Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΕΣΤΙΑ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
18 Τουνίου 2021
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις καί μεταβλητοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 31β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις, όμβροι και άνεμοι Θερμοκρασία έως 30β.
Αριθμ. φύλ 41986
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
Απόδοσις της έορτης της Αναλήψεως. Λεοντίου μάρτυρος
Σελήνης Πρ. Τέταρτο Ανατολή ήλίου 6.02,-Δύσις ήλίου 8.50
ΠΕΡΠΛΟΚΕΣ ΣΧΕTΙΚΩΣΠΡΟΣΤΗΝ ΑΡΣΗΤΟΥ ΕΜΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ
Πολεμικές άποζημισεις ζητεί ό Ράμα
ς άντάλλαγμα γιά τήν Χάγη
μωσεις
Oί άπαιτήσεις για έπιστροφή περιουσιν ύπό μεσεγγύησιν
της συζητήσεως για τήν άρση του έμπολέ
μου μεταξύ τν δύο χωρν.
Τίθεται λοιπόν το έρτημα , για ποιόν
λόγο ή Κυβέρνησις έσπευσε να όμιλήσει
ΤΕΛΙΚΩΣ προσφυγή στην Χάγη γιά την οίκονομικές . Είναι γεγονός ότι δ"Εντι Ρά
δριοθέτηση τν θαλασσίων ζωνν στό 1ονιο δέν είναι τόσο άπλή ύπόθεσις δσο πίστευαν όρισμένοι . Ήτοπράγματι έκπληξις φησαν κατά τόν πόλεμο, δέν έτόλμησε να
τό γεγονός ότι ή Άλβανία και μάλιστα ύπό όμιλήσει για τίς περιουσίες των Τσάμηδων.
την ήγεσία του μηχανορράφου Έντι Ράμα
συνεφνησε τόσο άπλά σέ μια νομότυπη
διαδικασία ή όποία συμφνως πρός δλες τίς ορίσθηκε λοιπόν νά ζητήσει ς άντάλλαγ
προβλέψεις θά δικαίωνε τις έλληνικές θέσεις. Όμως δέν συνεφνησε κτόσο άπλάν .
Ζητεί άνταλλάγματα . Καί δέν είναιή πρ - μίωση για περιουσίες πού τελούσαν ύπό με
τη φορά . Συνήθως ή Αλβανία λειτουργεί σέ σεγγύησιν άπό τόν καιρό του πολέμου.
λογική συναλλαγν . Τό έρτημα είναι έάν
οι άπαιτήσεις της κινούνται έντός λογικού
πλαισίου. Κάτι πού συνήθως δέν συμβαίνει.
Άκόμη και δταν οί άπαιτήσεις είναι μόνον γό Εξωτερικν Νίκο Κοτζια στό πλαίσιο
μα , ό όποίος εθεσε ζήτημα άποζημισες
περιουσιν πού άπωλέσθησαν ή κατεστρά
για συμφωνία μέ την Αλβανία και συνυποΤότε, την κατάσταση έσωσεν δροε σγετικό για τήν Χάγη; Ήταν πρόθυμη νά
σχετικό γιά την Χάγη; Ήταν πρόθυμη νά
δρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόύποχωρήσει στόν έκβιασμό του Εντι Ράμα
πουλος, δ όποίος έξήγησε στην κυβερνη- προκειμένου νά φθάσουμε στό διεθνές διΚάτι τέτοιο δέν ύπήρχε έπ' ούδενί περίπτωσις να γίνει δεκτό άπό τήν Ελλάδα. Περιση της έποχής άφ ένός ότι κάτι τέτοιο θα καστήριο για τήν όριοθέτηση τν θαλασάνοιγε τόνάσκό του Αίόλου-όποτε μπορει σίωνζωνν; Καίγιά ποιόν λόγο , τίποτε άπό
νά άποκτουσαν έφαλτήριο και οί Τσάμηδες
για τίς δικές του διεκδική σεις-άφετερου
και τά χρήματα πού θά άπητουντο δέν είναι
καθόλου εύκαταφρόνητα . Κάποιοι όμιλούν
αυτά δέν
μα γιά νάύπογράψει τό συνυποσχετικό , πού
είναι άπαραίτητο για τήν Χάγη, τήν άποζη.
λόγο οί"Ελληνες άφέθησαν να πιστεύουν
ότι θά τηγαίναμε στήν Χάγη μέ ένα καλή τή
πίστει συνυποσχετικό πού θά ύπέγραφε ή
για δεκάδες ή και έκατοντάδες έκατομμυ- Αλβανία Δυστυχς, καλή πίστη ή Αλβανία
ρίων εύρ. Καί τό χειρότερο είναι ότι πα Βεβαίως τό γνωρίζαμε δτι ύπάρχει τέ τοια άπαίτησις. ΌΕντι Ράμα τήν είχε θέσει
και κατά τό παρελθόν πρός τόν τότε ύπουρούδέποτε έπέδειξε . Ούτε άκόμη καί όσον
ράθυρων στήν άπαίτηση αύτη έχει ανοιςει άφορά τον σεβασμό τν δικαιωμάτων των
μία , μάλλον κακοδιατυπωμένη, άπόφασις
του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Συνέχεια στήν σελ .3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Οργή στήν κοινωνία
άπό την όμολογία
του πιλότου
Ό συντηρητισμός έν Έλλάδι
ΤΟ Μουσείο Άχροπόλεως
έοοτάζει τά 12α γενέ0λιά του
σε ίσως άπαρατήρητο, άλλά την
αυτή άκριβς ρύθμιση έφαρμόζει στίς σχέσεις του μέ την
Τουρκία μόνος σέ όλό κληρη
τήν Εύρπη ό ύπερσυντηρητι
κός Πρωθυπουργός της Ούγγαρίας Ορμπάν. Ο ήγέτης έκεινος
τήν διαγραφή του όποίου ζήτησε ή ΝΔ , μήν πο , πρωτοστάτησε άπό τίς τάξεις τού ΕύρωπαϊΗ ΝΔ είναι μεγάλο καράβι . Δύσκολα στρίβει . Ασχέτως της
διαθέσεως των κατά καιρούς
ήγεσιν της . Μπορετί οί Βουλευτές των όποίων τό πολιτικό μέλλον έξαρτάται άπό τόν έκάστοτε άρχηγό να άναγκάζονται να
βάζουν νερό στό κρασί τους και
νά ψηφίζουν κατά καιρούς ρυθμίσεις μέ τίς όποίες διαφωνούν
μέσα τους, άλλά ή βάση της παράταξης δέν έχει τέ - κου Λαϊκού Κόμματος! Γιατί ή ΝΔ διολίσθησεν σέ
τοιου είδους έξαρτήσεις . Είναι έλεύθερη, αυτοδη-αύτή τήν έπιλογή; Η άδήριτος πραγματικότης",
μιούργητη, άνεξάρτητη . Δίνει λόγο μόνο στήν συνείδησή της. Άνεβάζει καί κατεβάζει πρόσωπα άκό-νότα μας ξεπερνουν .
μη καί άγατημένα χωρίς νά στέκεται σέ έπνυμα.
"Εχει πειθαρχία άντερη τής κομμουνιστικής άλλά
άν στραβσει μέ κάτι έξαντλεϊ τήν αύστηρότητά της στούς έμπνευστές. Δέν είναι νά παίζει κανείς μαζί της. Επικροτεί μέ ένθουσιασμό άλλαγές
που άπό καιρό ζητα, άλλά σηκνει τά Φρύδια άν ροπούλου:οι μετανάστες θά λύσουν το δημογραάντιληφθεϊ ότι γίνεται έπέμβαση στό DNA της παράταξης. Τό ένδιαφέρον είναι ότι ή πίεσή της αυτή
άποδίδει . "Όχι πάντοτε, άλλά άποδίδει . Τήν περασμένη έβδομάδα έγινε γνωστό ότι ή Έλλάς άνα- μη σέ αυτήν άν τά ίδια τά γεγονότα, ή έργαλειοποίηγνρισε τήν Τουρκία ς άσφαλή χραν και της μεταβίβασε τήν εύθύνη νά έξετάσει έκείνη τίς αίτή - την είχαν άναγκάσει νά άλλάξει και θέση και πολιτισεις άσύλου των μεταναστν πού είσέρχονται μέ κη. Οι επαναπροωθήσεις έγιναν ό κανν . Πρίν μας
τόν μανδύα του πρόσφυγος στό έδαφός της. Πέρα(Λεπτομέρειες σελ. 7)
όπως συνηθίζει νά λέει και ό έκδότης μας . Τά γεγο, ,
Τό ίδιο άκριβς συνέβη στήν κρίση του Εβρου
τόν Φεβρουάριο του 2020.Οί θέσεις που διατύπωνε
αρχικως το κόμμα σε άντατο έπίπεδο στό Κοινοβούλιο ήταν παραπλήσιες των άπόψεων ΣακελλαΔέν είμαστε
άμνήμονες ,
Λεπτομέρειες στήν σελ.4
φικό ! Έχρησιμοποιείτο μάλιστα τότε ή χαρακτηριστική λέξη "μπόλιασμα . Αύτή ήταν ή θεωρητικς
φιλελεύθερη προσέγγιση. Καί ή ΝΔ θά έπέμενε άκότης Κίρκης
Κατεδικάσθη σέ φυλάκιση
όψευδομου φτής Ξάνθης
ση των μεταναστν άπό τόν ίδιο τον 'Ερντογάν, δέν
Γράφει ό Βύρων Γ Πολύδωρας
ΜΕΡΟΣΑ
Λεπτομέρειες στήν σελ.3
.. καί μήν έχοντας πιό κάτου
άλλο σκαλί
νά κατρακυλήσεις πιό βαθιά
στου κακού τή σκάλα,
για τ'άνέβασμα ξανά πού σέ καλει
θά αίσθανθείς νά σού φυτρνουν,
χαρά!
Τάφτερά τά πρωτινάσου,
τά μεγάλα!
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΤτE: Νέοκύμα
<κόκκινων2 δανείων
φέρει ή πανδημία
Έλαφρύνσεις
έως 2 δισ. φωτογραφίζειν
τό Μεσοπρόθεσμο
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Κωστής Παλαμάς , Προφητικός",
άπό τόν Δωδεκάλογο του ΓύφτουΈν κάποια άντατα έκπαιδευτικά ίδρύματα άφίστανται Τής κλασσικής παιδείας , ό έπιχειρηματίας Έλον Μάσκ έντρυφεί στά άρχαία έλληνκά. Πράγματι ό ίδρυτής τής Tesla άνήρτησε σχόλιο στό Twitter χρησιμοποιντας μία φράση στά
άρχαία έλληνικά Οί τοποθετήσεις του στό γνωστό
Κοινωνικό δίκτυο γίνονται συχνά άντικείμενο συζητήσεως μέ χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τά
tweets πού κάνει γιά τά κρυπτονομίσματα καί άνε
βοκατεβάζουν Τις τιμές τους . Αύτήν τήν φορά έκανε
ένα σχόλιο κάτω άπό ένα άλλο tweet, όπου έγραΨεcείδένα μέν μηδέν πλήν αυτό τούτο είδέναι , που
στά νέα έλληνικά μεταφράζεται: Δέν ήξερε Τίποτα έκτός άπό ένα πράγμα. Ότι δέν ήξερε τίποταν.
Τό σχόλιο αυτό τό έκανε κάτω άπό ένα κείμενο μιας
χιουμοριστικής ίστοσελίδος μέ Τίτλο Ο Κίμ Γιόνγκ
Ούν μαθαίνει στό Ιvy League Universiy νές τεχνκές για πλύση έγκεφάλου.
. Όταν ό Έρντογάν συνηντήθη μέ τόν Μπάντεν,
στήν αίθουσα παρέμεινε μιά νεαρή γυναίκα μέ μουσουλμανική μαντήλα , γεγονός που προεκάλεσε με
γάλε άντιδράσεις . Πρόκει ται γιά τήν Φατμά Γκιουλάν Άμπουσαχανάμπ, Τήν διερμηνέα της τουρκικής
προεδρίας, ή όποία εύρίσκεται δίπλα του γνωρίζοντας περίπου δσα καί αύτός Τό γεγονός δημιουργεί άνησυχίες σέ πολλούς, άλλά όχι και στόν ίδιο
Τόν Τούρκο Πρόεδρο ό όποίος γνωρίζει την οίκογέ
νειά της καιί τήν έμπιστεύεται άπολύτως Η μητέ
ρα της Μερβέ Σαφά Καβακτσί, είνα μέλος του κβερνντος κόμματος ΑΚΡ
ΤΟ ΥΨΗΛΟ άπόθεμα μή έξυπηρετουμένων δανείων,
μαζί μέ τό νέο κύμα άθετήσεων πού άναμένεται νά προκύψει άπό τήν πανδημία , παραμένει ή μεγαλύτερη πρόκλησις για τόν τραπεζικό τομέα . Αύτό άναφέρει ή έτη.
σία Εκθεσις Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος , της
Τραπέζης τής Ελλάδος , ή όποία έπικεντρνεται στίς
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΜΕ την έκτίμηση, ότι ή συμφωνία γιά χαμηλότερα
πρωτογενή πλεονάσματα μπορεί νά όδηγήσει σέ έλαφρύνσεις, κατατίθεται στή Βουλή τήν προσεχή έβδομάδα τό Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2022-2025. Το πρόγραμμα θά άνοίγει τόν
δρόμο για πρόσθετες φοροελαφρύνσεις, άπό τό 2023
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΜΕΤΑ τόν άτυχη (καίχιλιοπροδομένο)
πόλεμο του 1897, ο έθνικός μας βάρδος παρέμεινε όρθιος, άκαμπτος. Καί
μέ τόν στίχο του τόν ρωμαλέο άναζω
πύρωνε τό πνευμα της μεγάλης Ίδέας. Η έθνική και έποικοδομητική ποίησή του άναβε τήν άπελευθερωτική
φλόγα του Μακεδονικού άγωνα και
της Κρητικής έπανάστασης, παρά την
ήττα του 97. Κράτησε τίς Ψυχές τν
Έλλήνων όρθιες . Υπήρχαν άπό τίς
Συνέχεια στήν σελ. 5
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Δύο διαφορετικά , πλήν ένδιαφέροντα , θέματα
Έπιτρέψτε μας σήμερα Πειραιά δραστηριοποιείται , φίλος του, τροφοδότης άπό Σμύρνη ) στήν Θεσσαλονίνά σας μπερδέψουμεν λίγ0, καθς θά άναφερθούμε ντη δερ (τροφοδότες πλοίσέ δύο διαφορετικά και χω- ων ) . Δέν έχουμε παλέτες
ρis σχέση μεταξύ τους θέματα. Άλλά έχουν ένδιαφέρον .
μίλησε μέ τοπικούς ασιπσά- τήν Σμύρνη κι έκίνος άρχισε κη, ήταν στά 3/5 τν έλληνικν τιμν!
νά τον ρωτά γιά τιμές προτόντων . Μιλούσε και σημείΚαί τί θά κάνεις; θά
ωνε. Καί όταν τελείωσε, μού πάρεις άπό τους Τούρκους;
τόν ρτησα. Αντί άπαντήσεως είπε στήν γραμματέα
του cνά μιλήσει μέ τόν πράκτορα στήν Θεσσαλονίκη καιί
εχουμεφωνη!
του είπε ό άνθρωπος στόν
όποίο άπευθύνθηκε . Κάλεσε τότε τήν γραμματέα του
καί τής είπε νά μιλήσει μέ όποία ήθελε νά φθάσουν στό
Θεσσαλονίκην. Έν συζητούσαμε , τού τηλεφνησε ταφορικά , όδικς άπό τήν
έδειξε τά νούμερα .
Of τιμές τν έφοδίων τά
Ανανεωμένη κηφκομη πιο δυνατη!
Φίλος , πλοιοκτήτης μεσογειακν φορτηγν, θλησε νά στείλει έφόδια σέ παλέτες στό βαπόρι του . Στόν
πλοίο του ( μαζί μέ τά μεP pontos tews
Σύνόχεια στήν σελ. 4
18-6-2021 .