Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ Ο
ΑΘΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ .
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
23 Ιουνίου 2021
Αγριπτίνης μάρτ. Αριστοκλέους πρεσβυτέρου
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία και μεταβλητοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 35β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία και μεταβλητοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 35β.
Αριθμ. φύλ 41989
ΤΕτος 145ον
Τιμή 1,5ε
Σελήνη 13 ήμερων Ι Ανατολή ήλίου 6.03-Δύσις ήλίου 8.51
ΕΠΕΤΕΙΗΣΥΣΤΑΣΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΗΔΗΜΠΟΥΡΓΙΑΤΗΣ ΒΑD BANK
Πρός συγχωνεύσεις τραπεζν τό 2022
Πηγές Τραπέζης τς
Ελλάδος: <Τάχρηματοπιστωτικά ίδρύματα δέν παράγουν έσοδα,
άργά ή γρήγορα θά χρειαστεί έγχείρισις
ΣΕ ΚΥΚΛΟ συγχωνεύσεων και έξα - στρατηγικν έπενδυτν και ξένων
γορν φαίνεται νά δδεύει τό έλληνι- οίκων. Οί τροκλήσεις της πανδημίας
καί ό κίνδυνος νά άντιμετωπίσουν οί
τοι τραπεζικοί παράγοντες έκτιμούν τράπεζες μία νέα γενιά μή έξυπηρεδτι άπαιτούνται λεπτές χειρουργικές τουμένων άνοιγμάτων , γεγονός πού
θά έπέφερε νέες άπαιτήσεις γιά προβλέψεις έπισφαλείας καί ίδια κεφάαρθρωτικά ζητήματα , πού χαρακτη- λαια, έπαναφέρουν τήν άνάγκη άντιμετωπίσεως παλαιν και νέων προβλημάτων , βάζοντας τίς έξαγορές
και τις συγχωνεύσεις των τραπεζν
σέ πρτο πλάνο . Αύτή την λύση γιά
τό εύρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα
συνολικά είχε δείξει άπό τόν περατρόπος για τήν έξάλειψη της πλεο-παϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού θά
ναζούσης ίκανότητος καί την άποκα- μπορούσε να άνοίξει το κεφάλαιο
τάσταση τν εύρωπαϊκν τραπεζν έξαγορν και νέων συγχωνεύσεων ,
ς έλκυστικν έπενδυτικν προτά- ταρά τό γεγονός ότι τό έλληνικό τρασεων , είναι ή ένοποίησις. Προσέ- πεζικό σύστημα παρουσιάζει τήν μεθεσε άκόμη ότι κή έμπειρία σέ άλλες γαλύτερη συγκέντρωση σέ πανευρωχρες καί βιομηχανίες δείχνει ότι παϊκό έπίπεδο (90% τής άγορας στίς
μετά τίς μεγάλες καταστροφές ή ένο- 4 συστημικές Όσοι παρακολουθούν
ποίησις είναι συχνά βασικό συστατικό γιά μία ταχεία και έπιτυχημένη ότι θά μπορούσε να ύπάρξει ένδιαάνάκαμψη
κότραπεζικό σύστημα , καθς έγκρι
κινήσεις γιά νά άντιμετωπισθεί ή χα μηλή κερδοφορία και τά σοβαρά δι ρίζουν τίς έγχριες τράπεζες .
ΤΡΑΠ ΕΖΑΤΗ ΕΛΛΑ ΔΟΣ
άπό κοντά τίς έξελίξεις προβλέπουν
Συμφνως πρός πηγές τής Τραπέζης τής Ελλάδος, άφού έξυγιανθούν οι τραπεζικοί ίσολογισμοί και
περιορισθουν τά κκόκκινα δάνεια,
σταδιακά άπό τό 2022 και μετά είναι
πολύ πιθανό νά ύπάρξει άναδιάρθρω - σμένο Νοέμβριο δ έπί κεφαλής τού
σις του κλάδου τόσο μέσω συγχωνεύσεων άλλά κυρίως μέ την είσοδο Ανδρέα -Ενρία , τονίζων ότι κένας
φέρον άπό διεθνείς έπενδυτές άρκεί
νά ξεπερασθούν τά προβλήματα πού
Όπως έπιση μαίνεται , αύτήν τήν
στιγμή προέχει κατ, άπόλυτη προ-υπαρχουν σε αύτήν τήν χρονική συτεραιότητα τό θέμα της έξυγιάνσε - /κυρια και υπό την προϋπόθεσιν, δτι
ως τν ίσολογισμν τν έλληνικν
τραπεζν . Άμέσως και ύπό προϋπο-μ
θέσεις πού συνδέονται μέ τήν Εύρω θά άξιοποιηθούν οί τόροι του Ταμείου Ανακάμψεως, δημιουργντας
'Ένιαίου Εποπτικού Μηχανισμοϋ
Συνέχεια στήν σελ. 2
του Μανλη Κοττάκη
Μήνυμα Αθήνας
πρός Ζάεφ μέ νόημα
ΑΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Τό τέλος του Άδάμ καί τής Εύας
Θράσος πιλότου:
Απαιτεί συνεπιμέλεια
Τόν κατηγορεϊ.
για διχαστικήρητορική
ΑΠΑΝΤΗΣΗ στόν Πρωθυπουργό τν
Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ έδωσε ή κυβερνητική έκπρόσωπος Αριστοτελία Πελνη
καλντας τον σέ πλήρη έφαρμογή τής
συμφωνίας τν Πρεσπν και άποφυγή
της διχαστικής ρητορικής . Υπενθυμίζεται ότι δ Ζάεφ σέ άνάρτηση στά μέσα κοι
νωνικής δικτυσεως άνεφέρθη στήν χρα του ς κΜακεδονίω, χωρίς τόν γεωγραφικό προσδιορισμό Βόρεια . Τούτο
δέ , συνέβη λίγες μόνον ήμέρες άφου ή
έθνική όμάς ποδοσφαίρου των Σκοπίων
ένεφανίσθηστό εύρωπαϊκό πρωτάθλημα
μέτό όνομα Μακεδονίων και μέ τόν ήλιο
ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ στά Γλυκά Νερά πυροδοτεί κάτω άπό ρητικς είχε ς δικαίωμα ό δολοφόνος της Μακρυτίς γραμμές , μακριά άπό τά κομματικά ραντάρ, συ- νίτσας πρίνάπό τήν δολοφονία της συζύγου του για
γκρούσεις ίδεολογικές , άδιανόητες , για τά δεδο- άδικήματα άλλου χαρακτήρα . Κάτι πού θεωρητικς
μένα της έλληνικής κοινωνίας. Πολσεις άπίστευ- είχε ς δικαίωμα άκόμη καί άν ήταν κακοποιητικός
τες . Πέραν τής δικαιολογημένης όργής για τόν άδί- καίό πιλότος πρίν άπό την δολοφονία της Καρολάιν.
στακτο πιλότο ό όποιος άφήρεσε τήν ζωή τής συζύγου του μπροστά στά μάτια του εντεκαμηνου έπιχειρουν
μωρού του, στά κοινωνικά δίκτυα διεξάγεται ήδη μία επιχειρον με τον ορο γυναικοκτονία πουπαραέπικίνδυνη συζήτηση: πόσο βίαιοι μπορει νά είναι πεμπει στην βίαιη έπικράτηση του ίσχυρού φύλου
οι άνδρες; Πόσο κακοποιητικοί άπέναντι στις γυ- άφήνημα γιά τίς σχέσεις των δύο φύλων στόν 21ο
ναϊκες; Οί γυναικείες φεμινιστικές όργανσεις λανσάρουν μάλιστα ένα νέο φορτισμένο νομικό όρο ό
όποιος δέν υπάρχει πουθενά στό δίκαιό μας: Γυναι- γυναικες τά άξιωματικς θύματα. Μέ την άνεση του
κοκτονία . Περιγράφει μέ φυλετικά χαρακτηριστικά ανθρωπου πού διαφνησε μέ συγκεκριμένες διατάτήν άνθρωποκτονία γυναικν και έπιχειρεί νά είσα - ξεις του νομοοχεδίου γιά τήν συνεπιμέλεια, έννογάγει στόν νομικό μας πολιτισμό ένα νέο είδεχθές εται πως διαφωνω μέ τέτοιου είδους γενικεύσεις .
ίδινυμο έγκλημα . Το έγκλημα των άνδρν. Μέ φι
λοδοξία νά άποτελέσει είδικό κεφάλαιο στον ποι τρεύουν τούς άνδρες τους . Ούδεμία πατριαρχια
νικό κδικα. Η όλη συζήτηση ίσως νά θεωρείτο και
αγραφικήν άν δέν ύπήρχε ύπόστρωμα . Οί γυναι
κείες όργανσεις στήν Ελλάδα άρχισαν νά άνα- πρότυπα οι σχέσεις πού έχουν τιναχθεϊ στόν άέρα
δεικνύουν μέ πολωτικά χαρακτηριστικά τίς φορτισμένες σχέσεις άνδρων γυναικν μετά την ψήφι . χουν έπισης άνδρες μέ ροπή στό έγκλημα , ύπάρση του νομοσχεδίου γιά τήν συνεπιμέλεια, τό όποιο χουν και γυναϊκες . Έρευνα των New York Times
πράγματι έπιτρέπει άπαραδέκτως σέ γονείς πού κακοποιούν τόν/τήν σύζυγό τους νά διεκδικουν τήν υποστηρίζει ότι τό 32 τοις έκατό τν δολοφονιν
συνεπιμέλεια τέκνου άν δέν έχουν καταδικαστεί πασης μορφής στίς Η ΠΑ τά διέπραξαν γυναϊκες.
άμετακλήτως άπό τήν δικαιοσύνη! Κάτι πού θεω Στήν πραγματικότητα, οίγυναικείες όργανσεις
άπέναντι στό άνίσχυρο , νά οίκοδομήσουν ένα νέο
αίνα . Οι άνδρες είναι οί άξιωματικς βίαιοι και οί
(σελ. 3)
Υπάρχουν έκατομμύρια άνδρες πού λατρεύουν τίς
γυναϊκες τους και έκατομμύρια γυναϊκες πού λαΤαμείο
Παράκαμψης
Συνέχεια στήν σελ.3
ούδεμία μητριαρχία μεταξύ τους. Δέν όρίζουν τά
του Κστα Κόλμερ
και έχουν όδηγηθεί σέ όριστική διάρρηξη . ΥπάρΤήν βρεταννική ΑΧELOS
έξηγόρασε ή PeopleCert
ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ της Εύρωπαϊκής Ένω σης για την άνάκαμψη της Ελληνικής
οίκονομίας έπειτα άπό την πτση έπί
δεκαπέντε μήνες , δέν ήσαν 70 δισ.
εύρ πού πανηγύρισε άρχικά ή φιλα
λήθης κυβέρνησή μας, άλλά τελικά
30,5 διο . εύρ κι άπ' αυτά τά μισά δανεικά. Ευτυχς!
που μου έστειλε ό δικηγόρος Ραφαήλ Καλυβιτης
Λεπτομέρειες στήν σελ. 2
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
Διότι μέ τό δημόσιον χρέος στά
341 δισ. εύρ (200% του ΑΕΠ) ή Ελλά
δα δέν έχει άλλες άντοχές δανεισμου
για "Πράσινα και Ψηφιακά έργαν που
έλάχιστα συμβάλλουν στήν άποπληρωμή του , ούτε για τήν άντιμετπιση
του δημογραφικού προβλήματος που
υπονομεύει τόν Έλληνισμό .
Άκόμη κι άν ό<πράσινος και ψηφιακός μετασχηματισμός της Ελληνικής οίκονομίας έπετεύχθη-πράγμα
άμφίβολο- είς ούδέν θά συμβάλλει
στήν αύξηση της παραγωγής , τή μείωση της άνεργίας καί την άντιμετπιση της διόγκωσης του έλλείμματος
στό ίσοζύγιο έξωτερικν πληρωμν ,
που άποκρύπτεται κάτω άπ' τό αύξα νόμενο χρεωστικό ύπόλοιπο του κονδυλίου ΤΡΓΚΕΤ2, στό παθητικό της
Τραπέζης της Ελλάδος-ήδη κάπου
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
<Οχν τής UEFA
στούς ΛΟΑΤΚΙ
Μέτούς Ιππείς,
απο το Ηθνικό Θέατο
σηκωνει αυλαία ή Επίδαυρος
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Στόν άπομακρυσμένο Άρκτικό Κύκλο μετακόμισε ή Βαλεντίνα Μιότσο τήν περίοδο τής καραντίνας Ο Δεέμβριος και ό Ίανουάριος ήταν δύο μήνες
μόνο σκοτάδιν λέι ή Μιότσο , που κατάγεται άπό
τήν βόρεια ίταλική περιοχή Τής Εμιλια Ρομάνια καί
είδε τήν ζωή της νά άνατρέπεται άπό τήν πανδημία Όπως άμέτρητοι άλλοι στόν κλάδο τν ταξ διν, ή ζωή Τής Μιότσο σταμάτησε. Χωρίς νά μπορείνά έργαστί συνέχισε τό blogging καί έργαζόταν
μέσω διαδικτύου. Όταν προσεγγίστηκε μέσω του
Instagram τόν περασμένο Σεπτέμβριο, μέ μιά προσφορά νά πάει στόν Αρκτικό Κύκλο γιά νά διευθύνει έναν ξεννα, δν τό πίστευε Φοβόμουν, Όχι, Τό
είδα ς μιά όμορφη εύκαιρία νά έπισκεφτ μέρη πού
ίσως δέν θά είχα έπιλέξει ποτέ άπό μόνη μουν λέε .
Η UEFA άπήντησε άρνητικά στόν φωτισμό τής
Alianz Arena στά χρματα τού ούρανίου τόξου
της ΛΟΑΤKΙ κοινότητος , μία ήμέρα πρίν άπό την
άναμέτρηση Γερμανία-Ούγγαρία γιά την 3η καί τελευταία άγωνιστική στόν 6ο όμιλο του EURO 2020.
οί φορείς τής πόλεως τού Μονάχου θέλησαν νά προβουν σ' αυτήν τήν ένέργεια, άντιδρντας σέ έναν νόμο
πού έψηφίσθη πρόσφατα στήν Ούγαρία . Ωστόσο, ή
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ. 8
Περίάνασχηματισμν καί ...ταλαιές ίστορίες
. Τήν <φουσκωτήν άρχι τεκτονική και τήν έπαναχρησιμοποίηση ύλικν έορτάζειή φετινή Μπιενάλλε Αρχιτεκτονικής τής Βενετίας μέ τήν έκθεση
του κMuseo Aereo Solar, ένός άερόστατου κατασκευασμένου άπό έκατοντάδες πλαστικές σακκούλε
που θά κατέληγαν σέχωματερές ή στούς κεανούς.
Από τό 2007, πολλά Τέτοια άερόστατα έχουν κάνει
τήν έμφάνισή τους σέ όλον τόν κόσμο. Ή κολλεκτίβα πίσω άπό τήν δημιουργία τους συλλέγει έκατοντάδες πλαστικές σακκουλε, Τις κόβει, Τις κολλάει
και Τις έννει γιά νά δημιουργήσει καμβά που φ λοξενεί ζωγραφιές καί προσωπικές ίστορίες ένθορρύνοντας έπανοχρησιμοποίηση και άνακύκλωση.
Ο Κωνσταντίνος Καρα- μπάρι ) και έμπιστευόταν έκτός άπό τήνπαραγωγή
πους πού γνρισαν πογus τν Κωνσταντίνο Καβέρνηση Τής χρας , άλλως ραμανλή . Είχαμε καθημερινή έπαφή μέ τον Βαγγέλη
Μπίστικα, τόν Στάμο Ζούλα
και τόν Μίμη Παπαναγιτου . Άνθρπους οί όποίοι
τό έχρινε άπαραίτητο (χω -δέν έχε περιθρια νά άσχο- κρίσμη καμπή, Τύχη άγαθή, είχαν, πρό πολλού ξεπεράσει
Συνέχεια στήν σελ. 4
μανλής άντιπαθούσε τούς ( όσο έπρεπε) τούς ύπουρ- έργου . Οi περίοδοι κατά τις λύ καλά και έκ του σύνεγκάνασχηματισμούφ. Σχεδί- γούς του .
αζε πολύ προσεκτικά τις κυβερνήσεις του , παρακολου- κυβερνήσεις του ήταν συθούσε έκ του σύνεγγus τό
έργο τν ύπουργν , έκανε
όποίες άνέλαβε τήν διακυΗ είκόνα που έδιναν οί
τε, δέν έπέτρεπαν τήν παραμπαγής, φυσικά μέ έμφανe μικρή άπλεια χρόνου . Τοσο τό 1955 όσο και τό 1974
Τίς παρεμβάσεις του όποτε συγκφότηση. Ο Καρομανλής ή χρα βρσκόταν σέ πολύ
εχουμε Φωνή!
στατη τήν κάρχηγικήν της
ρis νά τό παίρνει κανείς χα - ληθεί μέ ότιδήποτε άλλο, θητεύσομε δίπλα σέ άνθρ23-6-2021
9-771108 701137 '