Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ
Δευτέρα
14 Ιουνίου 2021
Ελισαίου του προφήτου . Μεθοδίου άρχιεπ. Κων/πόλεως
Σελήνη 4 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 6.02-Δύσις ήλίου 8.49
ΑΤΙΚΗ Πιθανές βροχές και βόρειοιάνεμοι , Θερμοκρασία έως 26β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τοπικές βροχές καί βορειοδυτικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 26β.
Άριθμ. φύλ. 41982
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
Κατά μόνας Μητσοτάκης -Ερντογάν
μένέο δόγμα για κδιαφορέςν
Απν άπό τήν συνάντηση ό ύπουργός Εξωτερικν Nκος Δένδιας κατόπιν δικής του είσηγήσεως
ΣΤΗΝ διατύπωση μίας θέσεως, ή όποία τροποποιεϊ πάγιες έθνικές θέσεις δε καετιν, προσέφυγε και πάλι δ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου νά προετοιμάσει τό έδαφος για τήν σημερινή κρίσιμη συνάντησή του
μέ τόν Τουρκο Πρόεδρο Ταγίπ Έρντογάν . Μιλντας στόν τηλεοπτικό σταθμό France24 δ Πρωθυπουργός έκανε λόγο για κδιαφορέφ μεταξύ Ελλάδος και
Τουρκίας, χαρακτήρισε δέ τό ζήτημα της όριοθετήσεως τν θαλασσίων ζωνν
ός τήν απιό σημαντική διαφορ, Ενω έπέμεινε ότι πρέπει νά συμφωνήσουμε
ένα κκοινό πλαίσιον προκειμένου νά διαχειριστούμε τις διαφορές μας. Τόν
πληθυντικό διαφορέφ πού δδηγεί στήν διεύρυνση τής άτζέντας χρησιμοποί
ησε ό κύριος Μητσοτάκης και στήν περυσινή ΔΕΘ. Κατόπιν όλων αυτν τά
έρωτήματα πού προκύπτουν έν όψει της σημερινής συναντήσεως είναι:
βάση τήν πρόταση του άρχηγού της άξιωματικής Αντιπολιτεύσεως Αλ
ξηΤσίπρα, ό όποίος ς συμπράττων μέ τήν Κυβέρνηση ζήτησε τήν διασύνδεση της Χάγης μέ τήν πορεία τής τελωνειακής ένσεως τής Τουρκίας μέ την ΕΕΗ μήπως τελικς δέν θά συμβεί τίποτε άπό όλα αυτά και
οί δύο πλευρές θά συνεχίσουν νά συζητούν γιά να συζητουν προσχημα
τικς για τούς δικούς της λόγους ή καθεμία; Μέχρις ρας πάντως δέν
έχουν δοθεί έγγραφες δδηγίες στόν έπί κεφαλής μας στίς διερευνητι
κές συνομιλίες, πρέσβυ Αποστολίδη, νά διευρύνει τήν άτζέντα , άν και
στό λίαν πρόσφατο παρελθόν βρεθήκαμε πολύκοντά σέ κάτι τέτοιο .
Δεύτερον έρτημα: Θά άσκήσει ό Πρόεδρος Μπάιντεν τήν έπιρροή του στόν Πρόεδρο Ερντογάν στήν συνάντηση πού θά προηγηθεί
για την ύπογραφή γραπτού κοινού πλαισίου είρηνικής έπιλύσεως των
διαφορν Ελλάδος-Τουρκίας όπως προτείνει ό Πρωθυπουργός κύριος Μητσοτάκης; Γιά τήνίστορία, ύπενθυμίζεται πς καθ όμολογίαν του
κυρίου Σημίτη άλλά καί μέ βάση όσα άπεκάλυψε δ Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στόν Αλέξη Παπαχελά ή Συμφωνία της Μαδρίτης διετυπθη
καθ , ύπαγόρευσιν τν Αμερικανν . Για την άκρίβεια, της τότε Υπουργου Εξωτερικν των ΗΠΑ Μαντλίν'Ωλπράιτ.
ΙONDOΝ
ΙΟNDRE
Πρτον: Θά ύπάρξει πράγματι ακοινό πλαίσιον και άν ναι, τί μορφή πρόκειται νά λάβει αύτό, Θά άναβισει ή Συμφωνία του Βερολίνου πού προέβλεπε άποχή άπό μονομερείς ένέργειες και άπό τις δύο χρες στό Αίγαίο και την
Άνατολική Μεσόγειο (μορατόριουμ) δσο διαρκούν οί διερευνητικές; Ο δρος
πού θέτουν οί Τούρκοι γιά νά συμβεί αυτό είναι νά άποκηρύξει ή Ελλάς τόν
Χάρτητής Σεβίλλης πού άναγνωρίζει πλήρη ΑΟΖ στό Καστελλόριζο. Θάν
προετοιμασθεί μήτως τό έδαφος για κάτι μεγαλύτερο πού θά παραπέμπει κατ' ούσί .
αν στήν άναβίωση του Ελσίνκι στήν έπικείμενη σύνοδο Κορυφής τής ΕΕ μ
Συνέχεια στήν σελ . 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Η Κίνα νέα άποστολή
γιά τό ΝΑΤΟ
Ό πλούτος των Εθνν
του Δημήτρη Θωμα
ΣΕ όσους άναζητουν μα .
ταίως ίδεολογικό καταφύγιο στήν τυραννία τή
όμοιομορφίας σέ και
ρούς παγκοσμιοποίησης , ή διοργάνωση του
Euro2020 σε έντε κα δι αφορετικές πόλεις τής
ήπείρου μας είναι ή άπάντηση πς αυτό δέν πρό κειται νά συμβεί ποτέ.
Άλλα οί λαοί κελεύουν
καί άλλα τά ίερατεία . Τον
κυβερνήσεων , τν ΜΚΟ ,
των πολυεθνικν. Όσα
συνέβησαν τίς τρείς πρτες ήμέρες της διοργά- παϊκτες που είσέρχονταν ς άλλαγές στόν άγω νωσης πού άλλοτε όνομαζόταν Κύπελλο Εθνν>
στά γήπεδα της Ρμης, της Κοπεγχάγης , του Μπα - έκείνους άγνος. Τήν προσευχή του έκανε, τέλος ,
κού, της Άγίας Πτερούπολης άποδεικνύουν ότι ο όλόκληρο το "Πάρκερν τής Κοπεγχάγης, χιλιάδες
πλούτος τής Εύρπης είναι οι κοινές της άξίες. Ο Φίλαθλοι άπό τήν Δανία καί τήν Φινλανδία, τίς δραπλούτος τής Εύρπης είναι ό πλουτος των Έθνν ματικές στιγμές που άκολούθησαν τήν κατάρρευτης . Κοινή εύρωπαϊκή άξία είναι ό Χριστιανισμός . ση του Χένρικσεν στόν άγωνιστικό χρο . Το είδαΟ σταυρός. Ή προσευχή. Και σέ τρείς τούλάχι- με καθαρά . Ανθρωποι μέ σταυρωμένα τά χέρια νά
στον στιγμές το σαββατοκύριακο οι εύρωπαΐοι φί - ητουν άπό τόν Θεό νά σσει τό ίνδαλμά τους. Ο
λαθλοι στίς κερκίδες άλλά και οί πρωταγωνιστές Χριστιανισμός είναι λοιπόν ή βάση της εύρωπαϊκής
στόν άγωνιστικό χρο μας είπαν μέ τόν τρόπο ταυτότητας. Τό γεγονός ότι παρενέβησαν όρισμέτους πς δέν μπορεί νά άλλάξει ή ριζωμένη ταυτότητα αύτής της ήπείρου . Τόν σταυρό του μέ τόν
Καθολικό τρόπο και τήν
προσευχή του έπί τρία
λεπτά κοιτντας πρός
τόν ούρανό έκανε σέ ζωντανή σύνδεση άμέσως
μετά την λήξη του άγνα
μπροστά σέ έκατομμύρια φιλάθλους ό Βέλγος
γκολτζής Λουκάκου, ό
όποιος σημείωσε τά δύο
άπό τά τρία τέρματα της
όμάδος του έναντι της
Ρωσσίας. Τόν σταυρό
τους μέ τόν Όρθόδοξο
τρόπο έκαναν οί Ρωσσοι
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ των ΗΠΑ Τζό Μπάι ντεν έκμεταλλεύτηκε τή σύνοδο
των Επτά Πλουσιοτέρων Κρατν
του Κόσμου (G7) , άλλά και τή σύνοδο κορυφής των ήγετν των χωρν
μελν του ΝΑΤΟ, για νά στρατολογήσει" τίς δυτικές Δημοκρατίες
στόν άγωνα κατά της άπειλής πού ή
Ούάσινγκτων θεωρεί ότι έκπορεύεται άπό τίς αυταρχικές όπως τίς
Συνέχεια στήν σελ.5
1ωγνίδιαύπονουεύσες
του καταγγελλει
ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΙ
νιστικό χρο κατά τήν διάρκεια του άτυχους για
φοροελαφρύνσεις
Του Παύλου Νιρβάνα
του Γιργου Κουρή
Λεπτομέρειες στήν σελ. 8
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ των G7, δηλαδή των
ίσχυρότερων έπτά οίκονομιν του
πλανήτη , είναι νά άκολουθηθεί άπό
διεθνείς καί έθνικούς φορείς μία τάση
μείωσης της φορολογίας άρχίζοντας
άπό τίς έπιχειρήσεις καί τελεινοντας
στά φυσικά πρόσωπα. Κεντρική έπιδί
ωξη είναι ή αύξηση των έσόδων το
κράτους πού θά προέλθει άπό τή μεί ωση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Έκ πρτης όψεως αυτό
μπορεί νά φαίνεται παράδοξο, άλλά ή
έμπειρία σέ πολλές χρες ύπαγορεύει ότι όπου έχει γίνει συστηματική μεί
ωση των φορολογικν συντελεστν
καί γενικότερα του φορολογικού βάρους, το άποτέλεσμα είναι ο περιορισμός της παραοικονομίας καί της φοροδιαφυγής , άλλά καί ή άποθάρρυνση άπό μεθόδους φοροαποφυγή .
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
νοι έξυπνάκες κοσμικοί για να άφαιρέσουν τήν
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Τό ούζο καί τό τσίπουρο κθωρακίζονταιν άκόμη
περισσότερο στις διεθνείς άγορές καθς ή Εύρωπα.
κή Επιτροπή ένέκρινε τήν καταχρισή τους στό
διεθνές μητρο τής Πράξεως Τής Γενεύης του Παγκοσμίου Όργανισμού Διανοητικής Ίδιοκτησίας,
(WIPO) ς Προϊόντων Γωγραφικν Ενδείξεων
(ΠΓΕ) Σέ αύτό συνέβαλαν ό Σύνδεσμος Ελλήνων
Παραγωγν Αποσταγμάτων & Άλκοολούχων
Ποτν (ΣΕAΟT) , ή Ένωσις Αποσταγματοποιν
Άμπελοοινικν Προϊόντων Ελλάδος (ΕΝΑΠΑΠΕ)
άλλά και οί ύπηρεσίες του Γενικού Χημείου του
Κράτους Ό πρόεδρος τού ΣΕΑΟΠ Μίκoς Καλογιάν
νης είπε ότι τά δύο διάσημα προϊόντα άποκτούν
σημαντικό διαπραγμαπευτικό πλεονέκτημα σέ συνομιλίες τής ΕΕμέ τρίτα κράτη γιά διμερες άναγνωρίσεις Γεωγραφικν Ενδείξεων . Πλέον δέν θά μπορεί εύκολα τό ούζο καί τό Τσίπουρο νά έξαιρεθούν
άπό συνομιλίες καί συμφωνίες.
Έκτός του συμπληρωματικού
ΕΝΦΙΑ τά άγροτεμάχια
Κατάqοoη παραβίασις
της Συμφωνίας τον Πρεσπων
ΜACEDONΑ
ΕΚΤΟΣ του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ παραμένει ή
άξία των άγροτεμαχίων και τό 2021 , ένω διατηρούνται.
και έφέτος οί έκπτσεις 10%-30% στόν ΕΝΦΙΑ για
τά φυσικά πρόσωπα, όπως προβλέπει τροπολογία του
Υπουργείου Οίκονομικν ή όποία κατετέθη στήν Βουλή. Ταυτοχρόνως μέ τηνίδια τροπολογία έπεκτείνεται
τό μέτρο τον μηδενικν ένοικίων γιά την έστίαση και
τις κλειστές έπιχειρήσεις, και για τόν μήνα Ιούνιο.
Λεπτομέρειες στήν σελ .2
Πρτα άπ' όλα πρέπει νά διευκρινιστεί ότι ή φοροαποφυγή είναι νόμιμη και δικαίωμα κάθε νομικού ή φυσικού προσπου πού χρησιμοποιεί
τίς εύνοικές διατάξεις που έπιτρέπει
ή φορολογία . Είτε αύτές άποτελουν
ήθελημένα παράθυρα , είτε προκύπτουν έξ άνάγκης λόγω άτελειν
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
. Τό καρπουζ, ένα άπό τάσημαντικτερα καί πιό
δημοφιλή φρούτα στόν κόσμο , μέ έτήσια παραγωγή άνω τν 200 έκατομμυρίων τόνων διεθνς, φαίνεται πς έλκει τήν καταγωγή του άπό τήν Βορε οανατολική Άφρική καί συγκεκριμένα άπό τήν πε
ριοχή Κορντοφάν του Σουδάν, σύμφωνα μέ μία νέα
έπιστημονική έρευνα πού ξαναγράφει τήν ίστορία
του καρπουζιού καί πιστεύεται ότι θέτει τέρμα σέ
διαφωνίς δεκαετιν σχετικά μέ τήν καταγωγή του
Έρευνητές άπό Τήν Βρεταννία και τις ΗΠΑ άνεκάλυ
Ψον τό άγριο ααρπούζι Κορντοφάνν που θεορείται
δάρχαιότερος καί κοντινότερος συγγενής του σημερινού έξημερωμένου καρτπουζιού. Η άνακάλυψις έξηγείγιατί τά σημερινά καρπούζια είναι τόσο εύάλωτα στίς άρρστιες, καθς-όπως δείχνει ή γενετική
άνάλυσις-στήν πορεία της έξελίξες του Τό έξημε
ρωμένο καρπούζι έχασε πολλά άνθεκτικά γονίδια.
Συνέχεια στήν σελ. 2
Ήπρτη άμεση άντίδραση μπορεί νά σσει ζωές
αίσθήσεις του . Θυμάμαι τό
πς γυρίζει ή γλσσαν
καί προσπαθ νά βάλω τον
γάντζος . Τραβ μέ δύναμη ,
όπως μού είχε μάθει ό πολύτιμος φυσιοθεραπευτής του
Πάνε κάμποσα χρόνια . συνάδελφos , Yuός και &δελΣτό γήπεδο τής Παλλή-φός συναδέλφων, καταρρέει!
νης παίζουμε, γιά τό Πρωτάθλημα Τύπου , Το ΚανάλιΈνω τού Πειραις μέ με
γάλη Οίκονομική έφημερίδα . στήν διοίκηση τύ Εθν Η μπάλα παίζεται στήν περιοχή τν άντιπάλων μας ,
Μέ την έμπειρία άπό τά
μαθήματα πρτων βοη- δείκτη του δεξιού μου χεριού Εθνικού κ. Κστογλου , τόν
έχουμε φωνή!
στό στόμα του. Έχει σπασμούς, μού δαγκνει δυνατά
τό δάχτυλο , ματνω! Άκόμη έχω τά σημάδια! Επιμέ
βλέπω νά άναπνέει καιί άμέ
σως κάνω τεχνητή άναπνοήν μέ τό στόμα . Ο συνά
δελφος βήχει καί βγάζι κάποια ύγρά, άλλά άνασαίνει !
θειν που έκανα όταν ήμουν
κού Πειραιρ, τρέχω γρήγορα άπό πάνω του . Έχει
όταν ξαφνικά, σχεδόν στήν τάμάτια άνοιχτά, άλλά δένανω και πιάνω τήν γλσσα
άντίπαλη περιοχή , καλός άντιλαμβάνομαι άν έχει τις του , που έχει φυρίσειν σάν
Ανανευομένη κ Ακόμη πιο δυνατη!
Συνέχεια στήν σελ. 4
14-6-2021