Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Η αδιάλειτη διανομή αερίου στο επίκεντρο συνεργασίας ΕΔΑ ΘΕΣΣ με ΔΕΣΦΑ
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 6005 Τρίτη 29.06.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ - Πλομονοίας (Γλάδστων ος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Μονιμοποιείται
το όριο των C50
για ανέπαφες
συναλλαγές
χωρίς PIΝ
Τιτάν: Πς διαμορρνονται
Πεση για επέκταση παραγωγινν μονάδων
>>> ελ.
>>> ελ
τα ποσοστά των βασικν μετόχων μετά
την ακύρωση ιδίων μετοχν
Μταράζ νέων επενδυτικν ανήσεων
στον πρωτογενή τομα
Κονδύλι 32.1
Η Ελληνική Ένωση Τρα
πεζν ενημερνει τους
συναλλασσόμενους για τη
διατήρηση του ορίοu ποσού
των ανέπαφων συναλλαγν
με κάgτες πληρωμν χωρίς τη
χρήση PIN στα 50 ευρ,
Σε συνέχεια της από 23
Μaρτίου 2021 Αναχοίνωσης
της ΕΕΤ, οι τράπεζες-μέλη
της , στο πλαίσιο της δέσμευσής τους για διαρκή συνδρομή τους στον περιορισμό των
επιπτσεων του κορωνοίού
( CοVID-19) , στη δημόσια
υγεία και τη συναλλαχτική
καθημερινότητα, θα διατηρήσουν το όριο ποσού των ανέ παφων (contactless) συναλ λαγν καρτν χωρίς τη
χρήση PI στα 50 ευρ, από
την 1η Ιουλίου 202 1 και εφε
ξής, σημεινει η ανακοίνωση.
Από την 30η Μαρτίυ 2020
οπότε και υιοθετήθηκε το
συγκεκριμένο μέτρο ,
ανταπόχριση του συναλλακτι
κού κοινού πήρξε καθολική ,
ελαχιστοποιντας σημαντιά
φυσική επαφή
ενα. ευρό
γφμένον
για κατάρτιση 1600
Μύλοι Κεπένου:
Πρόταση στη ΓΣ
για διανομή μερίσματος
κατόχων καρτν με
πληκτρολόγιο του τερματικού
ΡOS) .Ως εκ τούτου, όλες οι
συναλλαγές, ανεξαρτήτως
ποσού, μπορούν να πραγμα
τοποιούνται ανέπαφα χωρς
παράδοση της κάρτας πληρ
ωμν στον εκάστοτε υπάλληλο του καταστήματος όπου
διενεργείται η συναίλαγή.Για
συναλλαγές , πέραν
ποσού των 50 ευρ, θα εξαχολουθήσει να είναι απαρ
αίτητη και να ζηπείται η
πληκτρολόγηση του PΙΝ ου
στο POS , από τον κάτοχο της
κάρτας.Υπενθυ μίζεται,
κάθε περίπτωση, η ιδιαίτερη
προσοχή που πρέπει να επι δεικνύουν οι συναλλασσόμενοι στην ασφολή φύλαξη της
κάρτας τους
Η <ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ>
γνωστοποιεί ότι χθες , Γενικής Συνέλευσης τη
24.06.2021, σε αυτόκλητη διανομή στους μετόχους
συνεδρίασή του , το Διοικητικό Συμβούλιο της Εται ρείας αποφάσισε
εισηγηθεί προς τη Γενική αποτελέσματα της κλειόΣυνέλευση τη διανομή
κερδν σε όλους τους
μετόχους της Εταιρείας, δηλαδή 0,194 ευρ ανά
προερχόμενων από κέρδη μετοχή ( μεικτό ποσό ) και
προηγούμενων εταιρικν
χρήσεων, πέραν της διανομής μερίσματος από τα
αποτελέσματα της κλειό-εντός της τοέχουσας εταιμενης χρήσης του έτους ρικής χρήσης του έτους
2020.
συγκαλούμενης Ταχτικής
Την επαγγελματική καναβάθμισην 16.000 εργαζομένων του ιδιωτικού
τομέα , ανεξαρτήτως λάδου απασχόλησης , στε να αποχτήσουν τις
γνσεις και δεξιότιτες που θα τους επιτρέψουν να ανταποριθούν στις
αναπτυξιακές απαιτήσεις της οικονομίας και να αντιμετωπίσουν την
όποια εργασιακή επισφάλεια, που προκαλείται εξαιτίας της υγειονομ
κής κρίσης , προβλέπει έο πρόγραμμα του υπουργείου Ανάπτιξης και
Επενδύσεων με τίτλο Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας>
της Εταιρείας:
α) μερίσματος από τα
μενης χρήσης του 2020
ποσού 1.300.000,00 ευρ ,
β) κερδν από κέρδη
προηγουμένων χρήσεων ,
Ο προύπολογισμός του προ γράμματος ανέρχεται στα 32,1
εκατ. ευρ και η υλοποίησή
του θα ανατεθεί σε φορείς που
υποβάλλουν
χρηματοδότησης κατόπιν σχε
τικής πρόσκλησης του υπουο
γείου.Οι κύριες ενέργειες που
θα περιλαμβάνονται στις αιτή
σεις χοηματοδότησης
2021, συνολικού ποσού
αιτήσεις πλαίσιο του προγράμματος,
509.000,00 ευρ , δηλαδή
είναι οι εξής:
Περαιτέρω, το Διοικητικό 0,076 ευρ ανά μετοχή
Συμβούλιο, αποφάσισε να
( μεικτό ποσό).
νει στο πλαίσιο της
Created by Universal Document Converter