Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ Ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
17 Ιουνίου 2021
Ισαύρου διακόνου. Βασιλείου καί Ίννοκεντίου
Σελήνη 6.6 ήμερων !Ανατολή ήλίου 06.02-Δύσις ήλίου 20.50
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία και μεταβλητοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 30β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τοπικοί όμβροι και μεταβλητοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 30β.
Αριθμ. φύλ. 41985
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΕΓΚΑΤΑΛΕΠΕΤΑΙΟ ΟΡΟΣΠΡΟΝΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣΠΟΛΙΕΣ
Πρίμ έμβολιασμού στούς
δισταχτικούς
Ή Κυβέρνησις μελετά τά πρότυπα τής Μασσαχουσέττης (κλήρωσις χρηματικν ποσν
μέβάση τόν άριθμό ΑΜΚΑ) , της Δανίας καί τής Γερμανίας (δωροεπιταγές)
ΗΜΕΙΩΜΕΝΗ προσέλευσις τν
πολιτν στά έμβολιαστικά κέντρα τής Εστίας, ή Κυβέρνησις προέχει προβληματίσει την Κυβέρ- σανατολίζεται είς τό νά υίοθετήσει
νηση, ή όποία δέν θέλει μέ τίποτε τήν τακτική της πριμοδοτήσεως σέ
νά διαταραχθεί ή ψαλιδισμένη για όσους σπεύσουν να έμβολιασθούν.
έφέτος τουριστική περίοδος άλλά
Συμφνως πρός πληροφορίες
άποφασίσει νά κάνουν κδρα
στούς έμβολιασθέντες. Στήν Γερμανία ό σύνδεσμος βιομηχάνων
έχει έλθει σέ έπικοινωνία μέ τις έπιχειρήσεις γιά νά δίδεται δωροεπιτα - Φισβήτητα ή Πολιτεία της Μασγήσε όσους σπεύσουν στά έμβολια
στικά κέντρα . Βεβαίως ίσχύουν τά
έλεύθερα ταξίδια , χωρίς τήν έπίδει- σαρλς Μπαίηκερ , άνεκοίνωσε
ξη κάποιου τέστ, ένω δέν θα μπαι- ίσχύι λοτταρία μέ κέρδη ένός εκα
νουν σε καραντίνα όταν γυρίζουν
άπό τό έξωτερικό. Στήν δέ Γαλλία τομμυρίου δολλαρίων ή και 300.000
δσοι έχουν πιστοποιητικό εμολια- Όλοι όσοι έχουν έμβολιασθεί θα
σμού μπορουν να έχουν πρόσβαση
σέ μεγάλες συναυλίες και έκδηλσεις-άνω τν 1.000 άτόμων- έν
άντιθέσει μέ τούς ύπολοίπους πού
πρέπει νά έχουν άρνητικό τέστ, τό
όποίο θά τό έχουν πληρσει οί ίδιΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ
οι. Άνάλογες παροχές προσφέρει
και ή δανική Κυβέρνησις.
ΚΕΝΤΡΟ
Τήν καλύτερη όμως πολιτική πριμοδοτήσεως τήν έχει άναμΕίναι μία άπόφασις πού πιθαντα σαχουσέττης . Ο κυβερνήτης της ,
συμβάλει στήν κατασκευή τείχους
πιον ένός τετάρτου κύματος πανδημίας άπό τό έπόμενο φθινόπω - ανοσίας έναντι του ίού . Εύρωπαϊ ρο. Τόσο οί νέοι όσο και οί άνω
τν 60 έτν φαίνεται ότι δέν πείθο -ραπρίμ προκειμένου νά δελεάσουν
νται εύκολα για να κάνουν το έμβο - και νά μεταπείσουν τούς διστακτι
λιο, ένω οί έξελίξεις άναφορικς κούς πού στην Ελλάδα είναι ένα μεπρός τό ποιοί πρέπει νά κάνουν τό
AstraZeneca δίδουν τροφή σε έκείνους πού άκόμη δέν έχουν πεισθεϊ
για τά όφέλη του έμβολιασμού .
δτι άπό την 1η Ιουλίου θά τεθεί έν
κές χρες , όπως και πολλές Πολιτείες τν HΠΑ, έχουν δσει διάφο δολλ. σέ δποτροφίες κολλεγίου!
γάλο ποσοστό του πληθυσμού . Ετσι
ή Κυβέρνησις έξετάζει τίς περιπτσεις της Γερμανίας, της Δανίας, της
Γαλλίας , τν ΗΠΑ τού έχουν ήδη
μπορούν νά έγγραφουν στήν ίστοσελίδα του κυβερνείου και να κερ δίσουν τά χρήματα πού προσφέρει
ή λοτταρία Mass VaxMillions.
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Μπάιντεν καί Πούτιν
έδωσαν τέλος
στήν ρωσσοφοβία
Ήσυντριβή τν μικροτέρων
Δένδιας κατά Γερμανίας
για τά ύποβρύχια
Η ΝΔ κατάφερε νά περάσειν χθές άπό το καί αυτή άπό την στιγμή που κάποιοι έπιχείρησαν
κοινοβούλιο ένα έξαιρετικά δύσκολο νομοσχέδιο, νάάπεργήσουν μέσα στίς πανελλαδικές έξετάσεις
ή ψήφιση του όποίου σέ άλλες έποχές-του (!1!) ή έπιχείρησαν νά έμποδίσουν τόν άπόπλου των
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη για παράδειγμα-θά πλοίων στεκόμενοι μπροστά στούς καταπέλτες
είχε βγάλει τήν κοινωνία στόν δρόμο . Καί όμως: τους . Απαρνούμενοι τήν συμμαχία των πολιτν.
Ο Κυριάκος έκανε κοινωνικό καί κοινοβουλευτικό Άλλου ντ' άλλου! Έκτός άπό τά συνδικάτα όμως
περίπατο . Τό νομοσχέδιο ψηφίστηκε μέ κόστος βαθειά κρίση άξιοπιστίας περνά καί ή ίδια ή
μία 24ωρη άπεργία , μία στάση έργασίας και μερικές Αριστερά . Ή όποία ουτε και αυτή έμφανίστη κε
σκόρπιες διαδηλσεις όλίγων χιλιάδων κομματικν ίδιαίτερα πρόθυμη για μεγάλο τζαρτζάρισμα."Εκανε
μελν (του ΠΑΜΕ κυρίως ) στό κέντρο των Αθηνν . μόνο τά βασικά. Στά έργατικά κέντρα στήριξε
Η ίδιωτική οίκονομία έργάστηκε κανονικά , οι στάσεις έργασίαςάντί άπεργιν . Έν ό άρχηγός
έκκλήσεις των συνδικαλιστν για συμμετοχή της στήν χθεσινή κοινοβουλευτική του παρέμβαση,
στίς άπεργίες δέν είσακούστηκαν. Πρακτικς, μολονότι έπαρκής είς ό,τι άφορά τό κομματικό του
άντίδραση μηδέν . Ο λόγος πού ή Κυβέρνηση άκροατήριο , μάλλον άνεπαρκής για τούς πολλούς.
έκανε περίπατο- είναι άπλός: όλοι έκεινοι που
θά μπορουσαν να τήν πιέσουνν στό πεζοδρόμιο, νομοσχεδίου, ή Ψήφιση τν όποίων ήταν έπιθυμία
τό όποιο όπως είμαι σέ θέση νά ξέρω υπολογίζει των έργοδοτων. Οπως τό νέο καθεστς άπολύσεων .
πάρα , πάρα πολύ ό Πρωθυπουργός , διέρχονται
βαθύτατη κρίση . Πρίν και πάνω άπό όλα βαθύτατη
κρίση διέρχονται τά ίδια τά συνδικάτα . Δέν τά Μητσοτάκης έκανε περίπατο: ή κουρασμένη
έμπιστεύεται ό κόσμος. Δέν έχουν άπήχηση. Είναι άπό τόν έγκλεισμό της πανδημίας κοινωνία,
τελευταία, αούραγάν στήν έκτίμησή του σέ όλες τίς διαπιστνοντας ότι μέ τό νομοσχέδιο αύτό κατά
δημοσκοπήσεις. Οι ήγεσίες τους συνελήφθησαν βάση νομοθετείται έπισήμως ή ίσχύουσα άτυπη
νά έρωτοτροπούν-άν όχι νά συνεργάζονται , κάτω πρακτική των έπιχειρήσεων στίς έργασιακές
άπό τό τραπέζ, μέ τήν τρόικα καί τόν Σύνδεσμο σχέσεις , άπεφάσισε νά μήν δσει μία μάχη δίχως
Έλληνικν Βιομηχανιν μέσα στήν κρίση.
Τέτ-α-τέτ γιά δύο ρες καί 38 λεπτά
( σελ. 4)
<Η ΑΤΖEΝΤΑ μου δέν είναι κατά της
Ρωσσίας. Αύτό δήλωσε δ Τζό Μπάι ντεν μετά τις συνομιλίες του μέ τόν Πρόεδρο Πούτιν. Οι πέντε ρες πού προεβλέπετο νά διαρκέσει ή πρτη συνά
ντησις τν Προέδρων Μπάιντεν και
Πούτιν έγιναν δύο ρες και 38 λεπτά.
Συνέχεια στήν σελ.5
Δέν έπέμεινε ίδίως στίς καυτές διατάξεις του
Οί νεκροί
τής έπιτυχίας
Υπάρχει και ένας άκόμη λόγος που ό κύριος
του Παύλου Τιμοθέου
Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΣ του διοικητοϋ του Κρατικού Νοσοκομείου του Αγρινίου συνεπεία τν θανάτων όλων άσθενν
μέ Covid πού είσήχθησαν στήν έντατική του νοσοκομείου, άνέδειξε μέ
έπδυνο τρόπο την τραγικήν άποτυχίαν της κυβερνήσεως στήν διαχείρισιν της ύγειονομικής κρίσεως , παρά
τά άντιθέτως θρυλούμενα άπό τά φιλικά πρός αυτήν μέσα.
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
νόημα . Γνωρίζει ό κόσμος της έργασίας ότι όπως
Καί άν ύπήρχε μία έλάχιστη έκτίμηση στό σήμερα έτσι και αύριο κανείς συνδικαλιστής , κανεί
πρόσωπο όρισμένων ήγετν συνδικάτων χάθηκε
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Όταν τά Windows 10 είχαν κυκλοφορήσειτό καλοκαίρι τού 2015 , ή Mιcrosoft είχε άνακοινσει ότι
έπρόκειτο νά είναι ή Τελική έκδοσις του λειτουργικού συστήματός της , ή όποία θά ύφίστατο διαδοχικές άναβαθμίσεις Όμως τρα ξεκαθαρίστηκε ότι
άπό Τις 14 Όκτωβρίου 2025 καί μετά δέν θά ύπάρξουν νέες άναβαθμίσεις και αμπαλματαν γιά λό
γους άσφαλείας είτε στήν οίκακή έκδοση (Home)
είτε στήν επαγγελματική (Pro) . Τά Windows 10
ήσαν τά πρτα που όνομάστηκαν τά Window
ς υπηρεσία, έπειδή Τό λογισμικό τους άνανενε
το βαθμιαία χωρίς έξτρα κόστος γιά τόν χρήστη,
άντί ή έταιρεία νά κυκλοφορεί κάθε λίγα χρόνια κάποια νέα αύτόνομη έκδοση που θά διαδέχεται τήν
προηγούμενη Αύτήν τήν στιγμή ή νετερη έκδοσις είναι τά Windo% 1021H1, ή όποία, όπως έχει
άνακοινωθεί θά ύποστηρίζεται έως τόν Δεκέμβριο
του 2022 όπότε θά ύπάρξει νέα άναβάθμισις.
. Χλιάδες κινηγοί θησαυρού πλημμύρισαν ένα μ κρό χωριό τής Νοτίου Άφρικής, άφ ότου ένας ντό
πιος ένετόπισε ένα παράξενο πέτρωμα που πολλοί
πιστεύουν πς είναι πολύτιμη λίθος. Ό άνδρας που
δημοσίευσε τήν άνακάλυψη αύτού του πετρματος
που μοιάζει πολύ μέ κρύσταλλο καί για πολλούς
ίσως είναι καί διαμάντι, όδήγησε χιλιάδες άνθρπους στό χωριό Κουαχλάθι που άρχισαν νά σκάβουν για πολυτίμους λίθους . Καθς όμως ή άστρα
φτερή πέτρα δέν έχει άκόμη άναλυθεί άπό είδικούς,
oί άρχές Τής χρας ζήτησαν άπό τούς κυνηγούς
θησαυρού νά άπομακρυνθούν άπό τήν περιοχή
προκειμένου νά δεξαχθεί pευνα γιά Τήν σύστασή
της Η Τοπική κυβέρνησις άνήρτησε ένα βίντεο στό
Twitter μέ Τό όποίο έκφράζει Τήν άνησιχία της γιά
έναν κπυρετό άναζητήσεως διαμαντιν, προσθέτοντας ότι παpατηρείμέ αάνησιχία άναφορές για πα
ράνομη δραστηριότητα στό Κουαχλάθιν.
Η πανδημία στή χρα δέν έχει
τρία, άλλά δύο κύματα . Η όρθότατη
έπιλογή γιά τήν έπιβολή περιορισμν
κατά τόν Μάρτιον του 2020 είχεν ς
άποτέλεσμα νά μήν ύπάρχει κατ ' ούσιαν διασπορά του φονικου ίο0 στή χρα. Τά μέτρα της κυβερνήσεως και ή
συμπεριφορά του τρομαγμένου πληθυσμού λειτούργησαν άποτελεσματι
κά. Αύτό λοιπόν που τότε διαχειρίστηκε ή κυβέρνησις ήταν ή άποτροπή τής
πανδημίας , όχι ή διαχείρισίς της.
Oι είκόνες και τά προβλήματα
όμως άπότίς πλέον πληγείσες χρες
δέν ύπήρξαν άρκετές για νά συνετί σουν ούτε τόν πληθυσμόν, ούτε όμως
καί τουτο είναι τό χειρότερον, τήν κυβέρνησιν . Αντιθέτως, ή τελευταία
Μάχη Μητσοτάκη-Τσίπρα
για τά μάτια τής Φφης
Οί 36 Ελληνικοί Χοροί
στό Ηρδειο
Η ΧΘΕΣΙΝΗ συζήτησις τν πολιτικν άρχηγν για
τό έργασιακό νομοσχέδιο έξελίχθηκε σέ μία σκληρή
μονομαχία τν κ. Μητσοτάκη και Τσίπρα για τό ποιός
θά προσεταιρισθεί τήν Πρόεδρο τού ΚΙΝΑΛ Φφη.
Γεννηματα . Καί οί δύο πολιτικοί άρχηγοί παρεχρησαν τήν θέση τους γιά νά μιλήσει πρτη, και οι δύο πο
λιτικοί άρχηγοί άνεφέρθησαν ούκ όλίγες φορές στό
όνομά της καί οί δυό τους ζήτησαν άπό την Πρόεδρο
Συνέχεια στήν σελ.3
στην ο.Λ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ. 3
Τό ποδόσφαιρο, είκόνα τής έποχής..
Τό ποδόσφαιρο είναι ή Γερμανούς . Ούδείς , φυσικά , μουνιστική Ούγγαρία. Με
είκόνα τής κάθε έποχής . Τό
1950, όταν ή Βραζιλία έχασε τό Παγκόσμιο Κύπελλο
μέσα στό <Μαρακανάν άπό
τήν Ούρουγουάη , πολλοί
Βραζίλιάνοι αύτοκτόνησαν!
αυτοκτόνησε .
τεγγραφή, θά γινόταν δετή
άπό όλους μέ ένθουσιασμ.!
ταξύ τουςό Πούσκας και δ
Κότσιτς. Η ΕΠΟ (καθ ύπόΤό 1956, δ Δημήτρης Καρόλλας, έφοπλιστής και βιο-δειξη τν τριν μεγάλων χρόνια, στήν διοργάνωση
μήχανοs, Εoερε στήν Ελλάδα
-μέ πρόθεση νά τους έντξει
στόν Εθνικό Πειραις - τούς έπέτρεψε έκείνη τήν κίνηση, όταν άκουγόταν άπό τά με,
Μέχρι πρίν άπό λίγα
εχουμε φωνή!
του ποδοσφαίρου μας) μ
του Κυπέλλου έθνν Ευρ
δένισε τόν Έθνικό και δέν του
τηρ, τό λεγόμενο "Εuro",
βγανέλωμένη καά κωμή αίο δυνατήβ
Πρίν άπό λίγα χρόνια, ή ούγγρους ποδοσφαιριστές πού θά είχε άλλάξει έκ βά - γάφωνα ό Εθνικός Ύνος
Βραζιλία, στήν Εδρα της , δ
χθηκε έπτά γκόλ άπό τους μήν έπιστρέψουν στήν κομπού είχαν άποφασίσει νά θρων τό έληνικό ποδόσφαι- τν κρατν τν όποίων of
ρο. Σήμερα , μία τέτοια με
Συνέχεια στήν σελ.4
17-6-2021
9' 771 108 4 701144 Η