Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τοΠο του
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕιατήτηςΕιόης +Δαθιτής BΑΣ, ΤΕΡΒA Ει 15-A0 φλu 15 Τμή 0 0 αυμ, Ε)οφ Κυμαή 12B Ιuvio 2021
"Αι άρισται δοκούσαι είναι φύσεις μάλιστα Παιδείας δέονται " (Ξενοφν)
[Εκείνοι Που φαίνοντπαι ότι εκ φύσεως είναι άριστοι ,
χρειάζονται Περισσότερο από τους άλλους την Παιδεία]
η θέση τηκ E ως nρεβεζάνος και Δη . εnhoγή Δντν με nE νηση να δεξουν το έργο κανόνες της σκολικής
ΜΕ Πρεβέζης μότης Πρεβέζης . σ . ριoρισμένη θητεία και με τους έχοντος πθανο σ .
δισφόρων nopaτάξεων noyonτευση (κατά τον nότητα, τmv κατάρηση κυoς και της οκατοη00
του Δημοτικού Συμβου- nntov εnsκή xαρακτη . του κρτηρίου του βοθ - hoτητός τους , θα εnιon .
alou , γιa το Πρότυnο ριoμό για τις onoθο μου πτou nou nεριό . μάνω ότι ο δόσκαλος , .
ρισε το ενδιοφέρον να κτός ano την επιστημον .
μαθητικές npωτοβouN.
ζονται με την επιστήμη.
τον nonimoμό , τον ο0nn
ως εκnαδευτικός , noυ τν nou μας εκπpοσω - υψηλόβοθμα πτυία) κή κατόρτιση , nρέnει να ομό , κά . Το ονοφέρω
υnnpέtnσα την Ανωτάτη
Πaδεία της χρος επ έon της ήταν αναμενό - pακτήρος της Παιδείος 6 . δο , μετοδοτική κανότη.
43 χράνα ano ες της μενη Μεtά τmν κατάργη
ος βοθμίδες και ακαδη on tu εniecωpntν Μέ .
αυτά , γατί η nύτητ
της Παιδείος εξαρτάται
ο Μιχάλης Λουκάς
σης των εκπαδευτικν , αωγn , nνεύμα nei0op.
| Eπιστρέφει η μουσική στα καταστήματα εστίασης
Επανέρχεται η οικονομική
και κοινωνική δραστηριότητα
Αφήνονται Πίσω οι δύσκολες ημέρες της Πανδημίας
Έξω από το Εργατικό Κέντρο Πρέβεζας
Έγινε την Πέμπτη n απεργιακή συγκέντρωση
κατά του εργασιακού νομοσχεδίου
Τι είπαν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων
ΈEω σηό το Εργατικό Kε
ντρο Πρέβεζας nραγματο - /
μία αcόμα νότα καννκότητος στην
viου anεργιακή συγκέντρω.
on κατά του εργοσιακού νο .
μοσκεδίου
| μέτρα τα onoia θo αpβούν σκεδον
Ανοίγει τη Δεντέρα η αυλαία των Πανελλαδικν
TΤη μάχη θα δσουν οι υποψήφιοι για μια θέση στα ΑΕΙ
Παναφέρει στο μίνυμά του ο Απ. Κατσανάκης
Φαίντται nως οι προοδοκίrς του ΣΥ
Πέμπτης δεν εnαληθεύτηκαν . Στον 1.
νοίγει τη Δευ.
των Παντλλ
ΣΥΡΙΖΑ
Ψήψιους να εtoμ
ζονται να δοουν τη
διωτικό τομέα nou tους οφορούσε άμεστη Σχολή της επιχή κυμάνθηκε anό 15 έως 30%..