Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Σιάμιστης: Επείγει η εφαρμογή των αοχν βιόσιμης ανάπτυξης από όλες τις επιχειρήσεις>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 6006 Τετάρτη 30.06.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ - Πλομονοίας (Γλάδστων ος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Μύλοι Κεπένου:
Η προσφορά οχύει από 28/0% έως 28/07
Ποιοί κερδίζουν δωρεάν
Κατά τη συνεδρίαση της 24.6.2021
>>> ελ.
>>> ελ
Πρόταση στη
ΓΣ για διανομή
μερίσματος
Attica Group: Η νέα σύνθεση
της Επιτροτής Ελέγχου
απεριόριστα data από
Η ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ,
γνωστοποιεί
24.06.2021, σε αυτόκλητη
συνεδρίασή του , το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να εισηγηθεί προς τη Γενική Συνέλευση
τη διανομή κερδν σε όλους
τους μετόχους της Εταιρείας, προερχό μενων από
κέρδη προηγούμενων εταιρ
ικν χρήσεων , πέραν της
διανομής μερίσματος από τα
αποτελέσμαπα της κλειόμενης χρήσης του έτους 2020.
χθες ,
Εκ του λόγου αυτού, το
Διοικητικό Συμβούλιο, στο
πλαίσιο της ίδιας απόφασής
του , αποφάσισε την εισαγω
γή σχετικού θέματος στην
ημερήσια διάταξη της προς
σύγκληση Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης
16.07.2021, η οποία θα αποφασίσει επί του ως άνω
θέματος
Πλαστικά Θράκης
Νέο επενδυτικό
πρόγραμμα ! 35,5 εκα .
Περαιτέρω, το Διοικητικό
Συμβούλιο, αποφάσισε να
προτείνει στο πλαίσιο της
συγκαλούμενης Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης τη διανομή στους μετόχους της
Εταιρείας:
α ) μερίσματος από τα αποτε
λέσματα της κλειόμενης χρήΤο νέο επενδυτικό πρόγοαμμα είναι προσανατολιχοίνωσε πως το Διοικ- σμένο στη Βισιμη ΚερΣυμβούλιο δοφόρα Ανάπτυξη του
Ομίλου , με έμφαση στους
στρατηγικούς άξονες της
λαμβάνοντας περαιτέρω μείωσης του
υπόψη τις συνθήκες της κόστους παραγωγής και
αγοράς και την αυξημένη αύξησης της ανταγωνιστικότητας, στη βελτίωση
των περιθωρίων κέρδους,
στην καθετοποίηση επ συγκριτικά με το τρέχον μέρους παραγωγικν διαδικασιν , με παράλλη λη
κυκλική
6σθετο επενδυτικό πλάνο οικονομία και στην περαιτέρω μείωση του περιβαλ
λοντικού αποτυπματος.
Πλαστικά
Πόλο έλξης αλλοδαπν συνταξιούχων αλλά χκαι Ελλήνων που μετανά
στευσαν στο εξωτερικό στη σκιά της οικονομικής χρίσης, φαίνεται να
αποτελούν τα φορολογικά κίνητρα τα οποία έχουν καθιερωθεί στη χρα
μας για τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα.Στοιχεία
τα οποία παρέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικν Χρήστος Στα
χούρας αποκαλύπτουν ότι , παρ
εργαζομένων μόλις ξεκίνησε έχουν υποβληθεί 167 ατήσεις , εκ των
οποίων οι 113 αφορούν μισθωτούς και οι υπόλοιπες 39 ελεύθερους
ηςΠΛΑΘ-1,67%
αναητικό
ενέκρινε ένα
επενδυτικό πρόγραμμα, το
οποίο,
έκτακτο
ότι η διαδικασία κεπαναπατρισμού
ποσού
1.300.000,00 ευρ , δηλαδή
0,194 ευρ ανά μετοχή
( μεικτό ποσό ) και
ρευστότητα του ομίλου, θα
υλοποιηθεί άμεσα . Αποτε
λεί επιτρόσθετη επένδυση
β) χερδν από χέρδη προηγουμένων χρήσεων , εντός
της τρέχου σας εταιρικής
χρήσης του έτους 2021 ,
συνολικού ποσού 509.000,00
ευρ , δηλαδή 0,076 ευρ
ανά μετοχή (μεικτό ποσό).
επαγγελματίες και 15 ατομικές σύμφωνα με τις οποίες ξεπερεπιχειρήσεις.
Τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν ξιούχων για μεταφορά της
στη Βουλή επιβεβαινουν φορολογικής τους κατοικίας
πλήρως και τις πληροφορίες
νούν τις 200 οι αιτήσεις συνταεπενδυτικό πλάνο
2021, ή όποιο άλλο επιποεστίαση
στην Ελλάδα.
δυνητικά
μεταγενέστερο χρόνο .
εγκριθεί
Created by Universal Document Converter