Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ Ε ΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 19-Κυριακή 20
Τουνίου 2021
ΑΤΤΙΚΗ Ηλιοφάνεια καί νοτιοανατολικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 29β.
ΘΕΣΣΑΛΟNΙΚΗ Νεφσεις και νότιοι άνεμοι Θερμοκρασία έως 28β.
Αριθμ, φύλ 41987
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
Πρό της Πεντηκοστής. Παισίου όσ. του μεγάλου
Σελήνη 9ήμερν ! Άνατολή ήλίου 6.03-Δύσις ήλίου 8.51
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ: HΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΙΚΗ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗΝΕΚΛΟΠΙΚΗΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Μέ 36 δισ. εύρ ταμειακά διαθέσιμα
οι έκλογές είναι πάντα στό τραπέζι!
Γιατί ή Ελλάς έδανείσθη στό πρτο έξάμηνο τό ποσόν πού προγραμμάτιζε για όλο τό έτος
Ήόμιλία Μητοοτάκη στήν ΟΝΝΕΔ,
τό Νέο Σύμφωνο Σταθερότητος καί τά υπερμνημόνια
Ο κύριος Μητσοτάκης και πάλι άπήντησε ότι οι έκλογές θά γίνουν στό τέλος της
μου . Yίοθετεν μέν χάριν τής συζητήσε- δλους έμπιστεύεται τόν σχεδιασμό του για Κυβέρνησις εύρίσκονται στήν έντελς
ως τό έπιχείρημα πς καθυστέρησις τν έκλογές τό φθινόπωρο του 2022 άφου θά
ΣΕ όλες τίς τελευταίες δημόσιες τοποθετήσεις του ό Πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης ξεκαθαρίζει ότι οί έκλογές τετραετίας . (Ο κύριος Τσίπρας δέν φαίνε - έκλογν θά προκαλέσει μίνι φθορά στήν έχουν <πέσειν στήν άγορά τά χρήματα τοϋ
θά διεξαχθούν στό τέλος τής τετραετίας .
Τό έπραξε στήν τελευταία συνεδρίαση του
Διαγραμματειακού 'Οργάνου της ΝΔ στό
όποίο προήδρευσε Τό έπραξε καί προχθές στήν Βουλή όταν ό άρχηγός τής άξι- ς σημείο συμφωνίας τους την κατάργηση κό Δέν μπορ νά πάω σέ δίμηνο διαδοωματικής Αντιπολιτεύσεως Αλέξης Τσί
πρας ύπεστήριξε-χωρίς να ζητεί έκλογές-ωτικές συνομιλίες του ό Πρωθυπουργός δι δτι ή (κλεψύδρα άδειάζεν, τς κοί μέρες αβεβαινει τούς πάντες δτι δέν θά γίνουν
σας στήν έξουσία είναι μετρημένεφ και έκλογές . 100%, όπως λέει σέ στελέχη χτίσει μέ τίς μεταρρυθμίσεις. Είναι σά να μελετούν έξ έπαγγέλματος τό τοπίο είναι
ότι κέχει άρχίσει ή άντίστροφη μέτρησην.
άντίθετη κατεύθυνση άπό όσα διακηρύσσει μέ έμφαση ίδιωτικς για τίς έκλογές.
Ταμείου Ανακάμψεως . Τίς τελευταΐες ήμέ- Τόπρόγραμμα δανεισμού τής χρας είναι
ρες ό Πρωθυπουργός έκλεισε και τό θέμα ή πρτη ένδειξις. Σύμφωνα μέ ρεπορτάζ
τής Ναυτεμπορικής της 10.6.2021 (Θά νος Τσίρος)ή Ελλάς ύπερκάλυψε στά μισά
της χρονιάς τόν έτήσιο στόχο δανεισμού
του ΟΔΔΗΧ μετά την τελευταία έξοδο στίς
ΝΔ καί ίσως της περιορίσει τήν πρωτοται να έπείσθη και προσφεύγων στόν δρο
κπροοδευτική διακυβέρνησην έκανε έμμέ - βουλία τν κινήσεων στις διερευνητικές
σως πρόταση μετεκλογικής συνεργασίας έντολές μετά άπό έκλογές άναλογικής ,
στήν Πρόεδρο του ΚIΝΑΛ προβάλλοντας
του άνασχηματισμού.
άλλά άπό τήν άλλη τονίζει κάτι σημαντι ΚΑπό τήν στιγμή πού δέν μπορ νά κάνω άλλαγές σέ βασικά Υτουργεία όπως τό
χικν έκλογν τήν στιγμή πού οι άγορές Εξωτερικν ή το Οίκονομικν, δεν εχει άγορές και τήν αντληση 2,5 δισ. εύρ έπί
μας δανείζουν μέ έπιτόκια Γερμανίας λόγω ΕΚΤ καίλόγω τής άξιοπιστίας πού έχω Τό πρόβλη μα πού ύπάρχει σέ όλους όσοι
του έργασιακού νόμου ) Άλλά και στίς ίδινόημω σημεινει σύμφωνα μέ τίς πηγές .
πλέον . Μαζί μέ τά 2,5 δισ. του προγράμ ματος SURE, τά ταμειακά διαθέσιμα θά
της ΝΔ πού τόν έπισκέπτονται στό Μαξί - όμολογ ότι είμαι σάν τούς άλλους . Σέ
πς όσα πράττει στήν δημοσία σφαϊρα ή
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Συναίνεση ά λά κάρτ
άπό ΣΥΡΙΖΑ
Περισσότερο άπρόβλεπτοι
όλιγτερο δεδομένοι!
Σφοδρές άντιδράσεις
για τίς στειρσεις
γιά τό έργασιακό
Ψήφισε τα μισά άρθρα λόγω
τν διεθνν συμβάσεων
σύστημα , και μία τεχνολογική
έπανάσταση πού άναδιαμορφνει κάθε πλευρά της ζωής μας ,
είδικά στόν κυβερνοχρον.
ΣΤΙΣ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021, λίγο μετά την είσβολή στό Καπιτλιο, καί έν όψει της όρκω
μοσίας Μπάιντεν, ό άεικίνητος
πρέσβης των ΗΠΑ στήν Άθήνα, Τζέφφρυ Πάυατ, άνέλαβε μία ένδιαφέρουσα πρωτοβουλία: διοργάνωσε συνέντευξη Τύπου στόν ίερό χρο της
Άρχαίας Άγοράς και κάλεσε σέ
αυτήν τήν Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα προαινιους φιλικούς οίκονομικούς, θρησκευΣακελλαροπούλου . Τήν. υποδέχθηκε στήν είσο- τικούς και πολιτισμικούς δεσμούς, όπως ή Ρωσ
δο του Αρχαιολογικοϋ χρου ς .. οίκοδεσπότης , σία και ή Κίνα . Επισημάναμε τότε τόδιπλό άτοπον:
την όδήγησε στό πόντιουμ και μέ φόντο τόν Παρ- τήν παραβίαση του πρωτοκόλλου-ποτέ Πρόεδρος
θεννα προχρησε μπροστά στίς άψυχες κάμε- Δημοκρατίας δέν έξισνεται μέ πρέσβη-άλλά και
ρες-ούδείς άλλος ήταν έκει- στήν προσφνηση τήν σιωπή της Προέδρου ή όποία ίσοδυναμούσε
της ύψηλής προσκεκλημένης του. Ή όποία μεταξύ μέ άποδοχή των λεγομένων του κυρίου Πάυατ. Λίάλλων περιεϊχε και μία παρότρυνση πρός τήν Πρό- γες μέρες άργότερα, στίς 10 Φεβρουαρίου 2021, ή
εδρο μέ τήν ίδιότητα της άρχηγου του κράτους: κυρία Σακελλαροπούλου είχε τηλεφωνική έπικοινά άντιμετωπίσουν Έλλάδα καί ΗΠΑ άπό κοινου νωνία μέ τόν Πρόεδρο της Ούκρανίας κύριο Ζες φίλοι καί σύμμαχοι ατίς προκλήσεις τουϋ νέου λένσκυ , κατά τήν διάρκεια της όποίας άναφέρκόσμουν. Τόν όποιο περιέγραφε ς έναν κόσμο θηκαν σύμφωνα μέ τήν έπίσημη άνακοίνωση τής
άνερχόμενου έθνικισμού, ύποχρησης της δημο- Προεδρίας στίς δυνατότητες συνεργασίας σέ τοκρατίας , έντεινόμενου άνταγωνισμού μέ τήν Κίνα, μείς άμοιβαίου ένδιαφέροντος, στίς σχέσεις της
τήν Ρωσσία καί άλλα αύταρχικά κράτη, αύξανόμε- Ούκρανίας μέ τήν Εύρωπαϊκή "Ενωση καί τό ΝΑΤΟ
νες άπειλές σέ ένα σταθερό καί άνοικτό διεθνές
ΜΕ τις ψήφους μόνο τν βουλευτν της
ΝΔέψηφίσθη τό έργασιακό νομοσχέδιο.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, δπως καί τά υπόλοιπα κόμ ματα της άντιπολιτεύσεως , τό κατεψήφισαν μέν , άλλά ύπερψήφισε σχεδόν τά
μισά άρθρα του . Κάποια άρθρα συνεκέντρωσαν άκόμη και 280 ψήφους! Ο ΣΥ
PΙΖΑ ψήφισε συνολικς 55 άρθρα καί τό
ΚΙΝΑΛ 57.Ολιγτερα άρθρα ψήφισαν
τό ΜΕΡΑ25 και ή Ελληνική Λύσις , Οί
περισσότερες διατάξεις πού σχετίζονται
μέ την ένσωμάτωση τν Οδηγιν και
τν Συμβάσεων του Διεθνούς Γραφείου
Κατά την άντιφνησή της , ή
Πρόεδρος της Δημοκρατίας σιπησε αίδημόνως στίς έπιθετι κές άναφορές που έκανε ό κύριος πρέσβης κατά χωρν μέ
τίς όποιες ή Ελλάς διατηρεί
(σελ. 4)
Παλαιό γερμανικό
<κόλπον ό άποκλεισμός
τής Ελλάδας
άπό τίς Διασκέψεις
Συνέχεια στήν σελ . 3
ΉΜέρχελ σκληρότερη του Βίμαρκ
ΠΕΝΝΙΕΣ
του Τίτου Το. Αθανασιάδη
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
H ΑΠΟΦΑΣΗ της Γερμανίδας καγκελλαρίου νά άποκλείσει τήν Ελλάδα
άπό τήν Διάσκεψη γιά τή Λιβύη, πού
θά συνέλθει στό Βερολίνο τήν 23
Ίουνίου, προκαλεί όργή στόν Ελληνικό Λαό , δημιουργεί έρωτή ματα για
τόν ρόλο της Γερμανίας καί των διεθνν όργάνων και φέρνει στή μνήμη δύο άνάλογες περιπτσεις του
παρελθόντος , μέ θυμα και σ' αυτές
τόν Ελληνισμό και τάσυμφέροντά
του . Γεγονός πού σημαίνει ότι ή νοοτροπία τν λεγομένων Μεγάλων
Δυνάμεων σέ τίποτα δέν άλλαξε
όσον άφορά τή διεθνή δικαιοσύνη ,
παρά τούς δύο παγκοσμίους πολέμους του περασμένου αίνα και τις
σαρωτικές έπαναστάσεις του.
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
Άναγνωρίζετε τον
βασιλέα Άμπντάλλα
τής Τορδανίας; Φοράει στολή του Αστροστόλου; Από τόν και ρό που ήταν άκόμη διάδοχος Του θρόνου ήταν
φανατικός θεατής της
σειράς έπιστημονικής
φαντασίας Star Trek.
Είχε Τότε έπισκεφθεί τά
στούντιο καί ξεπερνντας κάθε προσδοκία του όχι
μόνον φόρεσε τήν στολή άλλά είχε καί μία σύντο
μη παρουσία σέ έπεισόδιο τής σειράς . Δίν ήταν ρόλος, δέν όμίλησε άλλά πέρασε φευγαλέα, περίπου
όπως έπρατπεό σκηνοθέτης Άλφρεντ Χίτσκοκ, πού
κρατούσε σέ άγωνία τους θεατέ, οί όποίοι περίμε
ναν νά τόν δούν . Ούδείς βεβαίως είχε άγωνία νά
δεί τόν Άμπντάλλα στό Star Trek , όπως και έλάχιστοι γνωρίζουν άκόμη και σήμερα τό ένδιαφέρον
καί τήν συμμετοχή του. Νά σημειωθεί ότι μέχρι
σήμερα παραμένει φανατικός συλλέκτης είδν σχε
Τικν μέ τήν σειρά έπιστημονικής φαντασίας, όπως
καί παλαιν όπλων.
Στίς 25/6 οί ύπογραφές
γιά τό Ελληνικό
Eορτάξεται ή ΕύρωπαϊκήΗμέρα τής Μουσικής
ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ Παρασκευή κλείνει ή συναλλαγή , και ύπογράφεται ή σύμβασις μεταβιβάσεως στόν
όμιλο της Lamda Development τής κρατικής έταιρείας πού κατέχει τό έμβληματικό άκίνητο, άφου
έχουν πλέον άπορριφθεί όλες οί προσφυγές στό Συμβούλιο της Επικρατείας για τήν άκύρωση του έργου.
H Lamda Development θά προχωρήσει σέ παρουσιάσεις τόσο τν άρχιτεκτονικν μελετν τν έπί
Συνέχεια στήν σελ.2
Πρτα άπ' όλα, άπό που καί ς
που ή Γερμανία, χρα πού έχει βουτηγμένα τά χέρια της στό αίμα τεσσάρων μεγάλων πολέμων άπό το
1866 μέχρι το 1945 ( σέ 79 χρόνια) ,
του Γερμανοαυστριακού (1866) , του
Συνέχεια στήν σελ. 6
Α:πομέραις στην σν 7
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Τά σχεδόν τοήμερα τού Άγίου Πνεύματος
Παλαιότερα, ή έορτή τής με τήν μαλλιαρή . Η μαλ- μίζαμε στήν μαμά ς λάφυ - συνήθιζαν νά μπαίνουν ς
Αναλήψεω ήταν σχολι- λιαρήν ήταν μία πέτρα μέ
κή άργία . θυμάμαι ότι κάθε χρόνο , ή μητέρα μου μας πού έπρεπε να έχει έπάνω
πήγαινε στήν θάλασσα, της φύκια ή θαλάσσια βρύα
στήν περιοχή Σκαραμαγκά και θαλάσσιες λειχήνε .
(τότε δέν ύπήρχαν έκεί διυλιστήρια καί ύψικάμινοι,
όπως έγραψε ό Γκάτσος βρουμε τήν πολυπόθητη
άργότερα), γιά wά πιάσου- πέτρα , την όποία προσκο. Φέτος τό καλοκαίρι τά αύτοκίνητα του Google
Street View έπιστρέφουν στούς δρόμους Τής
ρο) και έκείνη τήν έβαζε σέ τάγόνατα στή θάλασσα καί
<μαλλιάν, δηλαδή μία πέτρα μιά τσάντα γιά νά τήν πάμε έπαιρναν άπό 40 κύματα ve
ρό σέ ένα μπουκάλι . Σταυροκοπιόνταν και άγναντεύοντας Τόν άνοιχτό δρίζοντα
κατευόδωναν τόν Χριστό
λέγοντας Αντε, Χριστέλλη
μου, στό καλό! . Κι ένοχναν
Συνέχεια στήν σελ. 10
στό σπίτι , γιά γούρι .
Αργότερα, έμαθα άπό
πρόσφυγες τής γειτονιάς
μας δτι τό έθιμο τής <μαλτρα
έχουμε φωνή!
ΉΕστίω μεθαύριο
Έμείς , τά μικρά , κάναμε αμακροβούτια μέχρι νά λιαρής προερχόταν άπό
Ανανεωμένη καΑκομη πιο δυνατη!
Η Εστίαν, όπως καί οί ύπόλοιπες άπογευματινές έφημερίδες, δέν θά κυκλοφορήσει
μεθαύριο, λόγω της άργίας του Αγίου Πνεύματος. Ή Εστία θά κυκλοφορήσει κανονι κά τήν Τρίτη 22 Ίουνίου 2021.
τό Άγβαλί τής Μικράς Ασί ας . Έκεί , άνδρε και γυναϊκες
Dpontos
Συνέχεια στήν σελ.4
19-6-2021
9771108 " 701267