Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Ιουνίου
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7385
Τιμή : 1.00
Κάθηιμερινή οικονομική ειδική gημρίδο Διακηρύξευν -Δημοηρασιν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 -ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
κοστίζουν τα
nλασματικάν
έτη ασφάλισns
για σύνταξξη
ΑΑΔΕ: Ανοιξε
το myBusinessSuppor
για την αναστολή επιταγν
μηνιαίου κύκλου συ Δικαιούχοι είναι οι
επιχειρήσεις-Κομιστές ναλλαγν του αμέσως
αξιόγραφων
οποίων οι προθεσμίες
λήξης , εμφάνισης και
πληρωμής έχουν ανασταλεί κατά 60 ημέρες θως:
από την αναγραφόμενη ημερομηνία αξιόγραφου και από τη
δημοσίευση του σχετι - βάση, τις συνολικές ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
κού νόμου, δεν δρα.
στηριοποιούνται
Κωδικούς Αριθμούς
Δραστηριότητας (ΚΑΔ )
των επιχειρήσεων που
περιλαμβάνονται στην
σχετική ΚΥΑ και εφό- έχουν αναγραφεί στον
σον το σύνολο της κωδικό 312 της δήλωαξίας των αξιογράφων σης Φ.Π.Α. των οικείων
που αναστέλλονται
είναι μεγαλύτερο του
είκοσι τοις εκατό
(20%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγν τους του αμέσως βολή δήλωσης Φ.Π.Α.,
προηγούμενου φορο - λαμβάνονται υπόψη :
λογικού έτους. Η πφουπόθεση του μέσου
προηγούμενου φορο λογικού έτους 2019 σε
σχέση με το 2020, υπολογίζεται ως ακολού των
Για τις αναγνωρίσεις
πλασματικν χρόνων
από μισθωτούς ασφαλισμένους , σύμφωνα
με όσα αναφέρονται
στην εγκύκλιο του
υπουργείου, ισχύουν
τα εξής:
Οι μισθωτοί και μη
μισθωτοί του e-ΕΦΚΑ
εξακολουθούν
μετά την 1/1/2020 να
συνέχεια στην 11
Ανεξάρτητη Αρκή
Δημοσίων Εσόδων
α) Για τις επχειρή
σεις που είναι υποκεί .
μενες σε Φ.Π.Α. , με
εκροές που έχουν ne .
ριληφθεί σε αρχικές
και τροποΠοιητικές ,
εμπρόθεσμες ή εκπρό .
θεσμες
Φ.Π.Α., όπως αυτές
δηλσεις φορολογικό έτος 2019 καταληκτική ημερομη .
νία υποβολής της οιδήλωσης
φορολογίας εισοδήμα.
τος . Τα ανωτέρω στοι χεία που δηλνονται
ημερομηνία υποβολής από την επχείρηση,
επαληθεύονται από τη
ββ) με βάση τα τη- δήλωση φορολογίας
λογιστικά αρχεία (στοι, αυτή υοβληθεί,
βγ) σε περίπτωση που
μία επιχείρηση υπέ
συνέχεια στην 10
όπως έχουν δηλωθεί
στις οικείες δηλσεις
φορολογίας εισοδήματος , για όσες έχει πα
ρέλθει η καταληκτική
κείας
Αγρότες:
Ενεργοποιήθηκαν
φορολογικν περιόδων.
β) Για επιχειρήσεις τους ,
που δεν υποχρεούνται
εκ του νόμου σε υπο ρούμενα από αυτές εισοδή ματος.
ηλεκτρονικές
υπηρεσίεs
βα) τα ακαθάριστα
έσοδα τους κατά το
χεία ) με αναγωγή σε
μηνιαία βάση για όσες
δεν έχει παρέλθει η
ΔΕΗ: Έρχεται
έκπτωση 30%
Ενεργοποιήθηκαν
ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τη διευκόλυνση των αγροτν .
Όπως αναφέρεται σε
σχετική ανακοίνωση
του υπουργείου Αγρο
τικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων , με στόχο
τη διευκόλυνση των
παραγωγν , ο υπουργός Αγροτικής Ανά
συνέχεια στην 2
στα τιμολόγιά
τns από τIs
5 Αυγούστου
Σελίδα 9