Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΙΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasi on. gr
email: dimonews @ dim opr asion. gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ.10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27803
Η ανάπτυ ξη
αρωγός στη
μείωση του χρέους
Πτωτική πορεία
απασχόληση στην Ευρωζνη
για ΑΕΠ και
<11αρά την μεγάλη αύξηση του λόγου
δημοσίου χρέους /ΑΕ , υπάρχουν σημαντικοί παράγοντες που καθιστούν το ελληνικό δημόσιο χρέος διαχειρίσι μο σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα , σημεινει
μεταξύ άλλων το Ελληνικό Δημοσιονομι
κό Συμβούλιο στην εκτίμη ση του για την
διαχειρισιμότητα του χρέους.
Συμπεραίνει, μάλιστα , ότι ατα επόμενα
έτη , καθοριστική αναμένεται να είναι η
αναπτυξιακή επίδραση των πόρων> που
θα διοχετευτούν στην ελληνική οικονομία,
κυρίως μέσω του πολυετούς δημοσιονομι χού πλαισίου περιόδου 2021-2027 , καθς
και του Μηχανισμού Ανάκαμ
Ψης και Ανθεκτικότητας της τ 3
ΕΕ, οι οποίοι αναμένεται να
Μικρότερη των Προβλέψεων για το α, τρίμηνο του 2021
Οι πρτες εκτιμήσεις που είχε ανακοινσει πριν από
τρεις εβδομάδες έδειχναν
μεισεις του ΑΕΠ χατά 0,6%
και 1,8% , αντίστοιχα.
Η ιταλική οικονομία αναπτύχθηκε oριακά έναντι προ
ηγούμενης εκτίμησης για συρρίκνωσή της , εν , αντίθετα, η
θηκε αντί της αοχικής εκτίμησης για ανάπτυξη. Η γερμανι
κή οικονομία εξασθένησε πολύ λίγο , εν τα στοιχεία ήταν
πιο θετικά για μία σειρά μι κρότερων χωρ .
Η αύξηση των αποθεμάτων
συνέβαλε κατά 0,7 της ποσοστιαίας μονάδας στο ΑΕΠ του
πρτου τρίμηνου, εν οι ε
πενδύσεις και το εξωτερικό
εμπόριο συνέβαλαν κατά 0,1 της ποσοστιαίας μονάδας . Η μείωση της κατανά
λωσης των νοικοχυριν , λόγω των
Ιockdown, αφαίρεσε 1,2 μονάδες , ενό η
Σοβαρούς κινδύνους
για την υγεία και την
ασφάλεια κρύβουν τα
Προϊόντα μαϊμού
αντισταθμίζονται από τη μείωση της
κατανάλωσης .
Η Eurostat ανακοίνωσε ότι το ΑΕΠ
στην Ευρωζνη μειθηκε 0,3% σε τριμη
νιαία βάση ( σύγκριση με το τέταρτο τρίμη
νο του 2020) χαι 1,3% σε ετήσια βάση
( σύγκριση με το πρτο τρίμηνο του 2020) .
Η οικονομία της Ευρω ζνης συρρι
Το 9% των Ελλήνων έχουν πέσει θύ
ματα απάτης από την αγορά παραποιημένων προϊόντων , τα παραποιημένα προ τόντα μπορεί να εγκυμον ούν σοβαρούς
κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια, το 6,8% των εισα γωγν της ΕΕ -α.
ξίας 121 δισ. ευρ - είναι προϊόντα παρα ποίησης/απομίμησης και επιπλέον στο εμπόριο κυκλοφορούν παγκοσμίως παρα
ποιημένα φαρμακευτικά προϊόντα αξίας
4 δισ. ευρ.
Αυτά είναι μερικά από τα
συμπεράσματα της πρόσφα- Σ 3
χνθηκε πολύ λιγότερο από το αναμενομενο στο πρτο τρίμηνο του έτους , σύμ
φωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία που
ανακοίνωσε η Eurostat , με την αύξηση
των αποθεμάτων και των επενδύσεων να
δημόσια κατανάλωση ήταν ουδέτερη .
Η μείωση του ΑΕΠ κατά
03% σημειθηκε μετά την
Κ. Μητσοτάκης: Από την εποχή των κρουσμάτων
μπαίνουμε σταδιακά στην εΠοχή της ανάκαμψης>
.Θέλησα να παραβρεθ σήμερα στη
Περισσότερο ανθεκτικοίν σε σοβαρή Covid19 όσοι κάνουν κυρίως φυτοφαγική και
Βουλή για να υπογραμμίσω τη σημ ασία
του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού covid
19. Τη ξεχωριστή του συμβολή στην προ
σπάθεια στε φέτος ο τουρισμός να α .
νοίξει πρτος τον κύκλο της ανάκαμψης
για το σύνολο της ελληνικής οικον ομίαςν , ανέφερε ο πρωθυπουργός , Κυριάκος
Μητσοτάκης, ξεκινντας την ομιλία του
στη Βουλή , στο πλαίσιο της συζήτησης
του νομοσχεδίου με θέμα: <Κύρωση της
από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Πε .
ριεχομένου <Θέσπιση , περιεχόμενο και
διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστο .
ποιητικού COVID-19 (A' 87) χαι ειδικό .
τερες εγγυήσεις για την προστα σία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα .
Καθς η έξοδος από την χρίση είναι
πλέον ορατή, από την εποχή των χρουΝέο 10ετές
ομόλογο θα
εκδσει το
Ψαροφαγική διατροφή
Οι άνθρωποι που είναι κατά κύριο λόγο φυτοφάγοι ή ψαροφάγοι , έχουν μιχρότερες πιθανότητες για μέτρια ή βαριά λοίμωξη Covid-19, κατά 73% χαι 59% αντίστοι .
χα, σύμφωνα με μια νέα διεθνή επιστημονική έρευνα .
Αρχετές μελέτες έχουν βρει ενδείξεις ότι η διατροφή μπορεί να παίζει σημαντικό
ρόλο στη σοβαρότητα και στη διάρκεια των συμπωμάτων της νόσου Covid-19, όμως μέχρι στιγμής δεν υπήρχε σαφής εικόνα . Η νέα μελέτη φαίνεται να επιβεβαινει ότι χά τι τέτοιο ισχύει .
Οι ερευνητές , με επικεφαλής τη δρα Σάρα Σάιντελμαν του Νοσοκομείου Στάμφορντ
του Κονέκτικατ , που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στπο βρετανικό περιοδικό επιστή μης της διατροφής BMJ Nutrition Prevention & Health, ανέ - ΕΑ
ελληνικό Δημόσιο
Σε νέα έξο δο στις αγορές προχωρά το
ελληνικό Δημόσιο με την επανέκδοση
του 10ετούς ομολόγου , καθς οι συνθήχες την αγορά ομολόγων είναι ευνοϊκές
με την υποχρηση των spreads στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008 .
Ο ΟΔΔΗX ανέθεσε σε BP Paribas ,
Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP
www.αimopraSIo n.gr
Μorgan χαι Nomura, που ενεργούν ως ανάδοχο, τη διερεύνηση ενδιαφέροντος
συμμετοχής στην επανέκδοση του τίτλου
με ωρίμανση στις 18 Ιουν
ου 2031 χαι κουπόνι 0,75 % , ΤM
της ανάκαμψηςν επισήμανε ο πρωθυπουρ
γός, τονίζοντας με έμφαση πως Αν ο εμ βολιασμός αποτελεί αντίδοτο στον κορονοίο, για την υ-ΣΕΛΛΑ 2

Τελευταία νέα από την εφημερίδα