Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ Ε
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 24.06.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΕΡΙΔΑ ΟιΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΗΕΝΟΥ ΔΗΝΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 250
Αρ Φύλλου: 6812
Θα χορηγηθεί σε επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης
Βυγονται δένεια 2 διο. ευρό σε μιχρομενοοις μέσο Αναπτιξιακής
Οι όροι και οι προϋποθέσεις
γον από το ΠΑΙ ου h Πιμαμ Ατίταςς
Στο ανεότευχτο > Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) μπορούν
να μεταφερθούν υπό μια σειρά προϋποθέσεων, έργα τα οποία
είχαν εγραφεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔ )
για το έτος 2021. Επισημαίνεται ότι το ΕΠΑ έχει πενταετή διάρ
κεια ( 2021 -2025 ) και θα χρηματοδοτεί έργα, αποκλειστικά από
εθνικούς πόρους. Μάλιστα για την πρτη περίοδο 2021-2025 θα
διατεθούν 10 δισ. ευρ.
Μυτιληναίος: Από 1η
Ιουλίου η καταβολή
του μερίσματος
Οι προύποθέσεις μεταφοράς, καθορίζονται με απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάν
νη Τσακίρη, στόχος της οποίας (απόφασης) είναι η η
διασφάλιση της ομαλής και έγκαιρης ένταξης έργων
ήδη εγγεγραμμένων στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ 2021,
στα Προγράμματα Ανάπτυξης της Προγραμματικής
Περιόδου 2021-2025του ΕΠΑκαι ο προσδιορισμός της
διαδικασίας σταδιακής ενεργοποίησης των Τομεακν
και Περιφερειακν Προγραμμάτων Ανάπτυξης
(ΤΠΑΠΠΑ) του ΕΠΑ 2021-2025 από την 1η Ιουλίου
2021 και εξής.
Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ανακοιννει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της Εταιρ είας ,
που πραγματοποιήθηκε την
15η Ιουνίου 2021, αποφάσισε μεταξύ άλλων , τη διανομή μερίσματος ανερχόμενο
στο ποσό των τοιάντα έξι
λεπτν του ευρ (Ε0,56 )
ανά μετοχή.
Προχορούν οι δεσμεντικές για
το Ulra-Fast Βιoadband
Το ποσό του μερίσματος
που θα κατα βληθεί τελικς
διαμορφνεται στο μικτό
0,37798765 10
ευρ ανά μετοχή , προσαυξημένο με το μέρισμα που
αντιστοιχεί στις 6.799.895
ίδιες μετοχές
κατέχει η Εταιρεία στις 24
Ιουνίου 2021 (ημερο μηνία
αποκοπής του μερίσματος).
Πρόστιμα Ε36,900 μοίρασε
η μονάδα Ελέγχου της Αγοράς
προβλεπόμενων
κανόνων κατά τα οριζόΕπιχειρήσεις εποπτείας
της τήρησης εφαρμογής
των μέτρων περιορισμού
της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 στην Αττι κή διενήργη σαν ελεγκτές
Σημεινεται ότι σύμφωνα
με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το προς δια νομή μέρισμα υπόχειται σε
παρακράτη ση φόρου 5%
( με την εξαίρεση ή διαφοοποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους οι
οποίοι υπόκεινται σε ειδι
Μετά την επιτιχημένη ολοκλήρωση της διαδι
κασίας του ανταγωνιστικού διαλόγου για το έργο
ανάπτυξης υποδομν υπερυψηλής ευουζωνικότ
ητας Ultra-Fast Broadband (UFBB ) , με απόφαση
που υπέγραψε ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης
( φωτό ) ανακοιννεται η πρόσκλη ση υποβολής
δεσμευτικν προσφορν για το έργο.Κύριος του
έργου είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιν και Ταχυδρομείων και αναθέτουσα αρχή η
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής
Τομέα Τεχνολογιν Πληροφορικής και Επικοινωνιν , που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνη σης.
μενα στις ΚΥΑ 3658 7/10( B'2476)
38197/18-6-2021 (Β'2660)
και συγκεκριμένα για μη
Διυπηρεσιακής τήρηση του ωραρίου λειΜονάδας Ελέγχου Αγο - τουργίας των καταστημάτων, παρουσία όρθιων
Ιουνίου (βραδινές πελατν , μη χρήση μασάσκοπη
στιμα συνολικού ύψους μετακίνηση (φυσικά πρό έλεγχοι
ματα υγειονο μικού ενδια- συνεχίζονται με εντατιφέροντος και φυσικά κούς ρυθμούς στο σίνολο
6-2021
ράς (ΔΙΜΕA) στις 18 &
κές διατάξεις).
ρες).Επιβλήθηκαν πρόκν
Συνεπεία αυτού , το καθαρό
προς είσπραξη ποσό από
τους μετόχους θα ανέλθει
στο ποσό των 0,35 9088 2685
ευρ ανά μετοχή .
36.900 ευρ σε καταστή- σωπα). Οι
πρόσωπα, για μη τήρηση
της επικράτε ιας.
Created by Universal Document Converter