Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
1Τουλίου 2021
Kοσμα και Δαμιανού των άναργύρων των έν Ρμη
Σελήνης Τελ Τέταρτο Ανατολή ήλίου 6.06-Δύσις 8.52
ΑΙΤΙΚΗ Καλοκαιρία καί μεταβλητοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 41β
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία και μεταβλητοί άνεμοι Θερμοκρασία εως 39β .
Αριθμ φύλ . 41996
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΛΕΦΤΑΔΕΝΥΠΑΡΧΟΥΝΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙΟΑΝΤΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣ ΝΔ
ΕΝΑΝΤΙΘΕΣΕΙ ΜΕΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
Έμβόλιο ή χρεωχοπία;
Διλήμματα του Ύπουργού Άναπτίξεως Άδνιδος Γεωργιάδη πρός έπιχειρηματίες
τήν ρα που ή Δικαιοσύνη κρίνει τό αίτημά του για τούς προστατευόμενους μάρτυρες
κύριος Υπουργός ύποστηρίζει ότι κήρθε Ερτη μα: Το μνημονιακού ύφους δίλημμα κέμβόλιο ή χρεωκοπίων πού άπηύθυ
νε πρός έπιχειρηματίες χθές όΥπουργός
Αναπτύξεως και μάλιστα σε ύψηλούς τονους έχει τήν σφραγίδα και την συμφωνία
Ποιος είναι ό άνριμος; Τό πρτο έρτη- τής Κυβερνήσεως , Ιδίως τού Μεγάρου Μα. Επειτα: δ κύριος Γεωργιάδης προεξο-ξίμου; Το ρήμα χρεωκοπν πού περιελή
Ο ΕMΒΟΛΙΑΣΜΟΣ τού γενικού πληθυ - δα , ό έμβολιασμός συνεδέετο έπισήμως -τήν στιγμή πού ή Ελλάς πασχίζει νά κάσμού την ρα που ή μετάλλαξη Δέλτα
σαρνει λαούς και οίκονομίες τής περιοχής καθίσταται κάτι περισσότερο άπό Άκόμη και ή άριστερή έφημερίς τν Παάναγκαίος. Έστω και άν ή Πολιτεία καθυστέρησε να προσεγγίσει και νά πείσει τούς διστακτικούς πολίτες πού άλλοτε άποκαλούσε χλευαστικά <ψεκασμέ - έννοείται. Από χθές στήν Ελλάδα έχουμε άξιολογεί τό αίτημά του και πέντε άκόμη
νουρ. Η άνοσία είναι όπως έξελίσσονται δμως μία μεταβολή . Μία εύρωπαϊκή πρω
τά πράγματα τό μέγα διακύβευμα τν προ.
σεχν κρισίμων όγδόντα ήμερν . Αύτός κού άξιωματούχου και δή οίκονομικού
πού δέν είναι άναγκαίος όμως είναι ό πανικός , ή διασπορά διαδόσεων και ή κατατρομοκράτησις τν πολιτν."Εως χθές, σέ
εύρωπαϊκό έπίπεδο, άλλά και στήν 'Ελλά
νει κατά τόν Κυριάκο Μητσοτάκη άναπτυ- ή ρα νά ριμάσουμεν . Ερωτάται: Ποιοί είναι οί άνριμοι πού καλούνται πρός
Καί πς κέχει έρθει ή ρα νά ριμάσου- ρίμανσιν; Οί"Ελληνες; Ο έλληνικός λαμε. Τις δηλσεις αυτές έκανε όΥπουρ- ός; Ή Κυβέρνησις στήν όποία μετέχει;
μέ την άναχαίτιση τής πανδημίας καί μέ
την τιθάσευση τής ύγειονομικής κρίσεως . ξιακό άλμα-δτι . κλεφτά δέν ύπάρχουν .
ρισίων Liberation κυκλοφόρησε προχθές
σέ όλη τήν Γαλλία μέ έξφυλλο τό δίλημ γός Άναπτύξεως Άδωνις Γεωργιάδης συμα κέμβόλιο ή παράταστ. Της πανδημίας
μπτωματικός τίς ήμέρες πού ή δικαιοσύνη
πολιτικν προσπων γιά τό <ξεκουκού- Φεί ότι η έλληνική οίκονομία δέν άντέχει φθη άπαραδέκτως στό λεξιλόγιο του κυρί
τέταρτο κύμα πανδημίας και πς ύπάρχει ου Υπουργού Αναπτύξεως , ένός οίκονομικου 'Υπουργού δηλαδή , φέρει τήν έγκριση
τής Κυβερνήσεως:Η πρόκειται μήπως γιά
τιά. Γιά πρτη φορά σέ δηλσεις κρατιλωμαν τν προστατευομένων μαρτύρων
της Novartis . Κάτι πού ίσως νά άποτεκίνδυνος χρεωκοπιν . Καί μάλιστα, πότε;
Υπουργού συνδέεται εύθέως τό έμβόλιο
μέ την χρεωκοπία του ίδιωτικού τομέως.
Κατ άρχάς. Και έμμέσως μέ του δημοσίλεί, όπως έπιση μαίνουμε, τυχαία σύμπτω - Τήνστιγμή πού ό Πρωθυπουργός της χρας Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε προέτοιμη
για ένα μεγάλο άναπτυξιακό άλμα .
έναν άκόμη αυτοσχεδιασμόν του ; Καί πς
ση.Ωστόσο άπό τις δηλσεις του ΥπουρΚατ' άρχάς. Καί έμμέσως μέ του δημοσί - γού Άναπτύξεως στόν τηλεοπτικό σταθμό χθές στόν ΣΕΒ δτι ή Ελλάς είναι έτομη προβάλλει ό κύριος Γεωργιάδης τό δίλημμα
ου τομέως . Γιά πρτη φορά ύποστηρίζεται
Open έγείρονται τεράστια έρωτήματα . Ο
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Μαύρη τούπα
έως καί τά 78 δισ . άπό
τίς νέες έπικουρικές
Χωροφύλαξ τν Βαλκανίων
Ανάπλασις
καί φωταγγησις τής
Παλαιάς Χρας Αίγίνης
ΘΑ σας μυήσω σήμερα στόν τρόπο σκέψης ένός χωροφύλακα των Βαλκανίων, Στό πόδι της Δύσεως.
ίσχυρού μπλόκ της έξωτερικής μας πολιτικής , το και της Ουάσιγκτων βεβαίως . Αλλά γιά να καταστεί
όποτο εύρίσκεται σήμερα μέσα καί έξω άπό τούς θε - αυτό έφικτό ή Ελλάς πρέπει νά άποκτήσει έξωτεσμούς. Έντός τής Κυβέρνησης άλλά και έντός της ρική πολιτική μηδενικν προβλημάτων κατ' άντιάντιπολίτευσης . Μέσα στά Πανεπιστήμια άλλά και στοιχίαν μέ τό Νταβουτόγλειον δόγμα : ήτοι νά τά
έξω άπό τά Πανεπιστήμια. Στά ΜΜΕ και στήν διανό- έχει καλά μέ όλους τούς βόρειους γείτονές της.
ηση. Μπλόκ που είσηγείται τήν έπιστροφή της πα- Ητοι νά κένσωματσειν σέ βάθος χρόνου στήν
τρίδας μας στήν άντίληψη πού ύπήρχε στήν Αθή-ένδοχρα της τά Σκόπια που άπειλουνται άπό την
να για τόν ρόλο της Έλλάδος και τό περιφερειακό Μεγάλη Άλβανία καί τήν Βουλγαρία , άκόμη και άν
περιβάλλον στίς άρχές της δεκαετίας του 2000 , έπί αύτό σημαίνει ότι πρέπει νά κυρσει τά άχρείαστα
έκουγχρονιστικού ΠΑΣΟΚ. Αντίληψη τήν όποία υίο - μνημόνια . "Ητοι νά τά βρει μέ τήν Άλβανία άκόμη και
θέτησε μεταγενεστέρως και ό ΣΥΡΙΖΑ στήν κυβέρ- άν πρέπει νά άρει το έμπόλεμο και νά καταβάλλει
νηση. Η σχολή σκέψεως αυτή έκκινει σήμερα άπό άναδρομικά γιά περιουσίες Άλβανν ύπηκόων πού
τήν βεβαιότητα, ότι οί ΗΠΑ άναθεωροϋν τίς σχέσεις τελοϋν ύπό μεσεγγύηση άπό την Κατοχή. "Ήτοι νά
τους μέ τήν Τουρκία χωρίς νά τήν έγκαταλείπουν . τάβρει μέ το Κόσσοβο , άκόμη και άν χρειαστεί νά
Από τήν έκτίμηση, ότι ή Ούάσιγκτων είναι πέπεισμέ- δυσαρεστήσει τούς άδερφούς μας Σέρβους. "Ήτι
νη πλέον ότι ο Ερντογάν δρα σάν νά εύρίσκεται νά έχει διαρκή παρουσία στήν Βοσνία-Ερζεγοβίνη
σέ "θρησκευτική άποστολή" , ότιαύτονοήτως δέν όπου πλειοψηφούν ίσλαμικοί πληθυσμοί.
μπορεί νά συνεννοηθεί μαζί του, άλλά μή έναλλακτικής λύσης ύπαρχούσης (ό Ίμάμογλου ζυγίστηκε άνοικτν μετπων της έξωτερικής μας πολιτικής θά
καί εύρέθη έλλιπής ) θά τόν άνεχθεί μέχρι νά ίσχυ-είναι -σύμφωνα μέ αυτή τήν σχολή σκέψης-ή μεροποιηθείή νέα γενιά πολιτικν.
Το άποτύπωμα της
άσφαλιστικής μεταρρυθμίσεως
στό δημόσιο χρέος
( σελ7)
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ μεταβάσεως στό νέο σύστημα έπικουρικής άσφαλίσεως διαμορφνεται μεταξύ 49 και 78 δισ. εύρ , άναφέρει στήν μελέτη της ή Εθνική Άναλογιστική Άρχή, άναδεικνύοντας τούς
κινδύνους γιά την βιωσιμότητα του συστήματος . Οί τρείς μελέτες που συνοδεύουν τό σχέδιο νόμου για τήν έπικου
ρική άσφάλιση πού έτέθη σέ δημοσία διαβούλευση κάνουν λόγο γιά μικρή άνοδο
του ΑΕΠ αι ύψηλότερες συντάξεις συγκριτικς πρός τίς σημερινές . Βεβαίως,
Συνέχεια στήν σελ. 2
"Όταν λέμε ίσόβια
του Α. Π ημόπουλου *
Το άντάλλαγμα για το κλείσιμο όλων τν
αΠΡΙΝ 22 χρόνια, παρασυρόμενος άπό
την άκρισία της ήλικίας και κυρίως
άπό τίς φαυλεπήβολες συναναστροφές μου, πουλήσαμε όλοι μας τίς ψυχές μας στόν Εωσφόρο-όπως ό Φαουστ- κι έγ προσωπικά έχασα , λαμ βάνοντας έξοντωτική ένδικη μισθαποδοσία. Ζητ άπό τή θεσπίζουσα
πολιτεία, άπό την κοινή γνμη συγγνμη άπό "μέσης ψυχης" για έκεινα
τά άπεχθή φορτία τν άνομιν μου
Αποφυλακίζεται
6 Μπίλλ Κόσμπυ
τατροπή της Άνατολικής Μακεδονίας και τής Θρά
Η σχολή σκέψης αύτή έπηρεασμένη και άπό κης σέ προπύργιο εύέλικτων άμερικανικν βάσεν .
τήν άτμόσφαιρα πού έπικρατεί στήν περιοχή θεωρει ότι ή έξασθένηση της συμμαχίας ΗΠΑ-Τουρκί - μιά έποχή πού οι ΗΠΑ τά βρίσκουν μέ την Ρωσσία,
ας έπιτρέπει τήν ύποκατάσταση της γείτονος άπό την δευτερη γραμμή της άντιρωσσικής νατοϊκής
τήν πατρίδα μας καί τήν άνάδειξη της Ελλάδος σέ
Το άντάλλαγμα θά είναι νά άποτελέσει ή Ελλάς, σέ
Λεπτομέρειες στήν σελ . 5
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
" έν άγνεία και σεμνη πολιτεία " και
φυσικά "άμεμπτος έν παντί !". Hasta
la vista, έν εύθέτω χρόνων . Μέ αύτή
τήν δήλωση συνόδευσε την άποφυλάκισή του τό 2004 ό Κυριάκος Παπαχρόνης, ό έπονομαζόμενος και "Δράκος της Δράμας", μετά άπό 22 χρόνια πραγματικού (και συχνά ταραχδους στήν άρχή λόγω πειθαρχικν
παραπτωμάτων) έγκλεισμού του κατά μετατροπή βέβαια άπό τήν άρχική
ποινή, πού ήταν δίς είς θάνατον και
μέ τόν ίδιο, νά δηλνει τότε , δτι θά
ήταν καλύτερα, νά -τόν στήσουν στά
έξη μέτραν. Όπως και να έχει, ό τελε
τουργικός έκτελεστής των ίεροδούλων (άν και βέβαια άπό τά δύο βασι
κάθύματα , μόνο ή μία ήταν ίερόδουλη ) , ό όποιος έρεθιζόταν άπό τόν ήχο
Συνέχεια στήν σελ 3
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Ή Ελλάς <άρπαξεν
άπό την Τουρκία
τό πυροσβεστικό <θηρίο
Άντικατάστασις
έκπαιδευτικν
μέχαμηλή βαθμολογία
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Δέν Τής ήταν άρκετό πού έμβολιάσθηκε ήθελε καί ένθύμιο . Ο λόγος για μιά γυναίκα 81 έτν,
στόν Εύοσμο Θεσσαλονίκης, ή όποία φεύγοντας
άπό Τό έμβολιαστικό κντρο , πήρε μαζί της ένα φ αλίδιο πού περιείχε έξι δόσεις έμβολίου . Το προσωπικό τού έμβολιαστικού κέντρου κινητοποιήθηKE ή Αστυνομία έπελήφθη καί ή ήλικιωμένη γυναίκα ένετοπίσθη καί έπέστρεψε Τό φιαλίδιο, δηλνοντας ότι ήθελε νά τό κρατήσει γιά ένθύμιο . Θά
άντιμετωπίσει όμως τίς έπιπτσεις που προβλέ
πει ό νόμος Το έπόμενο ραντεβού της λοιπόν είναι
μέ τόν είσαγγελέα .
ΕΝΑ άπό τά μεγαλύτερα πυροσβεστικά άεροσκάφη του κόσμου εύρίσκεται άπό χθές στήν χρα μας
έτοιμο νά συνδράμει στήν προστασία τν δασν . Το
ρωσσικό Beriev Be-200) προσγειθηκε χθές στήν
Ελευσίνα. Μεταφέρει έως και 12 τόνους νερού ή
έπιβραδυντικού ύγρου, δηλαδή ποσότητα όση τρία
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΙΣ τν έκπαιδευτικν καί τν στελεχν μονοπλησε τό ένδιαφέρον κατά την χθεσινή
συνέντευξη Τύπου της ύπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως, μέ άφορμή την δημοσιοποίηση του πολυσέλιδου νομοσχεδίου γιά τό νέο σχολείο . Η Κυβέρνησις θέλει νά δσει έμφαση στήν συνεχή έπιμόρφωση
Συνέχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ.4
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Ενα έγκαταλελειμμένο χωριό στήν Σωτία πολείται έναντι μόλις 125.000 λιρν (περίπου 146.000
ευρ ) . Οί ντόπιοι λένε πς είναι στοιχειωμένο, χω
ρίς νά διευκρινίζεται άν αυτό προσθέτει στήν άξία
του Όπως λέγουν , στό χωριό έμφανίζεται τό φάντασμα μιάς γυακaς , ή όποία ίσχυριζόταν ότι μπορούσε νά δίτό μέλλον. Συμφνως πρός τήν τοπική
παράδοση , πρόκειται γιά την Mary Campbell, κόρη του SirJames Campbell, που ζούσε κοντά στήν
Loch Tay, Τόν 170 αίνα Μάλιστα, είχε κάνει πο λυάριθμες προβλέψες στήν μητρική της Τήν γαελκή γλσσα καί πολλές άπό αύτές βγήκαν άληθινές.
Αύτός είναι και ό λόγος πού οί άνθρωποι Τήν σέβο
νταν. Γιά παράδειγμα όταν οί κάτοικοι έτοιμάζονταν νάχτίσουν μια έκλησία τό 1669, ή Campbell
προέβλεψε ότι τά πετρματα δέν πρέπει ποτένα
μπούν στή στέγη Τής έτκλησίας.
Πιχάσο, Τζοκόντα καί φιλότεχνοι έλαιοχρωματιστές
Ο φίλος μου Νίκos ζω- συνέχισε νά παίζει τύμπανα γάλες έπιφάνειε!"Εγινε- δη- πόν , γά νά βγάλει τό ψωμί
του άλλά ζωγράφος , καθς
δέν παύει νά δημιουργεί καί
στιγμή πήγε στό Παρίσι γιά Υράφος . Όταν άποκτήσαμε νά προσπαθεί νά πουλήσει
δικό μας στπίτι , τόν πήραμε τούς πίνακές του , σέ μιά το σο δύσκολη έποχή Εχω
άρκετούς πίνακές του στό
σπίτι . Καί οί φίλοι μου, όποπ ελθουν , τούς θαυμάζουν .
γράφιζε άπό μικρός.Επαιζ,μέ σπουδαίους καλλιτέχνες λαδή-λαιοχρωματιστής!
Άλλά παρέμεινε πιστός ζωκαί νά ζωγραφίζει . Κάποια
δμως καί ύπέροχα Τύμπανα .
Τον γνρισα το 1968 και
παίζουμε (άπό τότε) στό
ίδιο ρόκ συγκρότημα . Παιξαμε κάποια χρόνια έπαγ- έπέστρεψε στήν Ελλάδα .
γελματικά , έγ άφησατήν Επαιζε τύμπανα σέ νυχτεΤρα
εχουμε φωνή!
σπουδές στήν ζωγραφική.
Γιά λόγους oίκονομικούς νά μάς τό βάψει . Κι έκείνος
έφτιαξε άναγεννησιακές παραστάσεις στά ταβάνια, ζω( Επαγγεματική) ένασχόλη- ρινά κέντρα καί παράλληλα γράφισε λουλούδια στίς πόρτε! Έλαιοχρωματιστής , λοιση μέ τήν μουσική, δ Νίκoς άρχισε νά ζωγραφίζει .. μΣίνέχεια στήν σελ. 4
1-7-2021