Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Ιουνίου
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7388
Τιμή : 1.006
Κκθιμερνή οικοομιή ειδική εςιμερίδα Διοκηρύξυν Δημοτραστν)
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ -Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
Πωs θα γίνει
η αναδιάρθρωση των χρεν
μασστο για τουs βισιμουs οφειλέτεs
αντικειμενικές:
Έτσι θα δείτε
αυτόματα
την τιμή ζνns
και τηναντικειακινήτου σαs
Σύμφωνα με αυτή , η
αίτηση του οφειλέτη, η
διαβιβάζεται ηλεκτρο νικά στο Δημόσιο και
τους Φορείς Κοινωνι
κής Ασφλισης προκειμένου στη συνέχεα
κάθε φορέας να υποβάλλει rρόταση αναδιάρθρωσης οφειλν.
Πρόταση αναδιάρτο υπουργείο Οικονο - θρωσης οφειλν υποβάλλεται μόνον σε
οφειλέτες οι οποίοι
www1.gsis.gr/val- αξιολογούνται ως βιφερέγγυοι
κατά περίππωση, Σε αντίθετη περίπτωση εάν
διαπιστνεται ότι ο
οφειλέτης δεν είναι
βισιμος ή φερέγ.
γυος, η διαδικασία περαινεται ως άκαρτη
και η αίτηση του οφε .
λέτη θεωρείται ως
Κοινωνικής Ασφάλισης
οφείλουν , εφόσον η αί
τηση είναι πλήρης, να
υποβάλλουν πρόταση
αναδιάρθρωσης. ,
Η πρόταση αυτή υποβάλλεται ξεχωριστά
από το Δημόσιο ή/και
τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης , εντός
προθεσμίας πενήντα
πέντε (55) ημερολογια
κν κατ' αντατο όριο
ημερν από την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης ή από την
άκαρτη περάτωση της
πολυμερούς διαδικα .
σίας.
Η αποδοχή από τον
αιτούντα της ρύθμισης θεωρείται ότι έχει συπου προτείνεται,
πει να γίνει εντός διάρθρωσης οφειλν οφειλέτης ο οποίος,
πέντε (5 ) ημερολογια
κν, ημερν από την υπέβαλε την πρόταση υποβολής της αίτησης ,
υποβολή της πρότα αναδιάρθρωσης.
σης, μέσω της rροβλεπόμενης ηλεκτρονικής αποδεχθεί την πρό διαδικασίας.
Σε περίπτωση πυ η
Σε λειτουργία έθεσε
μικων την ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα
uemaps/ ανεύρεσης
των τιμν ζνης των
ακινήτων της χρας
συνέχεια στην 11
πρόταση αναδιάρθρω.
σης γίνει αποδεκτή
από τον οφειλέτη και
καταβληθεί η πρτη
δόση της ρύθμισης,
αυτήν , η διαδικασία πε .
ραινεται ως άκαρτη
και η αίτηση του οφειλέτη θεωρείται ως
απορριφθείσα .
Στη διαδικασία μπορούν να ενταχθεί ο
σιμοι
Ενοίκια:
ναφθεί σύμβαση ανα Έρχεται λύση
με το φορέα ο οποίος
μετά την ολοκλήρωση
για τιs υπεκ.
μισθσεIS
ακινήτων
αroρριφθείσα .
Στους οφειλέτες που
αξιολογούνται ως βισιμοι ή φερέγγυοι , το
Δημόσιο και οι Φορείς
διαπιστνεται από την
ηλεκτρονική
πλατφόρμα ότι:
Εάν ο οφειλέτης δεν
ταση εντός της προθεσμίας ή απορρίψει
συνέχεια στην 10
Κωδικοί
στο Taxisnet
μπλοκάρουν
Κυριότερο rpόβλημα
είναι η εμπλοκή που
έχει προκληθεί σε
όσους
είχαν παραχωρήσει διιδιοκτήτες
στους ενοικιαστές .
συγκεκριμένοι
ιδιοκτήτες τους προ
ηγούμενους μήνες
είχαν χάσει το δι
συνέχεια στην 2
δηλσειs 2021
Σελίδα 9