Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη
15 Ιουνίου 2021
Αμς προφήτου, Αχαϊκου και Στεφανά άποστόλων
Σελήνη 5 ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 6.02Δύσις 849
ΑΤΤΙΚΗ Άσθενείς βροχές και βόρειοι άνεμοι , Θερμοκρασία έως 25β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και βορειοδυτικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 25β.
Αριθμ. φύλ. 41983
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΕΙΩΣΑΥΤΑΡΧΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΤΗΣ
ΠΑΔΙΑPPOH ΤΟΥΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΑΠΟΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ
Μέτωπο μέ Κίνα άνοίγει ο κ. Μητσοτάκης
Ήρεμα Τουρκία
νερά καί moratorium τρα μέ την
Ο Ερντογάνζήτησε γονατιστός άπονομή χάριτος άπό τόν Μπάιντεν
ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ αίχμηρός άπέναντι στήν Κίνα, μία χραπού έχει κάνει σημαντικές έπενδύσεις στήν Ελλάδα .
ήταν δ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όόποίος
στό συγκεκριμένο ζήτημα εύθυγραμμίσθηκε πλήρως μέ
την πολιτική τν ΗΠΑ καί τν ύπολοίπων συμμάχων.
Μιλντας πρίν και μετά την Σύνοδο Κορυφής τού ΝΑ
ΤΟ κατηγόρησε τήν Κίνα, την όποία χαρακτήρισε χρα μέ καυταρχικό καθεστ9 για όβριδικές έπιθέσεις
κατά της Δύσεως στό πλαίσιο τν όποίων έντάσσεται
και ή διαρροή του κορωνοϊου άπό τά έργαστήριά της
τους , άπειλντας τή σταθερότητα τού δικούμας συστήματος πού βασίζεται σέ κανόνες . Χρησιμοποιούν έξελιγμένα έργαλεία προκειμένου νά άποσταθεροποιήσουν , να διχάσουν καίνά διαταράξουν . Μέσω τρίτων
έπεκτείνουν τή σύγχυση και τό χάος , άπειλούν τό κρά
τος δικαίου και έπιδικουν νά ύπονομεύσουν τίς άνοιχτές και δημοκρατικές κοινωνίες
κΤά αυταρχικά καθεσττα θά έξακολουθούν νά
χρησιμοποιούν τό ύβριδικό τους όπλοστάσιο προκειμένου να άποδυναμνουν τούς δημοκρατικούς μας
σμούρ τόνισε δΕλλην Πρωθυπουργός, δ όποίος άναλυτικτερα ύπεγράμμισε :
Oίάντίπαλοίμας έκμεταλλεύτηκαν τή λαϊκή δυσαρέσκεια καί τόνωσαν μέ έπιτυχία συναισθήματα ένά ντια στίς καθιερωμένες δομές και στούς θεσμούς, και
στό πλαίσιο αυτό καλλιέργησαν ένα ριζικά διαφορετι
κό γεωπολιτικό δραμα για τό μέλλον Το άποτέλεσμα
είναι ότι κάποια πράγματα πού βρίσκονταν κάτω άπό
την έπιφάνεια έχουν τρα άναδυθεί
Η συνεισφορά στή σταθερότητα σημαίνει άνάληΨη δράσης σέ αυτά τά ζητήματα άλλά και σέμια σειρά
θε Καίβέβαια, ένμέσω αύτν τν προκλήσεων, ήγ τες αύταρχικν καθεσττων έπιδεικνύουν τήν ίσχύ Μητσοτάκης
Ο Ελλην Πρωθυπουργός Κυριάκος
Ό Ταγίπ Ερντογάν γονυπετής πρό του Προέδρον
Μτάιντεν
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Άνατιμήσεις
προϊόντων άπό
τόν είσαγόμενο
πληθωρισμό
Μέσήμα τήν στρουθοκάμηλο
Δημοπρατείται
ή όθωμανική Σπάθη
του Οθωνος
ΒΛΕΠΩ καί ξαναβλέπω δύο τηλεοπτικά σπότ: το ρων της, νά ίσορροπήσει άνάμεσα στά πρέπείν
Ι πρωτο είναι της Eurobank στό όποιο μικρά παιδιά τής σύγχρονης κοινωνίας καί στά θέλων της καί
θέτουν κατά τρόπο άφοπλιστικό , μέ τήν άπλή πα - ή όποία κάπου στήν κρίσιμη ήλικία των σαράντα
ράθεση άριθμν , το θνικό μας πρόβλημα : τό δημογραφικό. Σύμφωνα μέ αυτούς , οί 65άρηδες διπλασιάστηκαν ς ποσοστό τοϋ πληθυσμού τά τελευταία σαράντα χρόνια. Στό ίδιο διάστημα οί γεννήσεις μειθηκαν στό μισό . Καί δέν έχουν άκόμη
μετρηθεί οί συνέπειες της πανδημίας! Σύμφωνα σης, κατά τον υφυπουργό Επικρατείας του Μαξί μέ τίς προβλέψεις, στά έπόμενα τριάντα χρόνια
οί "Ελληνες θά μειωθούμε κατά 2,5 έκατομμύρια.
Καί οι γεννήσεις θά μειωθουν κατά 600.000. Κατά
38%."Ερευνα τής Νορβηγικής Άκαδημίας ύποστη
ρίζει ότι άν συνεχίσουμε μέ αυτόν τόν ρυθμό, το μέσον άναπαραγωγικής διαδικασίας (έτσι άποκα2100 οί"Ελληνες θά κινδυνεύσουμε μέ άφανισμό.
Θά έχουμε άπομείνει 2,5 έκατομμύρια , μόνον! Το
δεύτερο που βλέπω είναι τό σπότ-σκάνδαλο>
πού προκάλεσε την κατακραυγή και όδήγησε τήν δεν ανέχεται ή φιλελεύθερη ήμιάμεση δημοκρατία
Πρόεδρο της Δημοκρατίας , τήν ΕΡΤ καί τό ΑΠΕ
νά άποσύρουν τίς ααίγίδες τους άπό τό Συνέδριο Γονιμότητας πού στήριζαν (ποτέ δέν κατά-μια πέτρα στό λαιμό μας και να πάμε νά "φουντάλαβαποία ή χρησιμότητα της κακοήχου "αίγίδος
Η ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ Σπάθη
( shamshir) του βασιλιά "Όθωνος, μέ τιμή έκτιμήσεως 18.000
22.000 εύρ , τό Πορτραϊτο τού.
Θεοδρου Κολοκοτρνη σχεδιασμένο έκ του φυσικου άπό
τόν Γάλλο Pierre Bonirote
άνακαλύπτει ότι πέρασε ό χρόνος και δυσκολεύεται πλέον νά τεκνοποιήσει.
Παρενέργειες
στήν άνταγωνιστικότητα
τής έλληνικής οίκονομίας
Αυτό τό σπότ, κατά τήν Πρόεδρο της Δημοκρατί
ας, κατά τόν άρχηγό της άξιωματικής ΆντιπολίτευΕNΤΟΝΗ είναι ή άνησυχία γιά τίς άλυσιδωτές άντιδράσεις πού θά έχει στήν
οίκονομία δ είσαγόμενος πληθωρισμός,
άπό την άνοδο τν τιμν τν πρτων
όλν και τν τροφίμων. Το ράλλυ πού
καταγράφεται έδ καί λίγους μήνες στίς
πρτες ύλες και στό μεταφορικό κόστος
σέ παγκόσμιο έπίπεδο έχει περάσει και
τήν πόρτα τής χρας μας, μέ τίς αύξήσεις
Συνέχεια στήν σελ. 2
μου , κατά πέντε έξι σελέμπριτυ πού κίνησαν τόν
χορό τν άντιδράσεων στά μέσα κοινωνικής δικτύείναι σεξιστικό , παραβιάζει τό δικαίωμα
Συνέχεια στήν σελ. 7
ωσης ,
της γυναίκας στήν αύτοδιάθεση, τήν έμφανίζει ς
λειται άπό τούς ψευτοφιλελεύθερους τό θαυμα της
ό ζωής) και τήν στιγματίζει ς ύπεύθυνη γιά τήν ύπογεννητικότητα στήν Έλλάδαν . Καί ς συνήθως ό,τι
Συμβούλιο
τής Επικρατείας
και esprit de corps
μας το απορρίπτει άμέσως καί τό άπαγορεύει. Ξέρετε τί προτείνω; Καιρός να βάλουμε όλοι ς "Εθνος
ρουμεν στήν θάλασσα, όπως λέμε στό νησί μου. Καί
άν δέν μας άρέσει αυτό και το θεωρούμε ύπερβοτου Νικολάου Καρόλου
Σακελλαρίου*
ΠΕΝΝΙΕΣ
σει, δέν είναι αυτό τό θέμα μας.) Το σπότ περι - λικο , μας προτείνω κάτι άπλούστερο . Νά όρίσουμε
γράφει τά διλήμματα και τίς άγωνίες της σύγχρο- την στρουθοκάμηλο πού ς γνωστόν θέτει βαθιά
νης γυναίκας πού άγωνίζεται νά είσαχθεϊ στό Πανεπιστήμιο καί να τελεισει τίς σπουδές της , νά
βρει έργασία , νά παντρευτεί τόν άνδρα τν όνείΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
τό πρόσωπό της μέσα στήν άμμο ς έθνική μας μασκτ. Είμαστε μέ τά καλά μας;
ΠΡΙΝ ΑΠΟ 92 χρόνια, στίς 17 Μαϊου 1929 , έλαβε χρα, μέ κάθε έπισημότητα , ή πρτη δημοσία συνεδρίασις τού Συμβουλίου Επικρατεί.
ας, το όποϊο είχε προβλεφθεί άπό τό
Σύνταγμα του 1927 κυρίως ς δικαστήριο καί δευτερευόντως ς συμ βουλευτικό όργανο της Κυβερνήσεως, καί λειτουργούσε ήδη μέ τόν νόμο
3713 του 1928 , μετά τόν διορισμό (231-1929) καί τήν όρκωμοσία (26-1-1929)
του πρτου Προέδρου του , Κωνσταντίνου Ρακτιβάν, του Αντιπροέδρου
του , Στάμου Παπαφράγκου, καί των
πρτων Συμβούλων Επικρατείας.
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
Περισσότεροι άπό 400 Κινέζοι άστυνομικοί και
μέλη τν ύπηρεσιν έκτακτης άνάγκης, περίπου
120 όχήματα και ένας στόλος άπό drones , παρακολουθούν τό ταξίδι τής άγελης Τν έλεφάντων, οί
όποίοι έχουw διανύσει 480 χιλιόμετρα άφού έγκα τέλειψαν Τό προστατευμένο έθνικό καταφύγιο στό
όποιο ζούσαν έπίχρόνια Τό μακρύ και έπίπονο τα
ξίδι τους , Τούς έχει φέρει μέσα άπό αύτοκινητοδρόμους, σέ κέντρα πόλεων καί πολυσύχναστα συγκροτήματα κατοικιν Τόταξίδι έχει έλκύσει τήν προσοχή τν χρηστν τν μέσων κοινωνικής δικτυσεω,
στόσο έχει προκαλέσει έπληξη στούς είδικούς πού
καλούνται νά έξηγήσουν τόν λόγο γιά τόν όποιο οί
άγριοι έλέφαντες θέλησαν νά μετακινηθούν. ΟΤσέν
Μινγκγιόνγκ, καθηγητής στό πανεπιστήμιο Πουνάν, υπενόησε ότι ό θηλυκός άρχηγός του κοπαδιούμπορεί νά τό όδήγησε έκτός πορείας πιθανότατα
έπειδή αδέν έχε έμπειρίαω Δέν έχουμε κανέναν Τρόπο γιάνά πούμε που τηγαίνουνν συνεπλήρωσε χω
ρίς νά βοηθάει ίδιαίτερα στήν λύση τού μυστηρίου.
Τέταρτο στόν κόσμο
τό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Άχυρσεις άπό τήν TUI
ΠΑ πρτη φορά ένα έλληνικό πανεπιστήμιο εύρί
σκεται στήν πρτη πεντάδα τν καλυτέρων ίδρυμάτων του κόσμου . Πρόκειται για τό Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο-και συγκεκριμένως την Σχολή Πολιτικν Μηχανικν, πού βάσει της γνωστής κατατάξεως της Σαγκάης του 2021 κατατάσσεται τέταρτο στόν
κόσμο και δεύτερο στήν Εύρπη! Η έν λόγω σχολή
εύρίσκετο πάντα σέ ύψηλές θέσεις-έβδόμη θέσις τά
Συνέχεια στήν σελ.4
ΣΕ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ τουριστικν πακέτων πού είχαν
προγραμματισθεί έως τίς άρχές Ιουλίου προχρησε ή έταιρεία κρατήσεων TUI έν μέσω της άβεβαιότητος πού έπικρατεί σχετικς πρός τήν πράσινη
λίσταν τουριστικν προορισμν της βρεταννικής
κυβερνήσεως. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε άπό τόν Βρεταννό όμόλογό του
τήν άρση τν περιορισμν άπό τήν βρεταννική κυβέρνηση , γιά τις έπισκέψεις Βρεταννν τουριστν
στήν Ελλάδα .
Και ένεφυσήθη, έπι τέλους , άπό
τήν Δημοκρατία, ζωή είς τό ΣΤΕ, αδιά
να δυνηθή νά άνταποκριθή είς τάς
προσδοκίας έκείνων , οί όποιοι τό
είσήγαγον και της Δημοκρατίας ής θά
είναι ο άκαμπτότερος στυλος, όπως
χαρακτηριστικά έγραφε ό Άνδρέας Γ.
Νοταράς. Αύτή άλλωστε ήτο καί ή έπι δίωξις του ίδρυτου του , Ελευθερίου
Λεπτομέρειες στήν σελ.2
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
. Ένα άπίστευτο περιστατικό σημειθηκε στό
Oύκλοξ Τής Άριζόνα, όταν μιά άρκούδα σκαρφάλωσε σέ κολόνα παροχής ρεύματος μέ άποτέλεσμα
νά παραμείνει σφηνωμένην έκεί για άρκετά λεπτά.
Η έταιρεία του ήλεκτρικού ρεύματος είδοποιήθηκ ιά τό συμβάν και ταχύτατα συνεργείο βρέθηκστό σημείo Ή έταιρεία διέκοψε τήν ήλεκτροδότηση προκειμένου νά μήν τραυματισθεϊ ή άρκούδα
καί υπάλληλος άνεβασμένος σέ γερανοφόρο όχημα
έπεχείρησε νά τήν παρακινήσει μέ έναραβδί νά καΤέβει, ένω παράλληλα Τής μιλούσε . Μετάλίγη ρα
τό έντυπωσιακό θηλαστικό άπεφάσισε νά κατεβε
και άρχισε νά τρέχει στήν έρημο . Λόγω του περι
στατικού, στήν περιοχή προεκλήθη μπλάκ άουτ 15
λεπτν , μέ τους καταναλωτς νά ένημερνονται καί
νά δείχνουν κατανόηση .
Συνέχεια στήν σελ. 5
Οί κμεταγγίσεις, το σπότ, καί τά παιδιά πού έφυγαν
Έχω φίλους που έκαναν πολλά παιδιά , πού στε
και είναι εύπυχισμένοι. Συγ- ρούνται κάθε άπόλαυση,
Έχω φίλους που έπέλε
ξαν νά μήν κάνουν παιδιά
ρίφημο στπότν μέ τό δποιο μίζω ότι δέν θά μπορούσε νά
διαφημιζόταν τό άναβληθέν , μέξενίσει τό κσπότ, άφού ,
έν μέσω κλαϊκής όργήρ , Πα στά δύο όλόκληρα χρόνια
γενικό μου ζευγάρι έπέλεξε πού κάνουν αίματηρές οίκο - νελλήνιο Συνέδριο Γονιμό- που ργάσθηκα σέ μεγάλο,
τητας και Άναπαραγωγικής ύπερσύγχρονο Μαιευτήριο ,
τήν καλή δουλειά, Τίς διευ- νομίες, γιά νά μήν λείμει κάπ άπό τά πέντε τους παιδιά .
εχουμεφωνή!
στίς όχθες του "λισσού, τά
Καί είναι εύτυχισμένοι . Αύτή λογές , Δέν μού φάνηκε νά λόγια και το ύφo τού μη
νύματος τάείχα άκούσει άπό
Αύτονομίας: Ορια και Επ θυντικές θέσεις , τους καλού
μισθούς , τά άκριβά αύτοκίνητα, τά τξίδια , τά άκριβά
έστιατόρια Είναι ή ζωή πού
τούς άρέσει . Δικαίωμά τους.
'1DAnΟ οu urkσκ ι uA3htομκΒΑΥ
είναι ή έπιλογή τους.
έχει κάτι τό καταδικαστέο,
Εβλεπα γιά άρκετές ήμ
ρες στήν τλεόραση τό πε
κάτι τό περίεργο. Τορα άρκετές γυναϊκες , oί όποϊες
Συνέχεια στήν σελ. 4
που τό ξανασκέπτομαι, νο15-6-2021 .
701120