Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974 )
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
ΕΣΓΙΑ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 12-Κυριακή 13
Τουνίου 2021
ΑΤΙΚΗ Νεφσεις, βροχές και μεταβλητοί άνεμοι Θερμοκρασία ως 28β
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις, βροχές και άνεμοι, Θερμοκρασία έως 26β .
Αριθμ φύλ .41981
Έτος 145ον
Τιμή 1,5ε
Ονουφρίου όσίου . Πέτρου του έν Αθω
Σελήνη 2 ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 6.02-Δύσις ήλίου 8.48
Οί φιλοδοξίες
άγκάθι στήν σχέση του μέ τόν Μπάιντεν να
Έρντογάν γιά τά πυρηνικά
ά τά πι
( (Γενί Σαφάκν) έξεπέλυσαν
δαιότητα του όποίου ( είδικς προσωπικές έπιθέσεις κατά του Προέδρου Μπάιντεν
σχέσεις) δέν έχει άναδει- μέ άφορμή τίς άποκαλύψεις
του νονουν Πεκέρ άπό την
στάσιο πυρηνικής ένέργειας Σαουδική Αραβία, τελικς
του Ακουγιού στήν Αττάλεια . όμως ό Τουρκος 'Υπουργός
Ήταν άνάμεσα στά θέματα Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε , στό παραπέντε τής συνάντησης των δύο ήγετν,
σφάτως μέ τόν Τούρκο όμό- ότι ύπάρχουν περιθρια συλογό του-κατά τόν "Ελληνα νεργασίας κάρκεί νά ίκανοποιηθούν οί φιλοδοξίες της
Τουρκίας. Ένεχείρισε μάλιστα πρός τουτο και κέγγραφο όράματος στόν όμόλογό του Μπλίνκεν, στε νά
άναπτυχθεϊ πλήρης στρατηγική σχέση μεταξύ HΠA Του Μανλη Κοττάκη
μέ ένταση ένα θέμα ή σπουάμερικανικά F35 πού παρήγγειλε ή Τουρκία στήν Ελλάδα και νά δοθεί προτεραιότητα στήν Ελλάδα στήν προμήθεια πλεονάζοντος άμυντικού
ύλικού των ένόπλων δυνάμεων τν ΗΠΑ, Διαρροές των
γάν, έντονες διεργασίες για προηγουμένων έβδομάδων
τό άκριβές πλαίσιο αυτής έμφανίζουν έπίσης τις ΗΠΑ
εύρίσκονται σέ πλήρη έξε- έτοιμες να μεταφέρουν μέλιξη. Άμφότερες οί πλευρές ρος άπό τίς δραστηριότητέ
άποστέλλουν τροχειοδεικτι-τους στήν βάση του Ίντσιρκάμηνύματα ή μία στήν άλλη: λίκ στήν Θράκη και σέ νησιά
του Αίγαίου. Άλλες διαρροές
πού είχανς στόχο νά δοκικεν έτάχθη ύπέρ του Δικαίου μάσουν τις άντιδράσεις τν
Τούρκων τίς ένεφάνιζαν διαέξοχήν εύνο εί τά έλληνικά τεθειμένες (Χουρριέτο ) νά
συμφέροντα . Φλέλληνες γε- ζητουν πλέον έτήσιο έλεγρουσιαστές όπως ό Ρόμπερτ χο τν ρωσσικν πυραύλων
S400 και όχι την άπομάκρυνμπιο κατέθεσαν νομοσχέδιο σήτους άπό την Τουρκία . Τέπρός έγκριση στό Κογκρέσ- λος, οί ΗΠΑ (και ή Ελλάς)
θέτουν τόν τελευταίο χρόνο
ΟΛΙΤΑ είκοσιτετράωρα πρίν
άπό τήν κρίσιμη συνάντη
ση του Προέδρου τν ΗΠΑ
Τζό Μπάιντεν μέ τον Τουρκο
όμόλογό του Ταγίπ Ερντογια τίς τουρκοαμερικανικές
χθεί δσο θά έπρεπε: τό έργοπού συζήτησαν οί κύριοι Δένδιας και Τσαβούσογλου προό Αμερικανός Υπουργός
Εξωτερικν Άντονυ Μπλίν Υπουργό Εξωτερικν- νά
δείχνει κατανόηση.
Οι Τουρκοι άπό την πλευρά τους όλο αυτό τό διάστηέλίσσονται. Έκαναν κινήτής Θαλάσσης, θέση πού κατ.
σεις στήν Ούκρανία και στήν
Κίνα (μειονότης Ούιγούρων)
πού κεντρίζουν τό ένδιαφέρον ουρκίας . Σέ συνέντευξη πού
του State Department , Με σα 'Ενημέρωσης προσκείμε
να στόν Πρόεδρο Ερντογάν
Μενέντες και δ Μάρκο Ρούέδωσε προχθές στόν τηλεοπτικό σταθμό TRT Haber δ
σο μέ αίτημα νά δοθούν τά
Συνέχεια στήν σελ.3
του φραγκούλη Φράγκου
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Μέ τόν
"Ηλιο τής Βεργίνας
οί Σχοπιανοί στό Euro
Ό έχτουρκισμός του "Έβρου
και φανατίζουν έπικίνδυνα τούς
έδ μουσουλμάνους . Είναι δέ
τέσσερεις έξαύτων πού άρχισαν
νά πλησιάζουν Ελληνες του έξωτερικού καί άγοράζουν περιουσίες τους έκτελντας τό σχέδιο της
γείτονας χρας. Τά έχω άναφέρει όλα αύτά, άλλά θέλω νά ένημερσω έσας, τόν πλέον άρμόδιο.
Δέν έχω δύναμη νά κάνω κάτι , μία
άπλή άγρότισσα είμαι, μέλιγοστές
γραμματικές γνσεις άλλά μέ τή
ξυπνήσει τό κράτος τν Αθηνν.Εχω έμπιστοσύ-σημαία στό μπαλκόνι μου καί τήν άγάπη για τήν
νη στήν κρίση σας . Η έπιστολή της που όφείλει νά πατρίδα . Στό τζαμίμέσα τούς έδωσαν έντολή πάλι
διαβάσει κάθε "Ελληνας είναι ή έξης: Καλημέρα , άπό τό προξενετο και τούς χρηματοδοτουν νά φι
Στρατηγέ, συγχαρητήρια για τίς τοποθετήσεις λοξενοϋν -άς μού έπιτραπει ή έκφραση-λαθροπισας . Ότρόπος όμιλίας έχει τόν τρόπο νά ξεσηκ- θήκια . Πολλές φορές έχουνε βγάλει μέσα τά παινει την έθνική μας συνείδηση!! Σάς εύχαριστούμε διά μέχρι και 50 άτομα . Τούς περίμεναν μέ σόμπα
γι' αύτό, μήν σταματάτε, σας χρειαζόμαστε είδι- άναμμένη μέ φαγητά καί τούς κλείδωναν μέσα .
κότερα έδω στά χωριά μας , όπου δείχνουν όλα Είμαι σίγουρη ότι είναι γνωστό όλα αύτά σέ σας,
ήσυχα, άλλά τό καζάνι βράζει. Έδω στον κορυμ ο άλλά ή άγανάκτησή μου είναι τόσο μεγάλη. Άν μο
πρίν 6 χρόνια για καθαρά ψηφοθυρικους ΛΟγους έπιτρεπόταν, θά τούς έσκιζα μέ τά δόντια μου.
Άγαπητή " Εστίαν,
ΜΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ Ελληνίδα, ή άγρό τισσα Μαρία Μίχογλου άπό τόν
Κόρυμβο του άκριτικοϋμας
Έβρου , μία κοινότητα πού βρίσκεται μία άνάσα άπό το Σουφλί,
μου έστειλε μία συγκλονιστική
έπιστολή για τήν κατάσταση πού
έπικρατεί στίς έσχατιές της πατρίδας μας. Θα ήθελα να τήν μοιραστ μαζί σας καί νά της δοθεί
ή πρέπουσα δημοσιότητα μήπως
στόν Τελικό
του Roland Garros
ΠΡΟ μιας δυσάρεστης έκπλήξεως ένδέ χεται να βρεθούν οι"Ελληνες τηλεθεατές πού θά παρακολουθήσουν τό έφετινό
Εύρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου .
Οί Σκοπιανοί πού έχουν προκριθεί στό
Euro, γνωρίζοντες ότι δλα τά βλέμματα
τν ποδοσφαιροφίλων θά είναι στραμμέ
να πάνω τους, άπεφάσισαν νά άγωνισθούν
Αθλια συμμαχία
του Τηλέμαχου Μαράτου *
Συνέχεια στήν σελ.4
ΠΡΟ ΗΜΕΡΩΝ πατέρας δολοφόνησε στήν Ίταλία την κόρη του έπειδή
δέν συμφνησε να παντρευτεί έναν
- άγνωστο-άνδρα πού είχαν συμφωνήσει γι' αύτήν . Στό Πακιστάν. (Κάτι συνηθέστατο στήν Γερμανία με ταξύ Τούρκων μεταναστν, σήμερα.)
"Ελληνας άριστερός άρθρογράφος
- που παριστάνει τόν διανοούμενο- έγραψε (μου είπαν) ότι στό Πακιστάν δέν γίνονται όμαδικοί βιασμοί, διότι άγωνίζονται για τήν άνατροπή του καπιταλισμού. Είς το Ιράν
πετάνε όμοφυλόφιλους άπό τίς ταράτσες ή τούς κρεμάνε δημόσια άπό
κινητούς γερανούς σέ μικρά φορτηγά αύτοκίνητα. Πρό έτν ο Αχμαντινετζάντ, έρωτη θείς , άπήντησε όι
αύτό δέ γίνεται διότι στό Ιράν δέν . .
ύπάρχουν όμοφυλόφιλοι Στήν Γαλλία άποκεφαλίστηκε καθηγητής διότι έδειξε τά σκίτσα μέ τόν Μωά
μεθ που προκάλεσαν τήν σφαγή στό
Charlie Hebdo. (Ως μέρος μαθήματος. ) Πς είναι δυνατόν ένας προοδευτικός διανοούμενος νά άνέχεται τόν άποτροπιασμό και άπόρριψη των όμοφυλόφιλων ( όλων των
φύλων!) , τόν προπηλακισμό άκόμη
καί τήν έξόντωσή τους για θρησκευτικούς λόγους; Τόν έγκλεισμό
Folli Follie: Σέ δίκη
οί Γκότσης καί Κουτσολιούτσος
Πουλιλιού καί του νυν μητροπολίτη μας . Τό τζά-Εχουν τόσο φανατιστεί οί μέχρι τρα φιλήσυχοι
μιαύτό έκτελει χρέη προξενείου άφου άπό 'κει μουσουλμάνοι του χωριού πού κατέστρεψαν τό
παίρνει έντολές. Έρχονται γυναϊκες σταλμένος δημοτικό σχολεΙο γράφοντας ύβρεις σέ τούρκικα
άπό το προξενείο Κομοτηνής, πού άλλοι μένουν καί άραβικά Έγραψε στήν πόρτα του πολιτιστικού
στήν Άγριάνη και άλλοι έρχονται άπό Κομοτηνή
Λεπτομέρειες στήν σελ2
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Ή Συνθήκη Παραδόσεως της
Αχροπόλεως (10 Ιουνίου 1822 )
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Έργασία έως τίς 10.30 μ.μ.!
σ Η όψις του
τεραστίου λευκού γλυπτοϋ
που άναπαριστά
τό πιό γνωστό
μή έπανδρωμένο άεροσκάφος
στό όπλοστάΜΙΑ ΠΡΩΤΗ γεύση του τί πρόκειται να ίσχύσει
τό έπόμενο διάστημα μέ τόν νέο έργασιακό νόμο θά
έχουν άπό τήν προσεχή Δευτέρα, 14Τουνίου, οί έργαζόμενοι στά σουπερ μάρκετ και τά καταστήματα τροφίμων. Οί χιλιάδες έργαζόμενοι σέ αύτά καλούνται νά
ύπακούσουν στό ράριο λάστιχο μέ πολλαπλές ύπερωρίες . Συμφνως πρός Κοινή Υπουργική Απόφαση πού έδημοσιεύθη χθές, οί ίδιοκτήτες τν σούπερ
μάρκετ, τν φούρνων , τν μανάβικων και γενικ
τερα τν είδν τροφίμων θά μπορούν , έφ 'όσον τό
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Ελευθερίου Γ.Σκαδα
Λεπτομέρειες
στήν σελ. 4
σιο τν ΗΠΑ-Τό Predator-πάνω άπό τό πάρκο High Line του Μανχάτταν άναστάτωσε πολλούς άνυποψίαστους δερχόμενους Νεούορκέζους
Αύτή άκριβς ήταν ή πρόθεσις του δημιουργού
του . Ο Σάμ ΝΤουράντ, ό είκαστικός πίσω άπό τό
φτιαγμένο άπό φάιμπεργκλας γλυπτό, που βάφτισε Untitled (άννυμο drone ), σημεινει πς τό φλοτίχνησε γιά νά <ύπενθυμίσειν στους Άμερικανούς
πς τά UA VS παραμένουν τραγικήν παρουσία
αέχουν είσβάλειν στήν καθημερινή ζωή πολλν
άνθρπων που ζούν έκτός-άλλά και έντός- τν
ΗΠΑ. Τό λευκό γλυπτό, μέ φόντο τόν γαλάζιο
ούρανό, μοιάζει να ίπταται πάνω άπό τήν 10η
Λεωφόρο καθς περιστρέφεται πάνω στόν στύλο
όπου είναι έγκατεστημένο, όταν φυσάει .
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ. 3
Άναβαθμίζεται συνεχς ή δημόσια τηλεόραση
Διαβάζουμε μέ εύχαρί - βάνουν Τό μουσικό κουστηση τά ανούμεραν τής
ΕΡΤ. Άνήκουμε πλέον σέ
έκείνους πού παρακολουθούν κσειρέ στήν τηλεόραση. Δέν τό είχαμε κάνει ποΤέ, μέχρι σήμερα . Κι όμως ,
είμαστε άπό αύτούς πού κά- άφησε αύτή τήν καλή συνήθε Τετάρτη στήνονται στήν
πολυθρόνα και άπολαμσκευής , πού στίς δέκα έχει ποστάλ , τήν όποία θά προβάλλει ή ΕΡΤ, σέ συνεργασία μέ τήν έξαιρετική συγκάτι και χάσεις τήν προβο - γραφέα Βικτόρια Χίσλοπ ,
ή όποία άπέκτησε προσφά
τως και τήν έλληνική ύπηκοότητα."Ίσως είναι μία άκόμη εύχάριστη έκπληξη άπό
τήν , πολύπαθη , ΕΡΤ .
και πάλι Τά καλύτερά μας
τ του Πορτοκάλογλου καί
κάθε Πέμπτη Τά καλύτερά χρόνιαω . Αλλά κι άν Τύχει
μας χρόνιαν και <Τήν τούρτα τής μαμάς.
λή , μπορείς να προσφύγεις
στό Netfdix και νά δείς έκει
τό έπεισόδιο που δέν μπό ρεσες νά παρακολουθήσεις ..
εχουμεΦωνή!
Η καραντίνα , πού μάς
Ελεισε μέσα ύποχρεωτικ ,
. Ένας δεινόσαυρος που άνεκαλύφθη στήν Αύστρα
λία και όνομάσθηκε Αύστραλοτιτάνν ( ή Νότιος
ΤΤΤάνν) είχεύψος 6,5 μέτρων, σχεδόν όσο δύο όροφοι κτιρίου καί μήκος 30 μέτρων, όσο περίπου ένα
Ανοντιμε νη κή Αομη πιο δυνατη."
Είδαμε χθές και ένα τρέ
θεια τής Τετάρτης , τής Π
μπτης, άλλά και τής Παρα- ιλερν για τήν σειρά κάρτLPPontos .
Συνέχεια στήν σελ. 7
Συνόχεια στήν σελ. 10
12-6-2021