Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ Ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
10 Ιουνίου 2021
Η Ανάληψις του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ήμν ησου Χριστου
Νέα Σελήνη Ανατολή ήλίου 6.02-Δύσις 847
ΑΤΙΚΗ Νεφσεις, όμβροι και βόρειοι άνεμοι Θερμοκρασία έως 28β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βροχές και βόρειοι άνεμοι Θερμοκρασία έως 26β
Αριθμ. φύλ. 41979
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΥΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙΠΑΤΗΝΑΝΑΣΥΡΣΗΤΗΣ ΜΗΝΥΣΕΩΣ ΣΑΜΑΡΑ ΑΠΟΤΟ ΑΡΧΕΙΟΠΡΙΝΑΠΟΤΙΣΕΚΛΟΓΕΣ
Είσαγγελεύς ζητεί άκρόαση
Ύπουργού γιά νά γλυτσει άργία
για νά
Πρωτοφανές αίτημα τού κυρίου Αγγελή στόν όποίο πόρισμα του ΣΤΕ
άποδίδει δτι έμπόδισε την Τουλουπάκη να θεμελισει
δωροδοκία πολιτικού προσπου!
ΤΟΝ ΑΣΚΟ του Aίόλουν άνοι- γελέως Σοφουλάκη ό κύριος άντι ξε ή ποινική δίωξις πού ήσκησε ό εισαγγελεύς δέν είχε δικαίωμα νά
είσαγγελεύς κύριος Παππάς κατά
του άντιεισαγγελέως του Άρείου
Πάγου Ιωάννη Αγγελή γιά παρά βαση καθήκοντος.Όπως πληροφορείται ή Εστίων, στήν είσαγγελία
Πρωτοδικν Αθηνν διεξάγεται
και άλλη έρευνα είς βάρος του κυ - Ελένης Τουλουπάκη. Μήνυση
ρίου Αγγελή , μέ τό ίδιο έρτημα
- τήν άσκηση ποινικής διξεως πρτον δ ίδιος δ κύριος Αγγελής!
γιά παράβαση καθήκοντος-καθς
σύμφωνα μέ τό πόρισμα του είσαγ του αυτή γιά νά προσπορισθεί προσωτικό όφελος καθς έφέρετο ότι νικής διξεως για παράβαση καθήστόχευε στήν θέση του είσαγγελέως του Αρείου Πάγου. Η έρευνα της είσαγγελίας Πρωτοδικν
για τίς τυχόν έρευνμενες δικονομικές παραβάσεις τοϋ κυρίου σαγγελέως . Υπάρχουν και άλλες.
Αγγελή εύρίσκεται σέ πλήρη έξέ - Εφιαλτης για τόν κύριο Άγγελή,
λιξη και άποτελεϊ ίσως μία άπό τις
αίτίες που κατά δήλωσίν του ή ζωή ακροαση άπό τόν Ύπουργό ΔιτουΕλληνος Ντί Πιέτρον μετε βλήθη έσχάτως σέ ακόλαση . Καί ζητησε κάποτε και άπό τόν τέως
τουτο διότι θεωρητικς κινδυνεύ
ει μέ την άσκηση και δεύτερης πο
άνασύρει δίδιος άπό τό άρχείο
και μάλιστα έπτά ήμέρες πρίν άπό
τις έκλογές του 2019 τήν μήνυση
πού είχε ύποβάλει ό πρην Πρωθυπουργός Αντνης Σαμαράς κα τά της είσαγγελέως διαφθοράς
κοντος.
Δέν είναι όμως ή μόνη αίτία της
άναστατσεως του κυρίου άντιειό όποίος άναζητεί έσπευσμένως
τήν δποία είχε άρχειοθετήσει τό
καιοσύνης Κστα Τσιάρα-όπως
Κατά τό πόρισμα Σοφουλάκη, δ κύ ριος Άγγελής ήχθη στήν άπόφασή
"Κ Τιάρας
LΑγγελής
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Αμερικανός ΥΠΕΞ
ύπέο του Δικαίου
της Θαλάσσης
Άλλάζουν οί καιροί!
Επιτροπή 2021:
Οπτικοποιημένη άφήγησις
του 1821 σε 18 πόλεις
ΟΤΑΝ συζητούμε για τίς σχέσεις Εύρπης-Άμε- λάριος Σρέντερ καί "Υπουργός Εξωτερικν Γιόσκα
ρικής κατά βάση συζητοϋμε για τίς σχέσεις Γερ- φίσερ, καταδικάστηκαν σέ πολιτική έξαφάνιση. Τά
μανίας-Αμερικής πρωτίστως και έπειτα όλων των
ύπολοίπων. Υπό αύτή την έννοια ή έπίσκεψη του
Προέδρου των ΗΠΑΤζό Μπάιντεν στήν ήπειρό μας νηση. Σέ σημείο που σήμερα 16 χρόνια μετά τήν
τήν προσεχή Παρασκευή προκειμένου νά μετάσχει άνοδο της Μέρκελ στήν έξουσία οί Πράσινοι μετά
στήν σύνοδο των G-7 μέ θέμα τήν ίδεολογική έπα- άπό την πολιτική έρημο που διήνυσαν νά διαδέχονασυσπείρωση της Δύσης, άποτελεί τήν ίδανική νται στόν δικομματισμό τους σοσιαλδημοκράτες
εύκαιρία γιά νά ξεκαθαριστουν κρίσιμα γεωπολιτικά ζητήματα. Η Δύση έχει άποσυσπειρωθεί όχι στής ΣΥΡΙΖΑ διαδέχθηκε στόν έλληνικό δικομμα
μόνο γιατί ή Τουρκία έχει άπομακρυνθεϊ άπό τήν τισμό τό γερμανόπληκτο ΠΑΣΟΚ τοϋ κυρίου ΣημίΟύάσιγκτων και άγοράζει ρωσσικούς πυραύλους . τη ) Σρέντερ και Φίσερ δέν βγήκαν βεβαίως προΗ Δύση έχει άποσυσπειρωθεί γιατί τό έθνικό συμ- σωπικς χαμένοι, καθς ό πρτος προσελήφθη
φέρον τν Γερμανν έπικρατεί τν δυτικν άξιων στό διοικητικό συμβούλιο της Gazprom μετά την
είς τρόπον στε τό Βερολίνο νά έχει όρθάνοικτες άφυπηρέτηση του , ένω ό Φίσερ είχε πάρε-δσε
τίς πόρτες του στήν Μόσχα καί στό Πεκινο . Στήν μέ τό Οίκονομικό Επιμελητήριο της Σμύρνης στήν
Μόσχα μέ την κατασκευή του ένεργειακού άγω- Τουρκία. Οί χωροι τους όμως μαράζωσαν, πρός παγου Nord 2 Stream καί στό Πεκινο μέ την ραγδαία ραδειγματισμόν. Κατέστησαν στήν καλύτερη περίάνάπτυξη των μεταξύ τους έμπορικν σχέσεων. πτωση άδύναμοι κρίκοι, ουραγοί των κυβερνήσεΚαι ς γνωστόν ο Μπάιντεν είναι ό πρτος Άμερι - ων των Χριστιανοδημοκρατν . Καί βεβαίως αύτό
κανός Πρόεδρος μετά δεκαετίες , ό όποιος κήρυ-δέν συνέβη τυχαίως! Φρόντισαν οί ατιμωροίν. Τά
ξε ταυτοχρόνως διμέτωπο άνένδοτο άγνα ένα- ίδια συνέβησαν άλλως τε και στήν Έλλάδα τό 2009 ,
ντίον καί τν δύο αυτν μεγάλων χωρν. Τί άραγε τά ίδια συμβαίνουν καί στήν Τουρκία σέ παραλλαθά συμβεΐ όταν οί ΗΠΑ θά έπιχειρήσουν νά βάλουν γή τρα. Όποιος σύμμαχος παρεκκλίνειν χάριν
τό μαχαίρι στόν λαιμό στούς συμμάχους τους;
δέ κόμματά τους, το ίστορικό σοσιαλδημοκρατι κό SPD καί οί Πράσινοι, σέ μακρά πολιτική περιδίμέ την άφανή στήριξη των ΗΠΑ (όπως ο άτλαντι(σελ 7)
ΤΗΝ ΕΚΙΜΗΣΗ δτι ή έπικύρωσις της
Συμβάσεως τν Ηνωμένων Εθνν για τό
Δίκαιο της Θαλάσσης θά λειτουργήσει
πρός όφελος τν ΗΠΑ έξέφρασε ό Αμε
ρικανός ύπουργός Εξωτερικν Άντονυ
Μπλίνκεν κατά τήν διάρκεια άκροάσεως
Ο Κίμ καί ή πόπ
Συνέχεια στήν σελ.5
του Α. Π Δημόπουλου*
κοΙΤΑΩ στό λεξικό της Άκαδημίας Αθηνν το λήμμα πόπ. Ως μέν
ούσιαστικό πόπ σημαίνει "είδος
έμπορικής μουσικής... που άπευθύνεται κυρίως στούς νέους " ς δέ
έπίθετο καύτό που έχει μοντέρνο καί
έμπορικό χαρακτήρα .>. Καί φυσικά
στήν άγγλική γλωσσα το νόημα είναι
πασίδηλο γιατί ό όρος άποτελεί συντομογραφία του popular , δηλαδή
του δημοφιλούς. Καί έπίσης κοιτάω
τό λήμμα κάλτο (cuit) . Πού σημασιολογείται ς <καλλιτεχνικό συνήθως
δημιούργημα ή καλλιτέχνης, που ένω
στήν άρχή δέν είχε άπήχηση άπέκτησε, μέ τόν καιρό , φανατικό άλλά έξειδικευμένο κοινόν . Καί ο λόγος, που
θέλω, να ξε καθαρίσω τήν όρολογία
είναι , ότι μέ βοηθάει στό θέμα. Το
όποιο είναι ότι ο κομμουνιστής δικτάτορας της Βόρειας Κορέας Kim Yongun μόλις κήρυξε πόλεμο στήν πόπ
κουλτούρα. Καί πίσω άπό την πολιτική διάσταση του πράγματος ( για την
όποία άμέσως παρακάτω) ύπάρχει
και ένα αίσθητικό ύπόβαθρο. Μέ διεθνή τούλάχιστον μέτρα, ό "Υψιστος
Ηγέτης Κίμ δέν είναι καθόλου πόπρ
( δημοφιλής ) . Άλλά σίγουρα είναι δημοφιλής στό φανατικό κοινό του κομμουνιστικου συστήματος της Βόρειας
Μέ συναυλία για τά
30 χρόνια του Μεγάρου
σηκνει αύλαία το Ηρδειο
Λεπτομέρειες στήν σελ. . 7
του έθνικου του συμφέροντος, καταδικεται. Στό
Στό παρελθόν, στήν άκμή τους , γνωρίζουμε τί πυρ τό έξτερον.
συνέβη. Οί έμπνευστές του Νord 1Stream , καγκελΣυνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
Διδασκαλία άγγλικν
καί στά νηπιαγωγεία
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΑΡΚΕΤΕΣ άλλαγές στήν διδασκαλία τν μαθημάτων
σένητιαγωγείο και δημοτικό φέρνει ύπερτροπολογία
του Υπουργείου Παιδείας . Από την νέα σχολική χρονιά τά μικρά παιδιά στό νηπιαγωγείο θά άρχίσουν νά
διδάσκονται άγγλικά. Η διδασκαλία τν άγγλικν θά
γίνεται μέ διαφορετικό τρόπο, δηλαδή μέσω διαδρστικν παιγνιδιν καί δράσεων, προκειμένου οι μικροίμαθητές νά άρχίσουν νά έρχονται σέ έπαφή μέ τά
Συνέχεια στήν σελ.4
.Οδρυτής τής Amazon.com Inc και της διαστημικής έταιρείας Blue Origin Τζέφ Μπέζος θά συμμε
τάσχει στό πρτο τουριστικό ταξίδι στό διάστημα Τής κάψουλας New Shepard, μαζί μέ τόν άδελφό του, Τόν Μάρκ, καί τόν νικητή ένος πλειστηρια
σμού για τό τρίτο είσιτήριο . κΑπό ότε που ήμουν
πέντε έτν, όνειρεύομα νά ταξιδέψω στό διάστημα. Στις 20 Τουλίου θά κάνω αύτό τό ταξίδι μαζί μέ
τόν άδελφό μου . Ήμεγαλύτερη περιπέτεια μέ τόν
καλύτερο φλο μουν έγραψε ό δισεκατομμυριούχος
σέ άνάρτηση στόν λογαριασμό του στό Instagram.
Ή Blue Oigin έκλεισε τόν πρτο γύρο τουπλειστηριασμοΰ τόν περασμένο μήνα καιί άνεκοίνωσε ότι
Ελαβε περισσότερες άπό 5.200 προσφορές άπό 136
χρες, χωρίς νά άποκαλύψει ποιά προσφορά ήταν
ή ύψηλότερη. Ή Τρέχουσα ύψηλότερη προσφορά
βρίσκεται στά 28 έκατ. δολλάρια στόν συνεχιζόμε
νο δεύτερο γίρο του πλειστηριασμού.
στό Ρολάντ Γχαρρός
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ. 3
Ήκοινωνική προσφορά του ντελίβερυν ..
Τά βράδια , δ δρόμος τis παραγγελίερ. Πίτσες,
μας, ή δδός Σχιστής , ήσυ- μακαρονάδες , σουβλάκια ,
τόν τελευταιο καιρό έχουν
γίνει τού συρμούν καί τά
Ψαρικά και τά θαλασσινά,
έκe-και μάλιστα μέ μεγάλη
Μένουμε σέ έναν <έρμαφρόδιτον δρόμο του Πει - ταχύτητα-του κόσμου τά
ραιά . Είναι ένα δρομάκι μή- αύτοκίνητα. Φυσικά , ς πε
κους 100 μέτρων , πού δ
Δήμος τό έχει χαρακτηρίσει δρόμια"Ετσι, τά αύτοκίνητα
πεζόδρομο , άλλά τό άρμό- περνούν σύρριζαω άπό τήν φορα μηχανάκια. Είναι oί έρχονται μέ τά μηχανάκιοω
διο ύπουργείο δέν έχει δ - πόρτα μας κι έτσι καί ξεχα- λεγόμενοι αντελιβεράδες
σει τήν σχετική άδεια. Ετσι, στείς και βγεί χωρίς νά κοιδδρόμος μας εναι μέν κπεζο - τάξεις πρτα δεξιά άριστε
δρομοφ, άλλά περνάνε άπό ρά , σέ φάγανε λάχανο!
χάζει , καθς περνούν λάζόδρομος δέν έχουμε πεζο- χιστα αύτοκίνητα . Ωστόσο, άκούω πολύ συχνά διά. Σχεδόν 1στους 10 Εύρωπαίους έχει παραπλανηθεί και έχει άγοράσει προϊόντα άπομιμήσεις, τά
λεγόμενα προϊόντα μαμούν. Σύμφωνα μέ σχετική ένθεση Τής ΕΕ που έκπονήθηκε σέ συνεργασία
μέ τόν ΟΟΣΑ, τά προϊόντα άπομιμήσεις άντιστοι
χούν στό 6,8% Τν είσαγωγν τής ΕΕ δηλαδή
ή άξία τους άνέρχεται σέ 121 δισ. εύρ . Πρόκειται
γιά προϊόντα, άπό ένδυματα και ήλεκτρονικά έως
παιγνίδια ή κρασί.
έχουμε φωνή!
τν παιδιν, που παραβιτά παιδιά τν ταχυφαγεί - ζουν φωτεινούς σηματοδόωνν , που φέρνουν στά σπίΤια του ήσυχου δρόμου μας
τS, μπαίνουν κάνάποδα σέ
PPontos μw
Συνέχεια στήν σελ. 4
10-6-2021 .