Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
emai l:dimonews @dimoprasion. gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ.10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12-ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27805
Διόδια: Χρέωση
ανά χιλιόμετρο
μέσω ΣΔΙΤ
Στήριξη των επιχειρήσεων με 40
δισ. για την επιστροφή
Μπρος παίρνει το σχέδιο εγκατάστασης ηλε.
στην κανονικότητα
κτρονιχν διοδίων στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους , καθς το Υπουργείο Υποδομν και Με
ταφορν προχωρά στην πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου για τη διενέργεια σχετι κού διαγωνισμού .
Πρόχειται για το νέο σύστημα , ΣΛΑ
ξε ιχανοποιητικά , αλλά δεν θα πληρσει ενοίκιο τον Ιούνιο . Είπε, παράλληλα , ότι υπάρχει το πρόγραμμα
Γέφυραν για τις επιχειρή σεις , που
το επόμενο χρονικό διάστημα το χρά
τος θα καλύψει σε περίτου 42.000 ε.
πιχειρήσεις τις δόσεις στα δάνε ιά
τους . Επίσης ανέφερε τα στοχευμέ.
να προγράμματα του ΥΠΑΝΕ, Εφε.
ρεως παράδειγμα την εστίαση που η
εκταμίευση θα ανοίξει από την επό.
μενη εβδομάδα, τον τουρισμό, στα
γυμναστήρια , στους παιδότο πους κλπ.
Εχουμε το πρόγραμμα για τις πάγιες δαπάνες, θα καλύψουμε τμήμα
τους σε ένα σημαντικό αριθμό επι.
χειρήσεων. Αυτά τα μέτρα δεν έ .
χουν υλο πουηθεί ακόμαν , πρόσθεσε.
Σχετικά με τον νέο Εξωδικαστικό
Μηχανισμό Ρύθμισης Οφείλν και
τους δικαιούχους , ο υπουργός διευ
χρίνισε ότι ο ανόμος , ο οποίος υλο .
ποιε ίται από την 1η Ιουνίου, έχει τρί.
ασάδια: 1ο στάδιο να βοηθήσουμε
τον πολίτη να μη δημιουργήσει ιδιωτικό χρέος ή να μην αναγκαστεί σε
ρύθμιση οφειλν . Υπάρχουν κατά τόπους γραφεία
ιδιωτικού χρέους για να βοηθήσουν τους πολίτες σε
ενημέρωση συνολικά για τις υποχρεσεις τους. 2ο
στάδιο ο εξωδικαστικός συμβιβασμός , μέχρι 240 δό .
σεις στο δημόσιο χαι μέχρι 420 δόσεις στην τράπεζα
στε συνολικά ο πολίτης να ρυθμίσει το ιδιωτικό
Απαντήσεις για
μεταναστευτικό,
εστίαση και εργασιακό
από την Αρ. Πελνη
Ηκυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πε .
λνη, σε ερτηση των πολιτικν συντακτν για
το μεταναστευτικό τόνισε πως η Ελλάδα αποφασί ξει ποια χόρα θα κρίνει ασφαλή ως τρίτη χρα.
Ελήφθη αυτή η απόφαση με βάση τις εισηγή σεις της Υπηρεσίας Ασύλου και αφορά συγκεκρι .
μένες πέντε εθνικότητες που διέρχονται μέσω
Τουρκίας και δεν κινδυνεύουν εφόσον υποβάλ λουν αίτημα στην Τουρκία . Αυτό είναι μέτρο με
στόχο την εφαρμογή της κοινής δήλωσης ΕΕ .
Τουρκίαςν, σημείωσε .
Επίσης είπε ότι η συνάντηση του
Κυριάκου Μη τσοτάκη με τον Ταγία ΕA 4
σχοπού που είναι πολλά δισ. ευρ στους εργαζόμενους επί 14 μήνες , εν το 50% της επιστρ .
πτέας προκαταβολήςν που είναι πάνω από 8 δισ .
δεν επιστρέφεταιν . Εξαιρούνται είπε, το ΤΕΠΧ
και άλλα μέτρα.
Μλντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, ο υπουργός
δήλωσε επίσης ότι παρότι το λιανεμπόρο έχει ανοί
ξει περισσότερο από δύο μήνες , τον Ιούνιο θα έχει
ωφίλεια 40% στο ενοίκιο , εν και η εστίαση άνοι .
*1 κανονικότητα επιστρέφει στην οικονομίΨηφιακός χάρτης
με ένα κλικ για
τις νέες
αντικειμενικές
αξίες ακινήτων
α, αλλά η πολιτεία θα στηρίξει τις επιχειρήσεις
όσο χρειαστεί με ένα συνολικό ποσό που υπερβαί.
νει τα 40 δισ. ευρν δήλωσε ο υπουργός Οικονο μιχν , Χρήστος Σταϊχούρας. Πρόσθεσε δε, ότι το
μεγαλύτερο ποσό των μέτρων στήριξης δεν επι
στοέφεται, κόπως πχ. η αποξημίωση ειδικού
του χρέος., Παρέθεσε στοιχεία,
σύμφωνα με τα αποία κέως χθες
12.550 μοναδικά ΑΦΜ έχουν εΚάτω από το όριο της απόλυτης φτχειας ο
καττατος μισθός στην Ελλάδα
Την νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα που εντοπί ζει τις τιμές ζνης των ακινήτων σε όλη τη χρα
που βρίσκονται εντός του αντικειμενικού συστήματος υπολογισμού αξιν ενεργοποίησαν, δοκιμα
στικά, τα υπουργεία Οικονομικν και Ψηφακής
Διαχυβέρνησης. Ο πολίτης επιέγει μέσω ψηφιακού χάρτη https/www 1.gsis.gr/valuemaps/ τον
δρόμο στον οποίο βρίσκεται το ακίνητό του και
εμφανίζεται η τιμή ζνης που ισχύει σήμερα και
μέχρι τέλος του έτους και την νέα τιμή ζνης
που ανακοινθηκε και θα εφαρμοστεί από τις αρ
χές του 2022. Ο ψηφιακός χάρτης ενημερνεται σταδιακά .
Σύμφωνα με τις οδηγίες που πα - ΣΕΛΙΔΑ 2
ΟΗΕ: Η Πανδημία αύξησε την
παιδική εργασία
<όλο ακλειδίν στην ανάκαμψη της οικονο
μίας το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα έχει η
ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυρινν , σύμφωνα με την ετήσια έκθεση 2021
του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (INEΓΣΕΕ ) για την ελληνική οικονομία και την απασχό ληση, η οποία καταγράφει την τρέχουσα κατά σταση στην αγορά εργασίας και στην ελληνική οικονομία .
Για να συμβεί αυτό ν, όπως επισημαίνεται, αεί.
ναι αναγκαία η δέσμευση της οικονομικής πολιτικής
στην αύξηση της παραγωγικής και της ποιοτικής απασχόλησης και στη θεσμοθέτηση χαττατου μισθού
αξιοπρεπούς διαβίωσης Είναι επίσης πολύ σημαντι
χό να προστατευτού ν θεμελιδη εργασιακά δι καιματα σετικά με τα νόμιμα και τα αντατα ό .
ρια του χρόνου εργασίας , την ασφάλεια και την υ.
γεία στην εργασία , την ενίσχυση των συλλογικν
διαπραγματεύ σε ων κα συμβάσεων εργασίας , Η
καθυστέρηση όσον αφορά την πλήρη ανάχαμψη της
απασχάλησης και των εισοδημάτων θα επιβραδύνει
τη δυναμική που θα επιφέρει η απορρόφηση των πό.
ρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητα9,
σημεινεταα στην έκθεση .
Παράλληλα, τον ίζεται ότι η ταχε ία και αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων
του Ταμείου Ανάκαμψης χαι Αν ΣΕΛΙΔΑ ?.
Εκατομμύρια παιδιά διατρέχουν τον κύνδυνο να αναγκαστούν να δουλέψουν εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορονοϊού , εν στον κόσμο καταγράφηκε αύξηση των ανηλίκων που εργάζονται για πρτη
φορά σε δύο δεκαετίες , προειδοποίησε την Πέμπτη ο OΗΕ.
Σε χοινή έχθεση της Διε θνούς Οργάνωσης Εργασίας χαι της UNICEF, του Ταμείου των Ηνομένων Ε.
| θνν για την Παιδική Ηλικία, διατυπνεται η εκτίμηση ότι στις αρχές του 2020 τα παιδιά που ήταν αναγα| σμένα να δουλεύουν ήταν 160 εκατομ μύρια, δηλαδή.
! εκατ. περισσότερα απ ότι τέσσερα χρόνια νωρίτε .
Η βραζιλιάνικη
μετάλλαξn έφτασε
στην Ελλάδα
Ανοι τρέχουσες προβλέψεις για την αίξηση της φτχειας σε παγκόσμια κλίμακα επαληθευτούν, άλλα
| εννέα εκατο μμύρια παιδιά θα αναγκαστούν να πάρουν τον δρόμο για τη δουλειά ως τα τέλη της επόμενης
χρονιάς , προστίθεται στην έχθεση
Ομως στατιστικά μοντέλα δείχνουν πως ο αριθμός αιτός ενδέχε ται να είναι υπερπενταπλάσιος προειδο ποιε η Κλαούντια Κάπα, στατιστικολόγος της UNICEF, που συμμετείχε στη συγγραφή της έχθεσης.
.Ανη χοινωνική προστασία μειωθείσε σύγκριση με το επίπεδο όπου βρίσκεται το τρέχον Λ
διάστημα , εξαιτίας των μέτρων λιτότητας και άλλων παραγόντων , ο αριθμός των παιδιν
Συναγερμός στις αρχές μετά την ανακάλυψη
του πρτου κρούσματος βραζιλιάνικης μετάλλαξης του κορονοΐού στην Ελλάδα .
Οπως μετέδωσε το Ο ΡΕN, το χρούσμα εντοπίστη
χε σε άνδρα στην Αθήνα και βρίσκεται σε εξέλιξη η
διαδικασίαιχνηλάτησης των επαφν του.
Οπως αναφέρει ο σταθμός , επιπλέον έχουν καταγραφεί οκτ α - ΣΕΝΑ
|ww.Olmoprasion.gr
amoprosiona
| WWW

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Οι Ευρωπαίοι με χαμηλό εισόδημα αντιμετωπίζουν δύσκολες στιγμές στον αγώνα για το κόστος στέγασης
  Έρευνα της ΕΚΤ δείχνει ότι πάνω από το ένα τέταρτο των νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα αναμένουν καθυστερήσεις στις πληρωμές των στεγαστικών τους δανείων τους επόμενους μήνες Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), ένας αυξανόμενος αριθμός Ευρωπαίων με χαμηλό εισόδημα αναμένεται να καθυστερήσει να πληρώσει βασικούς λογαριασμούς τους επόμενους μήνες, λόγω της αύξησης των επιτοκίων, των ενοικίων και του κόστους των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. “Η ικανότητα των νοικοκυριών να ανταποκριθούν στις δαπάνες που σχετίζονται με τη στέγαση και τ
 • Ευρωεκλογές: Ελληνικό “άρωμα” στις γερμανικές υποψηφιότητες
  Μια Φιλελεύθερη με πάθος για την Ελλάδα, μια ανεξάρτητη καπετάνιος-ακτιβίστρια για τους πρόσφυγες είναι μερικοί από τους Γερμανούς επικεφαλής υποψηφίους για τις ευρωεκλογές. Ο προεκλογικός πυρετός δεν έχει ακόμη αγγίξει τη γερμανική πραγματικότητα, αν και οι πρώτες αφίσες έχουν κάνει δειλά την εμφάνισή τους και στις τηλεοπτικές εκπομπές λόγου γίνεται σαφές ότι οι πολιτικοί προσκεκλημένοι απευθύνονται στο εκλογικό τους κοινό. Ούτως ή άλλως στις 9 Ιουνίου εκατομμύρια Γερμανοί ψηφοφόροι θα προσέλθουν στις κάλπες για να στείλουν εκπροσώπους τους στην Ευρ�
 • Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Ισχυρή άνοδος 1,99%, στα 105,38 εκατ. ευρώ ο τζίρος
  Ισχυρές ανοδικές τάσσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου με την αγορά να κινείται σε ανοδική τροχιά τέταρτη συνεδρίαση, επανερχόμενη στα επίπεδα των 1.420 μονάδων. H αναβάθμιση των προοπτικών του ελληνικού αξιόχρεου από σταθερές σε θετικές από την Standard & Poor’s και η ανακοίνωση πρωτογενούς πλεονάσματος σημαντικά υψηλότερου του στόχου, για το 2023, έδωσαν ώθηση στην αγορά. O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στα υψηλότερα επίπεδα της ημέρας, στις 1.420,40 μονάδες, σημειώνοντας ισχυρά κέρδη 1,99%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 105,38 εκατ. ευρώ, ενώ �
 • Κορυφώνεται η μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα
  Κορύφωση  αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα Τρίτη επεισόδιο μεταφοράς σαχαριανής σκόνης προς τη χώρα μας, το οποίο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από χθες Δευτέρα 22/04.   Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σήμερα, εκτός από τις πολύ αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης που θα περιορίζουν την ορατότητα, αναμένεται να εκδηλωθούν και λασποβροχές, κυρίως στη βόρεια και δυτική χώρα. Την Τετάρτη η στροφή των ανέμων σε δυτικούς θα έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της σκόνης στα Δωδεκάνησα και την προοδευτική απομάκρυνσή της προς τα
 • Σύγκρουση στρατιωτικών ελικοπτέρων εν πτήσει στην Μαλαισία
  Δυο ελικόπτερα της αεροπορίας ναυτικού της Μαλαισίας συγκρούστηκαν σήμερα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δέκα μέλη των πληρωμάτων τους κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στο δυτικό τμήμα της μαλαϊκής χερσονήσου, ανακοίνωσε η υπηρεσία άμεσης βοήθειας του ασιατικού κράτους. «Τα δυο ελικόπτερα συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος 10 θυμάτων από το ιατρικό σώμα των ενόπλων δυνάμεων», είπε ο Σουχάιμι Μοχάμαντ Σουχάιλ, αξιωματούχος της υπηρεσίας άμεσης βοήθειας και αντιμετώπισης πυρκαγιών, σύμφωνα με δελτ�