Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
Ιουνίου
(Κιδιμερινή οικονομική ειδική ςρμρίδο Διακηρύξων Διμοιρσν
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7393
Τιμή : 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
Μεγάλεs
ανατιμίσες Ασφαλιστικές εισφορές
Έos το τέλ0s Ιουλίου η εκκαθάριση
σε 180.000 ασφαλισμένουs για το 2020
σε είδη
πρτηs
ανάγκης
Η εκκαθάριση θα καθυστερήσει
έναν μήνα και τα ειδοποιητήρια αναμένεται
να αναρτηθούν το
δεύτερο δεκαπενθή.
μερο του Ιουλίου, προκειμένου όσοι έχουν όλους τους κλάδους
χρεωστικά υπόλοιπα ασφάλισης , δηλαδή
να κατα βάλουν την
πρτη δόση εξόφλησής τους στο τέλος
Ιουλίου και την τελευ.
δόσεις αρχής γενομένης από το τέλος Ιουλίου.
Αφορά δε στο σύνολο
των ασφαλιστικν εισφορν, εργοδότη και
ασφαλισμένου , και για
άλλον
Αντιμέτωποι με ανα .
τιμήσεις σε βασικά
είδη διατροφής βρίσκονται ή δη οι καταυπέρ κύριας , επκουρι
κής και εφάπαξ καθς
και τις εισφορές υπέρ
υγειονομικής περίθαλ
ψης .
Συγκεκριμένα , προ
βλέπεται ότι σε περί.
πτωση που ελεύθερος
επαγγελματίας απα
επόμενο διάστημα ταία δόση τέλος Δε αναμένεται να υπάρξουν νέες αυξήσεις
τιμν σε περισσότερα
είδη , καθς παραμέ- εισφορν πρέπει να
νουν σε εξαιρετικά
υψηλά επίπεδα οι διε κεμβρίου 2021.
Σύμφωνα με
νόμο η εξόφληση των
προκύπτουν από την
επλεγείσα
στική κατηγορία , καλύπτεται η υποχρέωση κατηγορίας ( η οπoίa
από τη μισθωτή εργα.
σία εισφορές, υπολεί
πονται της επιλεγείσας
ασφαλι ολοκληρωθεί σεέξι σχολείται ταυτόχρονα
μηνιαίες δόσεις . Έτσι
όσοι μισθωτοί βρε - βάλλονται οι ασφαλ - καταβολής εισφορν
θούν με χρεωστικά
υπόλοιπα για το μπλοκάκι τους -κυρίως σθωτή του απασχό και ως μισθωτός, κατα στην περίπτωση της
παράλληλης απασχόλησης θα πρέπει να
είναι τουλάχιστον η
δεύτερη ) .
από τον ελεύθερο
επαγγελματία . Κάθε
ποσό εισφοράς πλέον
της υποχρέωσης που
προκύπτει από την
ασφαλιστική κατηγορία προσμετράται και
αυξάνει την μελλοντική συνταξιοδοτική
παροχή .
Αν οι καταβληθείσες
στικές εισφορές που
αντιστοιχούν στη μ .
ΙΠιγγιδns
αύξηση χρεν δσοι απασχολούνταν
Πολιτν προs
την εφορία
ασφαλισμένος καλεί ται να καλύψει τη διαο
βάσει
ληση,
ασφαλιστέων του απο δοχν.
Σε περίπτωση που οι
καταβληθείσες εισφο ρές είναι υψηλότερες
το 2020 με χαμηλούς
μισθούς , κάτω των 90ό
ευρ- θα πρέπει να
αποπληρσουν
χρέος του 12μήνου
του 2020 σε 6 μηνιαίες των εισφορν που
φορά.
Μέσω της διαδικασίας εκκαθάρισης, οι
ελεύθεροι επαγγελμα
συνέχεια στην 10
- Αυτονομν
ληξιτρόθεσμα
χρέη των ιδιωτν προς
την εφορία αυξάνονται
με υλιγγιδη ρυθμό
αποτυπνοντας σε με
γάλο βαθμό την πραγ.
ματική κατάσταση της
οικονομίας. Όπως προκύπτει από τα επίσημα
στοιχεία της ΑΑΔΕ, τα
οποία περιλαμβάνονται
στην έκθεση του Γρα Προϋπολογισμού του Κράτους στη
συνέχεια στην 2
- Πότε αναμένεται να ανακοινσει
το υπουργείο Περιβάλλοντο
και Ενέργειαs το νέο
Εξοικονομ-Αυτονομν
το οποίο έρχεται .
φείου
Σελίδα 9