΕ φερόντων του Κοσσυφοπεδίου στήν Αθή- στς τοϋ Κοσσόβου δέν έχει άλλάξει , τηνα άλλά καί οι έπισκέψεις του ίδίου στήν ρούμε μιά έποικοδομητική στάση και στηΠριστίνα συνιστούν βήματα πρός τήν άνα - ρίζουμε τόν διάλογο Βελιγραδίου-Πρίστινας. Σημεινουμε έδ ότι δκ. Δένδιας
έμμέσως προϊδεάζει γιά μία πιθανή άναγνριση. Αναφέρει δηλαδή δτι ή θέσις της
Ελλάδος γιά τό ζήτημα κδέν έχει άλλάξευ
χωρίς να διαβεβαινει και ότι δέν πρόκειγνριση . Του έτέθη άκόμη τό ζήτημα έάν
οί κινήσεις αύτές άντίκεινται πρός τό Διεθνές Δίκαιο.
Η άπάντησις του κ. Δένδια είναι ξεκάθαρη : Η ένταξη τν δυτικν Βαλκανίων
στήν εύρωπαϊκή οίκογένεια άποτελεϊβα
σική προτεραιότητα, καθς ή σταθερότητα
της περιοχής έχει άμεσο άντίκτυπο στήν
" Όύπουργός Εξωτερικν Νκος Δένδιας άσφάλειά μας. Δέν έπιθυμουμε τή δημιουρσύνδεσις τής διπλωματικής άντιμετωπίσεως του ένός μέ αύτήν του άλλου .
ται νά άλλάξει είς τό μέλλον .
Ίδιαίτερα δμως ό ύπουργός Εξωτερικν έπισημαίνει τίς διαφορές τής περιΤά πράγματα τά έβαλε στήν θέση τους
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
Λουκέτο
σε νοσοκομεία
άνεκοίνωσε
όΠρωθυπουργός
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
"Ελληνες γιά βραβείο!
Τρείς πόλεις γιά
τήν Έλλάδα: Αϊγινα,
Ναύπλιο, Άθήνα
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ άλλαγές στό Εθνικό
Σύστημα Υγείας, μέ κλείσιμο άκόμη και
περιφερειακν νοσοκομείων, προανήγγειλε ό Πρωθυπουργός. Σέ συνέντευξη
πού παρεχρησε στήν Καθημερινή της
Κυριακήφ ό Κυριάκος Μητσοτάκης όμίλησε για τίς μεγάλες άδυναμίες του ΕΣΥ
πού άνεδείχθησαν κατά την περίοδο της
πανδημίας καί για τό γεγονός ότι έχουμε
περισσότερα περιφερειακά νοσοκομεία
άπό όσα πρέπει να έχει ή χρα . Δέν γίνεται νά έχουμε τρία νοσοκομεία μέσα σε
άκτίνα 20-30 χιλιομέτρων, γιατί όλοι ήθε
λαν ένα νοσοκομείο στήν πόλη τους, και
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ τόμεσημέρι βρέθηκα στό ίστορικό Ναύ- Θράκης Στέλιο Περράκη, τόν συμφοιτητή μου Κστα
πλιο μέ τήν ίδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Χελιτη άντιδήμαρχο καί μέλλοντα Πρόεδρο τού δη2021 της γενέτειράς μου . Οι τρεις πόλεις πού διετέ - μοτικού συμβουλίου καί τήν Μαρία Ράλλη, πρόεδρο
λεσαν διαδοχικά πρωτεύουσες τής Ελλάδος, ή Αίγι της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμου. Είναι αυτονα (1828-1829 ) , τό Ναύπλιο (1829-1834 ) και ή Αθήνα νόητο πς ή δημοσιογραφική ίδιότητα δέν σέ έγκα( άπό τότε έως σήμερα) άποφασίσαμε νά έπενδύσου - ταλείπει πουθενά όπου και άν πας . Η ματιά μου πέραν
με στήν ένότητα και νά κοιτάξουμε πρός τό μέλλον. τής έκδηλσεως που προγραμματίζουν οί ίστορικές
Οί τρεις Δήμαρχοι, Κστας Μπακογιάννης (Αθηναί- πόλεις μας ήταν καί ίστορική και πολιτική . Ίστορική ,
ων ) , Δημήτρης Κωστούρος (Ναυπλίου) και Ίωάννης διότι εύρισκόμενος στό βουλευτικό όπου συνεδρίαζε
Ζορμπάς (Αίγινας ) άνακοίνωσαν τήν πραγματοποίη-ή Βουλή ύπό τήν προεδρία ένός . . Σκανδαλίδη -του
ση μιας κοινής συναυλίας ή όποία θά διεξαχθεί ταυ- πρτου προέδρου της- σκέφτηκα τί φουρτουνες πέτόχρονα στίς τρείς ίστορικές πόλεις στίς 23 Ιουλίου
και θά μεταδοθεί σέ μαγνητοσκόπη ση λίγες μέρες τη Βουλή συνεδρίασε σέ ένα άνολοκλήρωτο τέμενος
άργότερα άπό τόν τηλεοπτικό σταθμό Σκάιν.
ρασε ό τόπος μας γιά νά φθάσουμε έως έδ . Ή πρ(σελ. 7 )
της Όθωμανικής Αυτοκρατορίας! Το οίκοδόμησε ό
'Η έκδήλωση θά άρχίσει άπό τόν Αγιο Νικόλαο τόν πασς της έποχής για νά τοϋ συγχωρεθεϊ ή άμαρτία
θαλασσινό στήν Αίγινα μέ συναυλία της Δήμητρας της δολοφονίας δύο νέων πού βρήκαν θησαυρό στά
Γαλάνη καί του Μιχάλη Χατζηγιάννη και θά συνεχι - θεμέλιά του! "Όταν τά πράγματα ζόρισαν ή Βουλή συστεί στό Ναύπλιο-στό όποιο θά παραδσει ή Αγι - νεδρίασε σύμφωνα μέ προσφάτως έκδοθέν βιβλίο μέ
να τήν ίστορική σκυτάλη-μέ συναυλία της Άλκηστης τάπρακτικά των Βουλν 1827-1829, που έπιμελήθηΠρωτοψάλτη. Καί θά κλείσει στήν Αθήνα μέ συναυ- κε ήΕλλη Δρούλια, πάλι στο Ναύπλιο, άλλά λόγω τελία της Ελευθερίας Αρβανιτάκη . Έργαστήκαμε πολύ σκληρά γι' αυτό τό έγχείρημα άπό τόν περασμέ - Καί στό τέλος όταν ό Καποδίστριας άφίχθη και όρκινο Ιανουάριο καίχαιρόμαστε που ή ίδέα φθάνει στήν στηκε κυβερνήτης στήν Αίγινα ή Βουλή συνεδρίαζε
τελική φάση ύλοποίησής της . Θά είναι πρτα ό Θεός σέ μιά Έκκλησία ! Στήν νύν Μητρόπολη όπου σζομία ραία μέρα γιά τήν πατρίδα μας .
Άνάπτυξη
τουρισμού μέσω
κινηματογράφου
Συνέχεια στήν σελ.3
Αποκαθίστανται ίστορκές
Μονές καί Ναοί τής Μαγνησίας
ταμένης κατάστασης πάνω σε μια .άγγλική γολέττα.
του Γιργου Κουρή
Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ των ήθοποιν Άντόνιο Μπαντέρας στή Θεσσαλονίκη καί
του Ντάνιελ Κρέγκ στό Πόρτο Χέλι
μας θύμισε ότι ένας νέος στρατηγικός κλάδος άνάπτυξης ξεδιπλνεται
στήν Ελλάδα, ή παραγωγή ταινιν γιά
το κινηματογράφο , τήν τηλεόραση
καί τά πολυπληθή διαδικτυακά μέσα.
Ό κλάδος δραστηριοποιείται ύπό την
αίγίδα του Έθνικου Κέντρου Όπτικοακουστικν Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ). Ένα ΝΠΙΔ που ίδρύθηκε μένόμο τό 2015 καί λειτουργει άπό
τό 2017 ύπό τήν έποπτεία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης . Η
σημαντικότερη συμβολή αυτου του
κλάδου δέν είναι τόσο τά είσαγόμενα κεφάλαια για τήν παραγωγή ται νιν (σήμερα συγκριτικά μικρά) άλλ
ή άνάδειξη της Ελλάδας ς τουριστικού προορισμου.Ένας μακροχρόνιος στόχος που έχει τις δυνατότητες νά συμβάλει δυναμικά στή βαριά βιομηχανίαν μας , τόν τουρισμό .
Λεπτομέρειες στήν σελ . 7
νται το εύαγγέλιο της όρκωμοσίας του και τά πρτα
Στό Ναύπλιο συνάντησα άγαπτημένους φίλους , έδρανα των βουλευτν!
τόν καθηγητή μου στό Διεθνές Δίκαιο στήν Νομική
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Ερχονται τά ραβασάκια
για τίς έπιστρεπτέες
Ήμεγαλύτερη καταστροφή
μετά την είσβολή του 1974
. NFT τού κδικος για τό παγκόσμιο διαδί κτυο, τό γνωστό άπό όλες Τίς ήλεκτρονικές διευθύνσεις www, όπως έγράφη άπό τόν έφευρέτη του
Τίμ Μπέρνερs-Λή, έπωλήθη γιά 54 έκατομμύρια σέ
διαδικτυακή δημοπρασία του οίκου Sothebys . Ή
πλησις άφορά είς Τό όλοένα καί πιό συνηθισμένο
NFT ή άλλις non-fuingible token, που άπποτελεί
Ψηφιακό περιουσιακό στοιχείον τό όποίο μπορεί
νά περιέλθει στήν κατοχή ένός καί μόνο ίδιοκτήτου.
Μέ τόν ίδιο τρόπο έχειδημοπρατηθεί στό παρελθόν τό πρτο tweet στήν ίστορία του Twitter . Ή
δημοπρασία προσέφερε στόν πλειοδότη μία σειρά
άπό ψηφιακά άντικείμενα άπό τήν περίοδο που ό
Μπέρνερς-Λή έφηύρε τόν παγκόσμιο ίστό τό 1989
ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ έως τίς 16'Ιουλίου ή προθεσμία ύποβολής τν άπαραιτήτων δικαιολογητικν γιά τίς έπιχειρήσεις πού έλαβαν χρηματοδοτική στήριξη στό πλαίσιο όλων
τν κύκλων τής Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Έν συνε χεία, θά άναρτηθεί ό λογαριασμός πού πρέπει να άποπληρσουν κατά τό ήμισυ περισσότερες άπό 500.000 έπιχειρήσεις στό πλαίσιο της κρατικής ένισχύσεως πού έλαβαν
κατά τούς έπτά κύκλους τν έπιστρεπτέων προκαταβολν.
ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ καταστροφή όπως τήν χαρακτήρισε ό Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης, βινει ή
Κύπρος, δπου μαίνεται τεράστια πυρκαϊά , ή όποία προεκάλεσε καί άνθρπινες άπλειες. Ό Πρόεδρος της
Κύπρουσυγκλονισμένος άπό τις είκόνες πού είδε κατά
την περιοδεία πού έκανε στίς περιοχές πού έγιναν παρανάλωμα του πυρός , είπε χαρακτηριστικά ότι οί πυρ
καΐές σέ Λεμεσό και Λάρνακα δέν έχουν προηγούμενο
Λεπτομέρειες στήν σελ .2
Συνέχεια στήν σελ. 4
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Ήπαγκόσμια πίτα των έσόδων άπό
είσιτήρια σέ κινηματογράφους ήταν
. Τάσχέδια ένός όνειρικου αίωρούμενουν πύργου ,
σχεδιασμένου νά δεσπόζει στόν κόλπο τής συνοικ a Qianhaiwan στή Σενζέν Τής Κίνας, άπεκάλυψαν
οi Sou Fujimoto Architects, Τό γραφείο του διασήμου Ίάπωνος άρχιτέκτονος Σού Φουτζιμότο. Τά
άποκαλυπτήρια έγιναν στό πλαίσιο διεθνούς διαΥωνισμού, πού ζητούσε άπό τους συμμετέχοντες
νά σχεδιάσουν έναν πύργο-όρόσημο . Τί σημαίνει ένας νέος "πύργος" στόν 21ο αίνα;ν και απς
μπορεί ένας πίργος νά έξελιχθεί συνεχίζοντας παράλληλα νά προσελκύει τήν προσοχή, όπως ό Πύργος του Αιφφελ;ν ήταν τά έρωτήματα που έθεσαν
στούς διαγωνιζομένους οί άρμόδιες Αρχές τής κινεζικής μέγαλουπόλεως
Συνέχεια στήν σελ. 2
Γιά νά μήν ξεχνάμε..
Σάν σήμερα, τό 2015, ή
Έλλάδα έμπαινε στήν πιό
μαύρη σττενωπό τν μεταos τν ΑΤM , γενικς είχαμε ραστά βράχια του Καστελ
λόριζου άλλά και έκείνης της
περίεργης συνεύρεσης Σαμαρά-Βενιζέλου , ή όποία
άνοιξε διάτπλατα τήν πόρτα
στόν άκρατο λαϊκισμό!
στροφής , άποφάσισε ανά κά
νε ένα δημοψήφισμαν!
πέσει σέ κμα άπό κόμματα!
πολεμικν χρόνων. Ηταν
τότε, πού είχαμε κυβέρνηση
<Πρτη φορά άριστεράν, τής σαπλας τν ΜΜΕ έργοάλλά μέ τήν συνεργασία λάβων και κάποιων σαλτιένός φούλ δεξιουν κόμμα- μπάγκων Τής ξξουσίας-είχει
τοs! Είχαμε κλείσει τίς τρά- άνατρέψει τόν Κστα Καραπεζες , είχαμε πέσει στό λεΕίχε προηγηθεί , βεβαί ως , ή έπέλαση του Γιωργάκη, ό όποίoς- μέ τή βοήθεια
Ναί , όπως τό άκουτε.
Έν δέν ήξεραν τί τούς γίνετα, άποφάσισαν δημοψήφισμα . Καί ποιό ήταν τό δι ακύβευμα; Όλοι, μά όλοι,
έχουμε φωνή!
Είχαμε , λοιπόν, μιά κυβέρνηση πού χόρευε τσάρ-είχαμε πιστέψει ότι μάς ζηλεστον καί , μέσα στήν δί νη μιας οίκονομικής καταΑνανέμ νηκρκόμη πιο δυνατή!
τούσαν Νά μείνουμε ή νά
Ρontos'
Συνέχεια στήν σελ. 4
5-7-202 1
9'771108 7011 13