Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ
TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυπής-Νικόλaος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδύτρια Σταν μίδου 1. Στιανή
ΔΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
Περίοδος ' ( 1974)"
Αp φύλλου 6880-12.370
0,50 ε
Από το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων
ΔΡΑΣΗ της Π.Ε. Δράμας
Βιωματικό σεμινάριο
ενηλίκων για τη διακοπή
του καπνίσματος
Αντίστροφη μέτρηση
για τους αγνες
< Frozen Peaks Κατά πλειοψηφία από
το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας
Με ανάθεση σε ιδιτη
η διαχείριση ογκωδν
αντικειμένων από το Δ. Δράμας
Πυρκαγιά κατέστρεψε
χθες το βράδυ
μονοκατοικία
στο Δοξάτο Δράμας
Ψυχρές Κορυφές
στο Κάτω Νευροκόπι
Αμεση ήταν η επέμβαση της ΠΥ. Δράμας
Δίκτυο Σχολείο Πρεσβε υτν για 17 Παγκόσμιους Στόχους
Μιλάει στον Π.Τ η Έφορος Αρχαιοτήτων Δράμας B. Πουλιούδη
Οι αρχαιολογικοί χροι της Δράμας
Σχολεία του Νομού Δράμας
συμμετέχουν στο πρόγραμμα
#BravoSchools 2021
θα αναδειχθούν μέσα από
την τοπογραφική αποτύπωση
Το παράδειγμα της εξαρχικής εκκλησίας στον Κριθα ρά Αχλαδιάς στο Κ.Νευροκόπι
-ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ Σχολικό Δίκτυο του
Worlds Largost Lesson και στο Δίκτυο Σχο λείων Πρεσβευτν για
τους 17 Παγκόσμους
Στόχους in Action SDGS
Sehodls Club , συμμετέ
χουν σχολεία από το
Νομό Δράμας
Του Θανάση Πολυμένη
ΙΑ ΠΟΛΥ ενδιαφέ ρουσα και άκρως απαΜpη μελέτη έχει
Το Bravo Schools αποτελεί μέρος του θεσμού
BRAVO , του μεγαλύτερου
θεσμού διολόγου και ανάδεξης για τα θέματα της Βισιμης Ανά - δημουργία ενός καλύτερου κόσμου ,
πτυξης που αναπτύσσεται στη χρα μας μέσα από τις εκταιδευτικές προσεγγίσες
Συνδέεται με την πρωτοβουλία in action που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του
for a better worid-Δημιουργούμε έναν εκπαιδευτικού προγράμματος για τους
καλύτερο κόσμο που διακρίθηκε από την Παγκόσμιους Στόχους Βισμης ΑνάπτυΕυρωπαίκή Εππρατή στα European Sus - ξης
tainabilty Anards 2019, με το βραβείο Τα σχολεία του Νομού Δράμας
του καλύτερου προγράμματος μη κερδο σκοπικού οργανισμού που έχει αναπυχ χαν στο πρόγραμμα αυτό είναι:
θεί στην Ευρπη γα την επιτυχημένη
προθηση των Παγκόσμων Στόχων του θηκε με θέματα απόκτησης γνσης σχεOΗΕ σε εθνικό επίτεδο. Είναι η πρωτο - τικά με τον σχολικό εκφαβισμό , τη
βουλία που εννε σχολική κοινότητα, οι - βελτίωση των κοινωνικν σχέσεων των
κογένεια και τοπική κονωνία για ένα μαθητν και την ανάπτυξη θετικού κλίμακονό όραμα: Να δημουργήσουμε έναν τος στη σχολική μονάδα
καλύτερο κόσμο .
Το Brao Schools, αποτελεί μια πρωτο- λήθηκε με θέματα βσμης ανάπτπυξης
βουλία όπου η εκπαιδευτική κανότητα και τους 17 στόχους της , διάβασαν πα και οι ενεργοί πολίτες του αύριο , παρου - ραμύθια και τέλος κατασκεύασαν ένα
σιάζουν τι δικές τους προτάσεις για τη
ξεκινήσει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας . Ήδη έχει προχω ρήσει σε σύμβαση με διτη
τοπογράφο , προκεμένου να
ξεκνήσει στο επόμενο χρονικό
διάστημα, το έργο της τοπο1 γραφυκής αποτύπωσης των αρ 1 χαιολογικν χρων της Π.Ε.
Δράμας
Σεγεικές γραμμές , η μελέτη
αυτή θα αποτυπσει τοπογρα φικά όλους τους αρχαολογκούς χρους στην επικράτεα
1 της Π.Ε. Δράμας. Αυτό σημαί
νει ότι έτσιθα οροθετηθούν οι
χρα που καταλαμβάνουν και
1 θα βοηθήσα την ίδια την Εφορεία όσο και τους πολίτες που
έχουν όμορα ακάπεδα ή χωρά
Μερκά από τα σχολεία που συμμετεί Το 170 Ντιαγωγείο Δράμας , ασχολήΗ εξαρχική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στον Κριθαρά
στην Αχλαδιά Κάτω Νευροκοπίου.
Επίσης , σημαντικό είναι ότι
1 μετά από την ολοκλήρωση των
φακέλων για κάθε αρχαιολογικό χρο ξεχωριστά , θα Η περίπτωση του Κριθαρά στην Αχλα διά
μπορούν είτε να κηρυχθούν ως αρχαολογικοί χροι , Ως παράδειγμα η κα . Πουλιούδη , μας φέρνει την πε 1 όσοι δεν έχουν κηρυχθεί , ή να επανακηρυχθούν για ρίτωση του Εξαρχικού Ναού του Αγίου Γεωργίου στον
όσους έχει γίνει εδ και πολλά χρόνια πριν. Η εκτμ Κpιθαρά στην Αχλαδιά Κάτω Νευροκαίου, Πρόκεπαι
μενη αξα της σύμβασης ανέρχεται στις 4.000 ευρ.
Πουλιούδη: Καθαρισμός και τοπογρόφηση
Μλντας στον -Πρωνό Τύπο , , η αναπληρτρια προ - ολοκληρσαμε μόλις πρσφατα τον πέριξ χρο του
ίσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δράμας κα . Βασ.
λική Πουλιού δη, Αρχαιολόγος με βαθμό Α', ετσημαίνει Στη συνέχεια θα γίνει η τατογράφηση του χρου και
ότι πρόκεπαι για μια πολ σημαντική εργασία , μέσα από του μνημείου και θα οριοθετηθεί ο χρος του . Ο ολοτην οποία θα αναδειχθούν συγκεκριμένα αρχαολογικά κληρωμένος φάκελος θα πάει στο Υπουργείο Πολιτσημεία .
Όπως μας εξηγεί,"θα τοπογραφηθούν ορισμένες αρ - Συμβούλιο ΚΑΣ ) και στο τέλος θα κηρυχθείως αρχαχαιολογκές θέσεις οι οποίες στη συνέχεια θα κηρυχ αλογικός χρος . Στον Κριθαρά γα παράδειγμα μέχρι
θούν ως αρχαιολογικοί χρου, εν μας εξηγεί ότι πριν σήμερα δεν μπορούσαμε να επέμβουμε γιαί δεν ήταν
απ' αυτό , όλοι οι σχετικοί χροι θα πρέπει πρτα να κα - κηρυγμένος ως αρχαιολογικός χροςθαριστούν και στη συνέ
χεια να ακολουθήσουν ο.
υπόλαιπες εργασίες .
Η κα. Πουλιούδη , τονζει επίσης ότι , κίναι κάτι
που πρέπει να γνει σε
όλους τους χρους της
Εφορείας Αρχαιοτήτων
Δράμας , Οι κηρυγμένοι
χρου τω Εφορειν ,
επειδή είχαν γνει από ο
1980-1985 , σήμερα δεν
υπάρχει οριοθέτηση. Και
η οριοθέτηση αυτή πρέ πει να γίνεται μετά από
τατογραφικές αποτυπσεις , οι οποίες βοηθούν
στο να πάει ένας φάε
λος στο Υπουργείο , με το
τατογραφικό και να προ
στεθεί η οροθέτησή του.
Έτσι θα διευκολυνθεί η
ίδια η υπηρεσία αρχικά
αλλά και οι πολίτες και
όσαι έχουν άμορες διοκτησίες στις περιοχές αυτέ .
Το 30 Δημοτικό Σχολείο Δράμας, ασχογια μια Εξαρχική εκκλησία και ο χρος της μέχρι σή
μερα δεν έχει οριοθετηθεί καθόλου . Αρχκά κάναμε και
δκό τους βιβλίο.
| σελ4η
ναού , ο στοίος είε γνει εδ και χρόνα σωστή ζούγκλα .
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
σμού , θα περάσει από το Κεντρικό Αρχαιολογκό
Πάτκας-Μοσμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
σελ 4η
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.A)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
ΑΕΡΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 830-14:00 και 17-30-20:30, εκτός aπόγευμα Τετάρτης
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Είδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιασκή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ . ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
Τηλ: 25210 35194-Κιv: 697 74 22 184
Ηπείρου & ". Δραγούμη γωνία, Δράμα
Κo5ημερνiς: 100013:00 και 180 20:00 ( κτός Τετάρτης)
Σσββατοκύριακα κλεστά
Η Εταιρεία ΑΕΡΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Eγγυάται υψηλού επαγγελματισμού εγκαταστάσεις
φυσικού αερίου με έγχυρη παρακολούθηση όλης της
δαδικασίας σύνδεσης του πελάτη μας Δίπλα σας από
την αίτηση μέχρι και την ολοκλήρωση της εγκατάστασης!
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
( Παραλαβή παράδοση κατ οίκον
Επικοινωνήστε μαζί μας...
ΑΕΡΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ . ΛΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Κύκνος
Εpίpων Αωpατικν 12 , Δράμα Τ.Κ. 66100
n 2521 032 269 [email protected]ισal. cow] www.oronthrais.gr
ΠΡΩΝΟΣ
3es 043791 / 2521 104562
ΠΑΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα