Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

23oC, 15:00

30oC, 21:00

25oC - Υγρασία 37%-96% - Άνεμοι: B -ΒΔ 1-4μπ. Ανατολή ηλίου: 06:12 - Δύση ηλίου: 21:10

€0.80

Åí áñ÷Þ ç ðßóôç!

Ποιος είναι ο μηχανισμός με τον οποίο κρίνουμε την αλήθεια ή το ψέμα; Όταν κάποιος μάς δίνει
μια πληροφορία, φυσικό είναι να σκεφτούμε ότι, προκειμένου να αποφανθούμε, εκκινούμε μέσα μας
μια νοητική αλυσίδα όπου πρώτα κατανοούμε τι μας είπαν, μετά τι σημαίνει αυτό και μετά ελέγχουμε και τι άλλο συνεπάγεται, ώστε
τελικά το αποδεχόμαστε ή το απορρίπτουμε. Αυτό το μοντέλο για το πώς μπορεί οι άνθρωποι να σκεφτόμαστε κριτικά χρονολογείται
από την εποχή του Καρτέσιου. Ο φιλοσοφικός του αντίπαλος, όμως, ο Σπινόζα, είχε ουσιαστικά προτείνει κάτι άλλο: ότι κάθε φορά,
πρώτα πιστεύουμε μια πληροφορία και μόνο μετά από την αποδοχή της ξεκινάμε να την επεξεργαζόμαστε, ώστε τελικά κάποιες δηλώσεις θα απορρίψουμε και κάποιες όχι. ΜΕ ΚΡΟΤΟΥΣ ΚΑΙ ΨΙΘΥΡΟΥΣ • Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΙΓΓΟΣ • ΣΕΛΙΔΑ 3»

Σάββατο 19 Ιουνίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5376

ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΜΠΑΝΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝ ΡΕΠΟ

Öýêéá ãéá ìåôáîùôÝò êïñäÝëåò
Åêêñåìüôçôá
êáé ìå ôçí åîÝäñá
(ðüíôå) ðïõ
ðáñáìÝíåé ìåôÝùñç
êáé äß÷ùò Üäåéá

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ

Êþóôáò Âëáóåñüò,
Ýíáò ðñùôïðüñïò
ôïõ êåñêõñáúêïý ôïõñéóìïý
Τουριστικός πράκτορας επιχειρηματίας (Sidari Travel, Kappa Vita Travel), και ξενοδόχος, ήταν ο κύριος συνεργάτης
της Thomson Holidays και του βρετανικού τουρισμού, με γραφεία σε πολλά σημεία του νησιού. Στο στιγμιότυπο από
αριστερά, Μεταλληνός, Δούκας, Βλασερός, Χαρίτος και Μούτσος από το f/b του οποίου και η φωτό. 8»

ΚΕΡΚΥΡΑ. Εικόνα εγκατάλειψης παρουσιάζει η παραλία
του Μον Ρεπό! Λόφοι από φύκια έχουν καταλάβει την παραλία σε όλο της το μήκος και μέχρι να γίνει ο απαιτούμενος
καθαρισμός, ο χώρος παραμένει κλειστός για το κοινό.
ΣΕΛΙΔΑ

52 ðôÞóåéò
ôçí ÐáñáóêåõÞ
óôçí ÊÝñêõñá Ðþò Þôáí ï ÌÜéïò
óôï áåñïäñüìéï 4»

Ôï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï Ìðåíéôóþí
ðñþôï óôïí Ìáñáèþíéï
Áíáêýêëùóçò Followgreen 8»

ÁíáâëÞèçêå ãéá ôéò 5 Éïõëßïõ ç
áðïóöñÜãéóç ôùí ðñïóöïñþí
ãéá ôï åñãïóôÜóéï óêïõðéäéþí

9»

Συνέντευξη
του Γάλλου
πολιτικού αναλυτή
και διεθνολόγου
Ζιλ Κεπέλ

Ç ÊÝñêõñá &
ôá Éüíéá, óýìâïëï
ãéá ôçí Åõñþðç 7»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα