Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Νέα πρόστιμα για υποθέσεις παράνομου εμπορίου
>>> ΤΕΛ.
0ικοΝΟΜΙΚΗ Μ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5997 Τετάρτη 16.06.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ - Πλομονοίας (Γλάδστων ος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Πειραιός: Εκλεισε
η πάληση του
Sunrise I, στο 34%
Αγωγές αποζημίωσης
για τα κλειστά καταστήματα κατέθεσε
ο Κύλος Εταγγελματιν Εστίασης
Unesco:
>>> ελ.
>>> ελ
Αλμα διεθνς στις δαπάνες για
επιστημονική έρευνα
της λογιστικής αξίας
Οριστικές συμφωνίες με τις
AB ( publ) και
Serengeti Asset Management
LPυπέγραψε η Πειραις για
την πληση του 49% και το
2% των ομολογιν ενδιάμε
σης και χαμηλής εξομλητικής
προτεραιότητας (mezzanine
και junior notes ) της τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων (PE) Sunrise I
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, συ μπεριλαμβάνοντας τις συναλλαγές NPE Vega
και Phoenix, οι οποίες αναμέ
νεται να ολοκληρωθούν κατά
το τρέχον τρίμηνο, ο δείκτης
μη εξυπηρετούμενων ανοι
μάτων της Πειραις θα με
ωθεί δραστικά στο επίπεδο
του 23% από 46ο τον Μάο
τιο 2021. Σημεινεται ότι η
τράπεζα έχει κάνει ήδη τιτλοποιήσεις 14 δισ. ευρ και
δρομολογεί τιπλατοιήσεις για
Intrum
άλλα 4,5 δισ.
Η αναμενόμενη κεφαλαιακή
επίττωση από τη Συναλλογή
διαμορφνεται σε περίτου
27 ποσοστιαίες μονάδες επί
του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρχειας
Δεκέμβριο 2020, συμπεριλαμβάνοντας την επίπτωση στο
αποτέλεσμα και την ελάφουνση στο σταθμισμένο έναντι
κινδύνων ενεργητικό .Η Πειραις Finandial Holdings ΑΕ.
(Ιειραις) ανακοιννει ότι
υπέγραψε οριστικές συμφωνίες με τις Intrum AB (publ)
Serengeti
Management P για την
πόληση ποσοστού σαράντα
εννιά τοις εκατό ( 49%) και
δύο τοις εκατό (290) των ομολογιν ενδιάμεσης χαι χαμ
ηλής εξοφλητικής πρστεραιότητας (mezzanine και junior
notes ) της τιπλοποίησης μη
εξυπηρετούμενων ανοιγμά(NPE) Sunrise
αντίστοιχα (η Συναλλαγήν).
Ενόψει της έναρξης ισχύος
του νέου πλαισίου της ΕΕ
στον τομέα του ΦΠΑ, σε
13% ή 6%) , αναλόγως του
είδους του αγαθού .
σχέση με τις ηλεκτρονικές Προσοχή! Η επιβολή ΦΠΑ
στα μικροδέματα σχετίζεται
με τον χρόνο εισόδου τους
στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και είναι ανεξάρτητη από
τον χρόνο της ηλεκτρονικής
Ιουλίου 2021, σύμφωνα με παραγγελίας ή την έναρξη
αποστολής από τον πολητή.
μεμονωμένο
εισαγωγείς ή ταχυδρομικές
Όλες οι εισαγωγές δεμά - εταιρείες, που εισάγουν
από 1.7.2021 μικροδέματα
στη χρα μας, ανεξαρτήτως
Σε σφοδρή ηεκτρική χαταιγίδα , σε συνδυασμό με τις πλημμύρες που
προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση, αποδίδονται οι διακοπές του ηλεττρχού ρεύματος που σημειθηκαν το περασμένο Σάββατο στα δίκτυα χαμ
ηλής, υψηλής και υπερυψηλής τάσης.
Ήταν γρήγορες και αν απόφευκτες διακοπές , πηγές των αρμόδιων
Διαχειριστν, και δεν συγκρίνονται με τις ανάλογες που έγιναν στο πέρ
ασμα της <Μήδειας , τον περασμένο Φεβρουάριο, οπότε οι πτσεις δέντρων προκάλεσαν σοβαρές καταστροφές στο ηλεχτρικό δίκτυο.
συναλλαγές (c-commer ce),
και ειδικότερα τη φορολογική επιβάρυνση των μικροδεμάτων , που εισάγονται
από τοίτες χρες, από 1η
την ΑΑΛΕ, επέρχονται οι
σκόλουθες αλλαγές :
Συνεπς ,
Asset
των αξίας έως 22 ευρ, που
ποιραγγέλνονται ηλεκτρονι
κά και σήμερα απαλλάσσονται του ΦΠΑ, υπόκειναυτό.
Κι αν η πτση χεραυνν θεωρείται προβλέψιμο και διαχειμα, πολλά στοιχεία του δικτύου
διανομής ηλεκτρικού
ρεύματος
ποσού, οφείλουν να τηρή- ρίσιμο φαινόμενο, αρκεί να
( αρμοδιότητα
την προβλεπόμενη
τελωνειακή διαδικασία και
μην προκαλέσει μεγαλύτερη ΔΕΛΛΗ Ε ),
βλάβη από ένα βραχυκύκλωσουν
Συνεπς, οι καταναλωτές
επιβαρύνονται
συντελεστή ΦΠΑ,
ισχύει στη χρα μας (247% ή ΦΠΑ, που ισχύει.
να καταβάλουν
περίπτωση, ανάλογα με το
είδος του αγαθού-τον
Created by Universal Document Converter