Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
28 Τουνίου 2021
Κύρου καί Ιωάννου τν άναργύρων
Σελήνη 18 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 6.05-Δύσις ήλίου 8.52
ΑΤΙΚΗ Καλοκαιρία καί βορειοανατολικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 37β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία και μεταβλητοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 35β.
Αριθμ. φύλ. 41993
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΝΟΣΗΡΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΚΜΗΣ Η ΕΞΙΔΑΝΙΚΕΥΣΙΣΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΚΤΟΝΟΥ
ΑΠΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Οι δολοφόνοι δέν είναι στάΟ
"Έγγλημα ήμετατροπή τού πιλότου σέ σελέμπριτυν μέ φωτογραφίες
άπό το  κελί του στόν Κορυδαλλό-Σχουπίδιαν αυτές οί άποκλειστικότητες
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΣ άπολογούμεθα γιά την
χρήση του ξενόγλωσσου όρου "celebrity"
στό σημερινό πρωτοσέλιδο άρθρο της
Εστίας μας . Άλλά και αυτό στό όποίο
παραπέμπει ή συγκεκριμένη λέξις , είναι
ΜΜΕ και γιά τούς έγκληματίες του κοινού
ποινικού δικαίου. Όχι μόνο για τούς άχρω - δ
μους στάρ τής έλληνικής τηλεοράσεως πού
έπεκράτησε νά όνομάζονται σελέμπριτυ)
έκτής άγγλικής λέξεως "celebrity' πού σηείσαγόμενο: ή μετατροπή του άσήμαντου μαίνει διασημότη9 ή έναλλακτικς διά
σημη προσωπικότης). Για τούς όποίους τό
κοινό καλείται να ένημερνεται για κάθε
νους του κοινού ποινικού δικαίου, οί όποίοι
δολοφονούν τίς συζύγους τους μπροστά στά
άθα μάτια του νεογέννητου τέκνου τους
τν Γλυκν Νερν στόν Κορυδαλλό: είδαν
τήν καφετιέρα πού παρασκευάζει άνετος
τόν φρέντο καπουτσίνο του γιά νά άναστοχάζεται κάθε πρωί τά έργων του-άφησε λοφόνος και έκρίθησαν άξια μεταδόσες
τόπαιδί του όρφανό άπό μητέρα- είδαν τήν άπό τηλεοπτικούς σταθμούς και βεβαίως
σαν είδησεογραφική άξία άπό τήν στιγμή
πού κατέφθασε στό συγκεκριμένο κελί του
Κορυδαλλού ό συγκεκριμένος γόης δοΝέα ήθη έπικρατούν στήν πατρίδα μας ,
λοιπόν! "Εκπληκτοι οί τηλεθεατές μεγάλου τηλεοπτικού σταθμού ό όποιος έκπέ - άσπρη πλαστική καρέκλα πού κάθεται καάπό δημόσια συχνότητα ύπεχρεθη- νείς στά πανηγύρια και μπορεί νά άγοράσει
σαν να παρακολουθήσουν τό Σάββατο ρε άπό τό άδηφάγο διαδίκτυο .
σέ σημαντικό . Η αξιοποίησις καί μετατροπή πτυχν της ίδιωτικής ζωής άναγνωρίσιμων προσπων μέ έλάχιστη προσφορά στόν δημόσιο βίο σέ μείζον γεγονός . Η έκμετάλλευσις φωτογραφιν και
, στίς λαϊκές άπό συμπαθέστατους άθιγγάνους, είδαν κάτι στόν τοίχο πού προσομοιάζει μέ πίνακα ζωγραφικής , είδαν τήν πρι
βέ τουαλέττα γιά τόν ίδιο και γιά τούς κατάΤό διαδίκτυο, πού διερωτάται καθημερινς: τίνά κάνει ή διασημότης Μπάμπης
σήμερα: Πς ξύπνησε Τί όνειρο είδε; Τί
σχέδια γιά τό αύριο έχει; Πού θά δσει την
πτυχής τής ζωής τους: Πού δειπνουν, πς πορτάζ πού περιείχε βίντεο άπό τόν προντύνονται , τί αυτοκίνητο έχουν , που πάνε
διακοπές , που έργάζονται, πόσα είναι τά μέ βίντεο κλειδαρότρυπας σε πληροφορίες λητης οίκογενείας τους, ποιά ήταν ή τελευάξιες λόγου πρός τέρψιν του φιλοθεάμο- ταία φορά πού βγήκαν βόλτα στό κέντρο
νος κοινού. Νέα ήθη φαίνεται να έπικρα- τής Κηφισιάς μετακινντας τό καρότσι μέ
αυλισμό τού σελέμπριτυ πλέον πιλότου
Μπάμπη στόν Κορυδαλλό . Μείζον τό γεγονόςΕκπληκτοι οί τηλεθεατές ύπεχρε - δικους ναρκωτικν, μέ τούς όποίους μοιρά - πρωτη μεγαλη του συνέντευξη; Εν τό καθησαν νά καθηλωθούν είς τούς δέκτες των
γιά νά μήν χάσουν τήν μεγάλη άποκλειστι- μέ τό έμφιαλωμένο νερό. Στιγμές μοναδινονικό θά ήταν να διερωτάται: Που εύρίσκεται ή Καρολάιν σήμερα; Ποιός θά με γαλσει το παιδί της; Πς πενθεί ή οίκογέ ζεται τό κελί, είδαν τά πλαστικά μπουκάλια
τουν στόν έλληνικό δημόσιο βίο: ή τακτική τόμωρό τους κ.λπ. Η τακτική αύτή φαίνε- κότητα: είκόνες άπό τό έσωτερικό στό και
αυτή φαίνεται πλέον νά υiοθετείται άπό τά
κές στήν τηλεοπτική μας ίστορία! Ντοκου
ται νά υίοθετείται πλήρως για τούς δολοφόάποκληθέν ανIP κελί του συζυγοκτόνου μέντα συγκλονιστικά!Όλα αυτά άπέκτηΣυνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
Ό Πλσον στήν
αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου
τής Αlpha Bank
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Τίποτε πιό άσήμαντο άπό μία ύπόσχεση!
Έπισκέψιμο στά μέσα
του 2022 τό ταφικό
μνημείο Αμφιτόλεως
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ τό πρωί είχα την εύκαιρία να μετάσχω
μετά άπό καιρό σέ μία λίαν ένδιαφέρουσα συζήτη- ρύθμισις όπως καί τό έργασιακό θά περάσει περίση για το νέο άσφαλιστικό . Οί Πρωινοί Τύποιν του
<Αντένναν, οι καταξιωμένοι συνάδελφοι Παναγι- τα αύτά προκαλουσαν ίσχυρότατες άντιδράσεις. Ή
της Στάθης καί Νίκος Ρογκάκος, μέ προσεκάλεσαν δεκαετία του 2010 καί ό συμβιβασμός των συνδικάστήν άποχαιρετιστήρια έκπομπή αύτης της σαιζόν των μέ τά μνημόνια έπέφερε βίαιη ρίμανση στήν
όπου είχα τήν εύκαιρία μεταξύ άλλων νά θέσω έρω- έλληνική κοινωνία.Όταν μάλιστα κάποιος νομοθετήματα στόν ύφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικν
Ασφαλίσεων Πάνο Τσακλόγλου. Μετριοπαθής, Σα - φανουν μετά άπό τριάντα χρόνια-ποιός ζεί, ποι
λονικιός, χωρίς γωνίες στόν λόγο του, έκσυγχρο-ός πεθαίνει έως τότε-τά πράγματα άπλοποιούνται
νιστής , μέλος της όμάδος Παπακωνσταντίνου κα- άκόμη περισσότερο . Η έλληνική κοινωνία λειτουρτά τήν διαπραγμάτευση μέ τήν τρόικα τόν καιρό Υει σηημερα μέ τό Αγιος ο Θεός, Άγιος ίσχυρός".
τουΤιτανικού, στό Ποτάμι> μέ τόν Σταϋρο Θε- Ας δουμε τί μάς ξημερνει αύριο και μετά τριάντα
οδωράκη άργότερα , ό Τσακλόγλου είναι τό τυπκός είδος του μεταρρυθμιστή , πού ό Πρωθυπουρ- Δημόσιο κατέστη άναξιόπιστο νά άνταποκριθεί στίς
γός έπιθυμεϊ νά έχει στήν κυβέρνη σή του, αλλα και στήματος λόγω της χρεοκοπίας καί μία γενιά συνα έντάξει στήν ΝΔ (Στόν δρόμο της προσχρησης
πρός την ΝΔ εύρίσκονται και οι πρην Υπουργοι τmση> άπό όσα κατέβαλλε-μεταξύ αύτν και ο άείτου ΠΑΣΟΚΆννα Διαμαντοπούλου και Ευη Χριστο- μνηστος πατέρας μου- άπόπειρες όπως του κυρίου
φιλοπούλου.) Είχαμε συναντηθει και τόν χειμωνα Τσακλόγλου νά έμπλέξουν τόν ίδιωτικό τομέα στό
ίδιωτικς μέ τόν ύφυπουργό μέσα στήν κρίση της σύστημα κοινωνικής άσφάλισης περνοϋν εύκοπανδημίας και είχαμε μία είλικρινή συζήτηση γιά τό
πς άντιλαμβανόμαστε τίς μεταρρυθμίσεις ( μετά
άπό ένα σημείωμά μου για την άτζέντα Σρέντερ ) , Ο κόσμος είναι καμμένος, δοκιμάζει, δέν έχει
πόσω μάλλον μία μεταρρύθμιση όπως του άσφαλι - ναχάσει τίποτε, Είχα πει στόν κύριο Τσακλόγλου
στικού μας συστήματος. Είχα λοιπόν μία είκόνα πς σε έκείνη τήν άκρως ένδιαφέρουσασυνάντησή μας
σκέπτεται .
Είσαγωγικά, άς έπισημάνω, ότι καί αυτή ή μεταρπατο> άπό τήν Βουλή. Πανε οι έποχές που τά θέμαΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ τους νά συμμετάσχουν
στήν αύξηση τού μετοχικού κεφαλαίου
έχουν έκφράσει όλοι οί βασικοί μέτοχοι
τής Alpha Bank. Συμφνως πρός τό πρακτορείο Bloomberg, έχουν ήδη ένημε ρσει τούς άναδόχους τής ΑΜΚ ότι θά
συμμετάσχουν ο δισεκατομμυριούχος
John Paulson και τά χαρτοφυλάκια πού
διαχειρίζεται ή έταιρεία του Paulson &
Co, ή Schroders και ή Black Rock. Σημεινεται ότι ή Paulson & Co είναι ό δεύτε ρος μεγαλύτερος μέτοχος τής τραπέζης.
μέ ποσοστό πού άγγίζει τό 7%. Κατά τό
Bloomberg, oί έπενδυτές στοιχηματίζουν
τεί και τά άποτελέσματα της πρωτοβουλίας του θά
Λεπτομέρειες στήν σελ.7
χρόνια βλέπουμε. Από την στιγμή μάλιστα πού τό
Τό Δημόσιο
χρέος γίνεται
άντιμετωπίσιμο
ύποχρεσεις του ίσχύοντος άναδιανεμητικου συνταξιούχων έλαβε όλιγτερα μετά τήν κάφυτηρέΣυνέχεια στήν σελ. 2
του Γιργου Κουρή
Μάσκα στούς έμβολιασμένους
συστήνει ο ΠΟΥ
λτερα σήμερα.
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ χρέος της Ελλάδας βρίσκεται σήμερα στό ύψηλότερο σημείο
όλων των έποχων , είτε τό μετράμε σέ
δίς εύρ είτε ς ποσοστό έπί του ΑΕΠ.
Προκειμένου ή οίκονομική άνάπτυξη
στίς χρες της ΕΕ νά είναι άνεμπόδιστη έχει τεθεί ό στόχος τό Δημόσιο χρέος νά μήν ύπερβαίνει το 60%
του ΑΕΠ.Όταν όμως στήν Ελλάδα τό
χρέος έχει φτάσει τό 205% , είναι πασιφανές πόσο κρίσιμη είναι ή περίοδος που διανύουμε. Άσκείται κριτική
στήν κυβέρνηση ότι είναι θέμα χρόνου πότε θά άναγκαστεί να έφαρμόσει σκληρά μέτρα καί πρόσθετους
φόρους σέ είσοδήματα και κέρδη. Ή
κριτική αύτή θεωρητικά είναι βάσιμη .
Στήν ούσία όμως ύπάρχουν τά έχέγγυα νά άντιμετωπιστεί άποτελεσματικά τό βάρος άπό τό Δημόσιο χρέος.
Λεπτομέρειες στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Στόν κπάγον οί συνομιλίες
Αίγύπτου . Τουρχίας
Ήσυγγραφική πατρότης
τής Ελληνικής Νομαρχίας>
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Ενα άρκετά πρωτόΤΤυπο δρο για τά 72α
γενέθλιά της Τά όποία
όρτασε στις 22 Τουν!
ου έλαβε ή σπουδαία
Άμερικανίς ήθοποιός,
Μέρυλ Στρήπ. Δύο
καλλιτέχνες άλλαξαν
πινακίδες στήν στάση του μετρό άπό 72nd streetv σέ
κ72nd Streepo. Οί καλλιτέχνς Αντριαν Γουλσον καί
Μάτ Ντάνκαν μέ έδρα Τήν Νία Ύόρκηπροσέθεσαν ένα
p σέ πινακίδες στήν στάση του μετρό στήν 72α όδό
στήν περιοχή Upper West Side . Ο Γουλσον δημοσίευσε τήν φωτογραφία τής άλλαγμένης πινακίδας μέ
Τήν ένδειξη α72nd Streep, άλλά άργότερα άπεκάλυψε
ότι πρόκειται γιά προϊόν έπεξργασίας τού Photoshop.
ΤΟ ΧΑΣΜΑ στίς σχέσεις Αίγύπτου-Τουρκίας έπι
βεβαίωσε καί έπισήμως χθές ή αίγυπτιακή Κυβέρνησις. Ο υπουργός Εξωτερικν Σάμεχ Σούκρι διέψευσε δημοσίευμα και πληροφορίες πού διέδιδε ή
Κυβέρνησις Έρντογάν περί δήθεν συσφίγξεως των
σχέσεων μέ τό Κάιρο , λέγοντας ότι οί δύο χρες
άπέχουν πολύ άπό την έπίτευξη μιας καλής διπλω
ματικής σχέσεως.
ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ του όνόματος τού
συγγραφέως της Ελληνικής Noμαρχίας , του άνατρεπτικού κειμένου πού θεωρείται άπό πολλούς καί
έπαναστατικό μανιφέστο του νεοελληνικου διαφωτισμού, φαίνε ται ότι έλυσε Ίταλίς έρευνήτρια, ή
όποία άσχολείται μέ τά άρχεία ένός
/2.Streep
ΝΟΜΑΡΧiΙ
Λόγω του άριθμητικά μεγάλου Δημόσιου χρέους ή άντιπολίτευση καλλιεργεί φόβους για δυσκολότερες
ήμέρες πού θά έλθουν. Στή ρητορική της άβεβαιότητας προστίθεται
καί το θέμα τν πρόωρων έκλογν οι
Συνέχεια στήν σελ.3
Συνέχεια στήν σελ. 7
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ. 2
Καίμέσα σέ όλα, έχεις καί διακοπή ρεύματος!
Μπορεί ή νόσος ΑλΤοχάμερ νά ένλεψπς πρισσότε
ps άνομνήσεις Του Πήτερ Μάρσαλλ, άλλά ένα πράγμα
δέν ξέχασε: πόσο πολύ άγαπά Τήν γυναίκα του . Ό
Πήτερ και ή γυναίκα του Λάιζα άπό τό Κοννέκτικατ
Τν ΗΠΑ είνα παντρεμένοι έδ και 12 χρόνια Άλλά μέ
Τήν άνοια πού τόν ταλαιπωρεί έδω καί λίγα χρόνια άφ
ότου διεγνσθη μέ Άλτοχάμερ, ό 56χρονος δέν θυμάτα
Τίποτε Τόν περασμένο Δεμβριο στόσο, σέμία στιγ
μή ένλάμψεως τήν ρα πού παρακολουβούσαν μιά γα
μήλια Τελετή στήν Τηλεόραση, ό Πήτερ στράφηκε στήν
άγαπημένη του καί Τής είπε: Aς τό κάνουμε κι έμείο.
ΣΤις 26 Απρλίου τό ζευγάρι άντηλλαξε όρκους αίνιας
πίστης και άφοσιστως ένπιον συγγενν καί φλων
Λς και έχει προηγούμενα μαζί μας έκείνος , καί μόλις λέμε νά άνασάνουμε , μάς
στέλνει τόν καύσωνα . Είναι
άνυπόφορο αύτό το κύμα
που, ξαφνικά, σέ κατακλύζει έκείνη τήν ύγρή ούσία
που διαχέεται στό αίμα καί
φθάνει στούς πνεύμονές σου .
Κι έσύ , μέσα στό αύτοκίνητο , πάς κνά κάνεις ένα μπάνιO. Κι έχεις τόν κλιματισμό
στό <φούλν κι έχεις φύγει
πάλι ύπήρχε συνωστισμός
στίς πλάζ
λήσεις κι άς έχεις κάνει και τά
δύο έμβόλια! Καί το σκάς,
άλλόφρων , παραπονιέται ή
οίκογένεια , το αυτοκίνητο
παίρνει τόν δρόμο πρός τά
πίσω . Πάμε σέ καμμιά πι σίνοω λέει ή μικρή κι έσύ σκέ
πτεσαι έκείνο τό ξενοδοχείο
στό Φάληρο , που πήγαινες
για μπάνιο πέρυσι, όταw και
Εχουμε καλύψει την
χωρητικότητα που έπιτρέ
πεται . Άν θέλετε , μπορείτε
νά περιμένετεί Καί γυρίζε
τεστό σπίτι , βάζεις τέρμα τά
κλιματιστικά και διαβάζεις
τήν έφημερίδα σου καί άποΤρα
έχουμε φωνή!
και όταν φθάνεις στήν πολυπόθητη παραλία, δέν μπορεiς κάν νά περάσεις τό κύμα
τν κλουομένων και σκέ
πτεσα ότι άν είναι νά κολλή-σ
σεις τόν ίό, έδ θά τόν κολ Ανανε η κοακομη η1ο δυνατη!
Συνέχεια στήν σελ. 4
28-6-2021
ΕΣΤΙΑ