Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Βόζεμπεργκ: Στόχος οι μηδενικοί θάνατοι στην άσφαλτο μέχρι το 2050
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 6002 Πέμπτη 24.06.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ - Πλομονοίας (Γλάδστων ος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Eurostat: Ψηλά
η Ελλάδα σε
ποσοστά ατόμων
εκτός εργατικού
δυναμικού
Agrohellas:
>>> ελ.
ΕΦΚΑ:
>>> ελ
Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια
για τις εισφορές Μαΐου
στη μονάδα λιπασμάτων
Μεταξύ των χωρν της ΕΕ με
τα υψηλότερα ποσοστά ατό μων εκτός εργατικού δυναμι κού ( ηλικίας 15-64 ετν) ,
χατατάσσεται η Ελλάδα, μετά
την Ιτελία και την Κοοατία .
σύμφωνα με στοιχεία της
Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα
Σύμφωνα με τη Eurostat,
εκτός εργαπικού δυναμικού,
θεωρούνται τα άτομα που δεν
είναι ούτε απασχολού μενα
ούτε άνεργα, δεν είναι διαθέ
σιμα ή δεν αναζητούν
εργασία για διάφορους λόγο
uς για παράδειγμα, επειδή
σπουδάζουν, ή φροντίζουν
μέλη της οικογένειας, ή έχουν
συνταξιοδοτηθ εί, ή λόγω
ασθένειας ή ανατηρίας
JP Morgan:
Ειδικότερα, το 2020 στην
το ποσοστό των ατόμων εκτός
του εργατικού δυναμικού ως
ποσοστό
Ουδέτερη πλέονη σύσταση
για τα ελληνικά ομόλογα
συνολικού
πληθυσμού
εργασίας (1564 ετν ) , ανή
λθε σε 27,1% , αυξημένο κατά
0,5 ποσοστιαίες μονάδες σε
σχέση με το 2019.
Τα υψηλότερα ποσοστά
κατέγραψαν
( 359%) , η Κροατία (32,9%),
η Ελλάδα (32,6 ) , το Βέλγιο
( 31,4% ) και
( 30,8%) . Αντιθέτως , τα χαμ
ηλότερα ποσοστά σημειθηκαν στη Σουηδία (17 ,5 ),
στην ΟΜανδία ( 19,1ο), στην
Εσθονία (20,790 ) , στη Γερ
μανία (20,8%) και στη
( 21,0%) Σε σύγκριση με ο
2019 , οι μεγαλύτερες αυξήσεις στο ποσοστό των ατόμων | χαμηλά επίπεδα έναντι
εκτός εργατικού δυναμικού
καταγράφηκαν στην Ισπανία
και την Ιταλία (1,6 ποσοστιαίες μονάδες το 2020),
στην Ιρλανδία ( 14 μονάδες) ,
στην Πορτογαία ( 1,2 ), τη
Βουλγαρία και στην Ελλάδα
(1 ποσοστιαία μονάδα)
ηλικία
Ουδέτερη σύσταση από
θετική ποογενέστερα προ
τείνει η αμερικανική επενδυτική τράπεζα JP Morgan
για τα ελληνικά αλλά και
χυποιακά κρατικά ομόλοspreads δικαιολογούνται
από τα ισχυρά μακροοικονομικά θεμελιδη ,
οποία ενισχύονται περαι
τέρω από τις αναμενόμενες εκταμιεύσεις των κονγα, έπειτα από τις ισχυρές δυλίων του Ευρωπαϊκού
τους επιδόσεις το πρόσφα- Ταμείου Ανάκαμψης και
τις πολύ υποστηρικτικές
αγορές ομολόγων από την
Κεντρική
spreads των ελληνικν Τράπεζα για το υπόλοιπο
του 2021, τον ίζεται.Για
Ιταλία
Ίσως και την πρτη θέση στην παγκόσμια αγορά πιστοποίησης επαγγε
λματικν και γλωσσικν δεξιοτήτων , κατέχει πλέον ο ελληνικός όμλος
PeopleCert, μετά την εξαγορά της βρετανικής Αxelos, έναντι 450 εκατ.
Εξαγορά που φέρνει σημαντικές αλλαγές , καθς για πρτη φορά η εται.
ρεία θα προχωρήσει σε έχδοση ομολογιακού δανείου 300 εκαι. ευρ ,
εν θα ακολουθήσει και η είσοδος στρατηγικού επενδυτή, ο οποίος θα
αποχτήσει το 20%.
η Ρουμανία
το χρονικό διάστημα.
H JP Morgan εκτιμά ότι τα
Ευρωπαϊκή
Δανία
δεκαετν ομολόγων θα
παραμείνουν σταθερά σε
τους επενδυτές που αναζ - Όπως αποχκόλυψε χθες σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου ο
ιδουτής, πρόεδρος και διεκαθς Morgan θεωρεί ότι τα ομό - υθύνοντας σύμβουλος της εται
υποδέχεται στο μετοχικό της
κεφάλαιο
ποσοστό 20%την αμερικανική
FTV Capital με έδρα το Σαν
αποκτήσουν
θέσεις στην Ελλάδα, η JP
ητούν
μειοψηφικό
των γερμανικν τους επόμήνες,
μενους
κυνούνται κοντά στα χαμ λογα διάρκειας 7-9 ετν
είναι ελχυστικά , καθς
ευρωπαϊκή χρίση χρέους ποοσφέρουν τις καλύτερες
διαφορές στις αποδόσεις
σε σχέση με την υπόλουτη
ρείας , Βύρωνας Νικολαΐδης, Φρανσίσκο,
ηλότερα επίπεδα από την
του 2011, επισημαίνουν οι
αναλυτές του οίκου.
ιστορικά
χαμηλά περιφέρεια.
Created by Universal Document Converter