Πρωτοσέλιδο Οικονομική:







Recognized text:
Οικονομική
Πέμπη
Ιουνίου
Κάθηιμερινή οικονομική ειδική gημρίδο Διακηρύξευν -Δημοηρασιν
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7386
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
ΕΝΦΙΑ: Ποιοι
θα πληρσουν
υψηλότερο
και Ποιοι
μικρότερο
o Φορολογικέs δηλσειs 2021:
Οι κενοί κωδικοί φέρνουν
καθυστερήσειs στην υποβολή
αλλά αρκετοί κωδικοί
και μάλιστα ιδιαίτερα
κρίσιμοι για την συμΣύμφωνα με τα τελευταία
μέχρι
έχουν υποβληθεί σχε - πλήρωση της δήλω
δόν 262.862 έντυπα Ε1,
87.892 Ε2 και 17.564 συμπληρωμένα
έντυπα Ε3, εν πέρυσι
τέτοιες ημέρες οι φορολογικές δηλσεις βλημα
που είχαν υποβληθεί
έφταναν τα 2.000.000.
Από τα 351.784 που
στοιχεία ,
σήμερα
σης , δεν
έχουν
Η Δυτική Ελλάδα , τα
νησιά του Ιονίου και
του Βορειοανατολικού Αιγαίου που εντάσσονται
σύστημα αντικειμενικού rροσδιορισμού
της αξίας των ακινή- έχουν υποβληθεί τα
των θα σηκσουν το
βάρος του ΕΝΦΙΑ του
επόμενου έτους .
Η ένταξη 3.643 περιοχν στο σύστημα
συνέχεια στην 11
στοιχεία .
Το μεγαλύτερο πρόεντοπίζεται
στους ειδικούς κωδ κούς οι οποίοι αφο
ρούν επιδόματα τα
οποία προέκυψαν στην
πανδημία . Αν και τα
ποσά θα έπρεπε να
ήταν προσυμπληρω - σίες προκειμένου να
μένα, οι κωδικοί ακόμα
είναι κενοί . Αυτό ση μαίνει ότι στην πράξη ξαν κατά τη διάρκεια πση της πανδημίας, τα
είναι αδύνατο οι φορολογούμενοι να συμ
πληρσουν
φορολογικές τους δη- δήλωση και στη συνέ
λσεις.
Ως εκ τούτου χυλιά.
δες φορολογούμενοι
θα πρέπει είτε να ξεκι
νήσουν έναν αγνα
82.986 είναι χρεωστικά
με συνολικό φόρο
39.454.839 εκατομμύρια ευρ , τα 61.927
είναι πιστωτικά και η
επιστροφή φόρου φτάνει τα 12.576.809 εκατομμύρια ευρ , εν
206.871 είναι μηδε
νικά.
Αιτία των καθυστερήσεων είναι κατά κύριο
λόγο το εγονός ότι η
πλάτφόρμα για την
υποβολή των φορολογικν δηλσεων βρί - δρόμου σε τράπεζες
σκεται σε λειτουργία
σίας κατά τη διάρκεια
συγκεντρσουν όλα των περιοριστικν με τα ποσά rou εισέπρατης πανδημίας, είτε να
υnοβάλλουν με κενά
ποσά από το πρό γραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ , τα επδόματα του
ΟΑΕΔ:
την φορολογικής τους
Λήγουν
οι αιτήσειs
ανέργων
18-29 ετν
χεια να επανέλθουν με
τροποποιητική
λωση .
Τα ποσά είναι κυρίως
μια σειρά επιδομάτων
τα οnoίa αφορούσαν
την αναστολή εργασεις των "κουρεμένων
δήενοικίων", όλων των
υπόλοιπων έκτακτων
ενισχύσεων που δόθηκαν με κρατική εντολή , αλλά και τις
και αρμόδιες υπηρε
συνέχεια στην 10
Σήμερα Πέμπτη 1ο
Ιουνίου 2021 και ρα
15:00 λήγει η προθε
σμία υποβολής αιτή
χρηματοδότησης για
το νέο αΠρόγραμμα
επιχορήγησης επιχει
ρηματικν πρωτοβου απασχόλησης
νέων ελεύθερων
συνέχεια στην 2
Δικαίωμα
επιστροφής
εισφορν
επικουρικής στουs
ασφαλισμένουs
Σελίδα 9