Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 187 6
Τετάρτη
16 Τουνίου 2021
Αριθμ. φύλ , 41984
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
Τύχωνος έπισκ. Αμαθουντος Κύπρου
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία και δυτικοί άνεμοι , Θερμοκρασία έως 29β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και βορειοδυτικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 29β.
Σελήνη 6 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 6.02-Δύσις ήλίου 8.50
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΤΥΗΣΙΣ ΜΗAΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΣΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣΤΩΝΠΡΕΣΠΩΝ
ΕΝΑΝΤΙΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝΗΨΗΦΟΦΟΡΙΑΠΑΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ
Στά <μαχεδονικάν τά μνημόνια
πού θά κυρσει ή Βουλή τν Ελλήνων!
των λ
Προοπάθεια άποφυγής του σκοπέλου μέ αίτημα
στόν Άλβανόφωνο Υπουργό Εξωτερικν τν Σκοπίων κύριο Όσμάνι
ΣΕ μιά άποκάλυψη πού περιπλέκει κήν, πού άνεγνρισε άπαραδέκτως
άκόμη περισσότερο τήν ήδη περιπεπλεγμένη κατάσταση είς τό ζή- σκοπό αύτό μάλιστα καταβάλλοτημα τής ψηφίσεως τν τριν μνημονίων συνεργασίας μέ τά Σκόπια ,
προχωρεί σήμερα ή Εστίων: Σύμφωνα μέ τά όριζόμενα στήν Συμφω - νική και νά συμβιβαστουν μέ την
νία τν Πρεσπν, τά μνημόνια αυτά
πρέπει νά κυρωθούν καί στις τρείς κή γλσσα-στό πρωτότυπο αύτής
γλσσες πού έχει άποδοθεί ή Συμ μονογραφήθηκε άπό τούς Κοτζιάφωνία: στήν έλληνική , τήν άγγλι- Δημητρφή συμφωνία στούς Ψα κή και την λεγομένη μακεδονι- ράδες , και ύπερισχύει πάσης άλλης
έρμηνείας-και στήν έλληνική. Τά
πράγματα , δόπως άναφέραμε , είναι 151 ψήφους ) , έτσι και τρα πιέζεται
ήδη περιπλεγμένα, διότι όπως άναλύουμε δέν έπείγει σέ τίποτε άπό
ούσιαστικής άπόψεως ή κύρωσις
αυτν τν άσημάντων μνημονίων ,
καθς τά θέματα πού δήθεν έπιλύουν είναι ήδη δρομολογημένα πρός Βόρειος Μακεδονίαν όσο και τήν
έπίλυσιν. Το όντι, όπως και μέ το
οίκονομικό μνημόνιο 2 έπί τρόικα
(τού έχρειάζετο 180 ψήφους για νά
θεραπευθεί ή νομική πλημμέλεια
της κυρσεως του μνημονίου 1 μέ
ήκυβέρνησις του ΣΥΡΙΖΑ. Γιά τόν
νται ήδη παρασκηνιακές ένέργειες, στε να μήν έπιμείνουν οί γείτονες στήν κύρωση στήν μακεδοή κυβέρνησις τής ΝΔ νάκυρσει τά
παντελς άδιάφορα μνημόνια γιά
νά είναι κατοχυρωμένος ό διεθνής
παράγων , ότι και ήσυντηρητική παράταξις άναγνωρίζει τόσο τό όνομα
κύρωση της Συμφωνίας στήν άγγλι<μακεδονική γλσσα και έθνότητων! Επί τηής ούσίας πρόκειται για
παροχή πολιτικής έγγυήσεως, ότι ή
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
Ό Δένδιας
τροσγεινευν
τό Μαξίμου για τά
έλληνοτουρχικά
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Κακός οίωνός ή άκύρωση
<Δρον στήν Τουρκία
ή Τελωνειακή "Ενωσις
ΠΑΛΑΙΟΣ διπλωμάτης, διαχρονικός συνομλητής των Άμερικανν
καί της έδ πρεσβείας, μου έκανε
χθές μία πρτη άποτύπωση των
νέων γεωπολιτικν δεδομένων
όπως αυτά διαμορφθηκαν στήν
Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Καί
μου έξήγησε τό πς αύτά έπηρεάζουν τά δικά μας συμφέροντα.
Σύμφωνα μέ την όπτική του "οί
ΗΠΑ ξεκινουν πάντοτε άπό ένα
στρατηγικς μεγαλύτερο θέμα για νά καταλήξουν στό θεωρητικς μικρότερο. σία πού έχει ή Τουρκία για τήν Άμερική Στό μέλλον
Αύτή είναι ή μέθοδός τους . Πρτα διαμορφνουν δέν θά τήν χρειάζεται τόσο . Έξού καί άκουμε στίς
πολιτική για τόμείζον καί άναλόγως αύτης άποφασί άνταποκρίσεις άπό τήν Ούάσιγκτων ότι οί ΗΠΑ θά
ζουν για τό έλασσον . Στήν Σύνοδο Κορυφής φαίνε - έπαναπροσδιορίσουν τήν σχέση τους μέ τήν Τουρται πς άποφάσισαν ότι ό κυριότερος έχθρός τους "
είναι ή Κίνα έναντίον της όποίας προσανατολίζουν
τό ΝΑΤΟ καί δευτερευόντως ή Ρωσσία. Κάτι πού δι αφαίνεται καί άπό τήν "άπροθυμία" τους νά πιέσουν στήν Λιβύη, στήν Συρία, άκόμη και στό Αφγανιστάν,
τήν Γερμανία νά άκυρσει τόν άγωγό φυσικού άερί- όπου έπιθυμούν νά της άναθέσουν τόν έλεγχο του
ου Nord 2 Stream άλλά καί άπό τήν κυμαινόμενη ρη- άεροδρομίου μετά τήν άποχρησή τους . Σημαίνει
τορεία Μπάιντεν κατά Μόσχας. Ή όποία είναι μία ότι ή Τουρκία έχει περιθρια αύτονομίας συμμετέ
στό καρφίκαί μία στό πέταλο>.
θουν, άλλά κδικες γιά νά συνεν
νοηθούν, όπως προκύπτει άπό τις
τελευταϊες συνεντεύξεις τους,
μάλλον θά βρουν. Σύμφωνα μέ
τον βετεράνο διπλωμάτη συνομιλητή μου κάν έξασθενίσει τό
μέτωπο HΠΑ- Ρωσσίας, κάτι πού
φαίνεται καί άπό τό γεγονός ότι ό
Μπάιντεν συναντάται σήμερα μέ
τόν Πούτιν στήν Γενεύη (τόν Κ νέζο θά άργήσει να τόν δεί, τότε
έξασθενεϊαύτομάτως καί ή σημαΤά συμπεράσματα της ΕΕ
μετά τό ΝΑΤΟ
ΑΥΣΤΗΡΑ μέτρα άσφαλείας έχουν έπι
βληθεί στήν Γενεύη όπου σήμερα θάγίνει
ή συνάντησις Μπάιντεν- Πούτιν. Περίπου
4.000 άστυνομικοί , στρατιωτικοί και άλλα
μέλη ύπηρεσιν άσφαλείας έχουν κινητοποιηθεί , έν προκειμένου να άποφευχθεί
συνωστισμός πολιτν, στούς κατοίκους της
Δυστυχς δέν ήταν
συνάντηση για να πάμε
μπροστάν
ΤΗΝΩΡΑ πού ή κυβερνητική έκπρόσω πος δήλωνε άπό την Αθήνα ότι δ Κυριάκος Μητσοτάκης προσβλέπει σέ συχνότερες έπαφές μέ Τούρκους άξιωματούχους άκόμη και σέ άντατο έπίπεδο (γιά
νά χτισθούν γέφυρες έμπιστοσύνης) , ό
ύπουργός Εξωτερικν άπό τό Βίλνιους
της Λιθουανίας προσγείωνε άπότομα τό
Μέγαρο Μαξίμου. Ο Νϊκος Δένδιας, δ
δποίος δέν συμμετείχε στήν άποστολή
πού πλαισίωνε τόν Πρωθυπουργό στην
Συνέχεια στήν σελ.5
Τό ήσυχο
καλοκαίρυν
κία άπό νέα μηδενική βάση.
Τί σημαίνει νέα βάσην; Ότι μπορεί νά άναθέσουν στήν Τουρκία τόν ρόλο του τοποτηρητή τους
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Κστα Κόλμερ
ΚΙ ΑΝ δέν είναι άληθές , έλέχθη
ραταν λένε οί Ίταλοί γιά τούς εύσεβείς πόθους-έν προκειμένω τίς άκριτομυθίες τής κυβερνήσεως της Ν.Δ.
που πράγματι έλπίζει σέ μία έκτόνωση
της έντάσεως στήν Ελληνοτουρκική
μεθόριο- μόλις προχθές ταραχθείσα
άπό έμβολισμό σκάφους του Λιμενικου άπό Τουρκική άκταιωρό.
ΠΕΝΝΙΕΣ
χοντας όμως σέ συμμαχία μέ άφεντικό τήν ΆμεριΤο ίδιο βεβαίως κάνει και ό Πούτιν, προσθέτου- κή υπό την προϋπόθεση ότι δέν θά ρηγματνει τό
ΝΑΤΟ μέ τήν άγορά ρωσσικν έξοπλισμν (S400) .
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
με έμεις στήν άνάλυση του διπλωμάτη. Μία στό καρφί, μία στό πέταλο . οι δύο ήγέτες δέν θά άγαπηΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ.3
Στό ασφυρί έχει βγεί άσημένια άναμνηστική
μπομπονιέρα άπό τόν θρυλικό γάμο του Άνδρέα
Παπανδρέου μέ τήν Δήμητρα Λιάνη . Μάλιστα ς
τιμή ένάρξεως Της δημοπρασίας έχουν όρισθεί τά
5.000 εύρ . Ήδη έχουν έμφανισθεί οί πρτοι ένδι αφερόμενοι οί όποίοι είναι διατεθειμένοι νά προσφ
ρουν άκόμη καί τά διπλά προκειμένου νά τήν άποκτήσουν . Σύμφωνα μέ τήν άνάρτηση, κάτοχος Τής
συλλεκτικής μπομπονιέρας έμφανίζεται ένας συλλέ
κτης άπό τό Ηράκλειο της Κρήτης που όλα αύτά
τά χρόνια τήν είχε στήν κατοχή του . Η άσημένια
μπομπονιέρα που μοιάζει μέ κουτί φέρει στό έπά
νω μέρος της σκαλιστά τά όνόματα τννιόπαντρων κΑνδρέας-Δήμητραν, έν στό έσωτερικό
του ύπάρχει ή σφραγις διασήμου οίκου άπό τό Κολωνάκι . Ό γάμος Του ζευγαριού είχε Τελεσθεί στς
13 Τουλίου 1989 στήν Παναγία Τήν Έλευθερτρια
στήν Πολιτεία καί είχε άποτελέσει τό γεγονός τής
χρονιάς, καθς ό 70χρονος Άνδρέας Παπανδρέου
και ή 35χρονη Δήμητρα Λιάνη άπεφάσιζαν παρά
Τις άντιδράσεις νά ένσουν Τις ζως τους.
Άλλά τό θέμα δέν είναι ο κατευνασμός, πού προτίθεται να έπιδείξει
ή Ελληνική πλευρά , ή όποία άκόμη
καί όταν προκαλείται δέν άποδίδει τά
ίσα άλλά πς άντιλαμβάνεται ή γείτων
χρα τήν θερινή καταπράυνση..
Τό Δημόσιο θά πληρσει
Οι άντικειμενικές άπειλούν
τά έπιδόματα
στήν Fraport
ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ νά άπολέσουν κοινωνικά έπιδόματα και φοροαπαλλαγές άλλά και νά πιαστούν στήν
τσιμπίδα τν τεκμηρίων όσον άφορά την κατοικία
άντιμετωπίζουν χιλιάδες φορολογούμενοι λόγω τής
αύξήσεως τν άντικειμενικν άξιν, στίς μισές περιοχές της χρας . Η Κυβέρνη σις προκειμένου να
άπενεργοποιήσει τις έπιβαρύνσεις κυρίως για τά χα
μηλά είσοδήματα θά προσαρμόσει φόρους, τέλη και
Έάν πρόκειται νά συνεχίζονται οί
ύπερπτήσεις της Τουρκικής άεροπορίας ύπεράνω τν Ελληνικν νήσων ,
οί παραβιάσεις τν χερσαίων συνόρων άπό λαθρομετανάστες προερχομένους άπό άνατολάς, τό ΓΙΑΒΟΥΖ νά
κάνει ύποθαλάσσιες γεωτρήσεις μέ
σα στήν Ελληνική ΑΟΖ και έάν έξακολουθεϊό έποικισμός τής Αμμοχστου
στήν Κύπρο άπό μετοίκους έκ Τουρκίας, τότε δέν πρόκειται περί ήρεμιστικής συμπεριφοράς του Τούρκου
προέδρου Έρντογάν άλλά μάλλον
ΜΕΤΟ υνολικόν ποσόν τν 308 έκατ. εύρ ένισχύει τό Υπουργείο Οίκονομικν την έταιρεία του Δι
εθνούς Αερολιμένος Αθηνν Ελευθέριος Βενιζέλοςν και τήν έταιρεία διαχειρίσεως τν 14 περιφερειακν άεροδρομίων πού έλέγχει ή Fraport μέ σχέδιο νόμου πού κατέθεσε στήν Βουλή"Όπως άνέφερε
Συνέχεια στήν σελ. 2
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ. 3
Απεργία, συνδικαλισμός καί Πανελλήνιες ..
. Στήν φυλακή βρέθηκαν 19 ύπάλληλοι μιας άλυσίδος γρήγορου φαγητού στήν Λαχρη Του Πα
κιστάν. Τό έγκλημά τους , ότι άρνήθηκαν νά δσουν δωρεάν χάμπουργκερ σέ άστυνομικούς πού
πήγαν γιά να κάνουν τράκαν . Άφού πέρασαν
έπτά ρες στά κρατητήρια, άφέθησαν έλεύθερο, ό
θόρυβος όμως που δημιουργήθηκε, διότι δέν ήταν
ή πρτη φορά που συνέβαινε κάτι τέτοιο, είχε ς
άποτέλεσμα νά άντιδράσει ή άστυνομία Οι έννέα
άστυνομικοί που είχαν έμπλακεί στήν ύπόθεση έτέ
θησαν σέ διαθεσιμότητα. Δέν είναι ή πρτη φορά
που αύτό συμβαίνει στήν όμάδα τού έστιατορίου
μας, όμως θέλουμε νά είναι ή τελευταίαν έπεσήμανε
ή άλυσίς, σέ ένα δελτίο Τύπου.
Δικαίωμα ίερό ή άπεργία, όπως ίερό καί τό δικαίωμα πρός έργασία . Άπο- χιλιάδες παιδιά δίνουν Παφάσισαν νά άτπεργήσουν οί νελλήνιες Εξετάσεις ..
έργαζόμενοι (δηλαδή οί διοικήσεις τν πρωτοβαθμίων ένσεν του ) . Νομίμως,
χωρίς άμφιβολία."Ελα όμως,
που σήμερα-ήμέρα κατά
τήν όποία ή χρα άναμένε
ταα νά νεκρσειν κατά πως
λένε οί ένδείξεις-κάμποσες
έχουν δεί τά παιδιά τους ,
όλη τήν χρονιά πού πέρασε,
νά άντιμετωπίζουν τεράστια
προβλήματα , πότε μέ τό
κλείσμο τν Φροντιστηρίων
τους και πότε μέ Τήν τηλεκ
παίδευσην , ή όποία και πολ
λά προβλήματα άντιμετ πισε καί-πς νά τό κάνουμε - δέν είναι κάτι πού <χωνεύεται εύκολα . Φυσικά,
όλα τά παιδιά πού δίνουν
έξετάσεις είναι παιδιά έργαζομένων, άκόμη και άνέργων , παιδιά συμπολιτν
μας, οί όποίοι άντιμετωπί ζουν τίς μύριες όσες δυσχέ
ρειεs , oι όποίοι πέρασαν άπό
τό σφαγείο τν μνημονίων,
έχουμε φωνή!
Κατ' άρχάς νά ξεκαθαρί σουμε ότι δέω έχουμε παιδιά ή
έγγόνια πού νά δίνουν έξετά
σεις αύτόν τόν καιρό . Έχουν,
όμως , πολλές χιλιάδες συμπατριωτν μας , οί όποίοι
Dpontos
Συνόχεια στήν σελ. 4
16-6-2021