Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 26- Κυρακή 27
Τουνίου 2021
Απόδοσις της έορτής της Πεντηκοστής ,.
Δαυίδ όσ του έν Θεσσαλονίκη
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία και μεταβλητοί άνεμοι , Θερμοκρασία έως 40β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία και μεταβλητοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 37β.
Αριθμ. φύλ. 41992
Έτος 145ον
Τιμή 1,5ε
Σελήνη 16 ήμερων Ανατολή ήλίου 6.04 Ι Δύσις ήλίου 852
ΥΠΕΡΤΗΣΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΩΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝΤΩΡΑ Η ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ> ΜΠΛΟΚ
Θαύμα: Ακόμη καί οί έχσυγχρονιστές
άμφισβητουν Ίσλάμ
άμφισβητούν Ισλάμ
Πολυπολτισμικότητα!
<Δέν χωράμε πλέον- οί πολίτες αίσθάνονται άπειλούμενοιπού έρχονται κατά όρδές δέν σέβονται τους νόμους της χρας ύποδοχής
οίμετανάστες
ΟΠΟΙΟΣ στό πρόσφατο παρελθόν σύγχρονες δυτικές κοινωνίες και άπαιτολμούσε νά έκφράσει άμφιβολίες ή
έπιφυλάξεις γιά την όρθότητα της ίδεολογικής θεωρίας της Δύσεως για την πο
λυπολιτισμικότητα έθεωρείτο cάκροδεξιός.Όποιος διεμαρτύρετο μέ την
φράση κδέν χωράμε πλέον , δέν άντέ
χουμε άλλους μετανάστεςν άπεκαλείτο
κφασίστας και όπαδός της Χρυσής φανές στέλεχος του έκσυγχρονιστικού
Αύγήφ Όποιος έξέφραζε τόν έλάχι-προοδευτικού ρεύματος στήν Ελλάδα,
στο προβληματισμό του γιά την συμβατότητα τν κανόνων τού Ίσλάμ μέ τίς κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτά
κη καιρό τρα , τά παρεδέχθη όλα αυτά!
Και την άδυναμία του Ίσλάμ νά ένσωματωθεί στίς δομές της Δύσεως και τον
προβληματικό χαρακτήρα τής πολυπολιτισμικότητος και τήν άναγκαιότητα
σεβασμού του νόμων. Άναφερομεύα έπίτροπος τής ΕΕ μέ άρμοδιότητα την
στήν κυρία Άννα Διαμαντοπούλου . Η
όποία μιλντας προσφάτως στήν έξαι-ένσωμάτωση μιλούσαμε για την πολυπορετική έκπομπή Κεραίων της ΕΡΤ μέ λτισμικότητα γιατίχωρούσαμε. αί
την Ρέα Βιτάλη (άρχισυνταξία Μαργα - αφουάνέφερε ότι ό πληθυσμός της Νιγηρίτα Πουρνάρα ) είπε άλήθει ες για τις ρίας θά αύξηθεί άπό τά 200 έκατομμύρια
δποίες κάποτε στήν Ελλάδα τό σύστημα κατήγγειλε τήν Χρυσή Αύγήν ς
ρατσιστικό κόμμα .
τούσε άπό τούς μετανάστες πού έγκαθίσταντο στήν χρα του να σέβονται και
νά τηρούν τούς νόμους και τούς κανόνες αυτής, έθεωρείτο cυπερδεξιό9 καί
cυπερσυντηρητικός. Το μέτωπο τν
έκσυγχρονιστν τόν κατακεραύνωνε.
Καί όμως!"Εφθασε ή μέρα πού ένα έπι
Έν άρχή , ή κυρία Διαμαντοπούλου
δμίλησε γιά την πολυπολιτισμικότητα. Όπως έξήγησε έως τό 2004 πού ήταν
έπίτροπος τής ΕΕ μέ άρμοδιότητα τήν
τό όποιο φλερτάρει νά μετάσχει στήν
Συνέχεια στήν σελ . 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Μέκαθυστέρηση
έπτά έτων
οί ύπογραφές
γιά το Ελληνικό
Απειθάρχητες έξουσίες
Προπαγάνδα ύπέρ
ΛΟΑΤΚΙ στά σχολεία
ΤΗΝ ΖΩΗ πρέπει κανείς νά τήν φιλοσοφεί . Πάντα θά
θυμαμαι δύο φράσεις κάθε φορά πού έπιχειρ να ύπάρχει δικαιοσύνη, είναι άδύνατον να ύπάρξει
ασκιτσάρων τό έθνικό μας ψυχογράφημα. Τήν πρ - και πειθαρχία. . Οπρίγκηψ περιέγραψε άριστοτετη μου τήν έχει πει είς άνύποπτον χρόνον ό πρέ- χνικος άπό τίς πρτες στιγμές της γένεσης του νέ σβης καί πρην Υπουργός Πέτρος Μολυβιάτης, τά ου έλληνικου κράτους τά έθνικά μας έλαττματα .
μάτια του όποίου και άν δέν έχουν δεί στροφές και
στροφές στήν πορεία του έθνους . Νά ξέρεις, παι δίμου, ότι έμείς οί Ελληνες διακρινόμαστε γιά τό τωμματα αυτά παροξύνονται . Καί μάλιστα καέξης: Όσο μεγαλνουμε τά προτερήματά μας άναπτύσσονται και βελτινονται. Ταυτοχρόνως όμως
τά έλαττματά μας ππαροξύνονται καί έπιδειννο- ος απο απειθάρχητος τείνει νά γίνει πειθαρχημέ
νται!, . Τήν δεύτερη τήν έχω διαβάσει στό ήμερολό- νος. Η δέ έξουσία, ή όποία έπρεπε μετά άπό σαράγιο του Πρίγκηπος Νικολάου (1909-1912, έπιμέλεια
Κστα Σταματόπουλου, έκδόσεις Φερενίκη>) και νη, τείνει να γίνει άπειθάρχητος. Αναφέρομαι στήν
τήν έχω σέ πρτη ζήτηση ύπογραμμισμένη πάνω παση φύσεως έξουσία: τήν πολιτική, την δικαστική,
στό γραφειο μου : ΟΈλλην δέν σέβεται τόν άντε - την εκκλησιαστική, τήν μηντιακή, τήν έκπαιδευτική ,
ρόν του καί δέν σέβεται τόν καλλίτερόν τοU>. Γρά- την πνευματική. Ολους όσοι άσκουν <ήγεσίαν. Προφει συγκεκριμένα ό πρίγκηψ: ΌΈλλην είναι φύ- σπαθ να συμπυκνσω τίς άλλαγές, οί όποτες είναι
σει άτίθασος και άπειθάρχητος . Δέν άναγνωρίζει ραγδαιες και καταιγιστικές: ή ύπόθεση του ίερέως,
τό προνόμιον και τό δικαίωμα , τό όποιο ή άνατρο - ο οποιος έπιτέθηκε μέ δολοφονικό καυστικό ύγρό
φή ή ή έξουσία έχάρισαν στόν γείτονά του . ( .) Εις
τήν Ελλάδα όπου ή έξουσία ούδέποτε έφρόντισε να της ιεραρχίας άπό κάτω πρός τά πάνω και μάλιστα
έπιβάλη τήν τάξιν και τόν νόμον , όπου αύτή πρτη έντος ενός θεσμού πνευματικού. Πού διαχειρίζεται
δίδη τό κακό παράδειγμα διά μεροληπτικής άποδο- τις Ψυχές μας. Σηματοδοτεί τήν άμφισβήτησή της
σεως δικαιοσύνης, όπου τά "μέσα" καί ή προστασία στην πλεον άκραία μορφή. Του μίσους. Το μεμονω είναι τό παν καί ο νόμος τίθεται σέ δεύτερη μοίραν μενο περιστατικό δέν είναι μεμονωμένο . Πλήθος ίεκαί δέν λαμβάνεται ποσς ύπ' όψιν, είναι πολύ φυ - ρεων άμφισβητεί τίς έξουσίες κατά τόπους Μητροσικό ότι οί άνθρωποι χάνουν πάντα σεβασμό πρός
τάς άρχάς καί τούς νόμους του κράτους . Όπου δέν
ΜΠΗΚΑΝ χθές οί ύπογραφές για την
πλέον έμβληματική άξιοποίηση της δημοσίας περιουσίας άπό το ΤΑΙΠΕΔ, έται
ρεία-μέλος του ύπερ-Ταμείου και τήν
HELLINΙΚΟN GLOBAL I S.Α., θυγατρική της ΙLamda Development, τού Ίδ
ωτικού Συμφωνητικού Μεταβιβάσεως
Μετοχν για την άπόκτηση του 100%
του μετοχικού κεφαλαίου της έταιρείας
ΚΕλληνικό Α.Ε. . Μετά καθυστερήσεις
και έμπλοκές κάθε είδους πού διήρκεσαν
έπτά έτη πρόκειται νά έκκινήσει ή με
γαλύτερη έπένδυσις που έχει γίνει στήν
Ελλάδα .
ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ έχουν προκαλέσει οι έπι
λογές της Κυβερνήσεως, όσον άφορα την
σεξουαλική διαπαιδαγγηση πού άπεφασί
σθηνά είσαχθεί σέ Δημοτικό, Γυμνάσιο και
Λύκειο, μέ τό νέο νομοσχέδιο για τήν Πα δεία. Και τούτο, διότι τό σχετικό πρόγραμ
μα του Υπουργείου δεικνύει συγκεκριμέ .
νη καί μονόπλευρη άτζέντα ύπό τό πρόσχημα τής προασπίσεως τν δικαιωμάτων των
Φοβάμαι ότι ζουμε σέ μια έποχή που τά ελαττά έναν άκρως ένδιαφέροντα τρόπο . Διότι είμεθα
μάρτυρες μιας έντυπωσιακής μεταστροφής: ό λα (σελ. 5
ντα χρόνια εύρωπαϊκου βίου νά είναι συγκροτημέΒερολίνο Α.Ε.
Συνέχεια στήν σελ. 2 | σ
τής Μύρνας Νικολαΐδου
σέ έπτά Μητροπολίτες , σηματοδοτεί τήν κατάλυση ν
ΜΙΑ άκόμη Σύνοδος Κορυφής όλοκληρθηκε. Μία άκόμη προσπάθεια της Γερμανίας νά προστατεύσει τήν Τουρκία έλαβε χρα . Εκτελντας χρέη συνηγόρου της Άγκυρας , τό Βερολίνο αυτή τήν φορά είχε
διττή άποστολή: την παράκαμψη των
έμποδίων γιά τήν άναβάθμιση της τε
λωνειακής ένωσης ΕΕ- Τουρκίας και
την οίκονομική ένίσχυση της Τουρκας στό μεταναστευτικό . Εξ ού και ή
ίκανοποίηση της Αγκυρας άπό τό κεί μενο συμπερασμάτων της Συνόδου.
Φυσικά τό Βερολίνο δέν παρέχει
έτσι εύκολα τήν ύποστήριξή του και
σίγουρα δέν συνηθίζει νά το πράτ τει μέ τό άζημίωτο. 52 δισ. εύρ ήταν
πέρισυ ό έτήσιος τζίρος των 80.000
γερμανοτουρκικν έπιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στήν Γερμανία. 22 δισ. εύρ ήταν οί γερμανικές έξαγωγές πρός τήν Τουρκία τό
2019. 1,5 δισ. εύρ είναι οί γερμανικές έξαγωγές στό Πόλεμικό Ναυτι
κό της Τουρκίας. Αύτό έξηγει καί τον
λόγο που το γερμανικό κοινοβούλιο
άπέρριψε δύο ξεχωριστές προτάσεις
που ύπέβαλαν τά κόμματα της Άριστεράς καί των Πρασίνων , ζητντας
άπό τήν Γερμανία νά έπιβάλει έμπάρΞέφηγε τόλειμμα στό πεντάμηνο
Ιανουαρίου - Μαΐου
Λεπτομέρειες στήν σελ.2
ΠΕΝΝΙΕΣ
Συνέχεια στήν σελ. 4
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Τό χουσό ρολόι του
Έλευθερίου Βενιζέλου
παρεδόθη στήν Βουλή
Η μετάλλαξις Δέλτα
πλήττει
τα τουριστικά έσοδα
. Ένας πίνακας του
Olίνστων Τσρτσιλλ
που είχε προσφερθεί άπό τόν ίδιο στν
Αριστοτέλη Ώνάση,
πωλήθηκε έναντι 1,84
έκατ. δολλαφίων σέ δημοπρασία που πραγ
ματοποιήθηκε στήν Νέα Υόρκη άπό τόν Οίκο Philips.
Ήλαιογραφία μέΤίτλο The Moat, Breecles , που φλοτιχνήθηκε άπό τόν Τσρτολλ τό 1921, εχε έτιμηθε άπό τόν Oίκο Φλιπ μεταξύ 1,5καί 2 έκατομμυρίων
δολλαρίων, μακράν τν 11,6 έατομμυρίων δολλαρίων
που είχε πιάσει ένας άλλος πίνακας Του Τσρτσιλλ, ό
όποιος είχε πωληθεί άπό τήν Αντζελίνα Τζολίμέσω τού
Oiκου Christie s Τόν περασμένο Μάρτιο. Ό Τσρτσλλ
εχε κρατήσε αυτό τό τοπίο για 40 χρόνια πρίν τό προσφέρει Τό 1961 , Τέσσερα χρόνια πρίν άπό τόν θάνατό
του, στόν φλο του καί βασιλιά του τζτσέτ Αριστοτέ
λη 1Ωνάση. Ό πλυταίος ήταν τόσο ύπερήφανο γ'aύτό
Τό δρο στετό κeέμασε σέΤμητική θέση, πίσω άπό τό
διάσημο μπάρ- τό λεγόμενο Ais bar- Τής θαλαμηγού
του Χριστίνο, δίπλα σέ ργα τν Βερμέερ, Γκωγκά
Έλ Γρέκο καί Πισάρο . Γιά να γοητεύσε περισσότερο
τους ένδιαφερομένους ό οίκος Phiips είχε άναπαραστήσει μέσα στς αίθουσές του στήν Νέα Ύόρκη Τό Αis Bar
ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΡΟΛΟΪ του
Ελευθερίου Βενιζέλου
παρέδωσε δ έγγονός τοϋ
εθνάρχου, Έλευθέριος Κυριάκου Βενιζέλος , στόν
Πρόεδρο τής Βουλής τν
ΑΝΗΣΥΧΙΑ έπικρατεί στό οίκονομικό έπιτελείο για
τίς έπιπτσεις στήν οίκονομία άπό τήν έξέλιξη τής
| μεταλλάξεως Δέλτα άλλά και τά δυσοίωνα νέα γιά χα μηλότερα τουριστικά έσοδα την έφετινή χρονιά. Ό
ύπουργός Οίκονομικν Χρήστος Σταϊκούρας δήλωσε
χθές ότι ή Κυβέρνησις είναι πανέτοιμη άνά πάσαστιγμήνά άντιμετωπίσει ένα ένδεχόμενο τετάρτου κύματος
Συνέχεια στήν σελ . 2
Συνέχεια στήν σελ. 5
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Ό φουσκος τό λεξικό καί τά σημερινά παιδιά
Συνέχεια στήν σελ. 6
Χθές ή έγονή μας όλοκλήρωσε τήν θητεία της στό
Δημοτικό Σχολείο . Δεσποινis , πλέον , έτοιμάζεται νά
δσει έξετάσεις (τήν Δευτέ πληροφοριν , τόν όποιο
ρα) σέ ένα άπό τά Πρότυ- έμείς δέν μπορούσαμε νά φαπα Γυμνάσια. Σήμερα , δίνει
έξετάσεις γιά το πρτο της
πτυχίο στά γαλλικά! Τερά- έκστατικός έμπρός στήν β στιος ό φόρτος τους. Πολλές βλιοθήκη του πατέρα μος καί
και ποικίλες oί προσλαμβά- κοίταζα τους Τίτλους τν β νουσες , ύπάρχει και τό δια δίκτυο, ή παντοδύνομη είκό - τόδετα, μέ τά άρχικά του στό
να, ύπάρχει ένας καταγισμός κάτω μέρος τής πλάτηρ . Δ
του πολυθρόνα και κατέβαβλίων. Τά πιό πολλά δερμα- ζα μέ κόπο τόλεξικό. Όπως
τότε, που ένα μεσημέρι, γυρίζοντος άπό τό σχολείο , κλ σποζαν ό cΕλευθερουδάκη τσησα μιά πέτρα , ή όποία
και ή Μεγάλη Έγκυκλοπαί- βρήε στό πόδι ένον περαστικό. Κι έκίνοs, γυρiζοντας τό
έχουμε φωνή!
νταστούμε.
δεια του Ηλίουν. Κι όποτε
Ανανεμ aκόμη ηιο δυνατή
Ένα πρωτοποριακό αύτοκίνη το , πού σερφάρει
στά κύματα, είναι ή νέα άτραξιόν στίς παραλίς Τής
βόρειας Αίγύπτου . Βίντεο και είκόνες Του αύτοκινήΘυμόμαι πού στεκόμουν ήθελα νά βρ μιά λέξη που κφάλι, μού πέταξε τή φράση
δέν γνριζα τήν σημασία nς μάνας σου τό . .!
Συνέχεια στήν σελ. 9
της , άνέβανα στήν ίατρική
Συνέχεια στήν σελ . 12
26-06-2021 .