Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 25.06.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6813
Νέα πρόστιμα για παράνομο εμπόριο
325 έλεγχοι την περασμένη εβδομάδα
Οδηγός για επιχειρήσεις σχετικά με την πρόληψη και την αντιμετπιση επιθέσεων ransomare
Πός τρέτει να αντιμτοπίστε μια κυβρνοεπίθεση
α αντιμετοτίσετε μα κυβερνοεπίθεση
Το τμήμα έρευνας της Check Point @ Software Technologies Ltd
( NASDAQ: CHKP), Check Point Research (CPR) , πρόσφατα Απομείωση υπεραξίας
αποκάλυψε ότι ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός επιθέσεων ra somware αυξήθηκε κατά 93% τους τελευταίους 12 μήνες . Κάθε
εβδομάδα , περισσότεροι από 1.200 oργανισμοί παγκοσμίως πέφ
τουν θύματα επίθεσης ransomware χαι σε κίνδυνο βρίσκονται
όλες οι επιχειρήσεις χωρίς εξαιρέσεις.
ΕΛΓΕΚΑ:
θυγατρκής
Σύμφωνα με την gbersecurity Ventures, οι ζημιές που
θα προκληθούν από το ransomware θα φτάσουν φέτος
περίπου τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια , δηλαδή θα
αυξηθούν κατά 57 φορές σε σχέση με το 2015. Μέχρι
το 2031, το κόστος των περιστατικν ransomware θα
μπορούσε να ξεπεράσει ακόμη και το δυσθερητο
ποσό των 265 δισεκατομμυρίων δολαρίων Ο αριθμός
των επιθέσεων rans omware αυξάνεται για έναν απλό
λόγο , οι χάκερ πληρνονται . Η προθυμία για πληρωμή
δημιουργεί έναν επικίνδυνο προηγούμενο
Η Διοίκη ση του Ομίλου
ΕΛΓΕΚΑΕΛΓΕΚ-0,76%
στο πλαίσιο της διαδικασίας
κατάρτισης του Ενημερωτι
χού Δελτίου για την Αύξηση
του Μετοχικού Κεφαλαίου
της Μητρικής εταιρίας,
ποσού ύψους 6, 9 εκατ.
ευρ , προέβη σε επανεξέ-.
ταση της υπεραξίας που
προέρχεται από τη θυγατρι
Το προφίλ των σπιτιν
του αγοράζουν τάρα οι Ελληνες
ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ
εταιρία
Α.Ε. ,
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Στον νέο έλεγχο απο μείωσης , ο οποίος αφορά παρε
λθούσες χρήσεις , υιοθε τήθηκε ένα πιο συντηρητικό
σενάριο των βασικν παραδοχν, με συνέπεια να
προκύψει ανάγκη περαι
τέρω απομείωσης της υπερ
αξίας που κατέχει ο Όμιλος
κατά 2.443 χιλ . ευρ .
Ως συνέπεια της εν λόγω
διαδικασίας,
Ενεργητικού του Ομίλου
Μυτιληναίος: Από 1η Ιουλίου
η καταβολή του μερίσματος
Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αναμικτό ποσό
κοιννει ότι η Ετή σια 0,37798 76510 ευρ ανά
σύνολο
Στροφή σε κατοικίες με μεγαλύτερους χρους ,
στε να καλύπτουν με άνεση τις στεγαστικές
τους ανάγκες , πραγματοποιούν τον τελευταίο
καιρό οι Έλληνες αγοραστές αχινήτων . Καθοοιστικοί παράγοντες επιλογής ενός διαμερίσματος, μίας μονοκατοικίας ή μεζονέτας αποτελούν
εκτός της τοποθεσίας και της ηλικίας , το
εμβαδόν και η διαρρύθμισή του, εν αποδεικ
νύεται ότι 4 στα 10 ακίνητα που πωλούνται
πανελλαδικά είναι επιφάνειας άνω των 90 τετρ
αγωνικν μέτρων
μετοχή , προσαυξη μένο
με το μέρισμα που αντι
στοιχεί στις
ίδιες μετοχές που
Τακτική Γενική Συνέλευτων Μετόχων της
31/12/2020
31/12/2019 διαμορφνεται
σε 150.501 χιλ. ευρ και
αντίστοιχα, εν το σύνολο
των Ιδίων Κεφαλαίων του
Ομλου δια μορφνεται σε229 χιλ. ευρ και 2.216 χιλ .
ευρ, αντίστοιχα. Τα δημοσιευθέντα μεγέθη ήταν
152.944 χιλ. ευρ και
157.431 χιλ. ευρ και 2.214
ευρ, αντίστοιχα.
Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 15η Ιου6.799.895
νίου 2021, αποφάσισε κατέχει η Βταιρεία στις
154.988
μεταξύ άλλων , τη διανομή μερίσματος ανερχόμε-ηνία
24 Ιουνίου 2021 (ημερομ
αποκοπής
νο στο ποσό των τοιάντα μερίσματος).Σημεινεται
ότι σύμφωνα με
έξι λεπτν του ευρ
(ε0,36) ανά μετοχή .
ισχύουσες φορολογικές
Το ποσό του μερίσματος διατάξεις, το προς διανοκαταβληθεί μή μέρισμα υπόκειται σε
τελικς διαμορφνεται παρακράτηση φόρου 5%
Created by Universal Document Converter