Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ Ε
'agge lia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
logosnewOotenet.gr
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 10431- ΕΤΟΣ 37ο -TΙΜΗ 1E - ΠΕΜΠΤΗ 10 Ι0ΥΝΙΟΥ 2021
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
"ΧΕΙΡΟΦPΕΝΟ" ΣΕ ΤΡΕΝΑ, Π ΡΟΑΣΤΙΑΟ, ΜΕΤΡΟ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ, ΤΡΑΜ ΚΑΙ ΤΡΟΛΕΪ
Στις 913,34 μονάδες
Πτση 0,02%
"ακινήσία"
ΝΕΑ ΨΗΦΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
Υψηλή προσφορά
η χωρα
για το 10ετές ομόλογο
Σελ. 5
ΜΑΡΙΑ ΣΑΚΚΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Τηλεοπτική κάλυψη
στις "Λευκές Περιοχές"
μέσω τυ gov.gr
"Ράπισμα"
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε Περαπέρω
μέτρα στο Πλαίσιο των διαδικασιν επί πα ραβάσει κατά της Κύπρου και της Μάλτας ,
σχετικά με τα συστήματά τους χορήγησης
1θαγένειας σε επενδυτές, γνωστά και ως συστήματα "χρυσν διαβατηρίων".
Η ΕΠιτροπή θεωρεί ότι τα δύο αυτά κράτη
μέλη, θεσπίζοντας και εφαρμόζοντας συστήματα χορήνησης ιθαγένειας σε επενδυτές με αντάλλανμα Προκαθορισμένες πληρωμές ή επενδύσεις, δεν εκπληρνουν τις
υποχρεσεις Που υπέχουν βάσει της αρχής
της καλόπιστης συνεργασίας (άρθρο 4 παράγραφος 3 της ΣΕΕ) και του ορισμού της
1θαγένειας της Ένωσης όπως ορίζεται στις
Συνθήκες (άρθρο 20 της ΣΛΕΕ).
Παρότι η Κύπρος και η Μάλτα εξακολου
θούν να είναι υπεύθυνες για την απόφαση
χορήνησης της κυπριακής και της μαλτεζι
κής 1θαγένειας, αντίστοιχα, το Δικαστήριο
της ΕΕ έχει επανειλημμένα καταστήσει σαφές ότι οι κανόνες σχετικά με την απόκτηση της 1θαγένειας κράτους μέλους Πρέπει
να διασφαλίζουν ότι "λαμβάνεται δεόντως
υπόψη το δίκαιο της ΕΕ ".
Η Επιτροπή κίνησε τις εν λόγω διαδικασίες επί Παραβάσει κατά της Κύπρου και
της Μάλτας με την αποστολή Προειδοποιη
τικν επιστολν τον Οκτβριο του 2020.
Εν η Κύπρος κατάργησε το σύστημά ττης
και σταμάτησε να δέχεται νέες αιτήσεις άπό
την 1η Νοεμβρίου 2020, συνεχίζει τη διεκΠεραίωση των εκκρεμν αιτήσεων. Ως εκ
τούτου, η ΕπτροΠή αποφάσισε να Προβεί
στο επόμενο βήμα της διαδικασίας επί Παραβάσει κατά της Κύπρου, αποστέλλοντας
απιολογημένη, γνμη. Η ΕΠιτροπή θεωρεί
ότι οι ανησυχίες Που διατυπθηκαν στην
προειδοποιητική επιστολή δεν απαντήθηκαν από την Κύπρο.
Σεό,τι αφορά τη Μάλτα, n ΕΠιτροπή αποφάσισε επίσης να λάβει Περαιτέρω μέτρα .
Ιστορική πρόκριση
στον ημιτελικό
του Roland Garros
Σελ. 3
ΕΩΣ 300 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΓΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Σελ. 8
ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Τον χειμνα θα
μπορούν να μπαίνουν
σε κλειστούς χρους
μόνο εμβολιασμένοι
Σελ.2
Σελ. 4
Ο λογικός