Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τοπο του
Πρέπει να ξέρει
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
lδοτήτης Εκδότης. Δευθυντής ΒAΣ ΕΡΒΑ Ετoς 450 Αμ Φλλου 1194 Τιμή 060 ουρό . Πέμπη 10 Ιυνίου 2021
ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ Τ0 ΦΟΙΝΟΠΩΡΟ
Η ΚΒΕΡΝΗΣΗ ΕΞΕΤΑΖΕΙ
ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ .η
ΠΑ ΤΗΜ ΕΞΕΛΙΗΗ ΤΗΣ ΕΜΕΟΛΙΑΕΠΙΚΗΜΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Βιαστικής διοδικοσίος και ναι nλtov ψnλά στην ο
μετά την noνnμίαr
ano τη στιγμή nou ντο Ένα ακόμη βήμα
Προβλήματα με την δωρεάν διάθεση των self test
Για εκατ. εργαζόμενους
στο Δημόσιο και ιδιωτικό Τομέα
Τi λένε οι φαρμακοποιoί της Πρέβεζας
Για τη χαιλάρωση των μέτρων
Είναι έτοιμοι να κάνουν οι επιστήμονες
Προβληματα ηρoέκυψαν xθες
με την δωρεάν διάθεση των sof
tost για εκατομμύρια εργαζόμε .
νους στον ιδωτικό και δημόσιο
τομέα, μετά την ανακοίνωση του
Η ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ" δεν θα κυκλοφορήσει αύριο
Λόγο απεργίας των δημοσιογράφων
Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Ευλ.
hόγοu ότι σταματά τη διαθεση
ΤΟ ΣΚΕΠΑΡΝΟΣΚΟΤΩΜΕΝΟ
Νίκο μου! Λεβέντη μου!
Καμάρι μου!
Το υπόμνη.
α) Μια αναιο0noo - κάνω το εμβόλιο . Ο κe σαν με την εκκωφαντ.
όγος ατρός , βρέθη - θε άνeρunoς θα κάνει κn σunn τους και καλό
μα του κ Πa.
νορξη των, xεpοuργ- κono για τον εουτό του ωμένος ο γιατρός να
κν επεμpάσεων στο και την οικογένειά npoβavεi σε ενέργειες
νοοοκομείο r . rενvn - του, Να και μα για nou δεν τις εnθuμεί
ματός στην Θεσοαnο vίκn . θετκή στην Coνία του Ιnnokpάτn!
: 19, με σnοτέλεσμα να noAnol
δημιουργηθεί ανοστό . φοι της δεξιάς κατίy, σθενής και ειδικά ο υ
τωση στο νοσοκομείο γειλαν την εν λόγω κυ - nouήφος για το χεi .
και να nαγωσουν ο ρία μως , tόoo η υ- ρουργείο , δεν έχει την
npoγpaμματισμένες ε - neuθuνn κυρέρνηση η δυνατότητα ούτε να
τρός nστή στον όρκο και ειδικότερα όσον αφορά το ομα του , Μα
nολλoί δημοσιογρά - θα μου nεitε όt ο ο.
βουλευτικής
ομάδας της ΝΔ, Αντί να nαρουσια .
στεί στην Προανακριτική Eπτpοnή
ρία . Ομως , τόoο η υνmηεν oω κυρία δn . ντάγματος μεριμνά για τους γιατρούς για να
Aυσε : κάθε άνθpωnoς την υγεία των non npoφuλaξει τον εoυτό
έχει δικαίωμα να κάνει τν, όσο και α λεγό - του ή το ,, . ομα το .
της Βουλής και να aπαντήσει στις
το σμα του ό. u θEλε μενο, εnστημονικοί a -Andiες
Βγ είμα an' ουτούς τρικοί . συνδικαλιστι
βaρύτατες κατηγορίς nou tοu κα .
ταλόγισε ο κ. Καλογρίτοu .