Πρωτοσέλιδο Λαμιακός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9'772654106049
ΛΑΜΙΑ ΚΟΣ
ΤΥΠ ΟΣ
ΚΑΘ ΗΜΕΡIΝΗ
ΑΔΕΣΜΕΥ ΤΗ
ΕΦΗ ΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΔ.: 1850 . web site: www.lamiakos-typos.gr .e-mail: [email protected]
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ΕΤΟΣ 810-ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' .ΑΡ. Φ. 22332 . ΤΗΛ.: 22310 51414-5-6 FAX: 22310 29331 -22310 51418 0,80 ΕΥΡΩ
Στο Βουνό με τον Άρη .: Σαν σήμερα
κέφυγεν απότην ζωή ο Παπα-Ανυπόμονος
17 χρόνια έχουν Περάσει από
την ημέρα nou έφυγεο από την
ζωή μια εμβληματική φυσιογνω
μία τns Εθνικήs Αντίστασns κι
τns Εκκλησίαs, Ο nατέρas Γερμανόs Δημάκ0s , nγoύμενοs τns
Ιεράς Μονής Αγάθωνos συμμετείχε στην Εθνική Αντίσταση αΣτο
Καταρρέουντα Εενκά Αρκείε
1ου Κράτους στη Φθιτιδαμ
βουνό με τον Αρη ...v, όnωs είναι
ο Ττλos του Βιβλίου του.
Ενημέρωση από τον ΦΟΔΣΑ Στερεάς
για τη μείωση της παραγωγής
αποβλήτων και την ανακύκλωση
Ενημέρωση των nολιτν και των μικρν μα θητν , με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Περι βάλλοντοs , ΠραγματοΠoιήθηκε το Σάββατο 5
Ιουνίου, στην κεντρική
ηλατεία Βαγίων . Γh . 6
Η ελληνική οικονομία εισέρχεται
στον δρόμο της ανάκαμψης
Τη βεβαιότητα ότι η
ελληνική οικονομία θα
εξέλθει ισχυρότερη από
την κρίση τns Πανδημίαs
του κορονοϊού , εξέφρα
σε ο υπουργός Οικονο μικν , Χρήστοs Σταϊκούρas , μιλνταs στο 10ο ε Πενδυτικό συνέδριο στη
Νέα Υόρκη.
- Κραυγή αγωνίας απόΤους εργαζόμενους πουαυνατούν
να ανταπεξέλθουν στη δύσκοληκαθημερινότητα
σελ. 3
Πανελλαδική απεργία σήμερα
Πανελλήνιες 2021: Σήμερα το Πρτο
self test για όλους τους υποψηφίους
Δήμαρχος Λοκρν θανάσης Ζεκεντές:
Ψηφίστηκε
Οι υποψήφιοι των Πανελλαδικν Εξετάσεων θα Πρέπε .
σήμερα , Πέμπτη, να κάνουν το
Πρωτο διαγνωστικό
covid-19, καθs τη Δευτέρα.
14 Ιουνίου, ξεκινούν οι Πανελλήνιεs για τοus υnouηφίοus
των Γενικν Λυκείων και την
Τρίτη , 15 Ιουνίου, των Επαγ
γελματικν Λυκείων.
Εμαστε ενάντια την κατάργηση
| επί της αρχής το εργασιακό νσ Του Υnoθηκοφυλακίον - Κηματολογικού
Γαφείου Αταλάντης
Την αντίθεση του στην κα τάργηση του ΥΠοθηκοφυλακείου - Κτηματολογικού
Γραφείου Αταλάντns , εκ φράζει ο Δήμαρχ0s Λοκρν
Θανάσns Ζεκεντέ , τονίζοντas ότι μια τέτοια απόφαση
θα δημιουργήσει τεράστια
Προβλήματα στουs κατοί κοUs tns Λοκρίδαs. Σε επστολή nou έστειλε στοus
σελ . 11
Ψηφίστηκεστιs αρμόδιεs κοινοβουλευτικέs επτροπέs , E.
nί τns αρχns , το νομοσχέδιο αΓια την Προστασία τns Εργα σίas-Σύσταση Ανεξάρτητns Αρχής "Εnιθερηση Εργασίαs"
- Κύρωση τns Σύμβασns 190 tns Διεθνούs Οργάνωσηs Εp
γασίαs για την εξάλειψη tns βίαs και Παρενόχλησηs στον
κόσμο τηs εργασίαs-Κύρωση tns Σύμβασns 187 tns Δι θνούs Οργάνωσηs Εργασίαs για το Πλαίσιο Προθησns
τns Ασφάλειas και τns Υγείαs στην Εργασία-Ενσωμάτωση
τns Οδηγίαs (EE) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί ου και του Συμβουλίου tns 20ns lουνίου 2019 για την
σορροπία μεταξύ τns επαγγελματικns και τns ιδιωτικήs ζωns. Υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκε η ΝΔ.
Μεταγραφική <Βόμβα
από τον ΑΟ Λαμίας
Μεταγραφή
αβόμβα
τον ΑΟ Λαμία ,
ο οποίos χθεs
ανακοίνωσε την
αρμόδιουs φορείs ο Δήμαρxos Λοκρν εξηγεί τous λoγοus noυ δεν Πρέπει να καταργηθεί το ΥΠΟθηκοφυλακείο-Κτηματολογικό Γραφέιο Αταλάντns .
απόκτηση
Βραζλιάναs διαγωνίου, Αριάννε
Τολεντίνο Καρ βάλιο!
σελ. 10
ΓΡΑΦΟΥΝ "ΕΝΑ ΔΗΚΤΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ> ΣΧΟΛΙΟ " του Στέλιου Ζαχαρόπουλου σελ 7
σελ . 16